11 thoughts on “Phát hiện 11 ca nghi nhiễm COVID 19, Đồng Nai thông báo khẩn | Danh Sách đề tài nói về tin dong nai đúng nhất

  1. Hoa Mai Trần says:

    Quốc tế và quốc gia việt nam. Nhân tài nào cứu được bác hồ chí Minh hồn từ cửa ngục đoàn sư 250. Lên Trần gian cứu nước việt nam và toàn quốc tế. Ký tên com người viết văn bản bình luận hoa Mai nở giữa bãi chiến trường dep tan dịch bệnh trong vòng một giây dẹp tan bọn địch trong vòng một giây nắng ban mai giọt mưa sa hạt sương rơi Quyết định sinh tồn toàn quốc tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *