[NEW] ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย | ร่วง – Sonduongpaper

ร่วง: คุณกำลังดูกระทู้

ตั้งแต่ ม.๑-ม.๖ เพื่อน ๆ คงเคยสังเกตกันมาบ้างว่า วรรณคดีไทยหลาย ๆ เรื่องที่เราเรียนกัน ล้วนเป็นผลงานของพระมหากษัตริย์ไทยกันทั้งนั้น ซึ่งก็รวมถึงวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ด้วย โดยผู้แต่งเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนู่นเลย มาดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องจะแตกต่างจากพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังไงบ้าง เราจะมาสรุปไตรภูมิพระร่วงกันในบทความนี้

แต่หากเพื่อน ๆ อยากดูแบบวิดีโอที่มีกราฟิกสวยงาม เข้าใจง่าย ต้องดาวน์โหลดแอปฯ StartDee นะ จะบอกให้ !

ไตรภูมิมาจากคำว่า”ไตร” แปล่วา สาม และ “ภูมิ” แปลว่า แผ่นดิน หรือภพภูมิ ดังนั้น ไตรภูมิจึงหมายถึงภูมิทั้งสาม หรือโลกทั้งสาม ซึ่งประกอบไปด้วย กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมินั่นเอง โดยกามภูมิ คือโลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกามกิเลส ในขณะที่รูปภูมิและอรูปภูมิจะเป็นดินแดนของพรหม ส่วนคำว่าพระร่วงนั้นเป็นคำเรียกพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทัยพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง

นอกจากชื่อไตรภูมิพระร่วงแล้ว ยังสามารถเรียกวรรณคดีเรื่องนี้ว่า ไตรภูมิกถา หรือเตภูมิกถา ได้อีกด้วย โดย ๒ ชื่อหลังเป็นชื่อเดิมของไตรภูมิพระร่วง

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือพญาลิไทย เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๖ แห่งกรุงสุโขทัย โดยมีผู้สันนิษฐานว่า คำว่า “พระร่วง” นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกพญาลิไทยด้วยเช่นกัน 

พญาลิไทย เป็นพระราชนัดดาหรือหลานของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ พญาลิไทยทรงใช้หลักธรรมะ เป็นหลักสำคัญในการนำพาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ทำให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา ทรงแตกฉานในพระไตรปิฎก และอรรถกถาฎีกาอีกด้วย

พญาลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงขึ้น เพื่อโปรดพระราชมารดา และเป็นธรรมทานแก่ประชาชนทั่วไป โดยเรื่องไตรภูมิพระร่วงนั้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ เพื่อชี้ให้ผู้อ่านตระหนักว่า ดินแดนในสามโลกนี้มีแต่อนิจจลักษณะ หมายถึง เป็นโลกที่ไม่น่าอยู่ ไม่มีความแน่นอน ไม่จีรังยั่งยืน มีแต่การแปรเปลี่ยน รวมทั้งยังชี้นำให้ทุกคนแสวงหาทางหลุดพ้นไปสู่โลกุตรภูมิ หรือนิพพานที่อยู่เหนือกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิด

ความเรียงร้อยแก้ว

ในวรรณคดีเรื่องนี้ กล่าวถึงลักษณะของจักรวาลว่า มีลักษณะเป็นวงกลม มีเขาพระสุเมรุเป็นศุนย์กลางของจักรวาล บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งมีพระอินทร์เป็นผู้ปกครองและเหนือขึ้นไปบนอากาศก็จะมีสรรค์ชั้นอื่น ๆ อีก 

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นสวรรค์ชั้นที่ ๒ จากสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น หรือที่เรียกว่า “ฉกามาพจร” ส่วนด้านล่างของสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น จะมีเขาสัตบริภัณฑ์ทั้ง ๗ โดยแต่ละชั้นจะมีทะเลสีทันดรคั่นอยู่ ซึ่งใต้ทะเลนี้จะมีปลาอานนท์ และปลาบริวารเวียนว่ายอยู่ จึงทำให้จักรวาลเคลื่อนที่

และถัดจากภูเขาก็จะมีมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลจนจดขอบจักรวาล โดยท่ามกลางมหาสมุทรนี้ จะมีทวีปประจำทิศทั้งสี่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ได้แก่ อุตรกุรุทวีป อยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ บูรพวิเทหทวีป อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ ชมพูทวีป อยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ และอมรโคยานทวีป อยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ โดยคนในแต่ละทวีปก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป เช่น คนในอุตรกุรุทวีป จะมีใบหน้าสี่เหลี่ยม มีรูปร่างงาม คนในบูรพวิเทหทวีป จะมีใบหน้ากลมเหมือนพระจันทร์เดือนเพ็ญ คนในอมรโคยานทวีป จะมีหน้าเหมือนพระจันทร์เดือนแรม ซึ่งคนที่เกิดในทั้ง ๓ ทวีปนี้จะมีอายุที่แน่นอน และอยู่อย่างมีความสุข เพราะรักษาศีลอยู่เสมอ

ในขณะที่คนที่อาศัยอยู่ในชมพูทวีป จะมีใบหน้ารูปไข่ มีอายุขัยที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการทำบุญหรือทำกรรม แต่ทวีปนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้า พระจักรพรรดิราช และพระอรหันต์ ทำให้คนในทวีปนี้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอน เมื่อเสียชีวิตจะมีโอกาสเกิดในภพภูมิที่ดีได้

สำหรับด้านล่างของทวีปต่าง ๆ จะมีนรกใหญ่ ๘ ขุมเป็นชั้นถัดลงไป โดยจากที่กล่าวมานี้สวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น โลกมนุษย์ และนรก จะจัดอยู่ในกามภูมิหรือโลกที่ยังติดอยู่ในกามกิเลส แต่ส่วนที่ถัดจากสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้นขึ้นไปซึ่งจะเป็นชั้นของพรหมนั้น จะอยู่ในรูปภูมิ และอรูปภูมิ โดยรูปภูมิมี ๑๖ ชั้น ขณะที่อรูปภูมินั้นมี ๔ ชั้น

มนุสสภูมิเป็นภูมิหนึ่งในกามภูมิ ซึ่งกล่าวถึงเนื้อหาของการกำเนิดมนุษย์เอาไว้ โดยกล่าวถึงมนุษย์ผู้ชายหรือผู้หญิงที่ปฏิสนธิในท้องของแม่ จะเริ่มต้นโดยการเป็น “กลละ” หรือเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุด พอครบ ๗ วัน จะมีลักษณะเหมือนน้ำล้างเนื้อ เรียกว่า “อัมพุทะ” อีก ๗ วันถัดมาจะเป็นชิ้นเนื้อในครรภ์มารดา หรือเรียกว่า “เปสิ” ซึ่งมีลักษณะข้นเหมือนตะกั่วเชื่อมในหม้อ และอีก ๗ วันต่อมาจะแข็งเป็นก้อนเหมือนไข่ไก่ ซึ่งเรียกว่า “ฆนะ” จากนั้นจะค่อย ๆ ใหญ่ขึ้นทุกวัน

หลังจากเป็นฆนะได้ ๗ วัน ก็จะเป็น “เบญจสาขาหูด” โดยคำว่าเบญจแปลว่า ๕ ดังนั้น จึงหมายถึง หูดที่มี ๕ ตุ่ม ได้แก่ หัว ๑ ตุ่ม แขน ๒ ตุ่ม และขา ๒ ตุ่ม ต่อจากนั้นไปอีก ๗ วัน จะเริ่มมีฝ่ามือ นิ้วมือ และเมื่อครบ ๔๒ วันจึงมีขน มีเล็บเท้า เล็บมือ มีอวัยวะครบถ้วนทุกประการแบบมนุษย์ นอกจากนั้นในไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิยังบอกอีกว่า เด็กที่เกิดในท้องแม้นั้นมีรูปร่าง ๑๘๔ ประการ แบ่งออกเป็น

โดยเด็กที่อยู่ในท้องนั้นต้องได้รับความลำบากอย่างมาก ต้องทนอยู่ในที่ที่ทั้งชื้นและเหม็นพยาธิซึ่งอาศัยปนอยู่ในท้องแม่ ดังความว่า

“…เมื่อกุมารอยู่ในท้องแม่นั้นลำบากนักหนา พึงเกลียดพึงหน่ายพ้นประมาณนัก ก็ชื้นแลเหม็นกลิ่นตืดแลเอือนอันได้ ๘๐ ครอก…ฝูงตืดแลเอือนทั้งหลายนั้นคนกันอยู่ในท้องแม่…”

สำหรับอาหารที่เด็กกินนั้น ก็จะกินผ่านสายสะดือที่ส่งจากผู้เป็นแม่อีกทอดหนึ่ง โดยอาหารที่แม่กินเข้าไปก่อนจะอยู่ใต้ตัวเด็ก ส่วนอาหารที่แม่กินเข้าไปใหม่จะทับอยู่บนศีรษะเด็ก ทำให้เด็กได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งนัก ตอนที่อยู่ในท้องแม่ เด็กจะนั่งอยู่กลางท้อง ในท่าคู้คอจับเจ่า และกำมือแน่น ซึ่งในขณะที่นั่งอยู่นั้น เลือดและน้ำเหลืองจะหยดลงเต็มตัวเด็กตลอด ไม่ได้หายใจ รวมถึงไม่ได้เหยียดมือและเท้าเลย ต้องเจ็บปวดเหมือนถูกขังไว้ในไห หรือที่คับแคบ เวลาแม่เดิน นอน หรือลุกขึ้น เด็กก็จะเจ็บปวดประหนึ่งว่าจะตาย เปรียบได้กับลูกเนื้อทรายที่อยู่ในมือของคนเมาเหล้า หรือลูกงูที่หมองูเอาไปเล่น ดังความว่า

“ผิแลว่าเมื่อแม่เดินไปก็ดี นอนก็ดี ฟื้นตนก็ดี กุมารในท้องแม่นั้นให้เจ็บเพียงจะตายแล ดุจดั่งลูกทรายอันพึ่งออกแล อยู่ธรห้อย ผิบ่มิดุจดั่งคนอันเมาเหล้า ผิบ่มิดุจดั่งลูกงูอันหมองูเอาไปเล่นนั้นแล…”

หลังจากอยู่ในท้องแม่มาประมาณ ๖ เดือน หากเด็กคลอดออกมาช่วงนี้ มักจะไม่รอด แต่หาก๗ เดือนแล้วคลอด เด็กมักจะออกมาไม่แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีการกล่าวด้วยว่า เด็กที่มีที่มาต่างกัน เมื่ออยู่ในท้องแม่จะมีลักษณะที่ต่างกัน และเมื่อคลอดออกมาย่อมมีลักษณะต่างกันด้วย เช่น เด็กที่มาจากนรก เมื่ออยู่ในท้องแม่ ก็จะเดือดเนื้อร้อนใจ กระสับกระส่าย พลอยให้แม่ร้อนเนื้อร้อนตัวไปด้วย และเวลาที่คลอด ตัวเด็กก็จะร้อน ต่างจากเด็กที่มาจากสวรรค์ เมื่ออยู่ในท้องแม่ ก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจ ตัวแม่ก็พลอยเย็นไปด้วย และเวลาคลอด ตัวของเด็กจะเย็น 

ต่อมาเมื่อถึงเวลาจะคลอด ก็จะเกิดลมกรรมชวาตพัดดันตัวเด็กให้ขึ้นไปด้านบน และหันหัวเด็กลงมาด้านล่าง เตรียมที่จะคลอด ถ้าคลอดออกมาไม่พ้นจากตัวแม่ เด็กคนนั้นก็จะรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นอย่างมาก เหมือนกับช้างที่ถูกชักถูกเข็นออกจากรูกุญแจ หลังจากออกจากท้องแม่แล้ว เด็กที่มาจากนรก ก็มักจะคิดถึงความยากลำบากที่เคยเจอมา พอคลอดออกมาก็จะร้องไห้ แต่ถ้าเด็กคนนั้นมาจากสวรรค์ ก็จะคิดถึงความสุขในครั้งก่อน เมื่อคลอดออกมา จะหัวเราะก่อน

นอกจากนั้นไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ยังกล่าวถึงเด็ก ๒  กลุ่ม คือเด็กทั่วไป และเด็กที่เป็นพระปัจเจกโพธิเจ้า พระอรหันตาขีณาสพ และพระอัครสาวก ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้

ตืด, เอือน หมายถึง พยาธิ

คนกัน หมายถึง ปนกัน

อยู่ธรห้อย หมายถึง โคลงเคลงไปมา

นอกจากสรุปไตรภูมิพระร่วงแล้ว ยังเหลือคุณค่าด้านสังคม เนื้อหา และวรรณศิลป์อีกนะ แต่เราแนะนำให้เพื่อน ๆ ไปดูในรูปแบบวิดีโอกับแอปฯ StartDee ดีกว่า ส่วนใครอยากอ่านเรื่องอื่น ๆ คลิก กาพย์เห่เรือ สถิติเชิงพรรณา หรือระบบประสาทและโซมาติก ลุย !

Did you know ?

[NEW] ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย | ร่วง – Sonduongpaper

ตั้งแต่ ม.๑-ม.๖ เพื่อน ๆ คงเคยสังเกตกันมาบ้างว่า วรรณคดีไทยหลาย ๆ เรื่องที่เราเรียนกัน ล้วนเป็นผลงานของพระมหากษัตริย์ไทยกันทั้งนั้น ซึ่งก็รวมถึงวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ด้วย โดยผู้แต่งเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนู่นเลย มาดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องจะแตกต่างจากพระราชนิพนธ์ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ยังไงบ้าง เราจะมาสรุปไตรภูมิพระร่วงกันในบทความนี้

แต่หากเพื่อน ๆ อยากดูแบบวิดีโอที่มีกราฟิกสวยงาม เข้าใจง่าย ต้องดาวน์โหลดแอปฯ StartDee นะ จะบอกให้ !

ไตรภูมิมาจากคำว่า”ไตร” แปล่วา สาม และ “ภูมิ” แปลว่า แผ่นดิน หรือภพภูมิ ดังนั้น ไตรภูมิจึงหมายถึงภูมิทั้งสาม หรือโลกทั้งสาม ซึ่งประกอบไปด้วย กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมินั่นเอง โดยกามภูมิ คือโลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกามกิเลส ในขณะที่รูปภูมิและอรูปภูมิจะเป็นดินแดนของพรหม ส่วนคำว่าพระร่วงนั้นเป็นคำเรียกพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุโขทัยพระองค์ใดพระองค์หนึ่ง

นอกจากชื่อไตรภูมิพระร่วงแล้ว ยังสามารถเรียกวรรณคดีเรื่องนี้ว่า ไตรภูมิกถา หรือเตภูมิกถา ได้อีกด้วย โดย ๒ ชื่อหลังเป็นชื่อเดิมของไตรภูมิพระร่วง

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ หรือพญาลิไทย เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๖ แห่งกรุงสุโขทัย โดยมีผู้สันนิษฐานว่า คำว่า “พระร่วง” นั้นเป็นคำที่ใช้เรียกพญาลิไทยด้วยเช่นกัน 

พญาลิไทย เป็นพระราชนัดดาหรือหลานของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ พญาลิไทยทรงใช้หลักธรรมะ เป็นหลักสำคัญในการนำพาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ทำให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา ทรงแตกฉานในพระไตรปิฎก และอรรถกถาฎีกาอีกด้วย

พญาลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงขึ้น เพื่อโปรดพระราชมารดา และเป็นธรรมทานแก่ประชาชนทั่วไป โดยเรื่องไตรภูมิพระร่วงนั้นมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ เพื่อชี้ให้ผู้อ่านตระหนักว่า ดินแดนในสามโลกนี้มีแต่อนิจจลักษณะ หมายถึง เป็นโลกที่ไม่น่าอยู่ ไม่มีความแน่นอน ไม่จีรังยั่งยืน มีแต่การแปรเปลี่ยน รวมทั้งยังชี้นำให้ทุกคนแสวงหาทางหลุดพ้นไปสู่โลกุตรภูมิ หรือนิพพานที่อยู่เหนือกระแสแห่งการเวียนว่ายตายเกิด

ความเรียงร้อยแก้ว

ในวรรณคดีเรื่องนี้ กล่าวถึงลักษณะของจักรวาลว่า มีลักษณะเป็นวงกลม มีเขาพระสุเมรุเป็นศุนย์กลางของจักรวาล บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งมีพระอินทร์เป็นผู้ปกครองและเหนือขึ้นไปบนอากาศก็จะมีสรรค์ชั้นอื่น ๆ อีก 

สวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นสวรรค์ชั้นที่ ๒ จากสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น หรือที่เรียกว่า “ฉกามาพจร” ส่วนด้านล่างของสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น จะมีเขาสัตบริภัณฑ์ทั้ง ๗ โดยแต่ละชั้นจะมีทะเลสีทันดรคั่นอยู่ ซึ่งใต้ทะเลนี้จะมีปลาอานนท์ และปลาบริวารเวียนว่ายอยู่ จึงทำให้จักรวาลเคลื่อนที่

และถัดจากภูเขาก็จะมีมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาลจนจดขอบจักรวาล โดยท่ามกลางมหาสมุทรนี้ จะมีทวีปประจำทิศทั้งสี่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ได้แก่ อุตรกุรุทวีป อยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมรุ บูรพวิเทหทวีป อยู่ทางทิศตะวันออกของเขาพระสุเมรุ ชมพูทวีป อยู่ทางทิศใต้ของเขาพระสุเมรุ และอมรโคยานทวีป อยู่ทางทิศตะวันตกของเขาพระสุเมรุ โดยคนในแต่ละทวีปก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป เช่น คนในอุตรกุรุทวีป จะมีใบหน้าสี่เหลี่ยม มีรูปร่างงาม คนในบูรพวิเทหทวีป จะมีใบหน้ากลมเหมือนพระจันทร์เดือนเพ็ญ คนในอมรโคยานทวีป จะมีหน้าเหมือนพระจันทร์เดือนแรม ซึ่งคนที่เกิดในทั้ง ๓ ทวีปนี้จะมีอายุที่แน่นอน และอยู่อย่างมีความสุข เพราะรักษาศีลอยู่เสมอ

ในขณะที่คนที่อาศัยอยู่ในชมพูทวีป จะมีใบหน้ารูปไข่ มีอายุขัยที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับการทำบุญหรือทำกรรม แต่ทวีปนี้มีความพิเศษตรงที่เป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้า พระจักรพรรดิราช และพระอรหันต์ ทำให้คนในทวีปนี้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมคำสอน เมื่อเสียชีวิตจะมีโอกาสเกิดในภพภูมิที่ดีได้

สำหรับด้านล่างของทวีปต่าง ๆ จะมีนรกใหญ่ ๘ ขุมเป็นชั้นถัดลงไป โดยจากที่กล่าวมานี้สวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น โลกมนุษย์ และนรก จะจัดอยู่ในกามภูมิหรือโลกที่ยังติดอยู่ในกามกิเลส แต่ส่วนที่ถัดจากสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้นขึ้นไปซึ่งจะเป็นชั้นของพรหมนั้น จะอยู่ในรูปภูมิ และอรูปภูมิ โดยรูปภูมิมี ๑๖ ชั้น ขณะที่อรูปภูมินั้นมี ๔ ชั้น

มนุสสภูมิเป็นภูมิหนึ่งในกามภูมิ ซึ่งกล่าวถึงเนื้อหาของการกำเนิดมนุษย์เอาไว้ โดยกล่าวถึงมนุษย์ผู้ชายหรือผู้หญิงที่ปฏิสนธิในท้องของแม่ จะเริ่มต้นโดยการเป็น “กลละ” หรือเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุด พอครบ ๗ วัน จะมีลักษณะเหมือนน้ำล้างเนื้อ เรียกว่า “อัมพุทะ” อีก ๗ วันถัดมาจะเป็นชิ้นเนื้อในครรภ์มารดา หรือเรียกว่า “เปสิ” ซึ่งมีลักษณะข้นเหมือนตะกั่วเชื่อมในหม้อ และอีก ๗ วันต่อมาจะแข็งเป็นก้อนเหมือนไข่ไก่ ซึ่งเรียกว่า “ฆนะ” จากนั้นจะค่อย ๆ ใหญ่ขึ้นทุกวัน

หลังจากเป็นฆนะได้ ๗ วัน ก็จะเป็น “เบญจสาขาหูด” โดยคำว่าเบญจแปลว่า ๕ ดังนั้น จึงหมายถึง หูดที่มี ๕ ตุ่ม ได้แก่ หัว ๑ ตุ่ม แขน ๒ ตุ่ม และขา ๒ ตุ่ม ต่อจากนั้นไปอีก ๗ วัน จะเริ่มมีฝ่ามือ นิ้วมือ และเมื่อครบ ๔๒ วันจึงมีขน มีเล็บเท้า เล็บมือ มีอวัยวะครบถ้วนทุกประการแบบมนุษย์ นอกจากนั้นในไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิยังบอกอีกว่า เด็กที่เกิดในท้องแม้นั้นมีรูปร่าง ๑๘๔ ประการ แบ่งออกเป็น

โดยเด็กที่อยู่ในท้องนั้นต้องได้รับความลำบากอย่างมาก ต้องทนอยู่ในที่ที่ทั้งชื้นและเหม็นพยาธิซึ่งอาศัยปนอยู่ในท้องแม่ ดังความว่า

“…เมื่อกุมารอยู่ในท้องแม่นั้นลำบากนักหนา พึงเกลียดพึงหน่ายพ้นประมาณนัก ก็ชื้นแลเหม็นกลิ่นตืดแลเอือนอันได้ ๘๐ ครอก…ฝูงตืดแลเอือนทั้งหลายนั้นคนกันอยู่ในท้องแม่…”

สำหรับอาหารที่เด็กกินนั้น ก็จะกินผ่านสายสะดือที่ส่งจากผู้เป็นแม่อีกทอดหนึ่ง โดยอาหารที่แม่กินเข้าไปก่อนจะอยู่ใต้ตัวเด็ก ส่วนอาหารที่แม่กินเข้าไปใหม่จะทับอยู่บนศีรษะเด็ก ทำให้เด็กได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งนัก ตอนที่อยู่ในท้องแม่ เด็กจะนั่งอยู่กลางท้อง ในท่าคู้คอจับเจ่า และกำมือแน่น ซึ่งในขณะที่นั่งอยู่นั้น เลือดและน้ำเหลืองจะหยดลงเต็มตัวเด็กตลอด ไม่ได้หายใจ รวมถึงไม่ได้เหยียดมือและเท้าเลย ต้องเจ็บปวดเหมือนถูกขังไว้ในไห หรือที่คับแคบ เวลาแม่เดิน นอน หรือลุกขึ้น เด็กก็จะเจ็บปวดประหนึ่งว่าจะตาย เปรียบได้กับลูกเนื้อทรายที่อยู่ในมือของคนเมาเหล้า หรือลูกงูที่หมองูเอาไปเล่น ดังความว่า

“ผิแลว่าเมื่อแม่เดินไปก็ดี นอนก็ดี ฟื้นตนก็ดี กุมารในท้องแม่นั้นให้เจ็บเพียงจะตายแล ดุจดั่งลูกทรายอันพึ่งออกแล อยู่ธรห้อย ผิบ่มิดุจดั่งคนอันเมาเหล้า ผิบ่มิดุจดั่งลูกงูอันหมองูเอาไปเล่นนั้นแล…”

หลังจากอยู่ในท้องแม่มาประมาณ ๖ เดือน หากเด็กคลอดออกมาช่วงนี้ มักจะไม่รอด แต่หาก๗ เดือนแล้วคลอด เด็กมักจะออกมาไม่แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีการกล่าวด้วยว่า เด็กที่มีที่มาต่างกัน เมื่ออยู่ในท้องแม่จะมีลักษณะที่ต่างกัน และเมื่อคลอดออกมาย่อมมีลักษณะต่างกันด้วย เช่น เด็กที่มาจากนรก เมื่ออยู่ในท้องแม่ ก็จะเดือดเนื้อร้อนใจ กระสับกระส่าย พลอยให้แม่ร้อนเนื้อร้อนตัวไปด้วย และเวลาที่คลอด ตัวเด็กก็จะร้อน ต่างจากเด็กที่มาจากสวรรค์ เมื่ออยู่ในท้องแม่ ก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจ ตัวแม่ก็พลอยเย็นไปด้วย และเวลาคลอด ตัวของเด็กจะเย็น 

ต่อมาเมื่อถึงเวลาจะคลอด ก็จะเกิดลมกรรมชวาตพัดดันตัวเด็กให้ขึ้นไปด้านบน และหันหัวเด็กลงมาด้านล่าง เตรียมที่จะคลอด ถ้าคลอดออกมาไม่พ้นจากตัวแม่ เด็กคนนั้นก็จะรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเป็นอย่างมาก เหมือนกับช้างที่ถูกชักถูกเข็นออกจากรูกุญแจ หลังจากออกจากท้องแม่แล้ว เด็กที่มาจากนรก ก็มักจะคิดถึงความยากลำบากที่เคยเจอมา พอคลอดออกมาก็จะร้องไห้ แต่ถ้าเด็กคนนั้นมาจากสวรรค์ ก็จะคิดถึงความสุขในครั้งก่อน เมื่อคลอดออกมา จะหัวเราะก่อน

นอกจากนั้นไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ยังกล่าวถึงเด็ก ๒  กลุ่ม คือเด็กทั่วไป และเด็กที่เป็นพระปัจเจกโพธิเจ้า พระอรหันตาขีณาสพ และพระอัครสาวก ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้

ตืด, เอือน หมายถึง พยาธิ

คนกัน หมายถึง ปนกัน

อยู่ธรห้อย หมายถึง โคลงเคลงไปมา

นอกจากสรุปไตรภูมิพระร่วงแล้ว ยังเหลือคุณค่าด้านสังคม เนื้อหา และวรรณศิลป์อีกนะ แต่เราแนะนำให้เพื่อน ๆ ไปดูในรูปแบบวิดีโอกับแอปฯ StartDee ดีกว่า ส่วนใครอยากอ่านเรื่องอื่น ๆ คลิก กาพย์เห่เรือ สถิติเชิงพรรณา หรือระบบประสาทและโซมาติก ลุย !

Did you know ?


See also  22 นาที เวททั่วร่าง สำหรับออกทุกวัน l Fit Kab Dao | วิธี สร้าง กล้าม แขน
See also  สอนนวดลดอาการปวดคอร้าวขึ้นศีรษะปวดกล้ามเนื้อบริเวณสะบัก | ตอบคำถามกับบัณฑิต EP.11 | กล้ามเนื้อไหล่

นร.เทคโนฯเศร้า ฉีดซิโนแวค เข็มที่ 2 ได้มา \”1 ล้าน\” ผมทยอยร่วงหมดหัว | 18-11-64 | ไทยรัฐนิวส์โชว์


หนุ่มนักเรียนเทคโนฯ ที่ภูเก็ต รู้สึกเศร้า หลังฉีดวัคซีนเข็ม 2 \”ซิโนแวค\” แล้วผมทยอยร่วงเกือบทั้งหัว ไปหาหมอที่คลินิกบอกว่า \”วัคซีนทำให้เม็ดเลือดขาวผิดปกติ กลับมาทำร้ายตัวเองเหมือนโรคพุ่มพวง\” อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยรักษา และเยียวยาด้วย
โควิด19
COVID19
ข่าวโควิดล่าสุด
กดติดตาม \u0026 กดกระดิ่ง : http://bit.ly/Subscribe_Thairath
ติดตามข่าวสำคัญไปกับเรา
Website : https://www.thairath.co.th
Website : https://www.thairath.co.th/tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairath
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_News
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://www.instagram.com/thairath
Instagram : https://www.instagram.com/thairathtv
Line : http://line.me/ti/p/@Thairath
Youtube : https://www.youtube.com/thairathonline
ติดต่อโฆษณา ออนไลน์
โทร. 021271111 ต่อ 2144

See also  Beauty Story : วิธีดูแลผิว (ก่อนนอน) อย่างถูกต้อง (ใช้ครีมอะไรก่อน/หลัง) | วิธี บํา รุ ง หน้า

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นร.เทคโนฯเศร้า ฉีดซิโนแวค เข็มที่ 2 ได้มา \

หนุ่ม 19 โพสต์ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ผมร่วงหมดหัว


หนุ่มวัย 19 ปี ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ผมร่วงหมดหัว วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยรักษา ให้กลับมาปกติเหมือนเดิม พ้อใช้ชีวิตในสังคมยากขึ้น https://tna.mcot.net/region826754

ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD เลข 30 | Thai News Agency MCOT
รายการ ข่าวราดแกง \”กำภูรัชนีย์\” คลิก http://bit.ly/newsandrice
เกาะติดข่าว คลิก http://bit.ly/tnaytcoronavirus
เว็บไซต์ คลิก http://bit.ly/tnacorona
ทันข่าวอ่าน : https://tna.mcot.net
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/tnamcot
ยูทูบ : https://www.youtube.com/tnamcot
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@tna.mcot
ทวิตเตอร์ : https://www.twitter.com/tnamcot
อินสตาแกรม : https://www.instagram.com/tnamcot
MCOT Covid Center : https://covid19.mcot.net/
ไลน์ : https://lin.ee/pWNXGtn

ติดต่อโฆษณา ออนไลน์ โทร. 022016600
ติดต่อซื้อภาพข่าว 022016096 และ 022016258

สมัครรับข้อมูลฟรี! Subscribe https://www.youtube.com/tnamcot
ชมวิดีโอรอบทิศทาง 360VR http://bit.ly/tna360vr
ชมทุกตอน \”ชัวร์ก่อนแชร์\” https://goo.gl/zmgfeG
ข่าวดังข้ามเวลา https://goo.gl/rKcCQq
สกู๊ปพิเศษ https://goo.gl/Yw0ZIw

หนุ่ม 19 โพสต์ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ผมร่วงหมดหัว

คำนาณระยะพลาด…อาจร่วง | 17-11-64 | ตะลอนข่าว


เขาว่ากันว่า การคำนาณ ถ้าผิดพลาดนิดหนึ่งก็อาจก่อให้เกิดสิ่งไม่คาดคิดตามมา
กดติดตาม \u0026 กดกระดิ่ง : http://bit.ly/Subscribe_Thairath
ติดตามข่าวสำคัญไปกับเรา
Website : https://www.thairath.co.th
Website : https://www.thairath.co.th/tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairath
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_News
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://www.instagram.com/thairath
Instagram : https://www.instagram.com/thairathtv
Line : http://line.me/ti/p/@Thairath
Youtube : https://www.youtube.com/thairathonline
ติดต่อโฆษณา ออนไลน์
โทร. 021271111 ต่อ 2144

คำนาณระยะพลาด...อาจร่วง | 17-11-64 | ตะลอนข่าว

Bitcoin ร่วงแรง! ตลาดคริปโตแดงฉาน เกิดอะไรขึ้น ไหวไหมบอกมา..


สมัครห้องเรียนวงใน https://www.youtube.com/channel/UCoUTEqb6IFuhXBRDtWAMang/join
แจกคอร์สเรียนฟรี : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
บทความอสังหา : http://www.properth.com/
สนใจสัมมนา : http://line.me/ti/p/%40spc2852x

ดูเเล้วชอบ อยากดูต่อ ติดตามด้วยเน้อ
ตรงนี้ https://goo.gl/segwTS
รับความรู้ฟรี
LINE : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
มีคำถาม / สอบถาม
LINE : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
★☆★ เรียนรู้เพิ่มเติม ★☆★
บทความอสังหา : http://www.properth.com/
รับความรู้ผ่าน LINE : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
สำหรับติดต่อ : kim.chatchawan[at]gmail.com
★☆★ SOCIAL MEDIA ★☆★
Facebook : https://www.facebook.com/kim.properth/
LINE : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
Blog : http://www.properth.com/
Instagram : https://www.instagram.com/kimpropertylive
★☆★ สนใจสัมมนา ★☆★
LINE : http://line.me/ti/p/%40spc2852x
คอร์สทั้งหมด : https://goo.gl/gQyd4i
รายละเอียดสัมมนา : http://www.properth.com/propertyinvestment

Bitcoin ร่วงแรง! ตลาดคริปโตแดงฉาน เกิดอะไรขึ้น ไหวไหมบอกมา..

หมดห่วง – มินตรา น่านเจ้า【Cover Version】


แนะนำเพลงใหม่ : https://youtu.be/Nv17qkaHS2c
สำมนักขา (ในสายตามีแค่เธอ)
เพลง : หมดห่วง
ศิลปินต้นฉบับ : ตั๊ก ศิริพร อยู่ยอด
Cover By : มินตรา น่านเจ้า
Follow me on
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@mintrachannel
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100010187716813
FB Pages : https://www.facebook.com/MintraNanchao
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/mintra_min_min
✧ ติดต่องาน ✧
Email : [email protected]
Line ID : max.saksit
มินตราน่านเจ้า

หมดห่วง - มินตรา น่านเจ้า【Cover Version】

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ร่วง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *