[Update] | แบบทดสอบ disc พนักงาน – Sonduongpaper

แบบทดสอบ disc พนักงาน: คุณกำลังดูกระทู้

เอพีเอ็ม ชูเครื่องมือวิเคราะห์คนใน-นอกให้ตอบโจทย์
        
ล้วงลึก 4 นิสัยหลักพนักงานสื่อสารให้ถึงแก่น
        
ชี้แต่ละคนมีนิสัยแฝงขึ้นอยู่กับสถานการณ์
        
แนะ HR เปิดใจยอมรับความต่างผสมกลมกลืน

     แวดวงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างมากคือ“การจัดการคนบนความแตกต่าง” ซึ่งหาก HR มีความเข้าใจและเปิดรับความแตกต่างย่อมเป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว
       
      เช่นเดียวกับ “อัจฉรา เอื้อวงศ์กุล” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอพีเอ็มแอ็ส เซสเม้นท์ เซ็นเตอร์ ในเครือเอพีเอ็มกรุ๊ป ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคคล มองว่าการศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญที่ HR รุ่นใหม่ต้องตีโจทย์เหล่านี้ให้แตกเสียก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดคนไปสู่ เป้าหมายขององค์กร จึงเกิดเครื่องมือ Extended DISCที่ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละบุคคล
        
ส่องคนหลากสไตล์ 
        
      อัจฉรา เล่าถึงปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ ลักษณะนิสัยของคนภายในองค์กรที่เป็นตัวแปลสำคัญของการสื่อสารข้อมูลเพื่อ พัฒนาทักษะทางความรู้หรือการเปลี่ยนทัศนคติตามเป้าหมายขององค์กร
       
      จึงเกิดเครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลที่ชื่อ Extended DISC ซึ่งได้พัฒนามาจาก ทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิดของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านพฤติกรรมเป็นคนแรกๆ โดยได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
        
      หนึ่ง D – Style (Dominance)มีอุปนิสัยกล้าตัดสินใจ เน้นผลลัพธ์ มุ่งมั่น ทำงานรวดเร็ว พูดจาเสียงดัง ไม่ประนีประนอม กล้าเสี่ยง ชอบการแข่งขัน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยฟังผู้อื่น ตรงไปตรงมา มีข้อเรียกร้องสูง ดื้อดึง มีความมั่นใจในตนเองสูง
       
      ดังนั้นการสื่อสาร HR ต้องเน้นอารมณ์และความรู้สึกในการปรับความเข้าใจซึ่งอาจแสดงออกด้วยท่าทาง การพูด การกระทำ เพราะคนกลุ่มนี้ปกติให้ความสำคัญกับงานและผลลัพธ์มากกว่าเรื่องอารมณ์ความ รู้สึก ตลอดจนควรพูดให้น้อยลงระมัดระวังที่จะไม่เป็นผู้นำในการสนทนาพร้อมเปิดโอกาส ให้พูดคุยกันแบบสั้นๆ เมื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
        
      สอง I – Style (Influence)เป็นคนช่างพูด ชอบเข้าสังคม ดูเป็นมิตร เปิดเผย จูงใจคนเก่ง ชอบขายไอเดีย ร่าเริง มีอารมณ์อ่อนไหว มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด เวลาคุยกันมักพูดออกนอกประเด็นไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยรักษากฎ และไม่ชอบความน่าเบื่อและเข้มงวด
       
      ซึ่งหากต้องการสื่อสารกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้สำเร็จต้อง พูดน้อยลงฟังให้มากขึ้นเน้นรายละเอียดของข้อเท็จจริงและพูดแบบตรงไปตรงมา พยายามคุยให้อยู่ในประเด็น โดยการนำเสนอให้ช้าลงและเว้นระยะห่างความเป็นส่วนตัวระหว่างกันพอประมาณ เพราะบุคลิกคนเหล่านี้ไม่ชอบการใช้อารมณ์ในการสื่อสารมากนักแต่จะต้องเน้น เหตุผลและหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจ
        
      สาม S – Style (Stediness) ลักษณะ นิสัยใจเย็น สงบ เสมอต้นเสมอปลาย ทำอะไรเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ ถ่อมตัว ประนีประนอม ชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด แต่จะพูดเมื่อถูกถามและมักแสดงความเห็นด้วยกับผู้อื่นตลอดเวลา และต้องการคำแนะนำจากผู้อื่นซึ่งกระบวนความคิดของคนเหล่านี้ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง
       
      กลุ่มคนเหล่านี้ละเอียดอ่อนอย่างมากซึ่ง HR ต้องมีการสื่อสารให้มีชีวิตชีวาอาจจัดกิจกรรมเพื่อสื่อความหมายเช่น การเล่นเกมที่จะช่วยลดความตึงเครียดให้บุคคลากรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ขณะเดียวกันต้องสื่อสารให้รวดเร็วโดยเน้นรายละเอียดให้น้อยลง
        
      สี่ C- Style (Compliance) ชอบ ความสมบูรณ์แบบ ยึดติดกับรายละเอียดของการทำงาน มีเหตุผลและหลักการ เน้นความชัดเจนถูกต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงในเชิงลึก ละเอียดถี่ถ้วน เจ้าระเบียบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และไม่ชอบความท้าทายใหม่ซึ่งทำให้การทำงานแต่ ละครั้งต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
       
      การสื่อสารของกลุ่ม C – Styleจะคล้ายกับกลุ่ม S – Style (Stediness)ที่ต้องแสดงออกและพูดรายละเอียดข้อเท็จจริงและตัวเลขให้น้อยลง เน้นการพูดให้จูงใจมากขึ้น ไม่ควรแสดงความเย็นชา กิริยาที่ไม่สุภาพและห่างเหินจนเกินไป
       
      อัจฉรา ย้ำถึงอุปนิสัยของคนแต่ละสไตล์อาจไม่ได้มีเพียงสไตล์เดียว100% ในการทำงานแต่จะมีสไตล์ต่างๆผสมกันขึ้นอยู่กับว่าอุปนิสัยใดจะมีความโดดเด่น มากกว่ากันเช่น คนที่เป็นคนช่างพูดอาจมีลักษณะความใจเย็นแฝงอยู่ข้างในซึ่งพฤติกรรมที่แฝง อยู่จะแสดงออกก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้พฤติกรรมแสดงออกมา
       
      “การประเมิน Extended DISC ไม่ได้แบ่งว่าสไตล์ไหนเป็นคนดีหรือไม่ดี แต่จะอธิบายการตอบสนองตามธรรมชาติของบุคคลในสถานการณ์ที่ต่างกัน”
       
      ซึ่งการประเมินโดยใช้แนวคิด Extended DISC เบื้อง ต้น HR อาจวิเคราะห์พฤติกรรมของคนทำงานได้จากการสังเกตที่จะช่วยให้เรียนรู้ความแตก ต่างของแต่ละบุคคลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันจะช่วยลดความขัดแย้งของพนักงานในองค์กรได้หากมีความเข้าใจความ แตกต่าง
       
      “สิ่งสำคัญผู้สื่อสารและผู้รับสารต้องเปิดใจยอมรับในความแตกต่างของบุคคล และต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับจุดอ่อนของเราและยอมปรับพฤติกรรมของตัวเองเพื่อ ให้การทำงานหรือการสื่อสารกับผู้อื่นราบรื่นยิ่งขึ้น” อัจฉรา กล่าวทิ้งท้าย
       
      ดังนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจุดอ่อนของการพัฒนาคนให้ตรงกับเป้าหมายของ องค์กรอยู่ที่จิตใจของผู้ทำงาน แต่เมื่อใดทุกฝ่ายเข้าใจความแตกต่างเป้าหมายที่วาดฝันไว้ก็อยู่แค่เอื้อม
       
        ***************
        
แบบทดสอบ : คุณเป็นคนสไตล์ไหน
        
      แบบทดสอบมี 4 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยตัวเลือกซึ่งแจกแจงบุคลิกลักษณะตามแนวทางการประเมินของ Extended DISCซึ่งแบ่งบุคคลออกเป็น 4 กลุ่มย่อยคือ D,I,S,C (1.Dominance 2.Influence 3. Stediness 4.Compliance)เลือกตัวเลือกที่คิดว่าบ่งบอกความเป็นคุณมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวในแต่ละข้อ
        
        ข้อ 1.
        ก. ชอบสังคม รักเพื่อนพ้อง
        ข. รับฟัง เก็บตัว
        ค. แม่นยำ ถูกต้อง
        ง. กล้าตัดสินใจ ไม่รวนเร
        
        ข้อ 2.
        ก. มีความมั่นใจ กล้า
        ข. จูงใจเก่ง จุดประกายให้ผู้อื่น
        ค. เน้นการทำงานเป็นทีม เข้ากับกลุ่มได้
        ง. ช่างซักช่างถาม ช่างสังเกต
        
        ข้อ 3. 
        ก. มีวินัย ควบคุมตัวเองได้
        ข. มีสติ ขี้อาย
        ค. ปรับตัวเก่ง ปรับตัวได้ง่าย
        ง. ต้องการชนะ ชอบแข่งขัน
        
        ข้อ 4.
        ก. มีระเบียบ ถี่ถ้วน
        ข. กล้าเสี่ยง มีความมั่นใจ
        ค. เรียกใช้ง่าย เสียสละเพื่อส่วนรวม
        ง. ช่างจินตนาการ มองโลกในแง่ดี
        
เฉลย
        
      ลองเช็คดูว่าคำตอบของคุณมีสไตล์ไหนมากที่สุด (D I S C)หากคำตอบมีมากกว่าหนึ่งสไตล์แสดงว่าคุณมีแนวโน้มเป็นสไตล์ผสม และสไตล์ที่มีคะแนนมากกว่าถือเป็นสไตล์นำ แต่สไตล์ที่คะแนนรองลงมาเป็นสไตล์เสริม
        
        ข้อ 1 ก. I ข.S ค.C ง.D
        
        ข้อ 2ก.D ข.I ค.S ง.C
        
        ข้อ 3ก.C ข.S ค.I ง.D
        
        ข้อ 4ก.C ข.D ค.S ง.I

 
  
ที่มา : www.manager.co.th

 

[Update] | แบบทดสอบ disc พนักงาน – Sonduongpaper

เอพีเอ็ม ชูเครื่องมือวิเคราะห์คนใน-นอกให้ตอบโจทย์
        
ล้วงลึก 4 นิสัยหลักพนักงานสื่อสารให้ถึงแก่น
        
ชี้แต่ละคนมีนิสัยแฝงขึ้นอยู่กับสถานการณ์
        
แนะ HR เปิดใจยอมรับความต่างผสมกลมกลืน

     แวดวงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างมากคือ“การจัดการคนบนความแตกต่าง” ซึ่งหาก HR มีความเข้าใจและเปิดรับความแตกต่างย่อมเป็นกลไกหนึ่งที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว
       
      เช่นเดียวกับ “อัจฉรา เอื้อวงศ์กุล” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอพีเอ็มแอ็ส เซสเม้นท์ เซ็นเตอร์ ในเครือเอพีเอ็มกรุ๊ป ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคคล มองว่าการศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญที่ HR รุ่นใหม่ต้องตีโจทย์เหล่านี้ให้แตกเสียก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดคนไปสู่ เป้าหมายขององค์กร จึงเกิดเครื่องมือ Extended DISCที่ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของแต่ละบุคคล
        
ส่องคนหลากสไตล์ 
        
      อัจฉรา เล่าถึงปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันที่มีความซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ ลักษณะนิสัยของคนภายในองค์กรที่เป็นตัวแปลสำคัญของการสื่อสารข้อมูลเพื่อ พัฒนาทักษะทางความรู้หรือการเปลี่ยนทัศนคติตามเป้าหมายขององค์กร
       
      จึงเกิดเครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคลที่ชื่อ Extended DISC ซึ่งได้พัฒนามาจาก ทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิดของคาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านพฤติกรรมเป็นคนแรกๆ โดยได้แบ่งรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
        
      หนึ่ง D – Style (Dominance)มีอุปนิสัยกล้าตัดสินใจ เน้นผลลัพธ์ มุ่งมั่น ทำงานรวดเร็ว พูดจาเสียงดัง ไม่ประนีประนอม กล้าเสี่ยง ชอบการแข่งขัน ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ค่อยฟังผู้อื่น ตรงไปตรงมา มีข้อเรียกร้องสูง ดื้อดึง มีความมั่นใจในตนเองสูง
       
      ดังนั้นการสื่อสาร HR ต้องเน้นอารมณ์และความรู้สึกในการปรับความเข้าใจซึ่งอาจแสดงออกด้วยท่าทาง การพูด การกระทำ เพราะคนกลุ่มนี้ปกติให้ความสำคัญกับงานและผลลัพธ์มากกว่าเรื่องอารมณ์ความ รู้สึก ตลอดจนควรพูดให้น้อยลงระมัดระวังที่จะไม่เป็นผู้นำในการสนทนาพร้อมเปิดโอกาส ให้พูดคุยกันแบบสั้นๆ เมื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
        
      สอง I – Style (Influence)เป็นคนช่างพูด ชอบเข้าสังคม ดูเป็นมิตร เปิดเผย จูงใจคนเก่ง ชอบขายไอเดีย ร่าเริง มีอารมณ์อ่อนไหว มักหลีกเลี่ยงรายละเอียด เวลาคุยกันมักพูดออกนอกประเด็นไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยรักษากฎ และไม่ชอบความน่าเบื่อและเข้มงวด
       
      ซึ่งหากต้องการสื่อสารกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้สำเร็จต้อง พูดน้อยลงฟังให้มากขึ้นเน้นรายละเอียดของข้อเท็จจริงและพูดแบบตรงไปตรงมา พยายามคุยให้อยู่ในประเด็น โดยการนำเสนอให้ช้าลงและเว้นระยะห่างความเป็นส่วนตัวระหว่างกันพอประมาณ เพราะบุคลิกคนเหล่านี้ไม่ชอบการใช้อารมณ์ในการสื่อสารมากนักแต่จะต้องเน้น เหตุผลและหลักการเพื่อสร้างความเข้าใจ
        
      สาม S – Style (Stediness) ลักษณะ นิสัยใจเย็น สงบ เสมอต้นเสมอปลาย ทำอะไรเป็นระบบ ละเอียดรอบคอบ ถ่อมตัว ประนีประนอม ชอบเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด แต่จะพูดเมื่อถูกถามและมักแสดงความเห็นด้วยกับผู้อื่นตลอดเวลา และต้องการคำแนะนำจากผู้อื่นซึ่งกระบวนความคิดของคนเหล่านี้ไม่ชอบการ เปลี่ยนแปลง
       
      กลุ่มคนเหล่านี้ละเอียดอ่อนอย่างมากซึ่ง HR ต้องมีการสื่อสารให้มีชีวิตชีวาอาจจัดกิจกรรมเพื่อสื่อความหมายเช่น การเล่นเกมที่จะช่วยลดความตึงเครียดให้บุคคลากรเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ขณะเดียวกันต้องสื่อสารให้รวดเร็วโดยเน้นรายละเอียดให้น้อยลง
        
      สี่ C- Style (Compliance) ชอบ ความสมบูรณ์แบบ ยึดติดกับรายละเอียดของการทำงาน มีเหตุผลและหลักการ เน้นความชัดเจนถูกต้องให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงในเชิงลึก ละเอียดถี่ถ้วน เจ้าระเบียบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และไม่ชอบความท้าทายใหม่ซึ่งทำให้การทำงานแต่ ละครั้งต้องคอยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา
       
      การสื่อสารของกลุ่ม C – Styleจะคล้ายกับกลุ่ม S – Style (Stediness)ที่ต้องแสดงออกและพูดรายละเอียดข้อเท็จจริงและตัวเลขให้น้อยลง เน้นการพูดให้จูงใจมากขึ้น ไม่ควรแสดงความเย็นชา กิริยาที่ไม่สุภาพและห่างเหินจนเกินไป
       
      อัจฉรา ย้ำถึงอุปนิสัยของคนแต่ละสไตล์อาจไม่ได้มีเพียงสไตล์เดียว100% ในการทำงานแต่จะมีสไตล์ต่างๆผสมกันขึ้นอยู่กับว่าอุปนิสัยใดจะมีความโดดเด่น มากกว่ากันเช่น คนที่เป็นคนช่างพูดอาจมีลักษณะความใจเย็นแฝงอยู่ข้างในซึ่งพฤติกรรมที่แฝง อยู่จะแสดงออกก็ต่อเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้พฤติกรรมแสดงออกมา
       
      “การประเมิน Extended DISC ไม่ได้แบ่งว่าสไตล์ไหนเป็นคนดีหรือไม่ดี แต่จะอธิบายการตอบสนองตามธรรมชาติของบุคคลในสถานการณ์ที่ต่างกัน”
       
      ซึ่งการประเมินโดยใช้แนวคิด Extended DISC เบื้อง ต้น HR อาจวิเคราะห์พฤติกรรมของคนทำงานได้จากการสังเกตที่จะช่วยให้เรียนรู้ความแตก ต่างของแต่ละบุคคลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันจะช่วยลดความขัดแย้งของพนักงานในองค์กรได้หากมีความเข้าใจความ แตกต่าง
       
      “สิ่งสำคัญผู้สื่อสารและผู้รับสารต้องเปิดใจยอมรับในความแตกต่างของบุคคล และต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับจุดอ่อนของเราและยอมปรับพฤติกรรมของตัวเองเพื่อ ให้การทำงานหรือการสื่อสารกับผู้อื่นราบรื่นยิ่งขึ้น” อัจฉรา กล่าวทิ้งท้าย
       
      ดังนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจุดอ่อนของการพัฒนาคนให้ตรงกับเป้าหมายของ องค์กรอยู่ที่จิตใจของผู้ทำงาน แต่เมื่อใดทุกฝ่ายเข้าใจความแตกต่างเป้าหมายที่วาดฝันไว้ก็อยู่แค่เอื้อม
       
        ***************
        
แบบทดสอบ : คุณเป็นคนสไตล์ไหน
        
      แบบทดสอบมี 4 ข้อ แต่ละข้อประกอบด้วยตัวเลือกซึ่งแจกแจงบุคลิกลักษณะตามแนวทางการประเมินของ Extended DISCซึ่งแบ่งบุคคลออกเป็น 4 กลุ่มย่อยคือ D,I,S,C (1.Dominance 2.Influence 3. Stediness 4.Compliance)เลือกตัวเลือกที่คิดว่าบ่งบอกความเป็นคุณมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวในแต่ละข้อ
        
        ข้อ 1.
        ก. ชอบสังคม รักเพื่อนพ้อง
        ข. รับฟัง เก็บตัว
        ค. แม่นยำ ถูกต้อง
        ง. กล้าตัดสินใจ ไม่รวนเร
        
        ข้อ 2.
        ก. มีความมั่นใจ กล้า
        ข. จูงใจเก่ง จุดประกายให้ผู้อื่น
        ค. เน้นการทำงานเป็นทีม เข้ากับกลุ่มได้
        ง. ช่างซักช่างถาม ช่างสังเกต
        
        ข้อ 3. 
        ก. มีวินัย ควบคุมตัวเองได้
        ข. มีสติ ขี้อาย
        ค. ปรับตัวเก่ง ปรับตัวได้ง่าย
        ง. ต้องการชนะ ชอบแข่งขัน
        
        ข้อ 4.
        ก. มีระเบียบ ถี่ถ้วน
        ข. กล้าเสี่ยง มีความมั่นใจ
        ค. เรียกใช้ง่าย เสียสละเพื่อส่วนรวม
        ง. ช่างจินตนาการ มองโลกในแง่ดี
        
เฉลย
        
      ลองเช็คดูว่าคำตอบของคุณมีสไตล์ไหนมากที่สุด (D I S C)หากคำตอบมีมากกว่าหนึ่งสไตล์แสดงว่าคุณมีแนวโน้มเป็นสไตล์ผสม และสไตล์ที่มีคะแนนมากกว่าถือเป็นสไตล์นำ แต่สไตล์ที่คะแนนรองลงมาเป็นสไตล์เสริม
        
        ข้อ 1 ก. I ข.S ค.C ง.D
        
        ข้อ 2ก.D ข.I ค.S ง.C
        
        ข้อ 3ก.C ข.S ค.I ง.D
        
        ข้อ 4ก.C ข.D ค.S ง.I

See also  สะใภ้เจ้าสัว Daughter-in-War EP.16 ตอนที่ 1/4 | 28-04-64 | Ch3Thailand | เจ้า สั่ ว

 
  
ที่มา : www.manager.co.th

 


การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วย Microsoft Forms


Teacher 01
การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วย Microsoft Forms
การประยุกต์ใช้ Microsoft Forms สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน
การสร้างแบบทดสอบรูปแบบปรนัย
การสร้างแบบทดสอบรูปแบบอัตนัย
การแบ่งส่วน Section
การประมวลผลคะแนน Microsoft Forms
การ Export ผลคะแนน Microsoft Forms ในรูปแบบ Microsoft Excel

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วย Microsoft Forms

DISC Personality Types | DISC Profiling | DISC Profile Training | How to Profile People using DISC


https://www.profittrans4mations.com.au/ DISC personality types are an excellent way to improve people management skills and soft skills for business. This disc profile video on DISC profile training and will enhance your personal growth, surprise and possibly shock you, or at least make you think more about influencing skills
This video is a scratch on the surface of the incredible depth of information on DISC Profiles to improve your communication skills, business, career or life.
Learn more about motivating employees and DISC Profiles here: https://profittrans4mations.com.au/increaseemployeeproductivity/
It is the BEST tool to increase sales there is (when you’re taught it by an expert) and makes winning sales effortless, enjoyable with no awkwardness at all.
Developing people management skills or soft skills is how to accelerate your success in life and business.
Being able to determine a person’s DISC Profile on the phone in 2 to 5 seconds with eighty percent of people is very achievable, if you have the desire to learn this skill. Being able to do this will dramatically change your life and increase your income!
This skill is taught intensively in our \”Winning Sales With Integrity\” one day workshop, delivered online regularly.
In leadership situations DISC Profiling skills make a personal exception because without it, you are only guessing how to lead a person their best way. Our \”Influencing With Integrity\” is the ultimate leadership training workshop, running over one day. It goes deep into natural influence skills using DISC Profiles and other psychology insights to effortlessly have employees willing to do what you ask, which is what makes someone a GREAT leader.
Visit our website: http://www.profittrans4mations.com/subscribe to find out more about our advanced communication skills training courses, delivered online to the world.
SUBSCRIBE!
TAGS
DISC personality types
DISC Personality Profiles
People Management Skills
how to profile people
Soft Skills
disc training
profile people
disc profiling
personal growth
Influencing skills
disc personality traits
DISC Profile Training
disc profiles
disc profile
disc training
disc profiel
disc analysis
disc assessment
soft skills list
softskill
softskills
soft skills training
disc profil
disc profiling
disc profile explained
profiling people
disc management
people management
people skills
soft skills examples
human behavior
human behaviour
disc profil
https://www.youtube.com/watch?v=HDwcDD2Cio4
~~~~~~~~~
Want some serious insights into extreme power strategies to double business profits, without any marketing cost or risk? Watch this video on small business management…
https://www.youtube.com/watch?v=RMa1QLeJXpI
~~~~~~~~~

DISC Personality Types | DISC Profiling | DISC Profile Training | How to Profile People using DISC

DISC – THẤU HIỂU ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG, CÔNG CỤ GIAO TIẾP HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP


Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam thường đau đầu với vấn đề tuyển dụng, sắp xếp nhân sự đúng người đúng việc. Thậm chí một số người làm tuyển dụng còn thiếu kỹ năng về quản trị dẫn tới việc tuyển sai và bổ nhiệm sai, gây lãng phí nguồn lực của doanh nghiệp.
📊Trong một cuộc điều tra về chi phí tuyển dụng, kênh CNS cho thấy: Chi phí trung bình khi tuyển sai một người bằng 15 lần mức lương. Lưu ý, lương được tính ở đây là lương năm (chỉ có Việt Nam là có khái niệm lương theo tháng).
Con số này lớn đến bất ngờ nhưng lại hoàn toàn hợp lý. Chi phí bao gồm chi phí tổ chức tuyển dụng, chi phí huấn luyện đào tạo, chi phí tuyển dụng và đào tạo lần 2… Chỉ vì tuyển sai một người, công ty có thể gánh một phí tổn vô cùng lớn.
👉DISC là cụ đánh giá hành vi dựa trên lý thuyết DISC của nhà tâm lý học William Moulton Marston. DISC hiện nay được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu, được giảng dạy tại các trường đại học và các tổ chức toàn cầu như ActionCOACH, John Maxwell Team…
Ở Việt Nam, ActionCOACH Hanoi West đã tổ chức hơn 20 chương trình đào tạo DISC cho các giám đốc, nhà điều hành, phụ trách Nhân sự của các công ty và tập đoàn.
Chương trình bản quyền của Mỹ, DISC được biên soạn giúp chủ doanh nghiệp hiểu được hành vi tính cách của bản thân và đội ngũ. Các nội dung được biên soạn chi tiết dành riêng cho từng tính cách hành vi nhóm D (Thống trị), nhóm I (Ảnh hưởng), nhóm S (Kiên định), nhóm C (Tuân thủ) giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng áp dụng và đạt hiệu quả to lớn.
Kết quả không chỉ ứng dụng cho từng cá nhân trong việc phát triển bản thân mà còn giúp đội nhóm gắn kết, làm việc năng suất hơn.
💥Điều đặc biệt chương trình được dẫn dắt bởi nhà huấn luyện Nancy Ngô Thị Bích Quyên, Founder Firm ActionCOACH Hanoi West, Giám đốc vùng BNI Hanoi 2, bà là 1 trong 4 người đầu tiên tại Việt Nam nhận License đào tạo DISC toàn cầu.

See also  รีวิวของฝากจากฮ่องกง My Melody | ของฝากจากฮ่องกงมีอะไรบ้าง

Hãy đăng ký tham dự ngay hôm nay:
Chương trình 𝗗𝗜𝗦𝗖 được đào tạo 01 ngày từ 8h30 đến 17h30 thứ 5 ngày 21/10/2021.
Hình thức: ONLINE zoom
Ưu đãi đặc biệt khi mua COMBO Workshop \”7 khía cạnh ĐỘNG LỰC\” + \”Nguyên tắc BẠCH KIM trong bán hàng DISC\”
👉Link Đăng Ký: https://bit.ly/3BnDISC
Link COMBO: https://forms.gle/buKCBD7rhMhGCcgS6
❤ TỔNG KHO TÀI LIỆU QUẢN TRỊ KINH DOANH HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ DÀNH TẶNG CÁC ANH CHỊ, THAM GIA NHẬN NGAY: https://zalo.me/g/dxzyjp344
=========================
ActionCOACH Hanoi West – Huấn luyện doanh nghiệp
Add: Tầng 4, Cầu nối tháp AB Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

DISC - THẤU HIỂU ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG, CÔNG CỤ GIAO TIẾP HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP

2022 BMW 330i Schaumburg, Barrington, Arlington Heights, Hoffman Estates, St. Charles, IL W22021


Black Sapphire Metallic New 2022 BMW 330i available in Schaumburg, Illinois at Patrick BMW. Servicing the Barrington, Arlington Heights, Hoffman Estates, St. Charles, IL area.
https://www.patrickbmw.com/usedinventory/index.htm
2022 BMW 330i xDrive Stock: W22021 VIN: WBA5R7C01NFL65935
http://www.patrickbmw.com
For more information on this vehicle and our full inventory, call us at 8478434000
Patrick BMW
700 E Golf Rd.
Schaumburg IL 60173
Brand New 2022 BMW 3 Series 330i xDrive it is well equipped with several options and highly sought after features. Come to Patrick BMW in Schaumburg and take it for a test drive around town. At The Patrick Dealer Group you can be sure you are getting a quality vehicle with first class treatment from one of the top dealers in Chicago. Stop by for a complimentary car wash and let us prove to you why you won’t want to shop anywhere else for you next vehicle purchase. AWD, Active Blind Spot Detection, Active Driving Assistant, Aerodynamic Kit, AM/FM radio: SiriusXM with 360L, Ambient Lighting, Apple CarPlay Compatibility, AutoDimming Door Mirrors, AutoDimming RearView Mirror, Black Mirror Caps, BMW Assist eCall, BMW TeleServices, Brake assist, Comfort Access Keyless Entry, Connected Package Pro, ConnectedDrive Services, Convenience Package, Driving Assistance Package, Electronic Stability Control, Emergency communication system: BMW Assist eCall, Enhanced Bluetooth, Extended Shadowline Trim, Exterior Parking Camera Rear, Four wheel independent suspension, Front Bucket Seats, Front Center Armrest, Front Dual Zone Automatic Climate Control, Front reading lights, Fully Automatic Headlights, Garage door transmitter, HandsFree Bluetooth USB Audio Connection, Heated Door Mirrors, Heated Steering Wheel, Illuminated Entry, Leather Shift Knob, Leather Steering Wheel, LED Fog Lights, Live Cockpit Pro w/Navi, Lumbar Support, M Shadowline Lights, M Sport Package, M Sport Package (337), M Sport Suspension, M Steering Wheel, Memory Seat, Navigation, Park Distance Control, Park Distance Control, Perforated Sensatec Upholstery, Phone Charging Cables, Power Front Seats, Power Moonroof, Power Tailgate, Rain Sensing Wipers, Rear seat center armrest, Rear Spoiler, Remote Engine Start, Remote Keyless Entry, Shadowline Exterior Trim, Shadowline Package, SpeedSensing Steering, SpeedSensitive Wipers, Split Folding Rear Seat, Sport Seats, Sport Steering Wheel, Steering Wheel Mounted Audio Controls, Storage Package, Variable Sport Steering, Wheels: 19′ x 8′ M DoubleSpoke BiColor Jet Black, Without Lines Designation Outside. We believe you deserve it all. That’s why at Patrick BMW, you’ll experience luxury value. What do you get when shopping for a vehicle at Patrick BMW? Transparent True Car Pricing Flexible Payment Options Ability to shop from home, work or on the road 5 Easy Online Buying Steps with Patrick Direct or call 8885377817 Online tradein evaluations Consulting instead of selling Test drive from home or work Professional and Trained BMW Staff We hope your journey with us continues after you purchase. As part of the Patrick Dealer Group Family you’ll receive Exclusive Member Benefits after your purchase we stay connected with you throughout your ownership to answer any questions. Visit PatrickBMW.com, under LEARN MORE to read about our commitment to you. It’s a Patrick thing! Additional offerings include Easy options for you to service your BMW with Patrick Direct Service and BMW certified service team. Order genuine BMW parts, accessories or apparel from home, work or on the road. Encore training of your new BMW with a BMW Genius. Optional BMW warranty extension plans, maintenance plans protection addons tailored to your needs. TurnIn, Upgrade, TradeIn or Sell Your Car with the Patrick Exchange. Patrick Auto Body and BMW Certified Collision Repair in Schaumburg Naperville, IL. Find Patrick BMW, a BMW new used car dealership near you in Schaumburg 1 mile west of Woodfield Mall, 30 miles west of Chicago, 25 miles northwest of Oak Park, IL. or 37 miles northeast of downtown Naperville IL. Taking Care of You Every Day, That’s the Patrick promise! We do our best to be as accurate as possible with our listings descriptions. We do ask that you verify equipment, mileage, pricing with a client advisor prior to purc
Air Conditioning,Alloy Wheels,Navigation System,Power Steering,Power Windows,Tachometer,Telescoping Steering Wheel,10 Speakers,4Wheel Disc Brakes,ABS Brakes,AM/FM radio: SiriusXM with 360L,Active Blind Spot Detection,Active Driving Assistant,Adjustable head restraints: driver and passenger w/tilt,Aerodynamic Kit,Aluminum Tetragon Trim,Apple CarPlay Compatibility,Auto Highbeam Headlights,AutoDimming Door Mirrors,AutoDimming RearView Mirror,Automatic Temperature Control,BMW Assist eCall,BMW TeleServices,Black Mirror Caps,Brake assist,Bumpers: bodycolor,Comfort Access Keyless Entry,Compass,Connected Package Pro,ConnectedDrive Services,Convenience P

See also  ให้เคอรี่มาส่งได้บ่ - เบลล์ นิภาดา【MUSIC VIDEO】 | ปลาแซลมอน แคลอรี่

2022 BMW 330i Schaumburg, Barrington, Arlington Heights, Hoffman Estates, St. Charles, IL W22021

IELTS LISTENING ACTUAL TEST WITH ANSWERS | 04.10.2021


🔥 IELTS Reading Actual Test | 04.10.2021 👉 https://crackieltswithrob.com/detail303
🔥 IELTS General Reading Actual Test | 04.10.2021 👉 https://crackieltswithrob.com/detail272
🔥 Access our website for more tests 👉 https://crackieltswithrob.com/
👉 Twitter: https://twitter.com/IeltsRob
👉 Facebook: https://www.facebook.com/crackieltswithrob/
👉 IELTS LISTENING ACTUAL TEST WITH ANSWERS | 04.10.2021
🔥 Transcript of this test 👉 please use cc at the moment, thanks
(We will provide tapescript on our website later)
👉This Listening Test contains four Parts:
Part 1: A telephone conversation between a woman and a man about customer details form
Part 2: A talk given by a tour guide, providing some information about the museum site
Part 3: A conversation between a student and a tutor about worker attitude at work placement
Part 4: A lecture given by a lecturer about the history of electric guitar’s development

Crackieltswithrob.com is a comprehensive website for free online IELTS exam preparation. The website is designed to support IELTS learners who want to take IELTS preparation exam with our rich resource materials.
Besides, we also provide free real IELTS exams, IELTS tips, and various innovative features to make IELTS online testing easier, which consequently helps IELTS students improve their IELTS scores in the actual exam.
Thanks for dropping by our website and we sincerely hope you soon feel at home here with us and get the IELTS score you need and deserve!
\”Practice makes perfect, we are here to make you perfect\”

ieltslistening
IELTS2021
IELTSlisteningtest

😍😍😍 Join as a member of this channel to enjoy the privileges:
👉👉👉 https://www.youtube.com/channel/UCy8jax6S4TRWqvD5roQ3yw/join

IELTS LISTENING ACTUAL TEST WITH ANSWERS | 04.10.2021

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ แบบทดสอบ disc พนักงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *