[Update] [รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL ล่าสุด! | ค่า วีซ่า เช ง เก้ น – Sonduongpaper

ค่า วีซ่า เช ง เก้ น: คุณกำลังดูกระทู้

Nội Dung Bài Viết

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL ล่าสุด!

รีวิวการขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันแบบใหม่ที่ต้องยื่นเอกสารผ่าน VFS ให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว เพื่อนหรือคนรู้จักที่อาศัยอยู่ในเยอรมนีหรือไปเที่ยวเยอรมันและประเทศอื่นๆในแถบยุโรป ขอย้ำว่าถ้าหากใครมีคนรู้จักต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ใช่ วีซ่าท่องเที่ยว

สำหรับใครที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมัน อ่านได้ที่นี่เลยค่ะ : [รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL ล่าสุดปี 2020!

VFS GLOBAL

ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตั้งแต่สิงหาคมปี 2019 สถานทูตเยอรมันได้มอบหมายให้บริษัท VFS GLOBAL ดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นแทนแล้ว สำหรับใครก็ตามที่ขอวีซ่าเชงเก้นไม่เกิน 90 วันสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านทาง VFS GLOBAL ได้เลย สำหรับใครที่อยู่นานกว่า 90 วันต้องติดต่อสถานทูตเยอรมันโดยตรง

VFS GLOBAL จะทำการรับคำร้องขอวีซ่าทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการยื่นคำร้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า เก็บลายนิ้วมือ รวมถึงจัดส่งหนังสือเดินทางหลังการดำเนินการของแผนกวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน

VFS Global

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสาร

เอกสารขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียนที่เราเตรียม มีดังนี้
1.หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด
– มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
– เป็นหนังสือเดินทางที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี
– ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน นับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน

2.หนังสือเดินทางเล่มเก่า
หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนาหนังสือเดินเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับ 1 ชุด เราถ่ายวีซ่าทั้งหมดที่เคยได้ไม่ใช่เฉพาะวีซ่าเชงเก้น เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปหมดทุกครั้งนะ

3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

4.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ 
กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบ e-application VIDEX ที่ https://videx.diplo.de และพริ้นออกมาลงนาม
* อย่าลืมเซ็นลายเซ็นต์ในเอกสารทุกอย่างให้เหมือนกับลายเซ็นต์ที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง

สำหรับใครที่ยังงงๆกับการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นลองเข้าไปดูที่เราเขียนไว้ที่นี่ได้ค่ะ :  แนะนำการกรอกแบบฟอร์ม VIDEX ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน

5.ฟอร์มข้อมูลต่างๆให้ปริ้นและลงนาม

6.รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก

รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก จำนวน 2 ใบ รูปถ่ายสี โดยฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3.5 ซม.x 4.5 ซม.

ที่ศูนย์ VFS GLOBAL มีบริการถ่ายรูปด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่ที่เค้าเตอร์ถ่ายรูปจะมาหลัง 8.30 น. ถ้าใครนัดยื่นวีซ่าตอนเช้ามากๆก็ควรเตรียมมาเอง แต่แนะนำว่าให้เตรียมเอกสารรูปถ่ายมาให้พร้อมที่สุดก่อนวันยื่นดีกว่าค่ะ จะได้ไม่วุ่นวาย

7. หนังสือเชิญจากเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือจดหมายเชิญทั่วไป
– หนังสือเชิญจากเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ: คำแนะนำในการทำหนังสือรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย 
– จดหมายเชิญที่ระบุชื่อของเจ้าบ้านและเวลาของการเข้าพัก พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางของเจ้าของบ้าน 1 ชุด

เราเคยมีปัญหากับหนังสือเชิญเพราะสะเพร่าเอง ไม่ได้เอาฉบับจริงมา วันนั้นทางสถานทูตไม่รับคำร้องขอยื่นวีซ่า เราต้องกลับมารอเอกสารตัวจริงที่ส่งมาจากต่างประเทศและต้องนัดคิวสัมภาษณ์ใหม่อีกรอบ แต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย ทุกครั้งก็ยื่นหนังสือเชิญฉบับจริงพร้อมสำเนา เจ้าหน้าที่จะคืนฉบับจริงมาให้

8.หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
– ในกรณีที่มีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ/จดทะเบียน ให้ยื่นเอกสารทางราชการต่างๆ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ทะเบียนบ้าน สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้เชิญ และหลักฐานการเดินทางที่ผ่านมา
– ในกรณีที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ(แฟน) ให้ยื่นหลักฐานการติดต่อกันเป็นลายลักษณ์อักษร หลักฐานการเดินทางที่ผ่านมา สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของผู้เชิญ 

9.หลักฐานการทำงาน
-สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุระยะเวลาที่ลางาน ตำแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน

– สำหรับนักเรียนนักศึกษา : หนังสือรับรองสถานะการศึกษาจากสถาบันการศึกษา โดยแสดงตัวจริงและสำเนา

– สำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ/ใบทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อระบุ

10.หลักฐานการประกันการเดินทาง (Travel Insurance)
ประกันการเดินทางต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่างๆในระหว่างที่พำนักอยู่ต่างประเทศ และการส่งตัวกลับประเทศไทยในกรณีที่จำเป็น

ดูเพิ่มเติม: รายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต 

11. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน

หลักฐานการเงินสำหรับการเดินทางและการพำนักได้แก่ หนังสือรับรองจากธนาคาร ฉบับจริงที่มีตราประทับและลายเซ็นของธนาคาร และสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการเคลื่อนไหวทางด้านการเงินย้อนหลัง 3 เดือนสุดท้าย

กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ (Sponsor) ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาใบสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนสมรส เพื่อแสดงความสัมพันธ์

12. หลักฐานที่แสดงถึงภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ในประเทศไทย(ถ้ามี)
เช่น หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ (มีชื่อเป็นเจ้าของ) โฉนด สัญญาเช่า สมุดบัญชีเงินฝาก ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

 • สูติบัตร
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง เซ็นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 • กรณีที่ผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ ไม่ได้สมรสจดทะเบียนจะต้องยื่นใบปกครองบุตรที่ออกจากทางอำเภอ (ฉบับสำเนา) ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณะบัตรมาด้วย
 • กรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่สามารถพาผู้เยาว์มาสมัครวีซ่าด้วยตัวเองในวันยื่นให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงลายมือชื่อจากผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาได้ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)

สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาว ใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)และ วีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry visa) (ทั้งตัวจริงและสำเนา) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วย

การจัดเรียงเอกสาร

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วก็ต้องจัดเรียงเอกสารในการขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ตามนี้ได้เลย

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น
 • หนังสือจากผู้เชิญในเยอรมนีที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือ จดหมายเชิญ
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หลักฐานทางการเงิน, สูติบัตร, โฉนดที่ดิน ฯลฯ
 • หลักฐานการประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ
See also  💖 Ikebukuro Walk in Tokyo 💖 💃 Energetic Town ♪ 🐶 📺 4K ASMR Nonstop 1 hour 05 minutes ⌚ | สถานที่ท่องเที่ยวโตเกียว

หมายเหตุ

 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน ไม่ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบินหรือใบจองเที่ยวบินและแผนการเดินทาง
 • ในบางกรณี ทางสถานเอกอัครราชทูตฯอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้อง

VFS Global

ขั้นที่ 2: การนัดหมาย (จองคิว) เพื่อยื่นวีซ่า

ทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ที่นี่  

VFS Global

โดยสามารถเลือกวันได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.15 น. เมื่อจองคิวสำเร็จจะมีอีเมลล์คอนเฟิร์มวันและเวลานัดหมาย ให้พริ้นออกมาและนำไปในวันนัดด้วย

 •  ถ้าหากเดินทางเป็นครอบครัวหรือเดินทางเป็นกลุ่ม แต่ละคนจะต้องนัดหมายรายบุคล เช่น หากเดินทางเป็นครอบครัว4 คนที่มีผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คน จะต้องทำการนัดหมาย 4 ครั้ง
 • หากไม่ได้ไปยื่นเอกสารในวันที่กำหนดหรือไปไม่ทัน ระบบจะไม่อนุญาตให้เลือกเวลาใหม่หรือยกเลิก โดยจะต้องรอจองคิวใหม่หลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้ว

ขั้นที่ 3: ยื่นเอกสาร

เมื่อถึงกำหนดตามคิวยื่นเอกสารตามที่ได้เลือกไว้ ให้เดินทางไปยื่นเอกสารได้ ที่นี่ : VFS.GLOBAL อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม

VFS Global

การเดินทางก็ง่ายมาก สามารถนั่ง MRT ไปลงที่สถานีสามย่าน (Samyan Station) ออกตรงทางออก 2 จะมีทางเชื่อมเข้าอาคารจามจุรีสแควร์ ตรงฝั่งพลาซ่า ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ไปยังชั้น 4 ได้เลย

VFS Global

เวลารับยื่นเอกสารขอวีซ่า : 08.00 – 17.15 (จันทร์ –ศุกร์)
เวลารับหนังสือเดินทางคืน : 08.00 – 17.15 (จันทร์–ศุกร์)

ติดต่อ
Call center: +66 2 118 7017
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขั้นตอนที่ 4 : ชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • วีซ่าสำหรับผู้ใหญ่ 2,100 บาท
 • วีซ่าสำหรับเด็ก (อายุระหว่าง 6 – 12 ปี) 1,200 บาท
 • วีซ่าสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ (0 – 5 ปี) ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • คู่สมรสหรือคู่รักในสหภาพพลเรือนและเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพลเมืองเยอรมันโดยมีหลักฐานการจดทะเบียนสมรส / สูติบัตรพร้อมหนังสือเดินทางเยอรมัน
 • ผู้ปกครองของผู้เยาว์ชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ . หลักฐานโดยสูติบัตรพร้อมหนังสือเดินทางเยอรมัน
 • สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติ EU / EER (โดยทั่วไปหากพวกเขาเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มประเทศ EU / EER หรือเยี่ยมเยียน)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่สถานกงสุลได้รับใบคำร้องขอวีซ่าก่อนวันเกิดปีที่ 6 จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในวันเกิด
 • นักเรียนโรงเรียน นักเรียนและครูผู้สอนเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมทางการศึกษา
 • นักวิจัย
 • ผู้แทนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร / ผู้เข้าร่วม < 25 ปีสำหรับงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • ผู้แสดงสินค้าที่มีงานแสดงสินค้าพร้อมตั๋วเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (ชื่อเต็มตามหนังสือเดินทาง)
 • นักเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียน PASCH
 • บุคคลที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากสถาบันสาธารณะของเยอรมัน / สหภาพยุโรปเมื่อค่าใช้จ่ายในการ-เดินทางและที่พักได้รับการคุ้มครองโดยกองทุนสาธารณะของเยอรมัน / EU / UN

2. ค่าบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน VFS GLOBAL 525 บาท

3. ค่าธรรมเนียมการบริการเสริม

 • ห้องรับรองพิเศษสำหรับวีไอพี 2,100 บาท
 • จัดเตรียมเอกสาร 955 บาท
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์ 820 บาท
 • EMS 210 บาท
 • SMS 60 บาท
 • จุดบริการอินเทอร์เน็ต 65 บาท/ 30 นาที
 • รูปถ่าย 4 ใบ 185 บาท
 • ถ่ายเอกสาร 15 บาท/หน้า
 • ปริ๊นท์เอกสาร 25 บาท/หน้า
  *ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันตาม Service ต่างๆนะคะ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เราจ่ายไปทั้งหมด 2,685 บาท ดังนี้

 • ค่าวีซ่า 2,100 บาท
 • ค่าบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน VFS 525 บาท
 • ค่า SMS 60 บาท
 • เราไปรับหนังสือเดินทางคืนด้วยตัวเองก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: ติดตามสถานะของวีซ่า

หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเยอรมนีแล้วติดตามสถานะคำร้องได้ที่นี่: ตรวจสอบสถานะคำร้อง 
โดยกรอกหมายเลขอ้างอิงและนามสกุล

ในรูปเป็นตัวอย่างของเราเองที่เข้าไปเช็คสถานะหลังจากที่เอกสารถูกส่งไปที่สถานทูตและอยู่ในระหว่างการดำเนินการของสถานทูตแล้ว

VFS Global

ระยะเวลาดำเนินการวีซ่า

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเก้นโดยปกติจะได้รับการตรวจสอบภายใน 15 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนกำหนดเดินทาง

เราเคยขอวีซ่าผ่านสถานทูตเยอรมันในหลายๆครั้ง ทุกครั้งเราได้เล่มเร็วมากภายในเวลาไม่เกิน 5 วัน

ครั้งนี้เราเลือกรับ SMS ด้วย เพราะอยากรู้ว่าจะ Process ผ่าน VFS นานเท่าไหร่ ระยะเวลาก็เร็วมากกกเหมือนเดิม สำหรับ Case เราก็ตามนี้เลย

วันพุธ 8.00 น.: เราไปยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ VFS

วันพุธ 9.45 น. : มี SMS แจ้งว่า The application has been forwarded to the German Embassy.

วันพฤหัส 7.10 น. : The visa application is under process at German Embassy.

วันศุกร์ 9.07 น. : The application is now ready for  pick up at VFS or wait for courier.

ขั้นที่ 6: รับเล่มคืน

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถรับเล่มคืน ได้ 2 แบบ คือ

1. รับเล่มคืนที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเยอรมัน VFS Global

เวลารับหนังสือเดินทางคืน : 08:00 – 17:15 (จันทร์–ศุกร์)

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าภายใน 30 วัน กรณีที่เกินกำหนด 30 วัน หนังสือเดินทางจะถูกส่งกลับไปยังสถานทูตเยอรมนี โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนที่สถานทูตได้ภายใน 1 เดือน

กรณีที่ให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงที่ลงลายเซ็นของผู้สมัคร (ลายเซ็นตรงกับหนังสือเดินทาง)
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจให้มารับหนังสือเดินทางแทน

2. บริการส่งทางไปรณีย์ EMS

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเลือกใช้บริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) โดยมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 210 บาท หนังสือเดินทางจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ทาง VFS Global ได้รับหนังสือเดินทางคืนจากทางสถานทูต

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ถ้าใครมีคำถาม,ข้อสงสัย คำแนะนำต่างๆ หรืออยากแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่า สามารถติดต่อเรามาได้เลย ^^

[NEW] การขอวีซ่าเชงเก้น ใช้อะไรบ้าง? เตรียมพร้อมไปทัวร์ยุโรปกัน! | ค่า วีซ่า เช ง เก้ น – Sonduongpaper

การขอวีซ่าเชงเก้น ใช้อะไรบ้าง? เตรียมให้พร้อม แล้วไปทัวร์ยุโรปกัน!

ใครที่กำลังแพลนไป ทัวร์ยุโรป อาจกังวลใจว่า การขอวีซ่าเชงเก้น ยากไหม? ต้องเตรียมอะไรบ้าง? วันนี้พี่เห็ด มัชรูมทราเวล จะมาแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้น มาศึกษาและเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้ากันดีกว่าค่ะ เวลาไปยื่นจริงจะได้ไม่มีอะไรตกหล่น

See also  รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง : รวมศิลปินอาร์เอส | Official MV | รัชกาล ที่ 9

วีซ่าเชงเก้น คืออะไร…?

วีซ่าเชงเก้น  คือผลที่ได้จากความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) โดยอนุญาตให้ประชาชนในกลุ่มเชงเก้นสามารถเดินทางระหว่างกันได้ โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ส่วนประชาชนจากประเทศนอกกลุ่มเชงเก้นสามารถเดินทางระหว่าง 26 ประเทศเชงเก้นได้ โดยใช้ใบอนุญาตเพียงใบเดียว นั่นก็คือ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

ปัจจุบัน เขตเชงเก้นประกอบด้วย ประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ได้แก่ 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น มีอะไรบ้าง…?

การขอวีซ่าเชงเก้น ประเภทใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง โดยหลักๆ วีซ่าเชงเก้นมี 4 ประเภท ดังนี้

วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (ประเภท “A”) พลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเก้นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในเขตเชงเก้น จะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน แต่ถ้าคุณไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้

วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท “B”) จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งประเทศ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม ออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน เช่น ปลายทางของเราคือสหรัฐอเมริกา แต่แวะผ่านโซนประเทศเชงเก้น ก็เข้าข่ายต้องขอวีซ่าประเภท B

วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท “C”) จะออกให้กับการเดินทาง 1 ครั้ง, 2 ครั้ง หรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงระยะเวลา 6 เดือน *ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะขอวีซ่าเชงเก้นประเภทนี้*

วีซ่าเข้าได้แค่ประเทศที่ขอ (ประเภท “D”) เป็น Visa แบบ Long Stay อยู่เกิน 90 วัน ส่วนการเดินทางไปประเทศระหว่างกลุ่มเช็งเก้นด้วยกันได้หรือไม่ ก็แล้วแต่กฎระเบียบแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน เช่น ประเทศเบลเยี่ยมจะต้องอยู่ที่คุณขอไปเท่านั้น ถ้าเป็นวีซ่านักเรียน สถานทูตจะออกวิซ่า type D ให้ คือต้องเข้าเฉพาะเบลเยี่ยม และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่เบลเยี่ยมซะก่อน (คือมาถึงที่เบลเยี่ยมแล้ว ให้รีบไปทำเรื่องเลย) พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นได้ แต่ถ้าเป็นวีซ่าเช้งเก้น ประเทศฝรั่งเศส จะสามารถเข้าออกประเทศในกลุ่มเช็งเก้นด้วยกันได้เลย

ขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศไหนดี…?

สำหรับหลักใน การขอวีซ่าเชงเก้น อธิบายอย่างง่ายคือ คุณสามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้จากสถานทูตประเทศเชงเก้นใดก็ได้ในประเทศไทย หากมีแพลน ทัวร์ยุโรป มากกว่า 1 ประเทศ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ ดังนี้

กรณีที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นและใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้เรายื่นขอวีซ่าประเทศที่เราพำนักนานที่สุด เช่น หากในทริปนั้น เดินทางไปฝรั่งเศส 8 วันและ อิตาลี 5 วัน ให้ขอยื่นตรวจวีซ่าผ่านประเทศฝรั่งเศส

ส่วนในกรณีที่เดินทางไปยังประเทศเชงเก้นและมีเวลาการพำนักเท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่าผ่านประเทศแรกที่เดินทางไปถึง เช่น ทัวร์ยุโรป 10 วัน เดินทางไปออสเตรีย 5 วัน ฮังการี 5 วัน โดยบินลงที่ออสเตรีย เราต้องยื่นวีซ่าผ่านประเทศออสเตรีย เป็นต้น

ขอวีซ่าเชงเก้น ต้องใช้อะไรบ้าง…?

ในส่วนเอกสารใน การขอวีซ่าเชงเก้น แนะนำว่าต้องเตรียมไปให้พร้อมเพื่อป้องกันไม่ให้โดนปฏิเสธวีซ่า โดยเอกสารจำเป็นมีดังนี้

1.แบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่า บางประเทศสามารถปริ้นท์ออกมากรอกลายมือได้ แต่บางประเทศให้กรอกออนไลน์ ดังนั้นควรเข้าไปดูที่เว็บไซต์สถานทูตของประเทศนั้นๆ
*กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรประกอบ
**กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมลงลายมือชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
***กรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหนึ่ง ต้องมีเอกสารการยินยอมและหลักฐานรับรองว่ามีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ จากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ในช่องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้ใส่ Parents และให้ลงชื่อทั้งพ่อและแม่

2.พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้า พาสปอร์ตควรมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า และมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในคำร้อง (ถ้ามีเล่มเก่า ให้ติดไปด้วย)

3.รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (บางประเทศกำหนดรายละเอียดขนาดของรูปค่อนข้างละเอียด ควรศึกษาที่เว็บไซต์ของสถานทูตเป็นหลัก)

4.หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน เงินเดือน ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลา (ซึ่งต้องครอบคลุมวันที่เราจะเดินทาง ถึงวันที่กลับมา) พร้อมลายเซ็นและตราประทับบริษัท ซึ่งหากใครเป็นเจ้าของกิจการ ให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้า/ ใบจดทะเทียนบริษัท พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนผู้ที่ยังเป็นนักเรียน นักศึกษาก็ขอหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ที่ออกโดยทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

5.เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงิน เพื่อยืนยันถึงความสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ โดยหลักควรเตรียม Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของบัญชี โดยสามารถไปยื่นขอเอกสารได้ที่ธนาคาร แจ้งว่าเพื่อขอวีซ่าเชงเก้น อาจพกสมุดบัญชีตัวจริงและสำเนาหน้าบัญชีเคลื่อนไหวย้อนหลัง 3 เดือน (บรรทัดสุดท้ายของบัญชีเป็นวันที่ที่อัพเดตไม่เกิน 15 วันก่อนไปขอวีซ่า) เพื่อความเรียบร้อยของเอกสาร แนะนำให้ศึกษาข้อกำหนดของสถานทูตแต่ละประเทศ

6.ประกันการเดินทาง เป็นส่วนสำคัญมาก หากไม่มีอาจโดนปฏิเสธการขอวีซ่าได้ การซื้อประกันต้องระบุให้ครอบคลุมทั้งทวีปยุโรป (ระบุเป็น EUROPE) ตั้งแต่ระยะเวลาไป – กลับ วงเงินคุ้มครองทั้งค่าพยาบาล หรือประกันอื่นๆ ขั้นต่ำ 1,500,000 บาท ( 30,000 ยูโร) สามารถเช็ครายชื่อบริษัทประกันที่สถานทูตรับรองได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆ (สามารถซื้อประกันออนไลน์ และปริ้นท์เอกสารออกมาได้เลย)

7.ตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป-กลับ อาจเตรียมเป็นแค่เอกสารการจอง (ไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อน การขอวีซ่าเชงเก้น ) โดยคุณอาจได้รับการร้องขอให้แสดงตั๋วเครื่องบินจริงที่ชำระเงินแล้วก่อนทำการออกวีซ่า

8.แผนการเดินทาง (Itinerary) ระบุวันที่ เมืองที่จะไป เดินทางด้วยพาหนะอะไร รายละเอียดคร่าวๆ ของแพลนเที่ยว ซึ่งบางครั้งอาจต้องมีตั๋วพาหนะนั้นๆ ประกอบเลย เป็นเครื่องการันตีว่าคุณสามารถเดินทางภายในประเทศเชงเก้นได้

9.หลักฐานการจองที่พัก ปริ้นท์ใบจองออกมาเรียงตามแผนการเดินทางของคุณ พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม ซึ่งต้องมีรายชื่อผู้เดินทางทุกคนในใบจอง (ควรเลือกจองแบบยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เผื่อเปลี่ยนแพลน)

10.เอกสารทางราชการ ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง

11.ค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้นอยู่ที่ 60 ยูโร (ตามแถลงการของสภาพยุโรป จะมีการปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นขึ้นเป็น 80 ยูโร โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563) ในบางกรณี อาจจะมีการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
*สำหรับพลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรป ที่มีฐานะเป็นสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรปหรือประเทศในความตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA Agreement) ที่ใช้สิทธิ์เดินทางโดยเสรี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
*ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาโทและครูผู้ติดตามที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรืออบรม และนักวิจัยที่กำลังทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตามที่นิยามไว้ใน Recommendation 2005/761/EC สามารถติดต่อสถานทูตประเทศนั้นๆ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

กฎระเบียบเพิ่มเติมสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น

1. การขอวีซ่าเชงเก้น ผู้ยื่นจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลา 5 ปี
2. ขยายระยะเวลาในการขอวีซ่าล่วงหน้าได้ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง จากเดิม 3 เดือน ซึ่งสามารถยื่นได้ในประเทศที่มีถิ่นพำนัก (ยกเว้นเพียงบางกรณี) และสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
3. เพิ่มระยะเวลาสำหรับวีซ่าแบบเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple-entry) สำหรับคนเดินทางท่องเที่ยวใน EU เป็นประจำ และมีประวัติการเดินทางที่ดี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี

See also  8 นาที สุขภาพดีกับหมอสันต์ Ep4: 5 อาหารธรรมชาติต้านมะเร็ง | อาหาร ต้าน มะเร็ง ตับ

ใครต้องการจะขอวีซ่าก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าให้ดีนะคะ เนื่องจากกระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วัน หรือนานกว่านั้น แล้วแต่กรณี ยิ่งในช่วงเดือนเมษายน ตุลาคม และธันวาคม เป็นช่วงที่มีนักเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก ควรวางแผนการและเผื่อเวลาให้ดี อีกทั้งในบางประเทศจำเป็นต้องนัดหมายก่อนเข้ายื่นขอวีซ่า เช่น ออสเตรีย หรือเช็ก เป็นต้น รวมถึงบางประเทศต้องขอวีซ่าผ่านตัวแทนอย่าง VFS Global หรือ TLSContact เช่น สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

อายุของวีซ่าเชงเก้น ขึ้นอยู่กับแพลนการท่องเที่ยวของคุณ (Itinerary) เช่น หากมีแพลนเดินทางไปยุโรป 15 วัน ก็จะได้วีซ่าเชงเก้น 15 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

การขอวีซ่าเชงเก้น จริงๆ ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อให้ทางสถานทูตมั่นใจว่าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวและกลับมายังภูมิลำเนาเดิม ที่สำคัญคือต้องคอยเช็คข้อมูลการเตรียมเอกสารของสถานทูตแต่ละประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดต่างกันอยู่ค่ะ

แต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจเรื่องการขอวีซ่าเชงเก้นด้วยตัวเอง ให้มัชรูมทราเวลช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณได้นะคะ ทางเรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการและให้คำปรึกษาทางด้านการขอวีซ่า ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย คอยช่วยเหลือและให้ความสะดวกทุกขั้นตอนจนการรับผลวีซ่าจากสถานฑูตเลยค่ะ เพราะ “การทำเอกสารประกอบวีซ่าต้องถูกต้องสมบูรณ์ เสร็จทันเวลาก่อนลูกค้าเดินทาง นี่คือ หน้าที่ของเรา” เพื่อให้ทุกท่านได้เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่นและสบายใจที่สุด

ชอบ บทความ

มัชรูมทราเวล

ทำไงดี…?

1.กด

แชร์

ต่อ

ให้เพื่อนอ่านบ้าง

2. คลิก

Like

และ

ติดตามเราได้ที่ Facebook www.facebook.com/mushroomtravel/

Likeติดตามเราได้ที่ Facebook

—————

Mushroom Travel บริการยื่นวีซ่า ท่องเที่ยว และ วีซ่าธุรกิจ ขอวีซ่า เชงเก้น

ติดต่อ แผนกวีซ่า

โทร 02 105 6234 กด 3

[email protected]

Line id :

@mushroomtravel

การขอวีซ่าเชงเก้น ใช้อะไรบ้าง? เตรียมให้พร้อม แล้วไปทัวร์ยุโรปกัน!

was last modified: by


9 ขั้นตอนเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น I North Vlog


มีเอกสารอะไรบ้าง? ที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น ไปดูกัน…..
เพจหาตังค์เที่ยวรอบโลก
Northvlog

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

9 ขั้นตอนเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น I North Vlog

วิธีกรอกใบสมัครวีซ่าเชงเก้น Schengen | Visa Tips 41


การกรอกใบสมัครวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้น บางประเทศก็ให้กรอกในออนไลน์ได้ แต่บางประเทศก็ยังต้องปริ๊นท์แล้วกรอกด้วยปากกา ซึ่งจริงๆแล้วคำถามในใบสมัครจะเหมือนกันทุกประเทศในเขตเชงเก้นอยู่แล้ว

ประเทศที่มีใบสมัครให้กรอก online (มีแบบให้ปริ๊นมากรอกเองด้วย จะหลบๆอยู่ต้องค้นหาเอาเอง)
Finland / Estonia ไม่รู้ไปหลบอยู่ไหนหาไม่เจอ
Belgium หลบอยู่เว็บสถานทูต หัวข้อ Travel in Belgium ต้องโหลด checklist มา จะมีลิ๊งก์โหลดอีกต่อนึง
Norway หลบอยู่ใน www.udi.no
Germany หลบอยู่ในหมวดคำถามที่พบบ่อยของหัวข้อวีซ่าในเว็บสถานฑูต
France อยู่หัวข้อดาวน์โหลดของเว็บ TLS contact ฝรั่งเศส
Switzerland อยู่หัวข้อดาวน์โหลดของเว็บ TLS contact สวิส
รายละเอียดวิธีกรอกใบสมัคร คำถามแต่ละข้อ ตอบยังไง ดูในวิดีโอได้เลยค่ะ

สนับสนุน GNG http://www.gonoguide.com/support/

ติดตาม GNG
Facebook : https://www.facebook.com/gonoguide/
Website : http://www.gonoguide.com/
IG : https://www.instagram.com/gonoguide/
Subscribe ติดตามวิดีโอใหม่ๆ http://bit.ly/subsyt
ถามได้ทุกเรื่องที่ GNG Group http://bit.ly/gnggroup

ขอวีซ่า GoNoGuide

วิธีกรอกใบสมัครวีซ่าเชงเก้น Schengen | Visa Tips 41

วงกางเกง – สัญญาณ(ดาน)ไม่ดี


ดาวน์โหลดเพลงนี้เเละเสียงรอสาย 491514 กด 5 ค่าบริการนาทีละ 5 บาทไม่รวมค่าดาวน์โหลด

วงกางเกง - สัญญาณ(ดาน)ไม่ดี

หลักการ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ยุโรป เชงเก้น ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีผู้เชิญ | GoNoGuide Visa


เทคนิคทำยังไงให้ได้ วีซ่าเชงเก้นรายปี
https://youtu.be/ig57FSXODFU
https://www.schengenvisainfo.com/schengenvisaapplicationrequirements/meanssubsistence/
https://www.gonoguide.com/support/
https://www.youtube.com/c/GoNoGuide/search?query=ตั๋วเครื่องบินขอวีซ่า
➖➖➖
🚩สนับสนุน GoNoGuide https://www.gonoguide.com/support/
➖➖➖
🚩รวมลิงค์วิธีขอวีซ่า https://www.gonoguide.com/visa/
➖➖➖
🚩ข้อมูลการเดินทาง ช่วงโควิด https://www.gonoguide.com/reopen/
➖➖➖
🚩สายการบินเข้าไทย + ข้อมูลกักตัวฟรี https://www.gonoguide.com/ticket/
➖➖➖

ติดตาม GoNoGuide
💗Facebook GoNoGuide
https://www.facebook.com/gonoguide/
💗Website GoNoGuide
http://www.gonoguide.com/
💗Instagram GoNoGuide
https://www.instagram.com/gonoguide/
💗Youtube GoNoGuide
http://bit.ly/subsyt
💗Youtube GoNoGuide Trips
http://bit.ly/2N9xWJZ
💗GoNoGuide Group
http://bit.ly/gnggroup
💗GoNoGuide แฟนฝรั่ง กลุ่มเฉพาะแฟนต่างชาติ เยี่ยมเยียน
https://bit.ly/2OPxocR
💗Twitter @GoNoGuide
https://twitter.com/GoNoGuide
💗TikTok @GoNoGuide
https://www.tiktok.com/@gonoguide

GoNoGuide GoNoGuideVisa

หลักการ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ยุโรป เชงเก้น ไม่ได้ทำงานประจำ ไม่มีผู้เชิญ | GoNoGuide Visa

ของต้องห้าม ขึ้นเครื่องบิน | GNG Tips 251


แนะนำรายการของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน เก็บไว้ดูจะได้ไม่นำไปแล้วโดนทิ้งให้เสียของนะคะ
คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องคือ
Carry on baggage คือกระเป๋าที่เราถือขึ้นเครื่องได้
Checked baggage คือกระเป๋าที่เราต้องโหลดใต้เครื่อง
วิธีจำคร่าวๆง่ายๆก็คือ
พวกกระเป๋าถือ กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค กระเป๋าสะพาย กระเป๋าลากไม่เกิน 20 นิ้ว และน้ำหนักไม่เกิน7 ก.ก. สามารถถือขึ้นเครื่องได้ นอกนั้นก็ต้องโหลดหมด
ส่วนพวกที่ห้ามโหลดใต้เครื่องก็คือ powerbank ต้องถือขึ้นเครื่องเท่านั้น
สำหรับขนาดกระเป๋าที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ ดูในรายละเอียดในวิดีโอได้เลยค่ะ
เว็บไซต์อ้างอิง
https://www.caat.or.th/th/archives/20146
https://www.thaiairways.com/th_TH/plan/travel_information/baggage.page

เอกสารประกอบวิดีโอ \”สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน\”
http://bit.ly/2Vc14Cn

สนับสนุน GNG http://www.gonoguide.com/support/

ติดตาม GNG
Facebook : https://www.facebook.com/gonoguide/
Website : http://www.gonoguide.com/
IG : https://www.instagram.com/gonoguide/
Subscribe ติดตามวิดีโอใหม่ๆ http://bit.ly/subsyt
ถามได้ทุกเรื่องที่ GNG Group http://bit.ly/gnggroup

ขึ้นเครื่องบิน GoNoGuide

ของต้องห้าม ขึ้นเครื่องบิน | GNG Tips 251

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ค่า วีซ่า เช ง เก้ น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *