[Update] ศูนย์รวมแนวข้อสอบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน : Inspired by LnwShop.com | วิธีสัมภาษณ์คน – Sonduongpaper

วิธีสัมภาษณ์คน: คุณกำลังดูกระทู้

10. แนวคำถามและตอบในการสอบสัมภาษณ์ 

ตอบ ผู้สมัครควรศึกษาแนวคำถาม และตอบอย่างคร่าวๆ ว่า คำถามในการสอบสมั ภาษณ์จะเป็ นอย่างไรได้บ้าง และเมื่อเผชิญกับคำถามประเภทนี้ จะต้องตอบในลักษณะใดจึงจะเหมาะสมและมีนํ้าหนักพอที่จะทำให้เรามีความโดดเด่นกว่าผู้สมัครรายอื่นๆ ได้

1. ชีวประวัติเบื้องต้น

แนวถาม: บางครั้งที่ผู้สัมภาษณ์ถามคำถามเหล่านี้ ก็เพื่อตรวจสอบดูว่าผู้สมัครเป็นอย่างไร ในขณะที่มาในฐานและโอกาสแตกต่างกัน เช่น ผู้สมัครสองคนอาจสอบได้คะแนนดีทั้งคู่ แต่พื้นฐานและโอกาสอาจจะมีไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า คนแรกอาจจะมาจากครอบครัวที่มี ฐานะดี มีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ ถึงจะพลาดงานนี้ ก็ไม่เดือดร้อนเรื่องสถานภาพทางด้านการเงิน จึงอาจไม่ค่อยกระตือรือร้นแต่ในทางกลับกัน ผู้สมัครคนที่สองมาจากครอบครัวที่ยากจน และต้องคอยช่วยเหลือพ่อแม่ในการทำงาน แต่มีความตั้งใจจริงและอยากได้งานทำเพราะต้องการแบ่งเบาภาระของบุพการี ในลักษณะเช่นนี้ ผู้สัมภาษณ์ก็อาจจะให้คะแนนผู้สมัครคนที่สองมากกว่า เพราะมีความกระตือรือร้นและตั้งใจจริงมากกว่า ถึงแม้จะเรียนดีด้วยกันทั้งคู่ แต่องค์ประกอบอื่น ๆ ก็นับเป็นตัวแปรที่สำคัญอีกด้วย

แนวตอบ: ความจริงแล้วค ◌ำถามประเภทนี้ เป็นค ◌ำถามประเภทตรงไปตรงมา สามารถคาดการณ์

ล่วงหน้าได้ และยังง่ายต่อการตอบอีกด้วย แต่ผู้สมัครบางคนก็อาย ไม่กล้าที่จะเปิดเผยพื้นเพครอบครัวของตนเอง เพราะเกรงว่าจะถูกหัวเราะเยาะ ที่จริงแล้วผู้สมัครไม่ควรอายที จะตอบ หรือพยายามปกปิดข้อเท็จจริงและที่สำคัญคือไม่ควรพูดเท็จและควรตอบตามความเป็นจริง

2. การศึกษาและการฝึกงาน

แนวถาม: คำถามลักษณะนี้จะมุ่งไปยังการหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนและคะแนนที่ ผู้สมัครได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้สมัครไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อนเลย หรือมีบ้างนิดหน่อยผู้สัมภาษณ์ก็จะเน้นไปยังจุดนี้ และนอกจากนี้ ก็อาจจะรวมคำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนอกหลักสูตร เข้าไว้ด้วย เช่น การเป็นสมาชิกของชมรมต่างๆ ระหว่างเรียน ข้อมูลเหลานี้จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ทำการประเมินผลการให้คะแนนได้ง่ายขึ้น เพราะพอจะมองออกว่าผู้สมัครเป็นคนเช่นไร

แนวตอบ: ในทำนองเดียวกัน คำถามเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกงานก็ง่ายต่อการตอบเช่นกัน นอกเสียจากผู้สมัครไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้า ในกรณีที่ ผู้สมัครทำคะแนนได้ไม่ดีผู้สัมภาษณ์ก็อาจจะถามถึงสาเหตุที่ทำให้เขาได้คะแนนไม่ดี แต่ผู้สมัครก็ไม่ควรจะแก้ตัวไปเสียทุกกรณีไป ควรยอมรับในจุดด้อยของตนเองบ้าง เพราะความจริงแล้ว ผู้สัมภาษณ์อาจไม่ต้องการถามลึกไปถึงเหตผุลของการทำคะแนนได้ดีหรือไม่ดี แต่ที่ถามเพราะต้องการที่จะทดสอบว่า ผู้สมัครมีความสามารถในการแสดงออกได้ดีแค่ไหนเพียงใดเมื่อต้องเผชิญกับคำถามในลักษณะนี้

3. ประสบการณ์ในการทำงาน

แนวถาม: ที่จริงแล้วในจดหมายสมัครงาน และประวัติย่อก็จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการทำงานอยู่แล้ว แต่ที่ต้องถามลึกลงไปอีก ก็เพื่อดูรายละเอียดอื่นๆ เป็นต้นว่า ความสามารถในการ

เปิดติวออนไลน์และติวทางไปรษณีย์ รายละเอียดที่ www.งานราชการไทย.com

ทำงานเป็นอย่างไร การทำตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไร และทำไมจึงออกจากงานที่ว่านี้ นอกจากนี้ ก็เพื่อเป็นการทดสอบดูว่าผู้สมัครจะตอบคำถามตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้ในจดหมายสมัครงานและประวัติย่อหรือไม่ งานประเภทใดที่เหมาะสมกับผู้สมัครนี้ ถึงแมว่าคำถามนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับนักศึกษาจบใหม่ๆ แต่บางรายก็ปีระสบการณ์ในการทำงานนอกเวลามาก่อนก็มี แต่ก็จะถามได้ไม่ละเอียดเหมือนกับผู้ที่เคยทำงานเต็มเวลาก่อนอยู่ดีนั่นเอง

แนวตอบ: คำตอบที่ควรเตรียมไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงาน ก็คือ

– เหตผุลที่ออกจากงานเก่า

– ทำไมจึงต้องการทำงานที่นี้

– เคยทำงานอะไรในตำแหน่งใดเป็นงานทีม มีส่วนช่วยส่งเสริมงานที่สมัครนี้หรือไม่

– เคยประสบความสำเร็จในการทำงานประเภทใดมาก่อนบ้างหรือไม่

– เคยมีปัญหาอะไรบ้างและแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร

– เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีหรือไม่เพียงใด

สำหรับสองข้อแรก ก็อาจจะตอบได้ว่า เพื่อต้องการเพิ่มประสบการณ์ หาความก้าวหน้าหรืองานที่มี ความรับผิดชอบมากขึ้น หรือไม่ก็หน่วยงานที่สมัครนี้ มีชื่อเสียง หรือให้สวัสดิการดี

4. สิ่งกระตุ้นและแรงดลใจ

แนวถาม: ผู้สัมภาษณ์อาจต้องการทราบสิ่งกระตุ้นใจ และความกระตือรือร้นของผู้สมัครว่าสนใจ

งานประเภทใดเป็นพิเศษ ซึ่งก็อาจจะถามคำถามประเภท เช่น ทำไมเลือกสมัครตำแหน่งนี้ คำถาม

ลักษณะนี้ ผู้สัมภาษณ์สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้สมัครมีความทะเยอทะยานสูงหรือตํ่า เป็นไปได้หรือไม่หรือเป็นแค่เพียงความฝันเท่านั้น

แนวตอบ: ผู้สมัครควรรู้ตัวเองว่า เราต้องการทำอะไรในขณะนี้ มีแผนการอะไรบ้าง

มีแผนการอะไร ไม่ควรตอบว่า ยังไม่มีแผนการที่แน่นอน เพราะจะทำให้ดูเหมือนว่า เป็นคนหลักลอยและไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได ◌้ควรแสดงความกระตือรือร้นและความทะเยอทะยานแต่พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไป และผู้สมัครไม่ควรแสดงออกถึงความเป็นผู้มีความทะเยอทะยานจนเกินไป เพราะจะทำให้พลาดโอกาสได้ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้สัมภาษณ์อาจมองว่าผู้สมัครมีความทะเยอทะยานมาก อาจไม่ค่อยจะพอใจกับอะไรได้ง่ายๆ และอาจจะอยู่ทำงานได้ไม่นานก็ออกไปหางานใหม่ทำซึงจะทำให้หน่วยงานเสียเงินและเสียเวลาในการคัดเลือกผู้สมัครประเภทนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์ ค ◌ำถามว่า “ถ้าคุณต้องไปทำงานต่างจังหวัดคุณจะไปได้หรือไม่ ” ก็ไม่ควรด่วนตัดสินใจปฏิเสธควรคิดให้รอบคอบเสียก่อนหรือถ้าไม่มีปัญหาอะไร ก็ควรแสดงให้เห็นว่า เรามีความต้องการทำงานนี้ จริงๆ แต่ทั้งนี้ ผู้สมัครก็ควรเตรียมให้พร้อมว่าสามารถปฏิบัติตามนั้นได้หรือไม่

5. ความสนใจยามว่างและงานอดิเรก

แนวถาม: คำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคำถามแบบกว้าง ๆ เช่น ใช้เวลาว่างทำอะไรบ้างหรือมีงานอดิเรกบ้างหรือไม่ คำถามประเภทนี้ จะช่วยให้ผู้สัมภาษณ์ทราบได้ว่า ผู้สมัครมี

เปิดติวออนไลน์และติวทางไปรษณีย์ รายละเอียดที่ www.งานราชการไทย.com

ความสามารถในการแสดงออกอย่างไร มีความชัดเจนเพียงพอหรือไม่ ทั้งยังเป็นการตรวจสอบดูว่างานอดิเรกของผู้สมัครมีผลดีต่องานที่สมัครนั้นอย่างไร

แนวตอบ: ในการตอบคำถามเกี่ยวกับความสนใจยามว่างระวังอย่าพูดเท็จ แล้วก็อย่าตอบเพียงเพื่อเอาใจ ผู้สัมภาษณ์เป็นอันขาด ถ้าจะบอกว่างานอดิเรกของเราคืออะไรแล้ว ก็ต้องมีความมั่นใจว่าเราทำในสิ่งนั้นบ่อย ๆ จนเป็นนิสัย และสามารถพดูคุยให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานอดิเรกประเภทนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะมิฉะนั้น จะทำให้เราเสียเครดิต ซึ่งอาจจะมีผลทำให้ผู้สัมภาษณ์หมดความเชื่อถือในตัวเราเกือบทุกๆ เรื่องที่เราตอบไปแล้วก็ได้

6. ความชำนาญพิเศษ

แนวถาม: งานประเภทที่ต้องอาศัยความชำนาญพิเศษ เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์หรืองานประเภทวิชาชีพ

ต่าง ๆ ซึ่งในการทดสอบผู้สมัครนั้น นอกจากจะให้ผู้สมัครทำข้อสอบข้อเขียนแล้ว ผู้สัมภาษณ์

อาจจะต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเรียกเข้ารับการสอบสัมภาษณ์สักครั้งหนึ่ง ก่อนตัดสินใจ

ผู้ใดผู้หนึ่งเข้าทำงาน และการให้มีการสอบสัมภาษณ์ด้วยนี้ ยังจะสามารถทดสอบได้ว่า ผู้สมัครมี

ความฉับไวในการตอบข้อซักถามได้ดีเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา เร่งด่วนจะแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีเพียงใดเป็นต้น

แนวตอบ: ควรติดตามข่าว และความเคลื่อนไหวในเหตุการณ์รอบๆ ตัวเรา โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น

โทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเคลื่อนไหวและกิจการของหน่วยงานหรือหน่วยงานที่เราต้องการสมัครเข้าทำงานนั้น ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

7. สุขภาพ

แนวถาม: โดยมากเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี้ ผู้สัมภาษณ์สามารถดูได้จากใบรับรองแพทย์ที่แนบมา

ด้วย แต่บางครั้งที ต้องถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอีก ก็เพราะว่างานบางอย่างก็ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพเป็นพิเศษ

แนวตอบ: เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนี้ก็คงไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเพียงแต่ตอบไปตามความจริง และควรพิจารณาดูว่าสุขภาพของเราเป็นอย่างไร เป็นอุปสรรคต่องานที่จะทำหรือเปล่า และงานนั้นระบุคุณสมบัติของผู้สมัครไว้อย่างไรความจริงแล้วเราไม่สามารถเดาใจผู้สัมภาษณ์ได้ทั้งหมดว่าเขาจะถามเราอย่างไร เพราะเขามีสิทธิ เลือกถามได้ทั่วไป ผู้สมัครได้แต่เพียงเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าสำหรับถามหลักเท่านั้น ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือผู้สมัครไม่ควรแสดงอาการตื่นเต้น เมื่อเจอ

เปิดติวออนไลน์และติวทางไปรษณีย์ รายละเอียดที่ www.งานราชการไทย.com

คำถามทีไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าควรอยู่ในอาการสงบและตั้งใจตอบคำถามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าไม่เข้าใจคำถาม ก็อย่าพยายามดันทุรังตอบ เมื่อไม่เข้าใจก็ควรบอกผู้สัมภาษณ์ตามตรงว่า

“ดิฉัน/ผมไม่ค่อยจะเข้าใจความหมาย” หรือ “ดิฉัน/ผมไม่ค่อยจะแน่ใจว่าดิฉันจะเข้าใจค ◌ำถาม” และขอความกรุณาให้ถามหรืออธิบายอีกครั้ง

11. ข้อแนะนำอื่น ๆ ในการสอบสัมภาษณ์

ตอบ 1. ไม่ควรพูดในความหมายที่ว่าไม่ได้ตั้งใจมาสมัครงาน เช่น ถูกพี่สาวบังคับให้มา เพาระไม่อยากขัดใจแม่เพื่อนชวนก็เลยลองมาสมัครดูถึงแม้ว่าจะเป็ นการพูดคุยในระหว่างเพื่อน ฝูงที พบกันโดยบังเอิญที่หน่วยงานก็ตาม ถ้าฝ่ายบุคคลปะปนอยู่ในขณะนั้นได้ยินเข้าก็จะเป็นผลเสียสำหรับคุณอย่างยิ่ง

2. ถ้าฝ่ายบุคคลถามว่าคุณต้องการทำงานอะไรอย่าตอบว่า งานอะไรก็ได้หน่วยงานไหนก็ได้การตอบแบบนั้นเป็นการตอบที่เลื่อนลอยไม่มีเป้าหมายในการทำงาน

3. อย่าพูดว่าต้องการมาทำงานในระยะเวลาอันสั้น ๆ เท่านั้น

4. อย่าเส้นตื้น หัวเราะในสิ่งที ไม่ควรหัวเราะเพราะคุณกำลังอยู่ในระหว่างการสัมภาษณ์จึงควรควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในอาการสำรวมพอสมควร

5. อย่าเคร่งขรึม หน้านิ้วคิ้วขมวดในระหว่างสัมภาษณ์ซึ่งมีผลทำให้เสียบรรยากาศในการสัมภาษณ์

6. อย่าโอ้อวดว่ารู้จักมักคุ้นกับผู้บริหารระดับสูงของ

7. อย่าพูดว่าต้องไปปรึกษาผู้ปกครองก่อน การกล่าวเช่นนั้นแสดงว่าคุณยังไม่มีความกล้าในการตัดสินใจด้วยตนเอง

8. อย่าใช้อารมณ์หรือแสดงอารมณ์รุนแรงในขณะสัมภาษณ์

9. อย่าแก้ตัวปิดบังหรือหลีกเลี่ยงในกรณีที่ กรรมการสัมภาษณ์รู้เรื่ องราวของคุณแล้ว หรือมี

หลักฐานอ้างอิงได้คุณควรรับความจริง

10. อย่าเล่าเรื่องที ไม่ประสบความสำเร็จ หรือความทกุข์

11. ไม่ควรพูดจาในลักษณะที่สอดหรือแทรกในขณะผู้สัมภาษณ์กำลังพูดแต่ควรพยายามใช้ความสังเกตศึกษาสิ่งที่ ผู้สัมภาษณ์สนใจ

12. ไม่ควรพูดจาอ้อมค้อม หรือนอกประเด็น โดยเฉพาะในเรื่องซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร

13. การพูดจาฉะฉาน ชัดเจน และง่ายแก่การเข้าใจ ทั้งนี้ ต้องไม่ดังหรือค่อยจนเกินไป

การสอบสัมภาษณ์นั้นไม่มีหลักเกณฑ์แน่นอนตายตัวเพราะผลลัพธ์ที่ออกมา ขึ้นอยู่กับ เปิดติวออนไลน์และติวทางไปรษณีย์ รายละเอียดที่ www.งานราชการไทย.com

ความคิดแห็น และการตัดสินใจของผู้สัมภาษณ์แต่ละคน ดังนั้นผู้สมัครจำเป็นจะต้องมีความอดทนและพร้อมมทีจะยอมรับความผิดหวังใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้น ควรจะได้หันมาพิจารณาศึกษาข้อบกพร่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นในครั้งก่อน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงตัวเอง เพื่อการเข้าสอบสัมภาษณ์ในคราวต่อไปให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

12. เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการสัมภาษณ์ (โดยสรุป)

ตอบ 1. ตรงต่อเวลา หรือควรไปถึงสถานที่นัดหมายก่อนเวลานัดจริงประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

2. แต่งกายให้สะอาดสุภาพ สมฐานานุรูปและถูกกาลเทศะ

3. วางตัวสุภาพเรียบร้อยเป็นธรรมชาติ

4. ก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ควรเคาะประตูก่อนแล้วขออนุญาตเข้าไป เมือ พบหน้าผู้สัมภาษณ์

ควรยกมือไหว้ทักทายกล่าวคำสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะ โดยไม่ต้องทราบก่อนว่าผู้สัมภาษณ์นั้นจะ

อ่อนหรือแก่กว่าเราหรือไม่ และจะนั่งได้ก็ต่อเมื่อผู้สัมภาษณ์กล่าวเชิญแล้วเท่านั้น หลังจากนั้นควรแนะนำ

ตัวเองว่า ชื่ออะไร เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง

5. ตั้งใจฟังคำถามหรือข้อซักถามอย่างระมัดระวั งแตไม่ต้องเกร็ง

6. หยุดคิดสักครู่ก่อนตอบคำถาม (เมื่อมั่นใจว่าเข้าใจคำถามอย่างแท้จริง) และต้องตอบให้ชัดเจนที่สุด

7. ยกเว้นการพูดโจมตีหรือพาดพิงบุคคลที่สาม

8. ควรควบคุมอารมณ์ตนเอง พยายามอดกลั้นไม่ควรแสดงกิริยาโต้ตอบ

9.สบตาพูดกับผู้สัมภาษณ์ เพราะการก้มหน้าพูดคล้ายเป็นการซ่อนเร้นอะไรบางอย่าง และแสดงถึงความเป็นคนไม่เปิดเผยจริงใจ

10.เมื่อการสัมภษณ์สร็จสิ้น ผู้สัมภาษณ์อาจจะให้กล่าวอะไรบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์

กับผู้สมัครเองสิ่งที่ควรจะกล่าวคือผู้สมัครมีความตั้งใจที่จะมาทำงานกับหน่วยงาน หรือหน่วยงานแห่งนี้ อย่างไร

ครับก็อย่างที่พูดไว้ ในตอนที่แล้วว่า ในตอนนี้เราจะได้พูดถึงเรื่องการสอบสัมภาษณ์งาน แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องทราบความหมายและวิธีการเสียก่อนดังนี้ครับ การสอบสัมภาษณ์งาน (Job Interview) กระบวนการสุดท้าย ของการสมัครงาน ก็คือ การสอบสัมภาษณ์ หรือ “interview” ดังนั้น จึงอาจกล่าว ได้ว่าการสอบสัมภาษณ์ ถือเป็นกุญแจสำคัญ ในอันที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ ของการสมัครงาน และในที่นี้ผู้เขียนได้รวบรวมคำถามและคำตอบ ที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ ตามสากลนิยม และครอบคลุมหน่วยงานทุกสาขาวิชา ซึ่งโดยมากก็จะยึดคำถาม และคำตอบเหล่านี้เป็นหลัก

 

คำนิยามของคำว่า “สัมภาษณ์” (Definition of interview)

คำว่า “interview” สืบความหมายมาจาก คำว่า “sight between” หรือ “view between” ดังนั้นคำว่า “interview” จึงมีความหมายว่า การพบกันระหว่างบุคคล 2 คน (หรืออาจมากกว่านี้ ในกรณีสัมภาษณ์หมู่) กล่าวคือระหว่างผู้สัมภาษณ์ (interviewer) และผู้ถูกสัมภาษณ์ (intervicwee) เพื่อเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้รับ (employer)และผู้สมัคร (candidate) หรือ (job applicant) จุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์งาน (Purpose of the job interview) ถ้าผู้สมัครต้องการสอบสัมภาษณ์ให้ได้ดี ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจ จุดมุ่งหมายของการสอบสัมภาษณ์ อย่าคิดแต่เพียงว่าการสอบสัมภาษณ์ คือการที่เราต้องไปนั่งตอบคำถามยากๆ ที่เกี่ยวกับตัวเราเองเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม เราควรคิดว่าการสอบสัมภาษณ์ ก็คือการที่เราได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ แก่ผู้ที่อาจจะเป็นเจ้านายของเราในอนาคต กล่าวง่ายๆ การสอบสัมภาษณ์งาน ก็คือการที่เราได้มีโอกาสพูดคุย เพื่อโฆษณาขายตัวเองให้หน่วยงาน (To sell yourself to the company) นั่นเอง และที่สำคัญ การสอบสัมภาษณ์มีประโยชน์ดังนี้ คือ

See also  Billkin - แปลไม่ออก OST แปลรักฉันด้วยใจเธอ [Official MV] | signature แปลว่าอะไร

1. เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และความเหมาะสมกับงานของผู้สมัคร (To judge the applicant’s qualifications and suitability for the job.)

2. เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สมัคร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจของเขา ก่อนการรับข้อเสนอเข้าทำงาน (To provide the applicant with the information he needs to decide about the job.)

3. เพื่อทดสอบดูว่า ท่านมีความสนใจงาน ที่สมัครจริงหรือไม่ และนโยบายของหน่วยงาน พร้อมทั้งโอกาส ที่จะได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นที่สนใจของท่านจริงหรือไม่ (To find out if you will like the job you are applied for, whether the company’s policies and prospects for promotion re attractive ehough for you to want the job.)

Nội Dung Bài Viết

[NEW] 10 คำถามปราบเซียน สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ | วิธีสัมภาษณ์คน – Sonduongpaper

10 คำถามปราบเซียน สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ

ช่วงนี้คนเปลี่ยนงานกันเยอะนะครับ แน่นอนว่าตั้งแต่ประเทศเราเกิดกระแสเห่อ AEC มา เรียกได้ว่าบริษัท ห้างร้าน กิจการทุกที่ก็เอาแต่สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษกันทั้งนั้น! ถ้าใครยัง “หวั่นๆ”

กับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ

กดเซฟ Blog นี้ไว้เลยครับ หรือจะพิมพ์แปะฝาบ้านก็ได้ เพราะ Blog นี้ช่วยคุณได้ชัวร์ป๊าบบบบบ! มาเริ่มกันเลยกับคำถามแรกครับ…

 

– Tell me about yourself. –

– เล่าเรื่องของตัวเองให้ฟังหน่อย –

 

คำแนะนำ : คำถามนี้เปิดโอกาสให้คุณเล่าเรื่องให้ตัวเองดูดี แต่ควรเล่าอย่างมีชั้นเชิง โดยคุณอาจพูดถึงงานอดิเรกที่คุณทำที่ช่วยสะท้อนแง่มุมดีๆในตัวคุณ เช่น I enjoy going to a marathon running program. ฉันชอบลงวิ่งมาราธอน การที่คุณชอบวิ่งมาราธอนอาจหมายถึงคุณเป็นคนมีความมุ่งมั่น อดทน ชอบความท้าทาย และรักสุขภาพ!

 

หรือจะบอกว่า In my freetime, I like to go to a volunteering event. ในเวลาว่าง ฉันมักจะชอบไปทำงานอาสาสมัคร การที่คุณชอบทำงานอาสา แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนจิตใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี เป็นต้น

 

เมื่อคุณพูดถึงแง่มุมสนุกๆในตัวคุณไปแล้ว คุณอาจกลับมาที่เรื่องงาน โดยใช้ประโยคว่า…

 

“In addition to those interests and passions”

ในส่วนที่นอกเหนือจากงานอดิเรกความสนใจของผมแล้ว

 

“my professional life is a huge part of who I am”
การทำงานก็เป็นพาร์ทที่สำคัญที่ทำให้ผมเป็นผมอย่างเช่นทุกวันนี้ครับ

 

“I’d like to talk a bit about some of the strengths which I would bring to this job.”

ผมขอกล่าวถึงจุดแข็งของผมที่ผมสามารถนำมาใช้ในงานตำแหน่งนี้นะครับ

 

…จากตรงนี้คุณก็สามารถเล่าถึงจุดแข็งและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาได้เลยครับ

 

ข้อควรระวัง : อย่าพูดมากเกินไป ควรพูดให้สั้น กระชับ ได้ใจความ และไม่ต้องเล่าถึงเรื่องส่วนตัว พ่อแม่พี่น้อง หรืออะไรที่ไม่ได้มีจุดเด่น และอย่าพูดถึงข้อดีเป็นสิบๆข้อ ให้เลือกข้อที่เด่นๆมาพูดจะดีกว่า ควรหลีกเลี่ยงเรื่องศาสนาและการเมืองเพื่อไม่ให้ดูเป็นคนชอบตัดสิน (A judgmental person) ครับ

 

– Why should we hire you? –

– ทำไมเราต้องจ้างคุณ –

 

คำแนะนำ : คุณอาจเจอคำถาม “Why should we hire you?” ทำไมเราต้องจ้างคุณ หรือ “What makes you the best fit for this position?” อะไรทำให้คุณคิดว่าคุณเหมาะกับตำแหน่งนี้ คำตอบที่ควรตอบคือการ “ขายตัวเอง” ให้กับผู้สัมภาษณ์

 

“จงจำไว้ว่าบริษัทจ้างคน เพื่อมาแก้ปัญหา และคุณคือคนที่จะเข้ามาแก้ปัญหานั้น”

 

วิธีที่คุณจะตอบคำถามนั้นได้ดีที่สุด คือการทำความเข้าใจรายละเอียดของตำแหน่งที่คุณสมัคร และสกิลที่จำเป็นสำหรับงานนี้ รวมถึงเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอเอกลักษณ์หรือจุดเด่นในตัวคุณที่ทำให้คุณเหนือกว่าผู้สมัครคนอื่น และอธิบายว่าคุณจะสามารถ “เอาชนะ” หรือ “แก้ไขปัญหา” ที่บริษัทมีได้อย่างไร

 

โดยคุณอาจใช้ประโยคว่า

 

“I have ……… ability to be an asset to your company.”

ดิฉันมีคุณสมบัติ……ที่จะสร้างคุณค่าให้กับบริษัทของคุณค่ะ

   

“Your company provides many services that I have had experience with. I believe that my familiarity with the industry would make me a good fit for this position.”

See also  เที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง | Prague ปราก Czechia สาธารณรัฐเช็ก ฉบับครอบครัว| Europe Trip EP.4 | ประเทศสาธารณรัฐเช็ก

 

องค์กรของคุณมีการให้บริการ (หรือสินค้า) ในหลายรูปแบบที่ดิฉันเคยมีประสบการณ์การทำงานด้วยมาก่อน ดิฉันเชื่อว่าความคุ้นเคยที่ดิฉันมีกับธุรกิจในรูปแบบนี้จะทำให้ดิฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ค่ะ

 

หรือจะกล่าวถึงปัญหา (Pain Point / Problem) ที่บริษัทกำลังมีอยู่ เช่น…

“You have explained that you are looking for a sales executive who is able to effectively manage over a dozen employees.”

 

จากที่คุณได้อธิบายว่าคุณกำลังมองหาพนักงานขายที่สามารถบริหารลูกทีมหลายคนได้ (บริษัทมีปัญหาในการหาคนมาบริหารฝ่ายขาย)

 

“In my 15 years of experience as a sales manager, I have developed strong motivational and team-building skills.”

 

จากประสบการณ์ของดิฉันที่เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมา 15 ปี ฉันได้เรียนรู้ทักษะการสร้างทีมและสร้างแรงจูงใจมาเป็นอย่างดีเลยค่ะ

 

และอาจกล่าวเพิ่มเติมถึงใบประกาศนียบัตรหรือรางวัลที่ได้รับ เช่น “I was awarded manager-of-the-year for my new managment strategies. If hired, I will bring my leadership abilities and strategies for achieving profit gains to this position.”

 

ดิฉันได้รับรางวัลผู้จัดการแห่งปี สำหรับกลยุทธ์การบริหารงานรูปแบบใหม่ของดิฉัน ถ้าคุณจ้างดิฉัน ดิฉันจะนำทักษะความเป็นผู้นำและกลยุทธ์ในการทำกำไรมาสู่ที่นี่เองค่ะ!

 

ข้อควรระวัง : ถ้าคุณถูกถามกลับกันว่า “Why shouldn’t we hire you?” ทำไมเราถึงไม่ควรจ้างคุณ คุณไม่ควรตอบกวนๆว่า “ถ้าไม่อยากได้คนเก่ง ก็ไม่ต้องจ้างสิยะ” หรือ “ถ้าคุณไม่อยากได้กำไร ก็ไม่ต้องจ้างดิฉันก็ได้” แต่ให้คุณบอกถึงคุณสมบัติกลางๆ ไม่ดีไม่ร้าย เช่น “ถ้าดิฉันเป็นคนพูดน้อย อาจจะไม่เหมาะกับบริษัทที่เฮฮาอย่างนี้ก็ได้มั้งคะ” เพราะจริงๆแล้วคุณสมบัติ “พูดน้อย” แบบนี้ไม่ได้เป็นคุณลักษณะ (Trait) ที่สร้างความเสียหายให้กับบริษัทแต่อย่างใด

 

– What are your salary expectations? –

– คุณคาดหวังเงินเดือนเท่าไหร่ –

 

คำแนะนำ : คุณควรศึกษาหาความรู้ว่าสายงานของคุณโดยเฉลี่ยแล้วได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่ ซึ่งตัวเลขนั้นจะทำให้คุณประเมินตนเองได้ว่าควรเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ดี แต่สิ่งสำคัญคือ  “อย่ายอมรับเงินเดือนที่ต่ำกว่าที่คุณตั้งใจ เว้นเสียว่าทางบริษัทอาจชดเชยเป็นผลประโยชน์อื่นๆ” ซึ่งคุณต้องชั่งน้ำหนักเอาเองว่าคุณสามารถเอาชีวิตรอดในเงินเดือนเท่านั้นได้หรือไม่

 

เรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องที่ต่อรองได้ คุณต้องแฟร์กับตัวเองด้วย ซึ่งคุณสามารถบอกกับผู้สัมภาษณ์ได้ด้วยประโยคตัวอย่างเหล่านี้…

 

“I understand that positions similar to this one pay in the range of ฿35,000 to ฿45,000. With my experience, I would like to receive something in the range of ฿40,000 to ฿42,000.”

 

ผมเข้าใจว่าตำแหน่งงานแบบนี้จะจ่ายที่ประมาณ 35,000 – 45,000 บาท ด้วยประสบการณ์ของผม ผมต้องการได้รับค่าตอบแทนที่ 40,000 – 42,000 บาทครับ

 

หรือ “I would like to be compensated fairly for my experience.” ผมต้องการรับค่าจ้างที่ยุติธรรมสำหรับประสบการณ์ของผมครับ

 

หรือ “The research I’ve done indicates that positions like this one pay ฿35,000 to ฿45,000 and something in that range would be acceptable to me as a starting salary.”

 

จากที่ผมทำการบ้านมา ตำแหน่งนี้จะจ่ายที่ประมาณ 35,000 – 45,000 บาท ดังนั้นถ้าผมได้รับเงินเดือนในช่วงดังกล่าวเป็นเงินเดือนเริ่มต้น ผมคิดว่าผมรับได้ครับ

 

และ “My salary requirements are flexible, but I do have significant experience in the field that I believe adds value to my candidacy.”

 

สามารถเจรจาได้ครับ แต่ผมมีประสบการณ์ในสายงานนี้มาอย่างดี ผมเชื่อว่าตรงนี้สามารถนำมาคิดเป็นเงินเดือนของผมได้

 

ข้อควรระวัง : หลายบริษัทที่คุณไปสัมภาษณ์มักจะพยายามกดเงินเดือนที่คุณเรียกอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าคุณต้องการตัวเลขใดให้บวกเพิ่มไป 15-20% ก่อนจะเจรจาจะดีกว่านะครับ

 

– What is your greatest strength? –

– จุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร –

 

 

คำแนะนำ : ก่อนสัมภาษณ์คุณควรลิสต์ข้อดี จุดแข็ง สกิล และประสบการณ์ที่คุณมีออกมาก่อน และเลือกมาสัก 3-4 อย่างที่เด่นๆ และเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่คุณสมัครเท่านั้น อย่าพูดอะไรเรื่อยเปื่อยไม่มีโฟกัส เพราะมันจะลดความน่าเชื่อถือของข้อดีที่คุณเล่าไปก่อนหน้า และควรยกตัวอย่างว่าคุณได้ใช้ข้อดีเหล่านั้นทำอะไรมาบ้างในอดีต เพราะหากผู้สัมภาษณ์ถามว่า “คุณจะเอาข้อดีเหล่านั้นมาช่วยบริษัทได้อย่างไร” คุณจะได้คิดออกทันท่วงที

 

ตัวอย่างที่คุณอาจเอาไปใช้ได้

 

“I have extremely strong writing skills.” ดิฉันมีประสบการณ์ทางด้านการเขียนที่ดีมากค่ะ

 

แชร์


การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเข้าทำงาน


การคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการสัมภาษณ์ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า คนที่นั่งคุยกับเรานั้น เหมาะสมกับงาน และบริษัทแค่ไหนในเวลาสัมภาษณ์แค่เพียงไม่ถึงชั่วโมง ดังนั้นการสัมภาษณ์ จึงควรมีการวางแผน และกำหนดแนวทางคำถามมาก่อนล่วงหน้า

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเข้าทำงาน

8 คำถามสุดเจ๋ง ที่คุณควรถามเมื่อไปสัมภาษณ์งาน | Ep 26 | Hunter B


✍🏽คอร์สเรียนฟรี!! \”3 ขั้นตอน สมัครงานยังไง ก็ได้งาน!\” สมัครเลย!
👉 https://rdar.li/lbWnVJa
Free EBook “9 เคล็ดลับ เขียน Resume ให้โดดเด่น และได้งาน!”
👉 https://rdar.li/Wel6Blb
________________________________________________________________
คุณมีคำถาม อยากจะถามไหม? เป็น อีกคำถามยอดฮิต จากผู้สัมภาษณ์ ที่ใช้ถามผู้สัมภาษณ์งาน
และเป็นโอกาสดี ที่ผู้สมัครงาน อย่างเรา จะแสดงความสนใจในตำแหน่งงานที่สมัคร และ เพิ่มคะแนนการสัมภาษณ์ให้ตนเองครับ
พี่เบ็น สรุป 8 คำถาม ถามผู้สัมภาษณ์งาน
✍🏽 หมวดหมู่ที่ 1 คำถามเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน (Connect)
คำถาม 1. หัวหน้า/คุณ มาทำงานที่นี่ได้อย่างไร? (How did you come to work here?)
คำถาม 2. หัวหน้า/คุณ ชอบอะไรมากที่สุด ในการทำงานที่นี่? (What do you love about your job?)
✍🏽 หมวดหมู่ที่ 2 คำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Company Culture)
คำถาม 3. ที่นี่วัดความสำเร็จ ในการทำงานอย่างไร? (How do you define success in your business?)
คำถาม 4. ผู้นำองค์กรที่นี่ มีวิธีบริหารงานแบบไหน? (What are the leadership management styles here?)
✍🏽 หมวดหมู่ที่ 3 คำถามเกี่ยวกับเป้าหมายการทำงาน (Challenges)
คำถาม 5. อะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายบริษัทที่สุดตอนนี้ และ ตำแหน่งงานนี้จะช่วยได้อย่างไร? (What are the biggest challenges facing today? And how will this role help overcome it?)
คำถาม 6. ผม/ดิชั้น จะทำงานช่วยเหลือทีม ได้อย่างดีที่สุดอย่างไร? (How can I show support to team members best?)
✍🏽 หมวดหมู่ที่ 4 คำถามเพื่อการตัดสินใจ (Close)
คำถาม 7. มี Skills หรือ สิ่งไหน ที่อยากให้ทาง ผม/ดิชั้น เตรียมตัวมาก่อนเริ่มงานในตำแหน่งนี้ไหม? (What additional skills or experiences do I need to prepare for this job?)
คำถาม 8. ที่นี่มีแผนในการพัฒนาพนักงาน อย่างไร? (What is your company’s plan to develop staffs?)
________________________________________________________________
ถ้าคุณชอบ VDO นี้ อย่าลืมกด Like 👍 ให้กำลังใจกันนะครับ
กด ⭐️Subscribe ติดตามกัน ไม่พลาด เรื่องงาน https://youtube.com/HunterB​​
🤝 LET’S CONNECT!
Website บทความ คอร์สเรียน: https://thehunterb.com/​​
Facebook HunterB Page: https://www.facebook.com/hunterb.careercoach
Instagram: https://www.instagram.com/hunterbcontact_th/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bensojiphan/
TikTok: https://www.tiktok.com/@thehunter_b​​
________________________________________________________________
แนะนำ เนื้อหา VDO เพิ่มเติม ที่ให้ความรู้ต่อจาก episode นี้
🎬 EP 1 | 9 เทคนิคสัมภาษณ์งาน ให้ได้งาน!!
https://www.youtube.com/watch?v=Fxv30cvzNiM\u0026t=29s
🎬 EP 7 | วิธีแนะนำตัวเองใน 3 นาที ตอนสัมภาษณ์งาน (ฉบับคนมีประสบการณ์งาน!!)
https://www.youtube.com/watch?v=xSpDTY0k2wg\u0026t=16s
🎬 EP 8 | วิธีแนะนำตัวเองใน 3 นาที สุดเจ๋ง ตอนสัมภาษณ์งาน (ฉบับนักศึกษาจบใหม่!!)
https://www.youtube.com/watch?v=ruvjaDhw7ao\u0026t=36s
🎬 EP 21 | 5 คำถามสัมภาษณ์งานยอดฮิต พร้อมคำตอบ! (ให้ได้งาน) เจาะลึก
https://www.youtube.com/watch?v=KZCgeVjAXI\u0026t=34s
🎬 EP 25 | 5 เทคนิค สร้างความมั่นใจก่อนสัมภาษณ์งาน
https://www.youtube.com/watch?v=GFVi6dXnrpM
________________________________________________________________
สัมภาษณ์งาน คําถามสัมภาษณ์งาน มีคำถามจะถามไหม หางาน มนุษย์เงินเดือน HunterB

See also  ผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด | ผล ข้าง เคียง คี โม

8 คำถามสุดเจ๋ง ที่คุณควรถามเมื่อไปสัมภาษณ์งาน | Ep 26 | Hunter B

111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา


ติดตาม Facebook Fanpage ครูเชอรี่ English Bright
https://www.facebook.com/cherry.englishbright

111 ประโยคอังกฤษสั้นๆ เพื่อผู้เริ่มหัดสนทนา

เคล็ดลับของคนพูดเก่งที่เข้าสังคมเป็น | EP149


แจกฟรี! อีบุ๊ก 18 ความลับ! เปลี่ยนคุณ\rให้เป็น\rคนเจ้าเสน่ห์ [ทำยังไงให้ใครๆก็รักตั้งแต่แรกพบ]👉https://lin.ee/iwazNnx
ฟังฟรี! จิตวิทยาการพูดชนะใจคน
👉https://www.youtube.com/playlist?list=PLfdtkwJb5cVr68FikXL1rVSYCpCn0vGle
กดเข้ากลุ่มฟรี! พูดพิชิตใจแบบจ้าวเสน่ห์!
👉https://www.facebook.com/groups/astcharismasecrets/
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
ติดต่องาน 0621562868
Email : [email protected]
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
ครองใจคน,วิธีชนะมิตรและจูงใจคน,วิธีการพูดนำเสนอ
,พูดอย่างไรให้น่าฟัง,สร้างเสน่ห์,เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ,การพูดพิธีกร,เทคนิคพูดให้น่าฟัง,พูดอย่างไรให้จับใจคนฟัง,พูดอย่างไรให้คนชอบเรา,วิธีการพูดโน้มน้าวจูงใจ,พูดยังไงให้คนรัก,พูดอย่างไรให้คนเชื่อ,พูดอย่างไรให้คนคล้อยตาม,พูดในที่ชุมชน,พูดอย่างไรให้ชนะใจคนฟัง,พูดอย่างไรให้ผู้ชายหลง,พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์,คุยอย่างไรให้ได้คบ,คุยอย่างไรให้ผู้ชายชอบ,คุยอย่างไรให้ผู้หญิงชอบ,คุยอย่างไรให้สนุก,คุยอย่างไรไม่ให้เบื่อ,เทคนิคคุยกับลุกค้า,เทคนิคพูดหน้ากล้อง,เทคนิคพูดขายของ,เทคนิคเล่าเรื่อง,เล่าเรื่องอย่างไรให้สะกดใจคน

เคล็ดลับของคนพูดเก่งที่เข้าสังคมเป็น | EP149

3 วิธี เอาตัวรอด เวลา สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ สำหรับคนไม่เก่งภาษาอังกฤษ


สนับสนุน ช่องของพวกเราได้ ง่ายๆ แค่ โหลด Sticker:[The Hunters Team]https://line.me/S/sticker/16770644/?lang=en\u0026utm_source=gnsh_stickerDetail

สนับสนุน ช่องของพวกเราได้ ง่ายๆ แค่ โหลด Sticker:[The Hunters Team]https://line.me/S/sticker/16770644/?lang=en\u0026utm_source=gnsh_stickerDetail

เพื่อนๆ ท่านใด สนใจสมัคร คอร์ส Tailor Made Resume (การเขียน เรซูเม่) and Personalise by The Hunters หรือ คอร์ส เตรียมพร้อมการสัมภาษณ์งาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ID Line: thehunters99

3 เทคนิค เอาตัวรอด เวลา สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ สำหรับคนไม่เก่งภาษาอังกฤษ
✔สัมภาษณ์งาน เป็น ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ในปัจจุบัน สำหรับคนที่ ไม่เก่งภาษาอังกฤษ นั้น เค้าก็จะรู้สึก อึดอัด ลำบากใจ หรือ ท้อใจ ทุกครั้ง เวลาเจอสถานการณ์แบบนี้
✔ถ้าเรา ภาษาอังกฤษ ไม่แข็งแรง เราก็ต้อง เตรียมตัว และ มีการวางแผนก่อนไป สัมภาษณ์งาน เพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ได้ ครับ
✔วันนี้ the hunters มีเทคนิค การเอาตัวรอด มาแชร์ ครับ

❤รับ Sponsor ติดต่อโฆษณา (สินค้าและบริการ) และ การสัมมนานอกสถานที่ ให้ความรู้กับนักศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมสมัครงาน หางาน และ สัมภาษณ์งาน ได้ที่
ID Line: panutkc418
Email: [email protected]

สัมภาษณ์งาน สัมภาษณ์งานอังกฤษ จบใหม่

ถ้าเพื่อนๆ หรือ น้องจบใหม่ กำลังมองหา เทคนิคการเตรียมตัว หางาน สมัครงาน เทคนิคสัมภาษณ์งาน การตอบข้อดีข้อเสียเวลา สัมภาษณ์งาน วิธีตอบคำถามสัมภาษณ์งาน ต่างๆ การเขียน เรซูเม่ อังกฤษ Resume การแนะนำตัวเป็น ภาษาอังกฤษ วิธีต่อรองเงินเดือน หรือ เคล็ดลับ หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิต มนุษย์เงินเดือน พนักงานประจำ มาถูกที่แล้วครับ The Hunters เรารู้ คุณรู้ มีคำตอบให้ครับ
เพื่อนๆ ท่านใด อยากให้ทีม The Hunters ตรวจเช็ค Resume เรซูเม่ ให้ สามารถส่ง email Resume มาได้ที่
[email protected]
เพื่อนๆ ท่านใด มีคำถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องงาน สมัครงาน สัมภาษณ์งาน และอื่นๆ สามารถส่งอีเมล์ มาสอบถามได้ที่ [email protected]

Stay connect:
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/panutlim60713b103/
https://www.linkedin.com/in/norasateprachyakorn7a346748/
Facebook: The Hunters เรารู้ คุณรู้
https://web.facebook.com/jobsuccesswiththehunters
++
❤ถ้าคลิปนี้ มีประโยชน์กับเพื่อนๆ อย่าลืม กด ไลค์ คลิป Comment ใต้คลิป เล่าให้เราฟังได้ครับ ว่า ประสบการณ์ แต่ละคนเป็นยังไงกันบ้าง
❤สุดท้าย อย่าลืมกด Subscribe ติดตาม ช่องของพวกเราด้วยนะครับ

Links มีประโยชน์
❤การแนะนำตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับ สัมภาษณ์งาน
https://youtu.be/qmMHXNsswc
❤คำถามที่สามารถถามผู้สัมภาษณ์ได้ เวลาไป สัมภาษณ์งาน
https://youtu.be/e_DeO_ehTk
❤ เล่าประสบการณ์การฝึกงาน เป็น ภาษาอังกฤษ เวลาไป สัมภาษณ์งาน
https://youtu.be/s3Yjw9BgknQ

Music Credit:
Music: Paradise
Musician: @iksonmusic
Editing Application: Kinemaster / Inshot

3 วิธี เอาตัวรอด เวลา สัมภาษณ์งาน ภาษาอังกฤษ สำหรับคนไม่เก่งภาษาอังกฤษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ วิธีสัมภาษณ์คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *