[Update] ความหมายอบายมุข 6 อย่าง และโทษของอบายมุข | ผล เสีย ที่ เกิด จาก ความ เกียจคร้าน – Sonduongpaper

ผล เสีย ที่ เกิด จาก ความ เกียจคร้าน: คุณกำลังดูกระทู้

อบายมุข 6 คือ วิถีชีวิต 6 อย่าง แห่งความโลภ และความหลงที่ทำให้เกิดความเสื่อม ความฉิบหายของชีวิต ประกอบด้วย
1. ดื่มน้ำเมา (Addiction to intoxicants) คือ พฤติกรรมชอบดื่มสุราเป็นนิจ
2. เที่ยวกลางคืน (Roaming the streets at unseemly hours) คือ พฤติกรรมชอบเที่ยวกลางคืนเป็นนิจ
3. เที่ยวดูการละเล่น (Frequenting shows) คือ พฤติกรรมชอบเที่ยวดูการแสดงหรือการละเล่นเป็นนิจ
4. เล่นการพนัน (Indulgence in gambling) คือ พฤติกรรมชอบเล่นการพนันเป็นนิจ
5. คบคนชั่วเป็นมิตร (Association with bad companions) คือ พฤติกรรมชอบคบหาคนพาลเป็นนิจ
6. เกียจคร้านการงาน (Habit of idleness) คือ พฤติกรรมชอบเกียจคร้านในการงานเป็นนิจ

1. การดื่มน้ำเมา
การดื่มน้ำเมา แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การดื่มน้ำเมาที่หมักโดยยังไม่กลั่น ได้แก่ เบียร์ ไวน์ เป็นต้น และการดื่มน้ำเมาที่กลั่นแล้ว ได้แก่ สุรา และยังหมายรวมถึงการเสพสารเสพติดอื่นๆ เช่น ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน เป็นต้น

โทษการดื่มน้ำเมาในภพกระทำ
1. ติดน้ำเมา ติดสารเสพติด เพราะสารที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านี้ออกฤทธิ์ให้ร่างกายเกิดการเสพติดหรืออยากที่จะดื่มหรือเสพอีกครั้ง
2. ขาดปัญญา ขาดสติ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ นำไปสู่การทะเลาะวิวาท เพราะฤทธิ์ของสารเหล่านี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทหลายด้าน อาทิ กดประสาท กระตุ้นประสาท หลอนประสาท เป็นต้น
3. เสียทรัพย์ในการซื้อจ่าย เพราะต้องแลกมาด้วยเงินทองในการซื้อ
3. เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคตับ โรคประสาทหลอน เพราะสารในสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการทำงานของร่างกาย
4. ผู้อื่นรังเกียจ และนินทา เพราะเมื่อเมาเป็นนิจมักแสดงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจทำให้คนอื่นติฉินนินทาในภายหลัง
5. เสียการงาน เพราะเมื่อเมาแล้วจะไม่มีสติหรือไม่มีสมาธิในการทำงานได้เหมือนคนทั่วไป
ฯลฯ

โทษการดื่มน้ำเมาในภพหน้า
1. เกิดเป็นคนใบ้ เพราะผู้ประพฤติเช่นนี้ ขณะตายที่ยังเมาสุรามักไม่ได้พูดกล่าวลาผู้มีพระคุณหรือญาติมิตร ตายขณะพูดคุยไม่รู้เรื่อง พอตายแล้วมักตกนรก และกลับมาเกิดใหม่เป็นคนใบ้
2. เกิดเป็นคนมีสติไม่สมประกอบ หรือ คนบ้า เพราะผู้ประพฤติเช่นนี้ มักเมาสุรา แล้วควบคุมสติไม่ได้ ปล่อยอารมณ์โทสะ คลุ้มคลั่ง เหมือนคนบ้า เมื่อตายแล้วจึงตกนรก และกลับมาเกิดด้วยการเป็นคนบ้า
3. เกิดเป็นคนปัญญาอ่อน เพราะผู้ประพฤติเช่นนี้ ขณะเมาสุรามักพูดจาไม่เข้าใจ ขาดสติ นึกอะไรไม่ออก เมื่อตายแล้วจึงตกนรก และเกิดมาใหม่เป็นคนปัญญาอ่อน
4. เกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน เพราะผู้ประพฤติเช่นนี้ ขณะเมาสุรา มักนอนคลานตามพื้น ทำตนเหมือนสัตว์เลื้อยคลาน เมื่อตายแล้วจึงตกนรก และเกิดมาเป็นสัตว์เลื้อยคลาน
ฯลฯ

อุบายเลิกดื่มน้ำเมาหรือสารเสพติด
1. ศึกษาให้รู้เห็นโทษของเหล้า สุรา
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะลด และเลิก อาจเป็นการปฏิญาณต่อพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
3. หลีกเลี่ยงการชมสื่อที่เกี่ยวข้องกับเหล้า สุรา
4. ออกห่างจากผู้ที่ดื่มสุราเป็นนิจ
ฯลฯ

2. การเที่ยวกลางคืน
การเที่ยวกลางคืน แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การออกนอกบ้านในยามวิกาลในแหล่งบันเทิงเพื่อสนองต่อความสุขทางกาย และทางใจ อาทิ ร้านคาราโอเกะ ร้านเหล้า ร้านเบียร์ เป็นต้น

โทษการเที่ยวกลางคืน
1. หลงใหลการเที่ยวเล่นยามราตรี เพราะการบันเทิงต่างๆในยามราตรีมักยั่วยวนจิตใจให้ลุ่มหลงเป็นนิจ
2. เสียทรัพย์ เสียค่าใช้จ่าย เพราะการออกเที่ยวกลางคืนมักต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าบริการ และจ่ายทรัพย์ตนไปเพื่อให้ได้มาต่อการเที่ยวชมในสิ่งนั้นๆ
3. มักพบคนพาล และมักถูกหลอกลวง เพราะแหล่งเที่ยวกลางคืนมักมีคนพาล คนไม่ดีรายล้อม จึงมีโอกาสต้องพบปะ และสนทนาให้คุ้นเคย ส่วนสิ่งที่จะตามมา คือ โอกาสการถูกหลอกเพื่อหวังตัณหาในเรือนร่าง ในทรัพย์สิน เป็นต้น
4. มักเกิดการทะเลาะวิวาท เกิดศัตรูได้ง่าย เพราะการเที่ยวกลางคืนมักไปเป็นกลุ่ม มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เสพสิ่งมึนเมา และพร้อมที่จะขัดแย้งกับคนอื่นหรือกลุ่มอื่นได้ง่าย
5. มักประพฤติผิดในกาม ล่วงในกามได้ง่าย เพราะการเที่ยวกลางคืนย่อมอยู่ห่างไกลจากครอบครัว สามีหรือภรรยา หากถูกยั่วยุด้วยตัณหาทางกามารมณ์แล้วมักนำพาไปสู่การล่วงในกามได้ง่าย
ฯลฯ

โทษการเที่ยวกลางคืนในภพหน้า
1. เกิดเป็นสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืน เพราะผู้ประพฤติเช่นนี้ กลางวันนอน กลางคืนออกเที่ยว กินอยู่ เมื่อตายแล้วมักเกิดเป็นเหล่าสัตว์ที่คอยหากินในเวลากลางคืน
2. เกิดเป็นคนหรือสัตว์ประเภทอื่นๆ หากประพฤติตนเสมือนกับสิ่งนั้นขณะเที่ยวกลางคืน
ฯลฯ

อุบายเลิกเที่ยวกลางคืน
1. ศึกษาให้รู้เห็นโทษของการเที่ยวกลางคืน
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะลด และเลิกการเที่ยวกลางคืน
3. ชมสื่อที่เกี่ยวข้องกับการเที่ยวกลางคืนตามประโยชน์ และกาลเวลาอย่างเหมาะสม เช่น พาลูกหลานชมงานวัดที่จัดในเวลากลางคืน เป็นต้น
4. ออกห่างจากผู้ที่ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นนิจ
5. มั่นทำงานหรือหาสิ่งอื่นทำในเวลาว่างช่วงกลางคืน
ฯลฯ

3. การเที่ยวดูการละเล่น
การเที่ยวดูการละเล่น แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การเที่ยวออกดูการแสดง การบันเทิงต่างๆ ทั้งในเวลากลางวัน และยามวิกาล อบายมุขในข้อนี้ มิได้ห้ามมิให้เที่ยวดูเลย แต่พึงให้เที่ยวดูตามกิจที่เหมาะสม เพื่อยังให้เกิดประโยชน์แก่ตนบนพื้นฐานแห่งศีลธรรมเป็นหลัก ทั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันตนมิให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับอบายมุขในข้ออื่นๆ

โทษการเที่ยวดูการละเล่น
1. หลงใหลในการละเล่น เพราะการละเล่นเป็นสิ่งยั่วยวนใจให้ลุ่มหลงได้ง่าย
2. เสียทรัพย์ เสียค่าใช้จ่าย เพราะการชมการละเล่นมักต้องเสียทรัพย์แลกมาก่อน หรือต้องเสียทรัพย์เพื่อการอื่น เพราะตนเดินทาง เพราะตนเข้าชม เพราะตนเกิดความหิว เป็นต้น
3. มักเจอคนพาล มักมีผู้อื่นมาหลอกลวง เพราะผู้ที่เข้าชมการละเล่นบางคนที่หวังในทรัพย์หรือประโยชน์อื่นจากผู้คนชมมักแฝงตัวเข้ามาชมด้วย
4. ผู้คนนินทา เพราะคนที่ชอบไปโน่นไปนี่เพื่อชมการละเล่น โดยไม่ทำกิจอันสำคัญของตนมักทำให้กิจของตนเสื่อม หรือมีความเสียหายจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และกล่าวติเตียน กล่าวนินทาในภายหลัง
ฯลฯ

โทษการเที่ยวดูการละเล่นในภพหน้า
1. เกิดเป็นสัตว์ที่ชอบเต้นกระโดดไม่อยู่กับที่ เพราะผู้ประพฤติตนเป็นคนชอบการละเล่น การบันเทิงเป็นนิจ เมื่อตายแล้วมักเกิดเป็นเหล่าสัตว์ที่ชอบเล่น ไม่อยู่นิ่ง ไม่อยู่กับที่
2. เกิดเป็นคนหรือสัตว์ประเภทอื่นๆ หากประพฤติตนเสมือนกับสิ่งนั้นขณะเที่ยวดูการละเล่น
ฯลฯ

อุบายเลิกเที่ยวดูการละเล่น
1. ศึกษาให้รู้เห็นโทษของการติดเที่ยวดูการละเล่น
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะลด และเลิกการเที่ยวดูการละเล่น
3. ชมสื่อที่เกี่ยวข้องกับการละเล่นตามประโยชน์ และกาลเวลาอย่างเหมาะสม เช่น ชมการแสดงละครพื้นบ้าน เพื่อศึกษาประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
4. ออกห่างจากผู้ที่ชอบเที่ยวดูการละเล่นหรือผู้ที่แสดงการละเล่นเป็นนิจ
5. มั่นทำงานหรือหางานอดิเรกทำในช่วงว่าง
ฯลฯ

See also  20 ชั่วโมงแรกของการเรียน (เสียงอังกฤษ ซับอังกฤษ+ซับไทย​) | บรรยากาศรอบๆ ภาษาอังกฤษ

4. การเล่นการพนัน
การเล่นการพนัน แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การแข่งขันเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายด้วยการเดิมพันสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์แก่ตนอย่างอื่น เพียงหวังเพื่อให้ได้ทรัพย์หรือประโยชน์นั้นโดยไม่ต้องลงทุนหรือออกแรงใดๆให้มาก เช่น การซื้อหวย การแทงพนันบอล การเล่นไผ่ การเล่นไฮโล การชนไก่ เป็นต้น

โทษการเล่นการพนัน
1. เสียทรัพย์ เสื่อมทรัพย์ ครอบครัวยากจน เพราะการเล่นการพนันมักทำให้เสียทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเสียทรัพย์แล้วก็ไม่มีทรัพย์ที่จะมาจุนเจือครอบครัว
2. มักเกิดการทะเลาะวิวาท พยาบาท และการเอาชนะ เพราะบางครั้งเมื่อแพ้พนันหรือเสียทรัพย์มากก็ย่อมที่จะเสี่ยงต่อการบันดาลโทสะกับอีกฝ่ายหรือหากอีกฝ่ายใช้เล่ห์กลในการเอาชนะ สิ่งนี้ย่อมทำให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่เป็นนิจ
3. มักถูกลวงทรัพย์ เพราะผู้ที่เล่นพนันส่วนมากจะเป็นคนพาล คนที่โลภในทรัพย์สิน มักจะใช้วิธีด้วยเล่ห์กลเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของอีกฝ่าย
4. มักสร้างนิสัยคดโกงให้แก่ตน เพราะเมื่อเล่นการพนันแล้ว ย่อมเกิดความโลภในทรัพย์คนอื่น หากได้มาด้วยการพนันไม่สำเร็จย่อมที่จะคิดหาวิธีอื่นด้วยการใช้เล่ห์มากขึ้น
5. ผู้คนนินทา เพราะคนที่ติดการพนันมักลุ่มหลงกับการพนัน ไม่สนใจเรื่องการงาน หรือความทุกข์สุขของครอบครัว มีแต่นำมาให้ครอบครัวเสื่อมทรัพย์ ครอบครัวแตกแยก จนผู้อื่นกล่าวนินทาให้เสื่อมเสียมากขึ้น
ฯลฯ

โทษการเล่นการพนันในภพหน้า
1. เกิดเป็นสัตว์ต่อสู้ให้ผู้อื่นเขาพนันกัน เพราะผู้ประพฤติตนด้วยการแข่งขันพนันกันภายใต้ความทุกข์ยาก ความเจ็บปวดของคนอื่น ผู้นั้น ย่อมกลับมาใช้กรรมที่ตนได้กระทำแก่เขาเช่นกัน
ฯลฯ

อุบายเลิกการพนัน
1. ศึกษาให้รู้เห็นโทษแห่งการติดเล่นพนัน
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะลด และเลิกการการพนัน
3. ชมสื่อที่เกี่ยวข้องหรือมีแนวโน้มที่จะเล่นการพนันตามประโยชน์ และกาลเวลาอย่างเหมาะสม เช่น ดูฟุตบอลเพื่อศึกษาวิธีการเล่น เป็นต้น
4. ออกห่างจากผู้ที่ชอบเล่นการพนันเป็นนิจ
5. มั่นทำงานเพื่อให้ได้ทรัพย์มาอย่างเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ฯลฯ

5. การคบคนชั่วเป็นมิตร
การคบคนชั่วหรือคนพาลเป็นมิตร แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การยอมรับในความเป็นมิตรจากบุคคลอื่นที่ตนอาจแยกแยะได้หรือแยกแยะไม่ได้ว่าเขาเป็นคนเช่นไร คนชั่วหรือคนพาลในที่นี้ ได้แก่ คนพาลการพนัน คนพาลนักเลงต่อยตี คนพาลฉ้อโกงหลอกลวง คนพาลเจ้าชู้ และคนพาลขี้เมา เป็นต้น

โทษการคบคนชั่วเป็นมิตร
1. ปลูกฝังความชั่วในตน เป็นนักเลงในทุกด้าน เพราะเมื่อยอมรับเป็นมิตรในคนพาลแล้วย่อมที่จะได้รับการเรียนรู้ การฝึกฝนในวิถีแห่งคนพาล จนนำมาประพฤติเป็นกิจของตนได้ง่าย
2. วงศ์ตระกูลเสื่อมเสีย เพราะเมื่อเป็นเช่นคนพาลแล้วย่อมกระทำเช่นคนพาลจนนำมาสู่ความเสื่อมเสียในวงศ์ตระกูล
3. ครอบครัวแตกแยก เพราะคนพาลมักไม่เป็นที่ชื่นชมของคนอื่นในครอบครัวหรือหากนำวิถีแห่งคนพาลมาใช้ในครอบครัว ก็ย่อมทำให้เกิดความขัดแย้งต่อผู้อื่นได้ง่าย
4. ถูกหลอกลวงได้ง่าย เมื่อยอมรับในมิตรของคนพาลแล้ว ย่อมต้องพบปะให้เกิดความคุ้นเคย คนพาลเหล่านั้นอาจหวังหลอกลวงในทรัพย์หรือประโยชน์จากเราเฉกเช่นคนพาลทั่วไป
5. ผู้คนนินทา ไม่มีผู้คบหา เพราะเมื่อคบคนพาลหรือนำวิธีแห่งคนพาลมาประพฤติแล้วมักทำให้ผู้อื่นรังเกียจ ไม่กล้าคบหา
ฯลฯ

อุบายเลิกคบคนชั่ว
1. ศึกษาให้รู้เห็นโทษแห่งการคบคนชั่ว
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะออกห่างจากคนชั่ว
ฯลฯ

6. การเกียจคร้านการงาน
การเกียจคร้านในการงาน แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การอยู่นิ่ง ไม่ยอมทำการงานเพื่อหาเลี้ยงชีพตน และครอบครัว หรือไม่ยอมทำกิจอันเป็นหน้าที่ของตนอย่างเป็นนิจ เช่น ไม่หางานทำ ไม่ไปโรงเรียน เป็นต้น

โทษการเกียจคร้านการงาน
1. การงานคั่งค้าง ไม่สำเร็จ เพราะความขี้เกียจ ไม่ทำการงานที่ตนรับผิดชอบก็ย่อมนำมาซึ่งงานที่ไม่สำเร็จตามเวลาที่ตั้งไว้
2. ผู้ใหญ่ดุด่า ผู้อื่นนินทา เพราะการงานที่ไม่สำเร็จ ย่อมทำให้เกิดความเสียในชื่อเสียงหรือทรัพย์ของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง
3. ครอบครัวยากจน ลูกเมียอดอยาก เพราะการที่ไม่ทำงาน ไม่ประกอบทำมาหากิน ย่อมไม่มีทรัพย์ที่จะมาจุนเจือครอบครัว
4. มักเกิดความแตกแยกในครอบครัว เพราะเมื่อไม่มีทรัพย์แล้วจากความขี้เกียจของตน ย่อมทำให้ผู้อื่นในครอบครัวดุด่า หรือแยกออกห่างเพียงเพื่อให้ตนอยู่รอดจนนำมาสู่การแตกแยกของครอบครัว
5. ไม่มีใครรับทำงาน ไม่มีงานทำ เพราะผู้ขี้เกียจย่อมไม่งานใดแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนายจ้าง หากนายจ้างตกลงจ้างย่อมไม่เป็นผลดีต่องานของเขา
ฯลฯ

อุบายเลิกการเกียจคร้าน
1. ศึกษาให้รู้ถึงโทษแห่งการเกียจคร้าน
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะมีความขยัน มั่นเพียรในการงานหรือสิ่งที่ตนรับผิดชอบ
3. ออกห่างจากผู้เกียจคร้านเป็นนิจ
ฯลฯ

เครดิต ที่มา www.thaihealthlife.com 

[Update] ความหมายอบายมุข 6 อย่าง และโทษของอบายมุข | ผล เสีย ที่ เกิด จาก ความ เกียจคร้าน – Sonduongpaper

อบายมุข 6 คือ วิถีชีวิต 6 อย่าง แห่งความโลภ และความหลงที่ทำให้เกิดความเสื่อม ความฉิบหายของชีวิต ประกอบด้วย
1. ดื่มน้ำเมา (Addiction to intoxicants) คือ พฤติกรรมชอบดื่มสุราเป็นนิจ
2. เที่ยวกลางคืน (Roaming the streets at unseemly hours) คือ พฤติกรรมชอบเที่ยวกลางคืนเป็นนิจ
3. เที่ยวดูการละเล่น (Frequenting shows) คือ พฤติกรรมชอบเที่ยวดูการแสดงหรือการละเล่นเป็นนิจ
4. เล่นการพนัน (Indulgence in gambling) คือ พฤติกรรมชอบเล่นการพนันเป็นนิจ
5. คบคนชั่วเป็นมิตร (Association with bad companions) คือ พฤติกรรมชอบคบหาคนพาลเป็นนิจ
6. เกียจคร้านการงาน (Habit of idleness) คือ พฤติกรรมชอบเกียจคร้านในการงานเป็นนิจ

1. การดื่มน้ำเมา
การดื่มน้ำเมา แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การดื่มน้ำเมาที่หมักโดยยังไม่กลั่น ได้แก่ เบียร์ ไวน์ เป็นต้น และการดื่มน้ำเมาที่กลั่นแล้ว ได้แก่ สุรา และยังหมายรวมถึงการเสพสารเสพติดอื่นๆ เช่น ยาบ้า กัญชา เฮโรอีน เป็นต้น

โทษการดื่มน้ำเมาในภพกระทำ
1. ติดน้ำเมา ติดสารเสพติด เพราะสารที่มีอยู่ในสิ่งเหล่านี้ออกฤทธิ์ให้ร่างกายเกิดการเสพติดหรืออยากที่จะดื่มหรือเสพอีกครั้ง
2. ขาดปัญญา ขาดสติ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ นำไปสู่การทะเลาะวิวาท เพราะฤทธิ์ของสารเหล่านี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทหลายด้าน อาทิ กดประสาท กระตุ้นประสาท หลอนประสาท เป็นต้น
3. เสียทรัพย์ในการซื้อจ่าย เพราะต้องแลกมาด้วยเงินทองในการซื้อ
3. เกิดโรคต่างๆ โดยเฉพาะโรคตับ โรคประสาทหลอน เพราะสารในสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการทำงานของร่างกาย
4. ผู้อื่นรังเกียจ และนินทา เพราะเมื่อเมาเป็นนิจมักแสดงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจทำให้คนอื่นติฉินนินทาในภายหลัง
5. เสียการงาน เพราะเมื่อเมาแล้วจะไม่มีสติหรือไม่มีสมาธิในการทำงานได้เหมือนคนทั่วไป
ฯลฯ

See also  6 ท่า ออกกำลังกาย ลดขาเบียด ลดต้นขา | ท่า ออก กํา ลังกา ย ลด สะโพก ต้น ขา

โทษการดื่มน้ำเมาในภพหน้า
1. เกิดเป็นคนใบ้ เพราะผู้ประพฤติเช่นนี้ ขณะตายที่ยังเมาสุรามักไม่ได้พูดกล่าวลาผู้มีพระคุณหรือญาติมิตร ตายขณะพูดคุยไม่รู้เรื่อง พอตายแล้วมักตกนรก และกลับมาเกิดใหม่เป็นคนใบ้
2. เกิดเป็นคนมีสติไม่สมประกอบ หรือ คนบ้า เพราะผู้ประพฤติเช่นนี้ มักเมาสุรา แล้วควบคุมสติไม่ได้ ปล่อยอารมณ์โทสะ คลุ้มคลั่ง เหมือนคนบ้า เมื่อตายแล้วจึงตกนรก และกลับมาเกิดด้วยการเป็นคนบ้า
3. เกิดเป็นคนปัญญาอ่อน เพราะผู้ประพฤติเช่นนี้ ขณะเมาสุรามักพูดจาไม่เข้าใจ ขาดสติ นึกอะไรไม่ออก เมื่อตายแล้วจึงตกนรก และเกิดมาใหม่เป็นคนปัญญาอ่อน
4. เกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลาน เพราะผู้ประพฤติเช่นนี้ ขณะเมาสุรา มักนอนคลานตามพื้น ทำตนเหมือนสัตว์เลื้อยคลาน เมื่อตายแล้วจึงตกนรก และเกิดมาเป็นสัตว์เลื้อยคลาน
ฯลฯ

อุบายเลิกดื่มน้ำเมาหรือสารเสพติด
1. ศึกษาให้รู้เห็นโทษของเหล้า สุรา
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะลด และเลิก อาจเป็นการปฏิญาณต่อพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
3. หลีกเลี่ยงการชมสื่อที่เกี่ยวข้องกับเหล้า สุรา
4. ออกห่างจากผู้ที่ดื่มสุราเป็นนิจ
ฯลฯ

2. การเที่ยวกลางคืน
การเที่ยวกลางคืน แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การออกนอกบ้านในยามวิกาลในแหล่งบันเทิงเพื่อสนองต่อความสุขทางกาย และทางใจ อาทิ ร้านคาราโอเกะ ร้านเหล้า ร้านเบียร์ เป็นต้น

โทษการเที่ยวกลางคืน
1. หลงใหลการเที่ยวเล่นยามราตรี เพราะการบันเทิงต่างๆในยามราตรีมักยั่วยวนจิตใจให้ลุ่มหลงเป็นนิจ
2. เสียทรัพย์ เสียค่าใช้จ่าย เพราะการออกเที่ยวกลางคืนมักต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าบริการ และจ่ายทรัพย์ตนไปเพื่อให้ได้มาต่อการเที่ยวชมในสิ่งนั้นๆ
3. มักพบคนพาล และมักถูกหลอกลวง เพราะแหล่งเที่ยวกลางคืนมักมีคนพาล คนไม่ดีรายล้อม จึงมีโอกาสต้องพบปะ และสนทนาให้คุ้นเคย ส่วนสิ่งที่จะตามมา คือ โอกาสการถูกหลอกเพื่อหวังตัณหาในเรือนร่าง ในทรัพย์สิน เป็นต้น
4. มักเกิดการทะเลาะวิวาท เกิดศัตรูได้ง่าย เพราะการเที่ยวกลางคืนมักไปเป็นกลุ่ม มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เสพสิ่งมึนเมา และพร้อมที่จะขัดแย้งกับคนอื่นหรือกลุ่มอื่นได้ง่าย
5. มักประพฤติผิดในกาม ล่วงในกามได้ง่าย เพราะการเที่ยวกลางคืนย่อมอยู่ห่างไกลจากครอบครัว สามีหรือภรรยา หากถูกยั่วยุด้วยตัณหาทางกามารมณ์แล้วมักนำพาไปสู่การล่วงในกามได้ง่าย
ฯลฯ

โทษการเที่ยวกลางคืนในภพหน้า
1. เกิดเป็นสัตว์ที่ออกหากินเวลากลางคืน เพราะผู้ประพฤติเช่นนี้ กลางวันนอน กลางคืนออกเที่ยว กินอยู่ เมื่อตายแล้วมักเกิดเป็นเหล่าสัตว์ที่คอยหากินในเวลากลางคืน
2. เกิดเป็นคนหรือสัตว์ประเภทอื่นๆ หากประพฤติตนเสมือนกับสิ่งนั้นขณะเที่ยวกลางคืน
ฯลฯ

อุบายเลิกเที่ยวกลางคืน
1. ศึกษาให้รู้เห็นโทษของการเที่ยวกลางคืน
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะลด และเลิกการเที่ยวกลางคืน
3. ชมสื่อที่เกี่ยวข้องกับการเที่ยวกลางคืนตามประโยชน์ และกาลเวลาอย่างเหมาะสม เช่น พาลูกหลานชมงานวัดที่จัดในเวลากลางคืน เป็นต้น
4. ออกห่างจากผู้ที่ชอบเที่ยวกลางคืนเป็นนิจ
5. มั่นทำงานหรือหาสิ่งอื่นทำในเวลาว่างช่วงกลางคืน
ฯลฯ

3. การเที่ยวดูการละเล่น
การเที่ยวดูการละเล่น แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การเที่ยวออกดูการแสดง การบันเทิงต่างๆ ทั้งในเวลากลางวัน และยามวิกาล อบายมุขในข้อนี้ มิได้ห้ามมิให้เที่ยวดูเลย แต่พึงให้เที่ยวดูตามกิจที่เหมาะสม เพื่อยังให้เกิดประโยชน์แก่ตนบนพื้นฐานแห่งศีลธรรมเป็นหลัก ทั้งนี้ ก็เพื่อป้องกันตนมิให้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับอบายมุขในข้ออื่นๆ

โทษการเที่ยวดูการละเล่น
1. หลงใหลในการละเล่น เพราะการละเล่นเป็นสิ่งยั่วยวนใจให้ลุ่มหลงได้ง่าย
2. เสียทรัพย์ เสียค่าใช้จ่าย เพราะการชมการละเล่นมักต้องเสียทรัพย์แลกมาก่อน หรือต้องเสียทรัพย์เพื่อการอื่น เพราะตนเดินทาง เพราะตนเข้าชม เพราะตนเกิดความหิว เป็นต้น
3. มักเจอคนพาล มักมีผู้อื่นมาหลอกลวง เพราะผู้ที่เข้าชมการละเล่นบางคนที่หวังในทรัพย์หรือประโยชน์อื่นจากผู้คนชมมักแฝงตัวเข้ามาชมด้วย
4. ผู้คนนินทา เพราะคนที่ชอบไปโน่นไปนี่เพื่อชมการละเล่น โดยไม่ทำกิจอันสำคัญของตนมักทำให้กิจของตนเสื่อม หรือมีความเสียหายจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน และกล่าวติเตียน กล่าวนินทาในภายหลัง
ฯลฯ

โทษการเที่ยวดูการละเล่นในภพหน้า
1. เกิดเป็นสัตว์ที่ชอบเต้นกระโดดไม่อยู่กับที่ เพราะผู้ประพฤติตนเป็นคนชอบการละเล่น การบันเทิงเป็นนิจ เมื่อตายแล้วมักเกิดเป็นเหล่าสัตว์ที่ชอบเล่น ไม่อยู่นิ่ง ไม่อยู่กับที่
2. เกิดเป็นคนหรือสัตว์ประเภทอื่นๆ หากประพฤติตนเสมือนกับสิ่งนั้นขณะเที่ยวดูการละเล่น
ฯลฯ

อุบายเลิกเที่ยวดูการละเล่น
1. ศึกษาให้รู้เห็นโทษของการติดเที่ยวดูการละเล่น
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะลด และเลิกการเที่ยวดูการละเล่น
3. ชมสื่อที่เกี่ยวข้องกับการละเล่นตามประโยชน์ และกาลเวลาอย่างเหมาะสม เช่น ชมการแสดงละครพื้นบ้าน เพื่อศึกษาประเพณีท้องถิ่น เป็นต้น
4. ออกห่างจากผู้ที่ชอบเที่ยวดูการละเล่นหรือผู้ที่แสดงการละเล่นเป็นนิจ
5. มั่นทำงานหรือหางานอดิเรกทำในช่วงว่าง
ฯลฯ

4. การเล่นการพนัน
การเล่นการพนัน แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การแข่งขันเพื่อเอาชนะอีกฝ่ายด้วยการเดิมพันสิ่งของ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์แก่ตนอย่างอื่น เพียงหวังเพื่อให้ได้ทรัพย์หรือประโยชน์นั้นโดยไม่ต้องลงทุนหรือออกแรงใดๆให้มาก เช่น การซื้อหวย การแทงพนันบอล การเล่นไผ่ การเล่นไฮโล การชนไก่ เป็นต้น

โทษการเล่นการพนัน
1. เสียทรัพย์ เสื่อมทรัพย์ ครอบครัวยากจน เพราะการเล่นการพนันมักทำให้เสียทรัพย์เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเสียทรัพย์แล้วก็ไม่มีทรัพย์ที่จะมาจุนเจือครอบครัว
2. มักเกิดการทะเลาะวิวาท พยาบาท และการเอาชนะ เพราะบางครั้งเมื่อแพ้พนันหรือเสียทรัพย์มากก็ย่อมที่จะเสี่ยงต่อการบันดาลโทสะกับอีกฝ่ายหรือหากอีกฝ่ายใช้เล่ห์กลในการเอาชนะ สิ่งนี้ย่อมทำให้เกิดความขัดแย้งกันอยู่เป็นนิจ
3. มักถูกลวงทรัพย์ เพราะผู้ที่เล่นพนันส่วนมากจะเป็นคนพาล คนที่โลภในทรัพย์สิน มักจะใช้วิธีด้วยเล่ห์กลเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์ของอีกฝ่าย
4. มักสร้างนิสัยคดโกงให้แก่ตน เพราะเมื่อเล่นการพนันแล้ว ย่อมเกิดความโลภในทรัพย์คนอื่น หากได้มาด้วยการพนันไม่สำเร็จย่อมที่จะคิดหาวิธีอื่นด้วยการใช้เล่ห์มากขึ้น
5. ผู้คนนินทา เพราะคนที่ติดการพนันมักลุ่มหลงกับการพนัน ไม่สนใจเรื่องการงาน หรือความทุกข์สุขของครอบครัว มีแต่นำมาให้ครอบครัวเสื่อมทรัพย์ ครอบครัวแตกแยก จนผู้อื่นกล่าวนินทาให้เสื่อมเสียมากขึ้น
ฯลฯ

โทษการเล่นการพนันในภพหน้า
1. เกิดเป็นสัตว์ต่อสู้ให้ผู้อื่นเขาพนันกัน เพราะผู้ประพฤติตนด้วยการแข่งขันพนันกันภายใต้ความทุกข์ยาก ความเจ็บปวดของคนอื่น ผู้นั้น ย่อมกลับมาใช้กรรมที่ตนได้กระทำแก่เขาเช่นกัน
ฯลฯ

อุบายเลิกการพนัน
1. ศึกษาให้รู้เห็นโทษแห่งการติดเล่นพนัน
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะลด และเลิกการการพนัน
3. ชมสื่อที่เกี่ยวข้องหรือมีแนวโน้มที่จะเล่นการพนันตามประโยชน์ และกาลเวลาอย่างเหมาะสม เช่น ดูฟุตบอลเพื่อศึกษาวิธีการเล่น เป็นต้น
4. ออกห่างจากผู้ที่ชอบเล่นการพนันเป็นนิจ
5. มั่นทำงานเพื่อให้ได้ทรัพย์มาอย่างเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
ฯลฯ

5. การคบคนชั่วเป็นมิตร
การคบคนชั่วหรือคนพาลเป็นมิตร แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การยอมรับในความเป็นมิตรจากบุคคลอื่นที่ตนอาจแยกแยะได้หรือแยกแยะไม่ได้ว่าเขาเป็นคนเช่นไร คนชั่วหรือคนพาลในที่นี้ ได้แก่ คนพาลการพนัน คนพาลนักเลงต่อยตี คนพาลฉ้อโกงหลอกลวง คนพาลเจ้าชู้ และคนพาลขี้เมา เป็นต้น

โทษการคบคนชั่วเป็นมิตร
1. ปลูกฝังความชั่วในตน เป็นนักเลงในทุกด้าน เพราะเมื่อยอมรับเป็นมิตรในคนพาลแล้วย่อมที่จะได้รับการเรียนรู้ การฝึกฝนในวิถีแห่งคนพาล จนนำมาประพฤติเป็นกิจของตนได้ง่าย
2. วงศ์ตระกูลเสื่อมเสีย เพราะเมื่อเป็นเช่นคนพาลแล้วย่อมกระทำเช่นคนพาลจนนำมาสู่ความเสื่อมเสียในวงศ์ตระกูล
3. ครอบครัวแตกแยก เพราะคนพาลมักไม่เป็นที่ชื่นชมของคนอื่นในครอบครัวหรือหากนำวิถีแห่งคนพาลมาใช้ในครอบครัว ก็ย่อมทำให้เกิดความขัดแย้งต่อผู้อื่นได้ง่าย
4. ถูกหลอกลวงได้ง่าย เมื่อยอมรับในมิตรของคนพาลแล้ว ย่อมต้องพบปะให้เกิดความคุ้นเคย คนพาลเหล่านั้นอาจหวังหลอกลวงในทรัพย์หรือประโยชน์จากเราเฉกเช่นคนพาลทั่วไป
5. ผู้คนนินทา ไม่มีผู้คบหา เพราะเมื่อคบคนพาลหรือนำวิธีแห่งคนพาลมาประพฤติแล้วมักทำให้ผู้อื่นรังเกียจ ไม่กล้าคบหา
ฯลฯ

See also  #ประโยชน์วิตามินบี6 #SiithongCoffee #สิทองคอฟฟี่ | วิตามิน บี 6 มี อะไร บ้าง

อุบายเลิกคบคนชั่ว
1. ศึกษาให้รู้เห็นโทษแห่งการคบคนชั่ว
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะออกห่างจากคนชั่ว
ฯลฯ

6. การเกียจคร้านการงาน
การเกียจคร้านในการงาน แห่งอบายมุข 6 หมายถึง การอยู่นิ่ง ไม่ยอมทำการงานเพื่อหาเลี้ยงชีพตน และครอบครัว หรือไม่ยอมทำกิจอันเป็นหน้าที่ของตนอย่างเป็นนิจ เช่น ไม่หางานทำ ไม่ไปโรงเรียน เป็นต้น

โทษการเกียจคร้านการงาน
1. การงานคั่งค้าง ไม่สำเร็จ เพราะความขี้เกียจ ไม่ทำการงานที่ตนรับผิดชอบก็ย่อมนำมาซึ่งงานที่ไม่สำเร็จตามเวลาที่ตั้งไว้
2. ผู้ใหญ่ดุด่า ผู้อื่นนินทา เพราะการงานที่ไม่สำเร็จ ย่อมทำให้เกิดความเสียในชื่อเสียงหรือทรัพย์ของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง
3. ครอบครัวยากจน ลูกเมียอดอยาก เพราะการที่ไม่ทำงาน ไม่ประกอบทำมาหากิน ย่อมไม่มีทรัพย์ที่จะมาจุนเจือครอบครัว
4. มักเกิดความแตกแยกในครอบครัว เพราะเมื่อไม่มีทรัพย์แล้วจากความขี้เกียจของตน ย่อมทำให้ผู้อื่นในครอบครัวดุด่า หรือแยกออกห่างเพียงเพื่อให้ตนอยู่รอดจนนำมาสู่การแตกแยกของครอบครัว
5. ไม่มีใครรับทำงาน ไม่มีงานทำ เพราะผู้ขี้เกียจย่อมไม่งานใดแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนายจ้าง หากนายจ้างตกลงจ้างย่อมไม่เป็นผลดีต่องานของเขา
ฯลฯ

อุบายเลิกการเกียจคร้าน
1. ศึกษาให้รู้ถึงโทษแห่งการเกียจคร้าน
2. ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะมีความขยัน มั่นเพียรในการงานหรือสิ่งที่ตนรับผิดชอบ
3. ออกห่างจากผู้เกียจคร้านเป็นนิจ
ฯลฯ

เครดิต ที่มา www.thaihealthlife.com 


วิธี \”หยุด!\” พฤติกรรมทำลายชีวิต


H.A.L.T (มาจากภาษาอังกฤษคือ \”Halt\” แปลว่า \”หยุด!\”) ย่อมาจาก…
H = Hungry หิว
A = Angry โกรธ หงุดหงิด อารมณ์เสีย เครียด
L = Lonely เหงา เบื่อ ต้องการความรัก
T = Tired เหนื่อย ง่วง อ่อนเพลีย
เวลาจับได้ว่าตัวเองกำลังเจอหนึ่งใน 4 ตัวนี้ ให้รีบ \”หยุด!\” (HALT!) ทันที
แล้วหาทางทำให้ความรู้สึกแย่ๆที่มีอยู่หายไป
โดยใช้สติ การไตร่ตรอง นิสัยใหม่ และอย่าหันเข้าหาสิ่ง (หรือคน) ที่เราเสพติดเด็ดขาด
หากทำได้บ่อยๆรับรองชีวิตรุ่งโรจน์แน่นอน แต่ต้องค่อยๆฝึกนะ
เหมือนขับรถหรือขี่จักรยานนั่นแหละ 🙂
\”จงระวังตัวให้ดีในยามที่เราอ่อนแอ
เพราะภูมิคุ้มกันต่อ \”สิ่งแย่ๆ\” ของเราจะลดลง…\”
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
ติดตามผมได้ที่
Official Line:
@kskhunkhao (มีเครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ)
ลิ้งก์ https://lin.ee/1VT3k3oPo
Facebook: K.S. Khunkhao
ลิ้งก์ https://bit.ly/2Set3Cz
Instagram: ks_khunkhao
ลิ้งก์ https://bit.ly/2S7lwWm

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิธี \

เปลี่ยนโลกที่ซึมเศร้า ด้วยความเข้าใจ


ในขณะที่เราคาดหวังให้คนรักดูแล ใส่ใจ …
แต่ใครจะรู้ว่าความคาดหวังนั้นอาจกำลังทำร้ายความสัมพันธ์
เมื่อยิ่งคาดหวัง… ก็อาจยิ่งผิดหวัง
ว่ากันว่า…ความสัมพันธ์ของคู่รักก็เหมือนโลกสองสี
แรกรักโลกก็อาจจะดูสดใสเป็นสีชมพู แต่เมื่อความรักถูกแทนที่ด้วยความคาดหวัง ความไม่เข้าใจจึงเกิดขึ้น จนเกิดการทะเลาะ และทำให้โลกที่เคยเป็นสีชมพูนั้นก็เริ่มกลายเป็นสีเทา
โลกที่เคยสดใสก็อาจกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความเศร้า เช่นเดียวกันกับเรื่องราวของคุณแป้งสิริสกุล โกเจริญกิจ และคุณเก่งร.ต.อ จักรพันธ์ แก้วขา ที่เมื่อขยับสถานะจากคนที่ไม่รู้จักกลายมาเป็น ‘คนรัก’ ทุกอย่างก็กลับไม่เป็นไปอย่างที่เคยคิดไว้
อาจจะเป็นเพราะความคาดหวังที่มาพร้อมกันสถานะคนรัก จึงทำให้ทั้งคู่ต่างพูดแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการ และทะเลาะกันบ่อยขึ้น จนทำให้เกิดความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ ‘คำพูด’ ที่ใช้ทำร้ายกันก็กลับสะกิดลิ้นชัก ‘โรคซึมเศร้า’ ของคุณแป้งให้เปิดออกมาอีกครั้ง
นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ได้เปิดใจคุยกันถึงความสัมพันธ์และกลับมารับฟังกันอีกครั้ง อะไรที่ทำให้ทั้งสองคนเลือกที่จะดูแลความสัมพันธ์นี้ต่อไปและจับมือสู้กับโรคซึมเศร้านี้ไปด้วยกัน

เปลี่ยนโลกที่ซึมเศร้า ด้วยความเข้าใจ

Bonkers Arts : บาปแห่งความเกียจคร้าน ( Belphegor Speed Painting )


บาปแห่งความเย่อหยิ่ง : https://www.youtube.com/watch?v=PgSG1…
บาปแห่งตัณหาราคะ : https://www.youtube.com/watch?v=OxIT0…
Facebook : https://www.facebook.com/bonkersdog/
IG : https://www.instagram.com/bonkers_dog…

Belphegor บาปทั้ง7 วาดรูป วาดการ์ตูน ศาสนา ตำนานเทพเจ้า ตำนานปีศาจ นานาสาระ ศิลปะ ฟังก่อนนอน Podcast Drawing DigitalPainting
Cartoon Comic Photoshop 7sins เรื่องเล่า ปีศาจ 7บาป

Bonkers Arts : บาปแห่งความเกียจคร้าน  ( Belphegor Speed Painting )

‘ต้องทำยังไงถึงจะหายขี้เกียจ’ #คำถามนี้ดี | คำนี้ดี EP.148


ความขี้เกียจนี้มีที่มา เรามาผ่าวิเคราะห์นิสัยนี้กันเถอะ เผื่อจะเจอวิธีที่จะทำให้เรากำจัดมันไปได้อย่างถาวร ชีวิตเราจะได้เจริญๆ (ว่าแต่มันง่ายอย่างนั้นจริงหรือเปล่า)
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

‘ต้องทำยังไงถึงจะหายขี้เกียจ’ #คำถามนี้ดี | คำนี้ดี EP.148

วิธีเอาชนะความขี้เกียจ ผัดวันประกันพรุ่ง


คุณเคยสงสัยไหม?\r
ทำไมคุณมักจะขี้เกียจ ผัดวันประกันพรุ่ง
เป็นโรคชอบเลื่อนอยู่เรื่อยๆ
คืนนี้ผมมีวิธีเอาชนะมันให้สิ้นซาก!
ปล. ช่วยแชร์โพสนี้ไปที่หน้าวอลด้วยนะครับ…
เพื่อเพื่อนๆและคนที่คุณรักจะได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิค และสิ่งดีๆในชีวิต ครับ\r
\r
ช่องทางการติดต่อผม\r

Website : www.coachwanchai.com
Facebook : www.facebook.com/coachwanchai
Email : [email protected]
Line : @coachwanchai
http://line.me/ti/p/%40coachwanchai
ร้านค้าของผม แหล่งรวมหนังสือพัฒนาตนเอง
https://shopee.co.th/coachwanchai\r

ติดต่ออบรมสัมมนา /inhouse โทร 0616539879

วิธีเอาชนะความขี้เกียจ ผัดวันประกันพรุ่ง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ผล เสีย ที่ เกิด จาก ความ เกียจคร้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *