[Update] สินไหมทดแทน เอไอจี ประกันภัย | ประกัน นอนโรง พยาบาล – Sonduongpaper

ประกัน นอนโรง พยาบาล: คุณกำลังดูกระทู้

Nội Dung Bài Viết

advice

Advice in the event of an accident on the road

• Stay calm and control your panic. Check if anyone is injured, if so, notify the police to coordinate for help and take the injured person to the hospital. 

• Do not move the car. unless necessary or need emergency assistance in case of serious injury

• Contact AIG Auto Hotline Call Center immediately at 0 2649 1999 press 1 and 1 24 hours a day and provide the following information:
    o Driver’s name or notifier. And a phone number where you can be contacted at the time
    o the vehicle registration number, car make and / or policy number
    o identify the scene. or appointment point by notifying obvious landmarks such as street names, nearby high-rise buildings or signs
    o Preliminary nature of the incident

• Call Center will coordinate to the nearest survey officer. To travel to the meeting point, you will receive an SMS informing the survey officer’s name and telephone number. and estimated travel time

• While waiting for the staff You should photograph the scene of the accident. and damage to the car and other belongings of all parties to keep in case a reference is needed later. (Especially if the other party is a motorcycle)

• If there are no injuries and/or obvious incidents and the customer accepts the negligence may consider moving the vehicle out of the side lane in a safe place so as not to obstruct the traffic

• Whether you are liable or not. Do not rush to sign a letter of guilt or agree or offer any conditions. to the parties should wait for the surveyor Check the accident completely and correctly before

• Surveyors will help and service you until the end of the process and will provide you with basic advice on how to contact for service in the next step as well.

See also  ลำดับการปฏิบัติ | การ ปฏิบัติ หมาย ถึง

• If the car is unable to drive, such as a leaking radiator from a collision or the critical system of the car is damaged The company offers towing services. 24/7 support

• Every claim will be assigned to a dedicated Claims Officer who will introduce you to you and assist you with a personalized service.

 

For damages that are not directly caused by traffic accidents (dry claims or claims without parties)

For damages that are not caused by road accidents and minor damages (dry claims or claims without parties) such as animal collisions, footpaths, fences, etc., broken glass, damage to tires from accidents. for quick convenience You can bring your car to report an accident to AIG’s garage on business days and hours. Affiliated garages will provide damage inspection and open claim services for you. It will explain the correct conditions to you. and make an appointment to pick up the car to be repaired according to the next available queue
can check name Address and location map of AIG’s garage at  www.aig.co.th/gh

 

Claim Process

In the event of an accident while driving (live claim)

• Contact AIG Auto Claim Hotline Call Center immediately at 0 2649 1999 press 1 and 1 24 hours a day and provide the following information:
    – Name of driver or informant. and a telephone number that can be contacted at that time
    – Inform the vehicle registration number, car brand and/or policy number
    – Inform the scene of the accident or appointment point by notifying obvious landmarks such as street names, nearby high-rise buildings or various signs
    – the preliminary nature of the incident  

The company will dispatch survey personnel to the scene as soon as possible for service.
After that, you can bring the car to repair at the center and the affiliated garage. You can check the name Address and location map of AIG’s garage at  www.aig.co.th/gh

 

In the case of claiming there are no parties or not at the scene (dry claim)

– Able to bring the car to the affiliated garage and fill out the claim document at the garage
– or contact AIG Auto Claim Hotline Call Center 0 2649 1999 for further advice/help

The garage will prepare a damage report and coordinate with the company. Along with informing the appointment of the date of bringing the car to be repaired at the garage Depending on your convenience and the job queue of the garage
For further assistance, contact AIG Auto Claim Hotline Call Center 0 2649 1999.

 

Documents to support the claim

Documents required for notification
For notifying a claim when an accident occurs while driving (Live Claim)

– Driver’s license, copy of vehicle registration, copy of policy

For notifying a claim that there is no party or not at the scene (dry claim)

–    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่, สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนากรมธรรม์

เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อซ่อมรถยนต์
กรณีเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ในเครือ (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์) ท่านสามารถยื่นเอกสารที่อู่หรือศูนย์ได้

–    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ
–    สำเนาทะเบียนรถ
–    ใบหลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้ (สำหรับกรณีเคลมสด หรือเคลมแห้งที่ท่านได้แจ้งเคลมเรียบร้อย พร้อมรับใบหลักฐานความเสียหายมาแล้ว)
–    สำเนากรมธรรม์รถยนต์

กรณีประสงค์ซ่อมอู่หรือศูนย์นอกเครือ (กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนจัดซ่อม)

–    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ
–    สำเนาทะเบียนรถ
–    ใบเสนอราคาจากอู่หรือศูนย์นอกเครือ
–    ใบหลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้ (สำหรับกรณีเคลมสด หรือเคลมแห้งที่ท่านได้แจ้งเคลมเรียบร้อย พร้อมรับใบหลักฐานความเสียหายมาแล้ว)
–    สำเนากรมธรรม์รถยนต์

 

หมายเหตุ:

– เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ

หลังจากยื่นเอกสารครบ

–    กรณีจัดซ่อมโดยอู่ในเครือ หากไม่มีข้อสงสัยในอุบัติเหตุ รวมทั้งการประเมินราคา บริษัทฯจะอนุมัติไม่เกิน 3 วันนับจากวันได้รับเอกสารเสนอราคาจากอู่
–    กรณีลูกค้านำไปซ่อมโดยอู่นอกเครือ (กรุณาติดต่อบริษัทฯก่อนนำรถเข้าซ่อม) ไม่มีข้อสงสัยในอุบัติเหตุ รวมทั้งการประเมินราคา บริษัทฯจะอนุมัติไม่เกิน 3 วันนับจากวันได้รับเอกสารเสนอราคาจากอู่
–    กรณีอื่นๆ การจัดทำเช็คใช้เวลาภายใน 14 วันนับจากการอนุมัติ

 

ระยะเวลาการทำเอกสารการเงินเพื่อจ่ายสินไหม

–    กรณีจัดซ่อมโดยอู่ในเครือ บริษัทฯจะชำระค่าซ่อมโดยตรงกับทางอู่
–    กรณีลูกค้านำไปซ่อมโดยอู่นอกเครือ กรุณาติดต่อบริษัทฯก่อนนำรถเข้าซ่อม  เพื่อบริษัทฯจะประสานงานในการประเมินราคา รวมถึงการนัดชำระเงินให้แก่อู่นั้นๆโดยตรง
–    กรณีอื่นๆ การจัดทำเช็คใช้เวลาภายใน 14 วันนับจากการอนุมัติ

 

Contact method:
AIG Auto Claims Hotline Call Center (24 hours/7 days) Tel. 0 2649 1999
Fax: 0 2649 1998
E-mail:  [email protected]

Complaint channel:
Tel.: 0 2649 1596
Fax: 0 2649 1998
e-mail:  [email protected]

[Update] สินไหมทดแทน เอไอจี ประกันภัย | ประกัน นอนโรง พยาบาล – Sonduongpaper

advice

Advice in the event of an accident on the road

• Stay calm and control your panic. Check if anyone is injured, if so, notify the police to coordinate for help and take the injured person to the hospital. 

• Do not move the car. unless necessary or need emergency assistance in case of serious injury

• Contact AIG Auto Hotline Call Center immediately at 0 2649 1999 press 1 and 1 24 hours a day and provide the following information:
    o Driver’s name or notifier. And a phone number where you can be contacted at the time
    o the vehicle registration number, car make and / or policy number
    o identify the scene. or appointment point by notifying obvious landmarks such as street names, nearby high-rise buildings or signs
    o Preliminary nature of the incident

• Call Center will coordinate to the nearest survey officer. To travel to the meeting point, you will receive an SMS informing the survey officer’s name and telephone number. and estimated travel time

• While waiting for the staff You should photograph the scene of the accident. and damage to the car and other belongings of all parties to keep in case a reference is needed later. (Especially if the other party is a motorcycle)

• If there are no injuries and/or obvious incidents and the customer accepts the negligence may consider moving the vehicle out of the side lane in a safe place so as not to obstruct the traffic

• Whether you are liable or not. Do not rush to sign a letter of guilt or agree or offer any conditions. to the parties should wait for the surveyor Check the accident completely and correctly before

• Surveyors will help and service you until the end of the process and will provide you with basic advice on how to contact for service in the next step as well.

• If the car is unable to drive, such as a leaking radiator from a collision or the critical system of the car is damaged The company offers towing services. 24/7 support

• Every claim will be assigned to a dedicated Claims Officer who will introduce you to you and assist you with a personalized service.

 

For damages that are not directly caused by traffic accidents (dry claims or claims without parties)

For damages that are not caused by road accidents and minor damages (dry claims or claims without parties) such as animal collisions, footpaths, fences, etc., broken glass, damage to tires from accidents. for quick convenience You can bring your car to report an accident to AIG’s garage on business days and hours. Affiliated garages will provide damage inspection and open claim services for you. It will explain the correct conditions to you. and make an appointment to pick up the car to be repaired according to the next available queue
can check name Address and location map of AIG’s garage at  www.aig.co.th/gh

 

Claim Process

In the event of an accident while driving (live claim)

• Contact AIG Auto Claim Hotline Call Center immediately at 0 2649 1999 press 1 and 1 24 hours a day and provide the following information:
    – Name of driver or informant. and a telephone number that can be contacted at that time
    – Inform the vehicle registration number, car brand and/or policy number
    – Inform the scene of the accident or appointment point by notifying obvious landmarks such as street names, nearby high-rise buildings or various signs
    – the preliminary nature of the incident  

The company will dispatch survey personnel to the scene as soon as possible for service.
After that, you can bring the car to repair at the center and the affiliated garage. You can check the name Address and location map of AIG’s garage at  www.aig.co.th/gh

 

In the case of claiming there are no parties or not at the scene (dry claim)

– Able to bring the car to the affiliated garage and fill out the claim document at the garage
– or contact AIG Auto Claim Hotline Call Center 0 2649 1999 for further advice/help

The garage will prepare a damage report and coordinate with the company. Along with informing the appointment of the date of bringing the car to be repaired at the garage Depending on your convenience and the job queue of the garage
For further assistance, contact AIG Auto Claim Hotline Call Center 0 2649 1999.

 

Documents to support the claim

Documents required for notification
For notifying a claim when an accident occurs while driving (Live Claim)

– Driver’s license, copy of vehicle registration, copy of policy

For notifying a claim that there is no party or not at the scene (dry claim)

–    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่, สำเนาทะเบียนรถยนต์, สำเนากรมธรรม์

เอกสารที่ต้องใช้ในการติดต่อซ่อมรถยนต์
กรณีเข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ในเครือ (โปรดตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์) ท่านสามารถยื่นเอกสารที่อู่หรือศูนย์ได้

–    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ
–    สำเนาทะเบียนรถ
–    ใบหลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้ (สำหรับกรณีเคลมสด หรือเคลมแห้งที่ท่านได้แจ้งเคลมเรียบร้อย พร้อมรับใบหลักฐานความเสียหายมาแล้ว)
–    สำเนากรมธรรม์รถยนต์

กรณีประสงค์ซ่อมอู่หรือศูนย์นอกเครือ (กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนจัดซ่อม)

–    ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ
–    สำเนาทะเบียนรถ
–    ใบเสนอราคาจากอู่หรือศูนย์นอกเครือ
–    ใบหลักฐานความเสียหายที่เจ้าหน้าที่สำรวจภัยออกให้ (สำหรับกรณีเคลมสด หรือเคลมแห้งที่ท่านได้แจ้งเคลมเรียบร้อย พร้อมรับใบหลักฐานความเสียหายมาแล้ว)
–    สำเนากรมธรรม์รถยนต์

 

หมายเหตุ:

– เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติ

หลังจากยื่นเอกสารครบ

–    กรณีจัดซ่อมโดยอู่ในเครือ หากไม่มีข้อสงสัยในอุบัติเหตุ รวมทั้งการประเมินราคา บริษัทฯจะอนุมัติไม่เกิน 3 วันนับจากวันได้รับเอกสารเสนอราคาจากอู่
–    กรณีลูกค้านำไปซ่อมโดยอู่นอกเครือ (กรุณาติดต่อบริษัทฯก่อนนำรถเข้าซ่อม) ไม่มีข้อสงสัยในอุบัติเหตุ รวมทั้งการประเมินราคา บริษัทฯจะอนุมัติไม่เกิน 3 วันนับจากวันได้รับเอกสารเสนอราคาจากอู่
–    กรณีอื่นๆ การจัดทำเช็คใช้เวลาภายใน 14 วันนับจากการอนุมัติ

 

ระยะเวลาการทำเอกสารการเงินเพื่อจ่ายสินไหม

–    กรณีจัดซ่อมโดยอู่ในเครือ บริษัทฯจะชำระค่าซ่อมโดยตรงกับทางอู่
–    กรณีลูกค้านำไปซ่อมโดยอู่นอกเครือ กรุณาติดต่อบริษัทฯก่อนนำรถเข้าซ่อม  เพื่อบริษัทฯจะประสานงานในการประเมินราคา รวมถึงการนัดชำระเงินให้แก่อู่นั้นๆโดยตรง
–    กรณีอื่นๆ การจัดทำเช็คใช้เวลาภายใน 14 วันนับจากการอนุมัติ

 

Contact method:
AIG Auto Claims Hotline Call Center (24 hours/7 days) Tel. 0 2649 1999
Fax: 0 2649 1998
E-mail:  [email protected]

Complaint channel:
Tel.: 0 2649 1596
Fax: 0 2649 1998
e-mail:  [email protected]


เคลมประกันสุขภาพแบบไหนไม่ต้องสำรองจ่าย


ประกันสุขภาพแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเป็นประกันที่อ้างอิงใบเสร็จค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาลเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเบิกค่ารักษาบาลแบบนอน หรือ ไม่นอน รพ. ผู้ซื้อประกันก็สามารถใช้ข้อมูลนี้ในการอ้างอิงได้
โดย ในการเคลมประกันสุขภาพ แบ่ง เป็น 2 วิธี

ข้าวปุ้น
นักวางแผนการเงิน CFP
ติดตามความรู้การเงินกันได้ที่
www.meemoney.com
Facebook : MeeMoney
https://www.facebook.com/MeeMoneyTH
Youtube : MeeMoney
https://www.youtube.com/channel/UCFcp3yQAcFJU1bgZDxNHWDQ
Line : @MeeMoney (http://line.me/ti/p/%40MeeMoney)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เคลมประกันสุขภาพแบบไหนไม่ต้องสำรองจ่าย

เคลมประกันสุขภาพเหมาจ่าย นอนโรงพยาบาล 2 คืน เคลมค่าชดเชยรายได้ 17,000 บาท | นูเอาชีวิตเป็นประกัน


เคลมประกันสุขภาพเหมาจ่าย ประกันชดเชยรายได้ ค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล 17,000 บาท นูภูมิใจที่ได้ดูแลรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้ลูกค้าทุกๆบ้านคะ นูเอาชีวิตเป็นประกัน
อาหารเป็นพิษ นอนโรงพยาบาล 2 คืน 3 วัน เคลมค่าชดเชยนอนโรงพยาบาล 17,000 บาท จากกรมธรรม์ทุกฉบับ ทุกบริษัท
นูดีใจและมีความสุขที่ได้ดูแลรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าทุกๆบ้าน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวนูคะ
นู วรางคณา ไชยวานิช
AIA Premier Life Insurance Agent
นูเอาชีวิตเป็นประกัน
NuuInsurance
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
❤︎ นูเอาชีวิตเป็นประกัน ❤︎
Facebook / Instagram / Twitter
YouTube / TikTok
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LINE : https://page.line.me/nuuinsurance
Line ID : @NuuInsurance
Facebook : Facebook.com/NuuInsurance
Instagram : Instagram.com/NuuInsurance
Twitter : Twitter.com/NuuInsurance
TikTok : TikTok.com/@NuuInsurance
YouTube : YouTube.com/channel/UCEDMr4xFYJQ109DsUo7T2A

เคลมประกันสุขภาพเหมาจ่าย นอนโรงพยาบาล 2 คืน เคลมค่าชดเชยรายได้  17,000 บาท | นูเอาชีวิตเป็นประกัน

ประกันสุขภาพวงเงินแน่นอน //ป่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินชดเชย


สนใจปรึกษา line Id 381220321

ประกันสุขภาพวงเงินแน่นอน //ป่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินชดเชย

นอนโรงพยาบาล ให้ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษา | TQM


ไม่อยากนอนโรงพยาบาล แต่ก็ต้องลางาน มานอนแอดมิท!
ทั้งค่ารักษา ค่าห้อง ค่ายา ตามมาเพี้ยบบ
เลยต้องแบ่งเงินที่เก็บหอมรอมริบทั้งปี
มาจ่ายค่ารักษาแสนแพงเพียงครั้งเดียว
แต่จะดีกว่าไหม ถ้าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ เคลมได้
เพียงคุณทำประกันสุขภาพ จ่ายเบี้ยน้อยแต่รับประโยชน์สุดคุ้ม
คุ้มครองสูงสุดถึง 400,000 บาท
ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย https://bit.ly/2Y2asff

นอนโรงพยาบาล ให้ประกันสุขภาพ คุ้มครองค่ารักษา | TQM

น้องบีม | แม่บีผ่าตัดนอนโรงพยาบาลหลายวัน


แม่บีผ่าตัดนอนโรงพยาบาลหลายวัน

น้องบีม | แม่บีผ่าตัดนอนโรงพยาบาลหลายวัน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ประกัน นอนโรง พยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *