[NEW] สรุปผลการดำเนินการโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ-Flip eBook Pages 51 – 100 | ผล ไม้ สํา ห รับ ผู้ ป่วย เบาหวาน – Sonduongpaper

ผล ไม้ สํา ห รับ ผู้ ป่วย เบาหวาน: คุณกำลังดูกระทู้

กรรณฏา หม่นื อนนั ต์ น�้ำ พริกเกลอื คณุ สาคร

083-022-0645 ผลิตภณั ฑ์ : นำ้�พริกเกลือ
[email protected] ต้นต�ำ รบั

4/24 หมู่ 9 ต.บางสมคั ร ฉะเชงิ เทรา
อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิ เทรา
Fanpage : นำ้ �พริกเกลือแม่ จุดเริ่มตน้ อาชีพหลกั ของชาวบา้ นบางปะกง จะทำ� นาปลกู
สาคร ขา้ วเลย้ี งปลา เนอื่ งจากพื้นท่ตี ดิ กับแม่นำ้� บางปะกงขึน้ ช่ือ
@qsp6974p ว่าในน�้ำมีปลาในนามีข้าวคุณตาจะออกจากบ้านไปท�ำนาแต่
Maesakorn23 เชา้ มืด คณุ ยายจะอย่บู ้านทำ� กับขา้ วเลี้ยงลูกคณุ ตาระหว่าง
maesakorn_23 กลบั บา้ นก็จะล่องเรือกางขา่ ยจบั ปลา อาหารหลักของ
บ้านเราจึงเป็นเมนูปลาทอดผัดพริกเกลือโดยมีส่วนผสม
ง่ายๆเพียงพริกแห้ง,กระเทียม,เกลือ,น�้ำตาล,ปลากรอบ
ผัดพริกเกลือเป็นกับข้าวที่เลี้ยงสมาชิกในครอบครัวมา
ตลอด 60 ปี ไดก้ ินกันทกุ คนในครอบครัว เราจงึ ใชช้ ื่อ
“นำ้� พรกิ เกลือแมส่ าคร” ตามชื่อคุณยายสาคร

น้�ำพรกิ เกลอื แมส่ าคร มีจุดเดน่ ดว้ ยสูตรท่ีคิดค้น
ดัดแปลงเองและควบคุมข้ันตอนการผลิตด้วยตัวเองท�ำ
สดใหมท่ ุกครง้ั ใช้วตั ถุดิบที่มีคณุ ภาพและหาไดใ้ นประเทศ
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะเติบโต
ในอนาคตอย่างต่อเนอ่ื ง

– Provincial Champion

30

ศุภลักษณ์ วัชรพลากร บริษทั WP Premium จำ�กดั

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ผู ลติ และนำ�เขา้ สนิ คา้
พรีเม่ียมครบวงจร
ชลบุรี

เราเริ่มด�ำเนินธรุ กิจต้ังแต่ปี 2548 ด้วยประสบการณ์
กว่า 16 ปี ท�ำให้เราไดร้ ับความไว้วางใจจากลูกคา้ มากกวา่
500 องค์กรชัน้ นำ� ไม่วา่ จะเป็นโรงงานอตุ สาหกรรม,
สถาบันการศึกษา, หนว่ ยงานราชการ, รวมถงึ บรษิ ัทเหา้ ง
รา้ นต่างๆ ด้วยความหลากหลายของสนิ ค้ากวา่ 3,000
รายการ รวมถงึ การสรรหาสินคา้ ใหม่ๆ อยา่ งตอ่ เน่ือง ท�ำให้
ลูกค้าสามารถเลือกสินคา้ ได้ตรงตามความต้องการ

038-287-028 มีสนิ ค้าใหเ้ ลอื กหลากหลายตรงตามความต้องการและ
087-021-1211 งบประมาณ ราคาถูก คุณภาพดี จดั สง่ ตรงเวลา พรอ้ ม
[email protected] บรกิ ารหลงั การขายท่ดี เี ย่ยี ม
– สุดยอด SME
www.wppremium.co.th
470/15 ถ.สาครพิทกั ษ์
ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบรุ ี

Fanpage : สนิ ค้าพรเี ม่ยี ม
WP Premium
@wppremium

Chai087

31

อรุณี ทองสว่าง บรษิ ัท ไทยเนเชอรร์ อล
เอสเซ้นส์ จำ�กัด

ผลติ ภณั ฑ์ : เครื่องสำ�อางสมุนไพร
กรงุ เทพมหานคร

เริ่มด�ำเนนิ ธรุ กจิ ตั้งแต่ ปี 2548 จากผูป้ ระกอบการสินค้า
OTOP หา้ ดาวท่ีพัฒนาการผลิตอยา่ งตอ่ เนือ่ ง ได้รบั การ
ตอบรับอยา่ งดีจากผ้บู รโิ ภค และการสนับสนุนจากหน่วย
งานตา่ ง ๆ จากภาครฐั จนเปิดเป็น บรษิ ทั ไทยเนเชอร์รอล
เอสเซ้นส์ จ�ำกัด จดทะเบยี นเม่ือวนั ท่ี 11 มกราคม 2554
ถงึ ปัจจุบนั มสี ินคา้ กวา่ 50 รายการ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์
1.ผลิตภัณฑ์ดแู ลเสน้ ผม 2.ผลติ ภัณฑ์ดูแลผวิ 3.ผลิตภณั ฑ์
ไลย่ ุง 4.ผลติ ภณั ฑส์ ปา มีวางจ�ำหน่าย หลายชอ่ งทางทว่ั
ประเทศ และกำ� ลงั ขยายไปตลาดตา่ งประเทศ

081-441-0537 เครอื่ งส�ำอางสมนุ ไพรมสี ว่ นผสมจากสารสกัดทีเ่ ข้มขน้
02-372-1370 จากธรรมชาติ มคี ณุ ภาพและความปลอดภยั มีมาตรฐาน
[email protected] จาก มผช. ในราคาสมเหตสุ มผล
www.thainaturaless- – หลักสูตร “Smart Service บรกิ ารวิถีใหม่ สูต่ ลาดออนไลน”์
ences.com – “การสรา้ ง E-Branding และกลยทุ ธ์ตลาดดจิ ิตอล สำ� หรบั
290/67-68 ซอยรามคำ�แหง ธรุ กจิ เครอื่ งส�ำอางและความงาม”
122 แขวงสะพานสงู เขต – พฒั นาโครงการการพฒั นาสูตรต�ำหรบั ผลติ ภัณฑป์ ดิ ผม
สะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 ขาวชนดิ ครมี ท่ีมสี ว่ นประกอบของสารสกดั ธรรมชาติ 2562-
Fanpage : NaturalEss- 2563 โดยศูนยน์ าโนเทคโนโลยีแหง่ ชาติ (nanotec)
ences290
@121qsihd

0814410537

natural__essences

32

ไซโลโชคชัยกรุ๊ป (ทบั พรกิ )

ผลติ ภณั ฑ์ : อนิ ทผลมั
สระแก้ว

พฒั น์ชญา เหลา่ ภทั รประสิทธ์ิ ในปี พ.ศ. 2553 ไดย้ ้ายภูมลิ �ำเนามาอยู่ที่ ต.ทบั พรกิ และ
ได้ประกอบอาชพี คา้ ขายยาเคมีภัณฑ์ เช่น ปยุ๋ เคมี ยาฆา่
หญา้ ยาฆา่ แมลง และเมล็ดพนั ธุ์ขา้ วโพด จนกระทง่ั ปี 2558
ลำ� ไยที่สวนได้ใหผ้ ลผลิตเปน็ ปแี รก แต่กวา่ จะท�ำล�ำไยขายได้
ตอ้ งใชต้ น้ ทุนท่ีสูงและตอ้ งใช้สารเคมีมากมาย ชวี ติ เริม่ มี
ความทุกขจ์ ากคนงาน บางคนเริ่มแพส้ ารเคมี สารเคมไี หล
ลงสู่น�้ำใตด้ ินและล�ำคลอง จงึ คิดว่าเราควรหาทางออกชวี ิต
ทเี่ ป็นทกุ ขใ์ หไ้ ด้ จนกระทงั่ ปี 2560 ได้ยกเลิกกจิ การขาย
เคมภี ัณฑ์ และเริม่ ท�ำสวนผลไมอ้ อรแ์ กนิค

082-219-7688 สวนของเราเป็น สวนเกษตรอนิ ทรีย์ มีพนื้ ท่ดี า้ นหนา้ ติด
[email protected] อ.คลองหาด – อ.อรัญประเทศ สามารถเปดิ เปน็ สวนเกษตร
– ท่องเท่ียวได้โดยสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกับชุมชนให้
419 ม.2 ต.ทบั พรกิ น�ำผลผลิตทางการเกษตรมาขายท่ีหน้าสวนของเราได้
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ใหส้ ามารถเขา้ ถึงสวนของเราได้งา่ ย อีกท้ังเรายังแบง่ ปัน
ชว่ ยเหลือชุมชน (บรจิ าคที่ดิน 10 ไร่ ทำ� เปน็ ทางสาธารณะ
Fanpage : อินทผลัมปนั สุข ประโยชน์ ที่จอดรถ) พรอ้ มดว้ ยความจริงใจ มุ่งมั่น ตง้ั ใจ
สระแกว้ ใส่ใจรายละเอยี ด ท่ีจะพฒั นาคณุ ภาพและผลิตภณั ฑต์ ่อไป

phat0822197688

33

บรษิ ัท ครวั ใจ กูร์เมต์ จำ�กัด

ผลติ ภัณฑ์ : ขนมอบ
และแช่แข็งต่างๆ
กรุงเทพมหานคร

การตอ่ ยอดธุรกจิ จากพ้ืนทท่ี ่ีตอ้ งการให้มีรายได้ และ
ผนวกกับความชอบทางเบเกอรี่ โดยเฉพาะครัวซอง เลย
มกี ารคิดค้นและเสาะหาครัวซองต์ท่อี ร่อย พัฒนาสูตรขนึ้
มาท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและรวมถึงน�ำเข้าเฉพาะจาก
ฝรั่งเศส รวมถงึ ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ และนำ� มาขายแบบแช่
แขง็ เพ่อื ให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ในการอบดว้ ยตัวเอง และ
ราคาสามารถจบั ตอ้ งได้

ณฏั ฐ์ธกรณ์ ภิญญานธิ ิกร

083-615-3978 ครวั ซองแช่แขง็ ทีม่ ีลกั ษณะเฉพาะท่มี กี ารน�ำเขา้ ท้งั ตวั
02-028-1386 จากฝรงั่ เศส และครัวซองตท์ ่ผี ลิตจากไทย กจ็ ะมลี ักษณะ
เฉพาะ ด้วยวตั ถุดิบน�ำเข้า รวมถึงการบริการทีย่ อดเยีย่ ม
[email protected] ให้กับลกู คา้


1059/6 ถ.พระราม 3 แขวง
ชอ่ งนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
Fanpage : croissant1386

@croissant1386

@croissant1386

croissant1386

34

บุญช่วย เนตรสว่าง แหล่งเรยี นรู้เกษตรอินทรีย์
บา้ นสวนมะเดอ่ื

ผลิตภัณฑ์ : อาหารบำ�รงุ พืช
ลพบุรี

จากร้านขายเคมภี ัณฑ์ เริ่มมาทำ� เกษตรอนิ ทรียเ์ พราะ
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและส่งิ แวดล้อม ดนิ สร้าง
อาหารพชื ใชเ้ อง ใชว้ ตั ถดุ ิบในท้องถ่นิ เพ่ือลดต้นทุนในการ
ผลติ พืชผักและผลไม้ เมอื่ เราผลิตอาหารพชื ใชเ้ องไดแ้ ล้ว
จึงได้ถ่ายทอดความรู้น้ีซ่ึงเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวไร่
ชาวนา ชาวสวน เพื่อให้ลด ละ เลกิ การใชป้ ๋ยุ เคมีและสารเคมี
ซึ่งราคาแพงและเปน็ อนั ตรายต่อสขุ ภาพ ส่ิงแวดล้อม จงึ ได้
มีการจัดอบรมให้กับเกษตรกรที่สนใจมาเอาความรู้นี้น�ำไป
ท�ำใช้เพอ่ื ลดตน้ ทนุ ในการผลิตพชื ปลอดภยั ตอ่ สง่ิ แวดล้อม

089-982-5827 เป็นแหลง่ เรยี นรู้เกษตรอนิ ทรียจ์ ดั อบรมให้ความรู้การ
084-606-7788 สร้างอาหารพืชเพ่ือน�ำไปใช้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดมีไว้
[email protected] บริการสำ� หรับผทู้ ่ีเรียนรแู้ ลว้ แตไ่ ม่ท�ำ
– โครงการพัฒนาสูส่ ดุ ยอด SME จังหวดั ปี 2563

2/1 หมู่ 4 บ้านสวนมะเดื่อ
ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี
บญุ ช่วย เนตรสว่าง

0899825827

35

อนริ ุทธ์ิ รัศมศี รีตะกูล HOMRAK (หม่ รกั )

ผลติ ภณั ฑ์ : เคร่อื งแตง่ กายผสมผสาน
เทคนิคมัดยอ้ มด้วยครามธรรมชาติ

นนทบุรี

HOMRAK ผู้สร้างสรรคล์ วดลายงานศลิ ปะบนผนื ผ้าผนู้ ำ�
คราม ราชาแหง่ สีธรรมชาติ ภมู ิปญั ญาจากอดีตกาล มา
พัฒนา สร้างสรรค์ศิลปะลวดลายลงบนผนื ผา้ ด้วยเทคนคิ
การมัดยอ้ มเฉพาะตวั Human 3D Image เพอื่ ใหไ้ ด้โทนสี
ท่ีอบอุน่ ละมนุ ตา ลวดลายท่ีเปน็ เอกลักษณ์ ผสมผสานกับ
Design สู่งานแฟชัน่ รว่ มสมัยในสไตลโ์ มเดริ น์ มอบสมั ผสั
อันละมุนผิวและนําเสนอรูปแบบการสวมใส่ที่สอดคล้อง
กบั วถิ ีชวี ติ คนเมืองในปจั จบุ นั “Make a DIFFERENCE in
your life, FEEL natural when you WEAR.”

091-998-4056 ผู้สร้างศลิ ปะบนผนื ผา้ ท่ีสามารถสวมใสไ่ ด้ เราคือ แบรนด์
เคร่ืองแต่งกายที่น�ำภูมิปัญญาในเร่ืองการย้อมครามสี
[email protected] ธรรมชาติมาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดลวดลายบน
ผนื ผ้า ด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะตัว สรา้ งสรรคใ์ หส้ อดคลอ้ ง
www.homrak.co กับ URBAN LIFESTYLE ตัดเยบ็ ดว้ ยกล่มุ ช่างในชมุ ชนท่ีมี
165/48 ม.3 ต. พมิ ลราช ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เพอ่ื สง่ มอบสนิ คา้ ท่ดี ีทีส่ ดุ และ
อ. บางบัวทอง จ.นนทบรุ ี มเี พยี งตวั เดียวในโลกเพือ่ คนพิเศษแบบคณุ

Fanpage : homraktiedye ปี 2563
– Success Case โครงการ BCG Model กระทรวงอตุ สาหกรรม
– – ได้แสดงผลงานใน Bangkok Design Week 2020
hom-rak – ผา้ ไหมแก้วซมั เมอร์ ขึน้ เดินแบบ Fashion Show Gala Night
homrak_tiedye – เขา้ รอบ OTOP PREMIUM GO INTER
– ชนะเลศิ การประกวดผา้ อัตลักษณ์ประจ�ำจงั หวดั นนทบุรี
– TCDC เชียงใหมเ่ ชญิ ไปโชวผ์ ลงาน “Chiangmai Design Week
– เจรจาธรุ กจิ “King Power“
– วัสดุ HOMRAK Fabric (MC# 11012-01) ได้ผ่านการคัดเลือก
พจิ ารณาเข้าฐานข้อมลู Material ConneXion ท่ัวโลก
– วัสดุ HOMRAK Fabric ไดร้ ับการติดต่อให้ไปจัดแสดงท่ี Material
Lab at Pratt Institute’s School of Design

36

บริษทั โอมม่ี เยลล่ี จำ�กดั

ผลิตภณั ฑ์ : ขนมเยลลี่
กรงุ เทพมหานคร

กมั มีเ่ ยลลี่ ตรา โอมม่ี ผลติ มากว่า 5 ปี เราทดลองและ
พัฒนาข้นึ จากสตู รของหลายๆ ประเทศ แล้วน�ำมาประยุกต์
ให้เขา้ กับลูกคา้ ของเรา คือ คนไทยและคนเอเชีย

สมพัฒน์ สธนวรรธน์

063-962-4540 กมั ม่ีเยลล่ีของตา่ งประเทศนน้ั จะมคี วามเหนียวและ
แข็งไมส่ มดุลกบั กรามของคนไทยและคนเอเชีย ทำ� ให้เคี้ยว
[email protected] ยากและทานได้ไม่ตอ่ เนื่อง แตเ่ ราทำ� ใหเ้ คย้ี วงา่ ย เคี้ยวได้
– ต่อเนื่อง เหนยี วนุ่มกำ� ลงั ดี มรี สเปรยี้ วหวานมกี ลนิ่ ผลไม้ที่
20/345 แขวงสามวาตะ แตกตา่ งกนั
วนั ตก เขตคลองสามวา
กรงุ เทพมหานคร 10510
Fanpage : บรษิ ทั โอมม่ี
เยลลี่ จำ�กัด
@ohmmyjelly

phat.ohm

ohmmyjelly

37

บรษิ ัทเฮลต้ี พี.เลิฟ จ�ำ กดั

ผลิตภณั ฑ์ : ผงเครอื่ งดม่ื ข้าวกล้องงอก

ราชบรุ ี

มนิสปณั ฑ์ ปล้ืมอารมย์ เราเหน็ คณุ ค่าและประโยชนม์ ากมายของสาร GABA
ในผงข้าวกล้องงงอกประกอบกับได้ชงด่ืมเองทุกวันเห็น
ผลลพั ธท์ ี่ดขี ึน้ ต่อสขุ ภาพด้วยตัวเอง จงึ มแี นวคดิ และแรง
จูงใจอยากให้ทกุ คนได้มสี ขุ ภาพทด่ี ี เราจงึ ได้คดิ ค้นสตู ร
ด้วยการผสมและชิมด้วยตัวเองจนได้เป็นสูตรกาแฟข้าว
กล้องงอก ไดร้ บั อนสุ ิทธบิ ตั ร “กาแฟขา้ วกล้องงอก” ทาง
หน่วยงานของรัฐได้ให้การสนับสนุนพัฒนาสูตรพัฒนา
แพคเกจจนเป็นผลติ ภัณฑ์ “เครอื่ งด่มื ข้าวกล้องงอก”

063-823-2239 สารส�ำคญั ของเราคือ สารกาบา GABA ช่วยให้สมองผอ่ น
[email protected] คลายลดความเครียดนอนหลับสบายป้องกันโรคอัลไซเมอร์อีก
– ทั้งผงเคร่ืองดื่มข้าวกล้องงอกพีเลิฟยังคงคุณค่าสารอาหาร
25 ม.10 ต.ท่าผา อ.บ้านโปง่ ส�ำคัญอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็น ธาตุเหลก็ วติ ามนิ อี วติ ามินบี 1
จ.ราชบรุ ี 70110 วติ ามินบี 2 วติ ามนิ บีรวม สารแอนโทไซยานิน สารแกมมา – ออ
รซิ านอล ใยอาหาร ฯลฯ ซึง่ ช่วยขยายหลอดเลอื ดลดความเสีย่ ง
– ในการเป็นโรคหวั ใจอัมพาต ลดคลอเรสเตอรอลเสรมิ สรา้ งและ
รักษากล้ามเนื้อ อดั แน่นดว้ ยคุณประโยชน์ท่รี ่างกายต้องการ
– ปี 2563 Boot up, Early stage
manisapun ปี 2564 โครงการปน้ั ดาว, Early stage, โครงการ voucher
– ของ สถาบันอาหาร

38

นัฐติกานต์ เสรมิ สุข บรษิ ัท ครยู ุ คอทเทจ จ�ำ กดั

ผลติ ภัณฑ์ : ขนมอบและ
ผัก/ผลไม้อบกรอบ
ราชบรุ ี

จากจดุ เร่มิ ต้นทำ� ขนมขายสนองนโยบายของโรงเรยี น
โดยรฐั บาลมนี โยบายสนับสนนุ โครงการ One School One
Product (วนั สคลู วัน โปรดกั ต์) มอบหมายใหแ้ ตล่ ะ
โรงเรยี นสรา้ งผลติ ภณั ฑ์ที่เป็นเอกลกั ษณข์ อง ตนเอง คร้ัน
ครูยุเกษียณออกมาได้ไม่นานจึงลุกออกมาสร้างงานที่
ถนัด สรา้ งเป็นจุดแข็งให้กับตวั เอง ขนมบ้านครูยุ นอกจาก
จะมกี ะหรพ่ี ฟั้ นมสด และยังมลี กู เดอื ยอบกรอบ เขา้ มาเสริม
ความอร่อยจนปัจจุบันเป็นกิจการท่ีได้รับความยอมรับจาก
ทว่ั ประเทศ

032-320-675 เรามีแหลง่ วัตถุดบิ ทางการเกษตรทม่ี คี ุณภาพ และมตี ลอด
089-832-1903 ทัง้ ปี ไมว่ า่ จะเป็น ลูกเดือย กลว้ ย มันหวาน มนั ม่วง เผอื ก โดย
[email protected] พืชผลทางการเกษตรนีแ้ หลง่ ปลกู ในประเทศไทย 100% และ
www.kruyu.com ไมม่ กี ารตัดแตง่ พันธุกรรม สามารถรับออเดอรไ์ ด้ตลอดปีเรา
4/30 หมู่ 5 ต.ดอนตะโก มีกระบวนการแปรรปู ทีท่ ันสมยั สามารถรองรบั ก�ำลงั การผลิต
อ.เมือง จ.ราชบรุ ี 70000 ได้มากกวา่ 10,000 ตัน/ปี สินคา้ ทกุ รายการสามารถปรับ
แต่งตามความต้องการของลูกค้า สามารถผลติ สินค้าภายใต้
Fanpage : @bannkruyu แบรนดข์ องลูกคา้ ได้อกี ดว้ ย เรามีมาตรฐานการผลิตสากล
พร้อมส่งออกไม่ว่าจะเป็น GMP, HACCP, HALAL
@kruyu – ACM, DTN India Business Matching
nannuttikan
kruyusnacks

39

บญุ ญาพร บญุ อู๋ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านบางปา่

ผลิตภณั ฑ์ : เครือ่ งดื่มกลว้ ยผสมธญั พืช
ส�ำ เร็จรูป

ราชบรุ ี

วิสาหกิจชมุ ชนกลุ่มบ้านบางปา่ เป็นกลมุ่ เกษตรกรทรี่ วม
ตัวกันเพื่อหาช่องทางการระบายผลิตผลทางการเกษตร
ในช่วงวิกฤตราคาตกต่�ำและมีผลผลิตออกมากในฤดูกาล
รวมถึงการหารายได้เสริมเพ่ือแบ่งเบาภาระของครอบครัว
โดยได้รบั งบประมาณจากรฐั บาลในโครงการไทยยัง่ ยืน เรา
จึงเร่ิมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้าเพื่อใช้
ในการเกษตร เม่ือได้รับความสนใจเพิม่ ขึ้นสมาชิกมากขน้ึ
จึงร่วมกนั คิดแปรรูปผลติ ภณั ฑ์ โดยใชว้ ตั ถดุ ิบ ประเภทพชื
สมุนไพร จากเกษตรกรผปู้ ลูก ในชุมชน และพืน้ ท่ใี กล้เคียง

062-439-8385 วสิ าหกจิ ชุมชนกลมุ่ บา้ นบางปา่ ใชว้ ตั ถุดบิ มาจากแหล่ง
meenaboonau ปลูกในชุมชนซ่ึงใช้ระบบเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่
@gmail.com ผลิตภณั ฑท์ ่แี ปรรปู แล้ว จงึ มคี วามปลอดภยั ในเร่ืองการ
sites.google.com/view/ ปนเปอื้ นสารเคมอี นั ตราย ทงั้ นแ้ี หล่งวัตถุดบิ ส่วนใหญท่ ่ี
banbangpa กลุ่มน�ำมาใช้ในการแปรรูปปลูกอยู่ในพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์
18 หมู่ 1 ถนนราชาวดี ใกลแ้ หล่งน�้ำ อากาศ ดี จงึ ได้ผลผลิตทีอ่ อกดี รสชาติดีทัง้ ปี
ต.บางปา่ อ.เมือง จ.ราชบรุ ี นอกจากน้ีภายในชุมชนมตี ลาดวถิ ีชมุ ชน (ตลาดนดั ) เปน็
Fanpage : กลุม่ บ้านบา้ งปา่ เป็น จดุ จำ� หน่ายขายปลีกในชมุ ชนของตวั เอง
วิสาหกิจชุมชนเพือ่ เรียนร้อู าชพี 1. โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่ ปี 2563
ใหมใ่ ห้เกดิ รายได้ 2. โครงการพฒั นาศักยภาพและชอ่ งทางการตลาดเชิงลกึ
@boonyapon 3. โครงการปั้นดาว

meenaboonau

40

ชลวชั ร เรืองรจุ ริ ะ บริษัท สตรทั โปรเฟสชั่น จำ�กัด

ผลติ ภัณฑ์ : มะม่วงหิมพานต์
เผาโบราณ
นนทบุรี

เม็ดมะมว่ งหมิ พานต์เผาโบราณ แมเ่ ฒา่ เอียด ใส่ใจทุก
เมด็ เดด็ แบบตน้ ต�ำหรบั ใชก้ รรมวิธกี ารเผาเก่าแก่ดงั้ เดิม
สืบทอดกันมาหลายรุ่นกว่า 100 ปี จนถงึ ปจั จบุ นั รุน่ แม่
เฒ่าเอียด การนั ตคี วามอรอ่ ยจากรางวัลทไ่ี ด้รบั เชน่
– SME PROVINCIAL CHAMPIONS 2020 ของดีประจำ�
จ.นครศรีธรรมราช
– THE WINNER OF SUPER SME AWARD JOYFUL by
JD CENTRAL เปน็ ต้น

084-228-9246 ใช้กรรมวธิ กี ารเผาสูตรลบั ของครอบครวั ทแ่ี ตกตา่ ง
grandmomaead จากภูมภิ าคอน่ื ๆ ทำ� ให้มคี วามแตกต่างจากทอ้ งตลาดทว่ั ๆ
@gmail.com ไ ป ต ร ง มี ค ว า ม ห อ ม มั น แ ล ะ ค ง ค ว า ม ฟ รุ ต ต้ี ห ว า น เ ป ็ น
www.grandmomaead.com ธรรมชาติของเม็ดมะมว่ งหิมพานต์ ทห่ี าทานได้ยาก อกี ท้งั
108/44 มบ.ไลฟ์บางกอกบลู เรายังสนบั สนุนชมุ ชนเกษตรกรใหม้ รี ายได้ มีงานทำ� ไม่ตอ้ ง
เลอวารด์ รัชวิภา ต.สวนใหญ่ ไปท�ำงานต่างพ้ืนท่ีและยังสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชนให้มี
อ.เมอื ง จ.นนทบรุ ี รายไดพ้ เิ ศษ
Fanpage : grandmomaead – โครงการป้นั ดาว

@grandmomaead

tommysay

@grandmomaead

41

บรษิ ทั ชีวาดี โปรดกั ส์ จ�ำ กัด

ผลิตภัณฑ์ : น�ำ้ หวานดอกมะพรา้ ว

สมทุ รปราการ

มนัส ถนิ่ นาเมอื ง ที่นค่ี ือสวนมะพรา้ วในจังหวดั ราชบุรขี อง ‘ชวี าด’ี แบรนด์
ท่ีผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับศิลปศาสตร์ของชาวบ้าน
เพ่ือฟื้นชีพและต่อยอดการท�ำน�้ำตาลปึกโบราณจากน�้ำ
หวานดอกมะพร้าวซ่ึงใช้ประกอบอาหารบางชนิดให้เป็น
นวัตกรรมจากน�้ำหวานดอกมะพร้าวสุดแปลกท่ีไม่เหมือน
ใครและไม่มีใครเคยคิดท้ังน�้ำหวานไร้ผลึก/น้�ำส้มสายชู
เคร่ืองด่ืม/ซอสปรุงรสและหยาดน�้ำหวานนาโนรักษาผิว
หน้า ฯลฯ เพราะชวี าดีไม่เพยี งตอ้ งการให้ผู้บริโภคสุขภาพ
ดี แต่ต้องการสร้างชวี ิตดีท่ีย่ังยนื และมัน่ คงใหช้ มุ ชน

089-969-9825/7 สนิ คา้ และผลิตภณั ฑ์ของบรษิ ทั ชวี าดี โปรดกั ส์ จำ� กดั ขับ
Service.chiwadi เคล่ือนด้วยนวัตกรรมแตกไลน์สินค้าให้เข้ากับไลฟ์สไตล์
@gmail.com คนในปัจจุบันมากขึ้นและยังเป็นสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณ
www.chiwadi.com ประโยชนต์ อ่ สขุ ภาพด้วย
59 อาคารพทิ ักษ์ ห้อง 104 – iTap, NIA, 7innovation
ม.6 ต.บางเมอื งใหม่ อ.เมอื ง
จ.สมุทรปราการ 10270
Fanpage : @chiwadipro
ducts
@818chkiz

Chiwadi02

chiwadi_products

42

หจก. ไทย มาสเตอร์ ดงั

ผลิตภณั ฑ์ : น้ำ�มนั สมนุ ไพรไทย
ตราเทวดาใจดี

กรงุ เทพมหานคร

พิสิษฐช์ ยั ชยาธรธนวฒั น์ เพราะเคยมอี าการปวดเมอื่ ยตามรา่ งกายเปน็ ประจ�ำ จงึ มี
ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยน้�ำมันนวดสมุนไพรอยู่
บอ่ ยครั้ง มีคร้ังหนึง่ ทน่ี วดดว้ ยนำ้� มันสมุนไพรพ้นื บา้ นจากทาง
เหนือร้สู ึกแตกต่างจากท่ีผา่ นมา ประทบั ใจในกล่นิ และสมั ผัส จน
ตอ้ งสอบถามผ้นู วด ซ่งึ ไดค้ �ำตอบว่าน้ำ� มนั สมุนไพรนี้เป็นสตู ร
โบราณพนื้ บ้านที่สืบต่อกนั มา จึงเกดิ แรงบันดาลใจในการค้น
ข้อมูลและศึกษาเพม่ิ เติม จากนั้นจงึ ปรกึ ษาเจ้าของสูตรท่ีเป็น
หมอยาพน้ื บ้านทางภาคเหนอื และไดร้ บั ความเมตตาใหส้ บื ทอด
สตู รมา จงึ เกดิ เป็นแบรนด์ “เทวดาใจด”ี

087-581-6336 เป็นน�้ำมันสมุนไพรทคี่ งเอกลกั ษณข์ องความเปน็ ไทย
081-300-4458 ผลติ มาจากสมุนไพรไทยทม่ี ปี ระโยชน์มากมาย ผ่านการ
thaimasterdunk คัดสรรสมุนไพรไทยช้ันยอดนานาชนิดเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสาร
@gmail.com สกัดอันทรงคุณค่า อนุรักษ์ข้ันตอนการผลิตใหเ้ ปน็ ไปตาม
www.baantevada.com แบบอยา่ งไทยโบราณ ผา่ นกรรมวธิ กี ารบ่ม/เคย่ี ว/สกดั
300/3 ซ.ประชาราษฎร์ 10 ดว้ ยกระทะทองเหลอื งกว่า 10 ชั่วโมง เพื่อคงคุณคา่ ไว้ซึง่
ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวง ประโยชน์ในตัวของสมุนไพรและสรรพคุณสูงสุดในการ
บางซอ่ื เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ผ่อนคลายกล้ามเนอื้ ตามแบบอยา่ งวถิ ไี ทยอยา่ งแท้จริง
Fanpage : น้ำ�มันสมนุ ไพรไทย
ตราเทวดาใจดี – โครงการการพฒั นาและยกระดบั ขีดความสามารถ
@645upclp วิสาหกิจชมุ ชน คลน่ื ลกู ใหมเ่ พือ่ การแข่งขันในตลาด New
Normal
baantevada – โครงการยกระดบั ผปู้ ระกอบการวสิ าหกิจรายย่อยให้
ประกอบธุรกจิ อย่างมืออาชีพ กิจกรมปั้นดาว 2564
– – Smart Trader Online
– เชอื่ มโยงเครอื ขา่ ยตลาดออนไลน์ สรา้ งคอนเทนต์และยอด
ขายให้ปงั
– โครงการสรา้ งเครอื ขา่ ยและพัฒนาผ้ปู ระกอบการเพ่ือ
เตรียมพร้อมสูก่ ารขยายธรุ กจิ (Networking-Smart
Leap Forward)

43

บริษทั แอลไลแอนซ์ ฟดู้
เอก็ ซเ์ พริ ท์ จ�ำ กดั

ผลิตภณั ฑ์ : เห็ดนางฟา้ อบกรอบ

สมทุ รปราการ

ศรัณธรณ์ เอกเมฑาสวสั ดิ์ “Munch Room” มนั ซร์ ูม เห็ดนางฟา้ อบกรอบ มีจดุ เริ่ม
ต้นจากความห่วงใยคนใกล้ตัวด้วยความใส่ใจในสุขภาพ
ของลูกชายคนเล็กที่ป่วยเป็นเบาหวานมีปัญหาสุขภาพ
ต้ังแตย่ ังเดก็ ของ ดร.เขมณฏั ฐ์ หลอ่ ศรศี ภุ ชัย CPO (Chief
Production Office) บริษทั แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอก็ ซ์
เพริ ์ท จำ� กัด หนึง่ ในทมี ผู้บริหาร ซ่งึ รบั ผดิ ชอบด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าท่ีแตกต่างเน้นคุณค่าทาง
โภชนาการ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทานได้ทกุ เพศทกุ วัย และ
ทสี่ ำ� คญั คือรสชาติอร่อย

085-801-3673 เปน็ วัตถดุ บิ ทต่ี อบโจทยเ์ ร่อื งของคณุ คา่ ทางโภชนาการ ท่ี
02-006-7235 เพาะปลูกเองซ่ึงใช้วัสดุจากธรรมชาติปราศจากสารตกค้าง
[email protected] เพาะในระบบฟาร์มปดิ ควบคุมระดับอณุ หภูมิภายในฟาร์ม
room.com ดว้ ยเทคโนโลยี ถกู น�ำมาแปรรูปด้วยกรรมวิธกี ารอบกรอบ
อย่างพิถีพถิ นั ไม่ผา่ นการทอด ไม่ใช้นำ้� มนั จงึ ไดเ้ นอ้ื เหด็
www.crispymunchroom.com นางฟา้ ทปี่ ราศจากไขมันทรานซ์ คอเลสเตอรอลต่ำ� ไม่มีแป้ง
ผสมท�ำให้สามารถเก็บได้นานโดยยังคงไว้ซ่ึงคุณค่าทาง
42/6 หมู่ 4 ต.บางกอบัว โภชนาการ
อ.พระประแดง
จ.สมทุ รปราการ 10130
Fanpage : MunchRoom เหด็
นางฟ้าอบกรอบ
@munchroom

@munchroom

44

โรงเรยี นเสริมสวยตดั เย็บ
เส้อื ผ้าสตรีศรปี ระภัสสร

ผลติ ภณั ฑ์ : แชมพคู รีมนวดสมนุ ไพร

ราชบรุ ี

ศรีประภสั สร เทียนเทย่ี ง จุดเร่มิ ต้นของผลติ ภณั ฑ์ตา่ งๆ มาจากการทีส่ ว่ นตัว
เปิดธุรกิจโรงเรียนสอนเสริมสวยและร้านเสริมสวยจึงท�ำให้
ต้องใช้แชมพูทุกวันซ่ึงแต่ก่อนทางร้านใช้แชมพูทั่วไปท่ีมี
ขายตามทอ้ งตลาด แต่เมอื่ ใช้ไปนานๆสารเคมจี ากแชมพู
ตามท้องตลาดท�ำให้มือของช่างท่ีสระผมนั้นด�ำและแห้ง
กร้านทางเราเล็งเห็นถึงปัญหานี้และได้ทดลองและคิดค้น
สตู รแชมพทู ่ีมีสว่ นผสมของสมุนไพร ซ่งึ ไม่เป็นอนั ตรายต่อ
ผใู้ ช้ จนถงึ ปจั จบุ นั ทางรา้ นนอกจากจะผลิตเพอ่ื จำ� หนา่ ยยัง
ผลติ เพอื่ ใชภ้ ายในร้านอกี ดว้ ย

081-995-7642 ทางเรามีกรรมวธิ ีท่ลี ะเอยี ดและเอาใจใส่ เรม่ิ ตั้งแตก่ ารคัด
[email protected] สรรคว์ ตั ถุดิบ การสกดั วัตถุดิบไปจนถึงกรรมวธิ กี ารผลติ
– เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและสะอาด
91-93 ถ.คฑาธร ต.หนา้ เมือง ปลอดภัยได้มาตรฐานที่สดุ
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
– โครงการสง่ เสริมการตลาดผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน
Fanpage : Srisamunprai – SME
– โครงการหนงึ่ ตำ� บลหนึง่ ผลติ ภัณฑO์ TOP
– – โครงการพฒั นาศักยภาพ กล่มุ อาชีพผลติ
nu91. สินค้าชมุ ชน โดยสสว.,
Srisamunprai – โครงการสง่ เสริมการพฒั นาผลติ ภณั ฑ์
– โครงการคดั สรรค์ดาว ผลติ ภัณฑช์ มุ ชน
– โครงการพัฒนาคณุ ภาพผลิตภณั ฑ์
– โครงการผลติ กลุ่มอาชีพแปรรูป
ผลิตภณั ฑ์(เปน็ วิทยากร)

45

บรษิ ทั บ้านบุญ ก๊ดู ฟู้ด จ�ำ กดั

ผลติ ภณั ฑ์ : มะมว่ งพรเี มี่ยมอบแหง้

นนทบรุ ี

เน่อื งจากเรามีแหลง่ วัตถดุ ิบคอื มะม่วงน้�ำดอกไม้ เปน็
จ�ำนวนมากและราคาในทอ้ งตลาดค่อนข้างต�่ำ จึงอยาก
เพิม่ มลู คา่ ของมะม่วงด้วยการน�ำมาอบแหง้ ใหส้ ามารถเกบ็
มะมว่ งไดน้ านขนึ้ และสะดวกในการรบั ประทาน

ชมุ พล ช�ำ เรืองฤทธิ์

090-236-9989 เราเลือกใช้มะมว่ งน�้ำดอกไม้ เพราะมรี สชาติหวาน เม่อื
[email protected] นำ� มาอบแห้งจึงไม่ต้องเติมน�ำ้ ตาลเพมิ่ เหมาะส�ำหรับคนรัก
– สุขภาพ หรือคนท่ีไม่ชอบรสหวานมาก คนทเ่ี ปน็ เบาหวานก็
47/2 หมทู่ ี่ 2 ถนนปลายบาง สามารถรบั ประทานได้ เพราะมะม่วงอุดมไปดว้ ยสารอาหาร
ต.มหาสวสั ดิ์ อ.บางกรวย ท่เี ปน็ ประโยชนต์ ่อร่างกายหลายอยา่ ง
จ.นนทบุรี 11130


kaewnam_29

46

วสิ าหกิจชมุ ชนุ
ไดมอนด์กรีนฟาร์ม

ผลติ ภัณฑ์ : สมุนไพรแปรรปู

ปราจนี บุรี

วิสาหกจิ ชมุ ชนไดมอนดก์ รนี ฟาร์ม มวี ตั ถปุ ระสงคร์ ่วม
กันปลูกพชื ผัก ผลไม้ สมุนไพร โดยเปน็ ระบบอนิ ทรยี ์ เพอ่ื
บริโภคและจ�ำหน่ายมีการน�ำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ผลิต
ได้ในฟาร์มมาจ�ำหน่ายทั้งสดและแปรรูปและการซ้ือผลผลิต
เกษตรอินทรยี จ์ ากเครอื ข่ายมาแปรรปู จำ� หนา่ ย

รุ่งอรณุ เลศิ ปญั ญาธร

085-141-2222 เปน็ การรวมตัวของกลุ่มสมาชกิ ในชมุ ชนและเครือขา่ ย
[email protected] เกษตรอินทรีย์ที่จะร่วมผลิตอาหารปลอดภัยให้กับชุมชนและ
sites.google.com/view/ สังคม มีความมงุ่ มัน่ ทจี่ ะร่วมกันทำ� เกษตรระบบอินทรยี ์ ตงั้ แต่
diamondgreenfarm กระบวนการผลิตตน้ นำ้� กลางนำ้� ปลายน้�ำ คอื การปลูก การ
170 หมู่ 7 บ้านบุเส้ียว แปรรปู การตลาด ควบคู่กับการดแู ลเศรษฐกิจให้สามารถอยู่
ต.บา้ นนา อ.กบินทรบ์ รุ ี ได้อย่างพอเพียงและสุขภาพของคนในครอบครัวมีสุขภาพที่
จ.ปราจีนบรุ ี 25110 แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไขเ้ จบ็ และโรคระบาดรา้ ยแรง ดว้ ย
Diamond green farm การบรโิ ภคผลผลิตท่ปี ลกู กนั เอง “กนิ ที่ปลูก ปลกู ทกี่ ิน มีเหลอื
แบ่งปนั และจำ� หน่าย”

– เขา้ รว่ มกิจกรรมตลาดจริงใจของทอ๊ ปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0851412222

47

ถิรดา เอกแก้วนำ�ชยั วิสาหกิจชมุ ชนบ้านรมิ คลอง
โฮมสเตย์ ต�ำ บลบ้านปรก

ผลิตภัณฑ์ : น�้ำ ตาลมะพรา้ ว

สมทุ รสงคราม

ถิรดา เอกแกว้ นำ� ชยั หรือ ป้าเล็กชาวสวนมะพร้าว ต.บา้ น
ปรก อ.เมอื ง จ.สมุทรสงคราม ไดร้ วมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลติ
มะพร้าวตาล ปลูกมะพร้าวตาลสายพันธุ์ดี และควบคุมการ
ผลติ ให้ปลอดสารพิษทกุ ข้นั ตอน ต้งั แตก่ ารปลูกการดแู ล
รักษาการป้องกันก�ำจัดโรค และแมลง ตลอดจนข้ันตอน
การเก็บเก่ียวผลผลิตในการเก็บน�้ำตาลมะพร้าวจากดอก
มะพร้าว รบั ซ้อื น้ำ� ตาลใสจากสมาชกิ เพ่อื นำ� มาเคีย่ วเป็น
น้�ำหวานดอกมะพร้าวพร้อมบรรจุขวดในขณะท่ีน้�ำตาลยัง
รอ้ นเพือ่ ป้องกันเชือ้ โรคต่าง ๆ ปราศจากสารเคมี

089-170-2904 น�ำ้ หวานดอกมะพร้าว (Coconut Flower Syrup) เปน็
homestay_baanrimk น้ำ� ตาลที่ได้จากดอกมะพร้าวแท้ 100% นวตั กรรมต่อยอด
[email protected] ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านจากการท�ำน้�ำตาลมะพร้าวเป็นน�้ำหวาน
www.baanrimklong.net ดอกมะพรา้ ว ผลติ ภัณฑเ์ พื่อคนรกั สุขภาพ และผ้เู ป็นโรค
43/1 หมทู่ ่ี 6 ต.บ้านปรก เบาหวาน ผ่านการทดลอง และวิจัยว่ามคี ่าดัชนนี ำ้� ตาลตำ่�
อ.เมอื งฯ จ.สมทุ รสงคราม ผูเ้ ป็นเบาหวานสามารถรับประทานได้ ใหค้ วามหอมหวาน
75000 กลมกล่อม ใชป้ รุงอาหารไดท้ ัง้ คาวหวานขนม และเครอื่ ง
Fanpage : บา้ นรมิ คลอง ดื่มใชแ้ ทนนำ้� ตาลไดโ้ ดยไม่เสยี รสชาติ
โฮมสเตย์ – โครงการ Excellence Center ปี 2562

0891702904

48

บริษัท ที ซี เกษตร จำ�กดั

ผลิตภณั ฑ์ : กาแฟสด
ออรแ์ กนคิ พร้อมดริป

กรุงเทพมหานคร

ชาย อย่างรวย ช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯเราได้ทราบปัญหาเร่อื งรายได้จากการจำ� หนา่ ย
เมล็ดกาแฟของชาวอาข่าที่สูงบ้านปางขอนตกต�่ำลงเพราะถูกกดราคาจากพ่อค้า
081-827-6615 คนกลาง เราทราบวา่ รายไดจ้ ากการปลกู กาแฟของของชาวอาข่าท�ำให้ชาวอาขา่ หนั มา
02-363-4318 ถึง 21 ให้ความส�ำคญั กบั การปลูกกาแฟ จนสง่ ผลใหเ้ กิดการฟ้นื ฟูสภาพปา่ ต้นนำ้� และแพร่
[email protected] ขยายเพิ่มมากขึ้นเป็นวงกวา้ ง รวมถึงยงั เป็นแนวกนั ชนในการป้องปญั หาการปลูก
www.amacoffeetc.com พชื เสพตดิ ด้วย อกี ทัง้ ชาวอาข่ายงั เป็นตน้ แบบท่ีทำ� ใหช้ าวไทยภูเขากลมุ่ อื่นๆ โดย
41/349 ชน้ั 2 มบ. ไดมอนด์ รอบอีก 5 หมบู่ ้าน ไดห้ นั มาหยดุ บุกรกุ ปา่ ตน้ น�้ำและเรม่ิ ทจ่ี ะเปลี่ยนมาปลูกกาแฟกับ
แกรนด์ วิลล์ ถ.นวลจันทร์ ปลูกพืชอ่ืนปกคลุมดินจนกลายเป็นพื้นท่ีสีเขียวที่ก�ำลังขยายตัวออกไปเป็นวงกว้าง
แขวงนวลจนั ทร์ เขตบึงกมุ่ บริษัทฯเราและกลมุ่ เพือ่ นนักธรุ กจิ จงึ ได้เข้าไปในพนื้ ทีเ่ พ่อื พิจารณาแนวทางการช่วย
กรุงเทพฯ 10230 เหลือประชาชนชาวอาข่าเหล่าน้นั ซ่งึ ในเบ้อื งตน้ ได้เขา้ ไปช่วยเหลอื โดยการใหค้ วามรู้
Fanpage : อะมาคอฟฟี่ ดา้ นการเพ่ิมมลู คา่ ผลผลติ สนบั สนนุ เคร่ืองจกั ร เคร่อื งมอื และเคร่อื งใชบ้ างสว่ นแบบ
ปางขอน ให้เปล่าและช่วยให้มีการรวมกลุ่มผลผลิตและจ�ำหน่ายในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน
@amacoffee.tc จนสามารถทำ� ใหช้ าวอาข่ารวมตวั กันจัดตง้ั เปน็ วสิ าหกิจชมุ ชนกาแฟอาข่าปางขอน ได้
root228 สำ� เรจ็

กาแฟรักษาป่าต้นน้ำ� เป็นกาแฟแบรนดอ์ ะมาคอฟฟ่ีปางขอน เป็น
กาแฟสายพันธอุ์ ราบกิ า้ 100%และได้รับ รบั รองวา่ เปน็ กาแฟออร์แกนนิค
ทีป่ ลกู โดยวิธธี รรมชาตโิ ดยไม่ใชส้ ารเคมี และปลกู บนยอดดอยระดับจาก
น�้ำทะเล 1280 เมตร ซ่งึ กาแฟสายพนั ธน์ุ ี้ปลูกทยี่ งิ่ สงู ก็จะมกี ลนิ่ หอมมาก
กาแฟอราบิกา้ มีคาเฟอ่ นี แค่ 1% ซ่ึงคัดเฉพาะเม็ดเชอร่สี ุกและได้มาตารา
ฐานเทา่ นั้น

บรรจภุ ัณฑ์ เลือกใช้เปน็ ถุงซิปลอ็ คเพอื่ ความสะดวกในการเปดิ ใช้ เปน็
ซองฟอยส์ท่ีมเี ช็ควาล์ว ท่ีเปรยี บเสมอื นเกราะปอ้ งกันออกซเิ จน ไมใ่ ห้ไหล
เขา้ ไปในซอง จะช่วยเกบ็ กล่ินกาแฟ คงความหอม และยืดเวลาความสด
ใหม่ใหย้ าวนาน

– โครงการปลกู ปา่
– บรจิ าคกาแฟดรปิ พร้อมด่มื 80 กลอ่ ง ใหก้ บั คณะแพทย์
รามาธิบดเี พอ่ื สกู้ ับสถานการณ์โรคปัจจุบนั

49

บรษิ ทั เอล ชารโ์ ร
เมก็ ซไ์ ทย จ�ำ กัด

ผลติ ภัณฑ์ : อาหารพร้อมบริโภคแชแ่ ข็ง

กรุงเทพมหานคร

บริษทั ฯ เปน็ ผเู้ ชยี่ วชาญทางดา้ นการผลิตอาหารเมก็
ซิกันในรูปแบบผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งสาลีตอร์ติญ่าแช่แข็ง
ผลติ ภัณฑ์ขา้ วโพดแปรรปู แช่แขง็ ผลติ ภัณฑอ์ าหารพรอ้ ม
บรโิ ภคแชแ่ ขง็ ผลติ ภณั ฑอ์ าหารพรอ้ มบริโภคกล่มุ ขนมอบ
(ขนมขบเคี้ยวที่มีข้าวโพดและแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบ
หลกั ) และผลติ ภัณฑซ์ อสในภาชนะบรรจุปิดสนทิ

กชพรรณ มณีนาค

02-934-2105 ถงึ 6 บรษิ ทั ได้เปิดท�ำการมาแลว้ มากกว่า 10 ปี สินค้าหลัก
elcharromexthai ของบริษัทคือ อาหารและขนมเม็กชกิ นั ซง่ึ ธุรกิจมกี ารเจรญิ
@live.com เติบโตอย่างต่อเน่ืองสามารถตอบโจทย์ทั้งลูกค้าชาวไทย
www.elcharromexthai.com และชาวต่างชาตไิ ด้เปน็ อย่างดี
357/6 ถนนลาดพร้าว แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง เข้ารว่ มการจดั งานแสดงสินคา้
กทม. 10310 – ตัวแทนสถานทตู เมก็ ซโิ ก ในการ
Fanpage : El Charro Thai- จัดแสดงสนิ ค้าเม็กซกิ ัน งานคณะ
land ภริยาทตู โดยสภากาชาดไทย และ
– เทศกาลออกรา้ นนานาชาติ YWCA

elcharromexthai

@elcharromexthai

50

บริษทั มาดีมาร์เกตตงิ้ จ�ำ กัด

ผลติ ภัณฑ์ : เมด็ มะม่วงหิมพานต์อบ

กรุงเทพมหานคร

เริม่ ตน้ ผลติ ภณั ฑส์ ตู รในครวั เรอื นทีท่ ำ� ทานกนั เปน็ ขนม
ทานเลน่ แตพ่ อท�ำส่งใหเ้ พื่อนหรือคนรู้จักทาน กม็ ีการโทร
มาขอให้ท�ำให้และก็ค่อยเพ่ิมข้ึนเป็นการขายในครัวเรือน
จนกระทงั่ เกดิ เป็นแบรนด์มาดใี นปัจจบุ นั

สุพิชฌาย์ เศรษฐเกษตร

095-953-8290 เมด็ มะม่วงหิมพานตส์ ูตรของทีร่ า้ นจะเป็นการอบ และน�ำ
ssupitcha มาค่วั กบั สมุนไพรคือ พริก กระเทียมและใบมะกรดู จงึ ท�ำให้
@madeemarketing.com ความหอมของพริกและกระเทียมซึมเข้าสู่เนื้อเม็ดมะม่วง
– ส่วนกระเทียมและใบมะกรูดจะกรอบก�ำลังดีหืนและเหนียว
95/121 ถ.บรมราชชนนี เม่อื เก็บไว้ทานไม่หมด
แขวงอรณุ อมรินทร์ เขต – โครงการ Boost
บางกอกน้อย กทม. 10700 Up ของ สสว.

51

หจก. เนเชอรัล ริช เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ : เครอ่ื งสำ�อาง AuraMyst

เชียงใหม่

ปยิ ะมาศ พพิ ฒั นพ์ ลั ลภ เนเชอรัล ริช กอ่ ตง้ั ขึน้ ในรปู แบบภมู ิปญั ญาทอ้ งถ่ิน ซึง่
ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรและพืชผลทางการ
เกษตรของไทย จงึ ไดน้ ำ� มาแปรรูปเปน็ ผลติ ภณั ฑ์เคร่ือง
สำ� อางเพื่อสุขภาพ ผสมผสานการใชน้ วัตกรรม Nano–
Technology เพือ่ เพิม่ ประสิทธภิ าพใหแ้ ก่ผลติ ภณั ฑ์ อกี ทง้ั
ยงั ได้รบั ความร่วมมือจากมหาวทิ ยาลัยราชภัฏเชยี งราย ใน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้กระบวนการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตและได้ร่วมมือกับกลุ่ม
วิสาหกจิ ชมุ ชน เพ่อื สรา้ งอาชีพ เพ่มิ รายไดจ้ ากการจ้างงาน
พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ห้องสาธิตกระบวนการผลิตให้
กับผสู้ นใจศกึ ษาดูงานเป็นหมูค่ ณะ

087-878-3536 เครื่องสำ� อางเซรัม่ โฟมล้างหน้า มารค์ หน้า เซรั่มยก
[email protected] กระชบั หน้าขาวใส น้�ำมนั นวดปวดเมอ่ื ยคลายเส้น เป็น
naturalrichthailand.com สมนุ ไพรไทย คัดสรรจากสารสกดั ธรรมชาตผิ สมผสาน
99/1 ม.1 ถ.สนั กำ�แพง นวัตกรรมการวิจัยท่ีได้รับการรองรับใช้แล้วเห็นผลหน้าจะ
ต.ตน้ เปา อ.สนั กำ�แพง ตึง ริว้ รอยลด หน้าขาวใสข้นึ จุดด�ำๆ ลดลง
จ.เชยี งใหม่ 50130
Fanpage : Auramyst Whiening – SME Regular Level

Serum


auramyst

52

รจู สิ เซรม่ั

ผลิตภัณฑ์ : RUJIS Longan Serum

เชียงใหม่

ภทั ร เดชารัตน์ ผปู้ ระกอบการดำ� เนนิ กิจการสวนล�ำไยมาอยา่ งยาวนาน
มพี ้นื ที่สวนล�ำไยกวา่ 10 ไร่ ที่ อ.จอมทอง จ.เชยี งใหม่ เดมิ
093-635-9355 ผู้ประกอบการมีการแปรรูปล�ำไยสดเป็นล�ำไยอบแห้งเพ่ือ
kamonporn017 จ�ำหน่ายในท้องตลาดในการท�ำล�ำไยอบแห้งจะต้องท�ำการ
@gmail.com คว้านเอาเมล็ดล�ำไยทิ้งผู้ประกอบการมีแนวคิดที่ต้องการ
www.rujisthailand.com นำ� เมลด็ ลำ� ไยมาพัฒนาเป็นผลติ ภณั ฑ์ จงึ ท�ำการค้นควา้
455/194 ม.6 ต.สันทราย ถึงคุณประโยชนข์ องสารสกัดท่ไี ดจ้ ากเมล็ดล�ำไย พบวา่
น้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สารสกัดจากเมล็ดล�ำไยประกอบไปดว้ ยสารสำ� คญั กล่มุ โพลี
50210 ฟีนอล (Polyphenol) อาทิ Gallic acid, Ellagic acid และ
Fanpage : Rujisthailand Procyanidin เปน็ ต้น ซงึ่ สามารถช่วยบำ� รงุ ใหค้ วามชมุ่ ช้ืน
@rujiserum แก่ผิวอยา่ งอ่อนโยนไมก่ ่อให้เกิดการระคายเคอื ง ตอ่ ตา้ น
0936359355 ริ้วรอย ช่วยฟ้ืนฟสู ภาพผวิ ให้เปลง่ ปลง่ั สดใส ไม่หมองคล้�ำ
rujiserum_official
เซร่มั จากสารสกดั เมล็ดล�ำไย บ�ำรงุ ผิวหน้าขาวใส ลดต้น
เหตกุ ารเกดิ สวิ การอักเสบ ลดริ้วรอย ผิวกระจ่างใส

53

ณฐั ชนกฝ้ายแพรไหม

ผลิตภัณฑ์ : เสอ้ื ผา้ จากเส้นใยแปรรูป

เชยี งใหม่

ณัฐวุฒิ โล่หช์ นะเจรญิ พร ผู้ประกอบการมีความสนใจเกย่ี วกับผ้าทอท้องถน่ิ ของ
ภาคเหนือตอนบนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามอีก
ท้ังส่อื ถงึ วัฒนธรรมและศิลปะของท้องถน่ิ คอื อาณาจักร
ล้านนาในอดีต โดยเจา้ ของกิจการช่นื ชอบผ้าทอโบราณและ
ได้ท�ำการสะสมผ้าเก่าซึ่งเป็นงานหัตถกรรมจึงได้ท�ำการ
ศึกษาถึงการทอผ้าจากช่างฝีมือในพื้นท่ีและพัฒนาให้
เกิดความคิดที่จะจัดตั้งธุรกิจในการผลิตผ้าทอและออก
เส้ือผ้าเพ่ือจ�ำหน่ายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์รวมถึง
เผยแพร่ความงดงามและคุณค่าของเสื้อผ้า-สิ่งทอท่ีเป็น
เอกลกั ษณข์ องล้านนาให้แก่สายตาคนทว่ั ไป

081-111-1929 เสื้อผา้ ส่ิงทอจากเสน้ ใยธรรมชาตแิ ละเสน้ ใยแปรรปู ​เปน็
[email protected] เสอ้ื ผ้าท่มี ีการใช้นวัตกรรมเส้นใย เชน่ การใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติเคลือบผิวผ้าการใช้เส้นใยจากขวดพลาสติก
www.natchanokhandmade.com รีไซเคลิ การนำ� เอานวัตกรรมใหม่มาผลติ ไมว่ า่ จะเป็นเส้นใย
ทีก่ ันแสง UV เส้นใยทลี่ ดความยับของเน้อื ผ้า เป็นต้น
123 ม.1 ต.สันตสิ ขุ อ.ดอย
หลอ่ จ.เชยี งใหม่ 50160
Fanpage : ณัฐชนกฝ้ายแพร
ไหม

0814560876

54

จารวุ รรณ พิพฒั น์พัลลภ บริษทั หเคลยุรื่อสง์ หเงัตินถจกำ�รกรัดม

ผลติ ภณั ฑ์ : หัตถกรรมเครื่องเงนิ

เชียงใหม่

รา้ นหลุยสห์ ัตถกรรมเครือ่ งเงนิ มชี อื่ เสยี งโดง่ ดังจาก
กรุงเทพฯและได้ย้ายกิจการมาที่จังหวัดเชียงใหม่ในนาม
ร้านหลุยส์ซิลเวอร์แวร์เร่ิมต้นโดยการรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทั้งยโุ รป อเมรกิ า ญ่ีปนุ่ มีสนิ ค้างานหัตถกรรม
ตา่ งๆ ท่เี ป็นงานฝีมอื ชิ้นเอกมากมายซึ่งเป็นคณุ ค่าทาง
ด้านศิลปกรรมท่ีหาชมได้ยากมีหนึ่งเดียวในโลกผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเงินของรา้ นยังเปน็ สินคา้ OTOP สรา้ งชือ่ เสียง
หน่ึงต�ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับ
รางวลั ท่ี 1 ของประเทศไทย

See also  เลือกตั้ง 2562 : ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทำอย่างไร ? | oneเลือกตั้ง | ข่าวช่องวัน | one31 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เช็ครายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2562

081-950-1411 งานหตั ถกรรมเครอ่ื งเงิน เคร่อื งประดับ อญั มณี แผน่
[email protected] ภาพ และสนิ คา้ หตั ถกรรมเครอื่ งเงนิ ตา่ งๆ มีเอกลักษณ์
www.louissilverware.com เฉพาะ งดงาม หตั ถกรรมงานฝมี ือชน้ิ เอก คณุ ค่าทางด้าน
99/1 ถ.สันกำ�แพง ศิลปกรรมท่หี าชมได้ยาก
ต.ตน้ เปา อ.สันกำ�แพง
จ.เชียงใหม่ 50130 SME Regular Level
Fanpage : หลุยส์เครื่องเงนิ
Louis silverware Thailand

0819501411

55

ชลชิชา ชูจิตร วสิ าหกิจสชมุมุนชไนพดรเอชกยี ไงมดแ้ าลวะ

ผลติ ภัณฑ์ : ชาดอกกหุ ลาบอนิ ทรีย์

เชียงใหม่

เกษตรอินดี้ Organic Farm คอื กลมุ่ เกษตรกรรนุ่ ใหม่
ที่เห็นความสำ� คญั ของการท�ำเกษตรอนิ ทรีย์ เราเปน็ ฟารม์
ผลิตไส้เดือนและมูลไส้เดือนเพื่อน�ำไปปรับปรุงบ�ำรุงดิน
เพราะเราคิดว่าดินคือส่วนท่ีมีความส�ำคัญมากในการท�ำ
เกษตรอนิ ทรยี ์ โดยเปา้ หมายการท�ำเกษตรของเราไม่ใช่เเค่
มผี ลผลิตขายคนเดยี วแลว้ จบ แต่การทำ� เกษตรของเราคอื
การท�ำเกษตรอินทรีย์เป็นแบบอย่างเพ่ือปรับเปล่ียนการ
ทำ� เกษตรเเบบใช้สารเคมใี นชมุ ชน มาท�ำเปน็ เกษตรอินทรยี ์
เราจะท�ำให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติเพ่ือการท�ำเกษตร
อนิ ทรียท์ ่ยี ัง่ ยนื

086-928-8685 ดอกกุหลาบอินทรีย์อบแหง้ ปลกู ในระบบเกษตรอนิ ทรีย์
ที่มีใบรับรองจาก “PGS สหกรณเ์ กษตรอินทรีย์จงั หวัด
[email protected] เชยี งใหม่”โดยดอกกหุ ลาบท่นี ำ� มาอบแห้งนัน้ เปน็ สายพนั ธุ์
www.kasetindy.com ทเ่ี หมาะส�ำหรบั การทำ� ชาดอกกหุ ลาบโดยเฉพาะ มกี ลน่ิ หอม
524 ม.2 ต.เมอื งงาย ชว่ ยทำ� ให้ผ่อนคลาย ชาดอกกหุ ลาบเปน็ ประเภทชาดอกไม้
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สมุนไพร เหมาะสำ� หรับดมื่ ได้ทกุ เวลา
Fanpage : เกษตรอนิ ดี้
Organic Farm
@kasetindy

0869288685

56

หจก. ซิกส์ทมี เนเชอรัล โปรดักส์

ผลติ ภณั ฑ์ : เครื่องสำ�อางบ�ำ รุงผิว

เชียงใหม่

พัทธนันท์ เศรษฐภูวนนั ท์ ซิกส์ทมี (SIXTEEM) คือ แบรนดผ์ ู้ผลิตเครอื่ งสำ� อาง
บ�ำรงุ ผิว ที่มแี นวคิดริเรม่ิ จากการน�ำขา้ วไทยมาเปน็ วตั ถุดิบ
สว่ นผสมในผลติ ภณั ฑ์ โดยผ้กู ่อต้ังมแี รงบันดาลใจจาก
ปญั หาเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น คือชาวนากบั การจำ� น�ำข้าว
ท�ำให้มีแนวคิดเพื่อช่วยส่งเสริมเกษตรกรและเพ่ิมมูลค่า
ให้ข้าวไทยทางซิกส์ทีมจึงน�ำปัญหาน้ีไปต่อยอดค้นคว้าหา
ขอ้ มลู ขา้ วสายพนั ธ์ตา่ งๆ ทสี่ ามารถนำ� มาเปน็ ส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์ จนพบวา่ ข้าวสนี ิลไทยหรือขา้ วหอมนิล ทีม่ ี
คุณประโยชน์ มีคณุ สมบตั เิ หมาะสมแกก่ ารบำ� รงุ ผวิ พรรณ
ปัจจุบันซิกส์ทีมยังคงมุ่งม่ันพัฒนาน�ำข้าวสีนิลไทยมาสกัด
จนเกิดผลติ ภัณฑ์บำ� รงุ ผวิ ทม่ี ีประสทิ ธิภาพสงู สุด

063-962-4239 เคร่อื งส�ำอางจากขา้ วก่ำ� ดอยสะเกด็ ผลติ ภณั ฑจ์ ากข้าว
ก�ำ่ ขา้ วGI ทรี่ ว่ มวจิ ัยกับมหาวทิ ยาลัยเชยี งใหมแ่ ละไดร้ ับ
[email protected] ทุนสนับสนุนจากสวทช.เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยดูแลผิวหน้า
www.sixteem.com มุ่งมั่นต้ังใจในการเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
60 ม.5 ซอย 14 ถ.โชตนา คุณคา่ เหมาะกับคนที่มีปญั หารวิ้ รอย ให้คนทว่ั ประเทศ และ
ต.ดอนแก้ว อ.แมร่ มิ ทั่วโลกไดใ้ ช้ผลิตภัณฑไ์ ทย
จ.เชียงใหม่ 50180
Fanpage : เซรม่ั ดแู ลผวิ Six- – SME Provincial Champions
Teem Natural Products – รางวลั SME Start up Awards 2017-2018

aomampseze

sixteem_thailand

57

ดรุณี กัณทวี หจก. มานา (2019)

081-883-3756 ผลิตภัณฑ์ : ผลไม้แท้ 100%
manathai.cnx แปรรูปแบบอบกรอบ
@gmail.com
www.mana2019.net เชียงใหม่
111/11 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี
จ.เชยี งใหม่ 50140 มานา เร่ิมตน้ ธรุ กิจจากการรวมตวั ของผเู้ ช่ียวชาญหลากหลายด้าน
Fanpage : มานา สแนค็ – รว่ มกันสร้างผลติ ภัณฑ์แปรรูปจากผลไมใ้ นรปู แบบตา่ งๆ เพ่อื สร้าง
Mana SnackS มูลค่าเพิ่มให้กับผลไมไ้ ทยและชว่ ยสง่ เสรมิ เกษตรกรไทยให้มรี ายได้ ภาย
@mana2019 ใต้แบรนด์ “มานา” มกี ารวางจ�ำหน่ายผลติ ภณั ฑ์ผลไม้แปรรูปแบบอบ
0818833756 กรอบสูญญากาศภายใตแ้ บรนด์ มานา ประเภท ขา้ วโพดหวานกรอบ
Mana.snack ลำ� ไยกรอบ และ มกิ ซฟ์ รตุ๊ กรอบ ท้ังแบบออนไลนแ์ ละออฟไลน์

ปจั จุบนั มานา ตอ้ งการคดิ ค้นผลิตภัณฑใ์ หม่ตอบสนองความตอ้ งการ
ของผู้บริโภคและเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ปลูก
สับปะรดซ่ึงเป็นภูมิล�ำเนาของครอบครัวท่ีมีสวนสับปะรดจ�ำนวนมาก
ผนวกกับได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้อาจารย์
ผู้เช่ียวชาญในงานวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดที่เข้ามาให้ค�ำ
ปรกึ ษาในการแปรรปู สบั ปะรดให้เป็นผลติ ภัณฑเ์ จลลไ่ี ซรัปสับปะรด ที่ให้
พลังงานสูง จึงอยากปรับปรุงสูตรเพอ่ื จำ� หนา่ ยในเชิงพาณชิ ย์ต่อไป

ผลไมอ้ บกรอบจากผลไม้แท้ๆ 100% และ เจลลไ่ี ซรัป
สับปะรด สรา้ งความสดชืน่ เพม่ิ พลงั งาน “อร่อยดี มี
ประโยชน”์

58

บรษิ ทั เวจจีส้ ์แดรี่ จำ�กดั

ผลติ ภัณฑ์ : โยเกิรต์ เพ่อื สขุ ภาพ

เชียงใหม่

พรธิดา ต้งั ใจดี บรษิ ทั เวจจ้ีส์ แดร่ี จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกจิ ผลิตและจำ� หนา่ ยโย
เกิร์ตธรรมชาตเิ กรดพรเี มยี่ มย่หี ้อ Veggie’s Dairy ผลิต
จากวัตถุดิบคณุ ภาพดี ใช้นมสดแท้ 100% ไมผ่ สมนมผง
ไม่ใช้สารปรุงแต่ง/สารกันเสียกระบวนการผลิตสะอาด
ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีจากอุตสาหกรรม มรี สชาติ
เนือ้ สมั ผัสละเอียด มีประโยชน์ต่อสขุ ภาพ ช่วยให้ภูมคิ ุม้ กนั
ของร่างกายมีความแข็งแรง ในปัจจบุ นั กิจการก�ำลังมกี าร
วางแผนเพื่อท่ีจะขยายก�ำลังการผลิตให้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือ
รองรบั กับความต้องการของลกู คา้ ท่ีเพม่ิ มากขึ้น รองรบั
การขยายตลาดส�ำหรับลูกค้าธุรกิจเพื่อจ�ำหน่ายโยเกิร์ต
ขนาดใหญ่ (Bulk) และเพือ่ สง่ ออกยงั จากตา่ งประเทศ

094-454-7165 โยเกริ ต์ ธรรมชาติ ผลิตจากวตั ถุดิบคุณภาพดี ใชน้ มสด
[email protected] แท้ 100% ไม่ใช้สารปรงุ แตง่ /สารกนั เสีย กระบวนการผลิต
www.veggiesdairy.com สะอาดปลอดภัย ปราศจากสารเคมีจากอุตสาหกรรมได้
344/11 ม.8 ซอย 5 รบั การรับรองการแสดงสัญลักษณโ์ ภชนาการ “ทางเลือก
ถ.เชยี งใหม่-ฮอด ต.แมเ่ หียะ สุขภาพ” ซง่ึ เปน็ เคร่ืองหมายวา่ ผลิตภัณฑ์นั้นมีปรมิ าณ
อ.เมอื ง จ.เชียงใหม่ 50100 น�้ำตาล ไขมันและโซเดยี มผ่านเกณฑ์ทีก่ �ำหนด
Fanpage : Veggie’s Dairy
– รางวลั SME Start up Awards 2017
@veggiesdairy

0865875601

veggiesdairy

59

กาแฟดอยลังกาเทพเสดจ็

ผลติ ภณั ฑ์ : เมล็ดกาแฟควั่ บด

เชยี งใหม่

มานพ ตากูล กาแฟดอยลงั กาเทพเสด็จ ก่อต้งั เพ่ือจัดจำ� หนา่ ยเมลด็
กาแฟคั่ว/บดโดยใช้เมล็ดกาแฟที่ขึ้นทะเบียนกาแฟท่ี
089-755-7064 เป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทยจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
manoptakoon01 รุ่งเรืองพัฒนากาแฟเทพเสด็จในพื้นที่ต�ำบลเทพเสด็จ
@gmail.com อ.ดอยสะเก็ด มจี ุดเด่นเรื่องรสชาติ มีความหอมเฉพาะ
www.doilangkacoffee.com ตัว เน่ืองจากเปน็ ต้นกาแฟทป่ี ลกู ในผนื ป่าตน้ น�ำ้ ใต้ต้นไม้
104 ม.10 ต.เชงิ ดอย อ.ดอย ใหญ่ ซง่ึ ท�ำให้กาแฟซึมซับความหอมของดอกไม้ป่า เช่น
สะเกต็ จ.เชยี งใหม่ 50220 ดอกพญาเสอื โครง่ ดอกก่อ ฯลฯ ท�ำให้เกดิ อตั ลกั ษณใ์ น
Fanpage : Doi Langka รสชาติกาแฟซึ่งมีเฉพาะในพื้นท่ี ปัจจบุ นั กาแฟดอยลังกา
Thepsadej Coffee – ดอย เทพเสด็จผลิตที่โรงค่ัวกาแฟวิสาหกิจชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา
ลงั กา เทพเสดจ็ คอฟฟี่ กาแฟเทพเสด็จ ไดพ้ ัฒนามีความหลากหลายในผลิตภณั ฑ์
– เพื่อตอบสนองความตอ้ งการของลูกคา้ ท่เี ป็นร้านกาแฟ
0897557064
– กาแฟดอยลงั กาเทพเสร็จเป็นแหล่งปลกู กาแฟที่
ได้ Gi ของจงั หวัดเชยี งใหม่ ผลติ จากกาแฟอาราบกิ ้าแท้
100% ปลกู บนความสูง 1,000 – 1,250 เมตรจากระดับ
น้ำ� ทะเล ปลกู ผสมผสานร่วมกับป่าต้นน้ำ� มีกล่ินหอมเปน็
เอกลกั ษณ์

– โครงการพฒั นาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) ปี งบประมาณ 2562
– กจิ กรรมพัฒนาขดี ความสามารถเชงิ ธรุ กิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ในอตุ สาหกรรมและธุรกจิ กาแฟ ภายใตโ้ ครงการพัฒนาศนู ยก์ ลาง
อตุ สาหกรรมและธุรกจิ กาแฟในภูมิภาค
– กิจกรรมสรา้ งอัตลกั ษณ์และร้อยเรยี งเรื่องราวด้วยมัลติมีเดียใน
อุตสาหกรรมอาหาร ภายใตโ้ ครงการยกระดบั นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร
สกู่ ารพฒั นาผลิตภัณฑอ์ าหารเพอ่ื อนาคต

60

บริษทั ไวลด์เนเจอรเ์ ชยี งใหม่ จำ�กัด

ผลติ ภัณฑ์ : Wild Nature Artisan

เชยี งใหม่

บรษิ ทั ไวลดเ์ นเจอรเ์ ชยี งใหม่ จำ� กดั เป็นผู้ผลติ และจดั จำ� หนา่ ย
ดอกเกลอื สมุนไพร ชาออรแ์ กนิคและแยม โดยใชเ้ ทคโนโลยกี าร
อบแหง้ ด้วยตู้อบลมร้อน ในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภณั ฑ์
ภายใตช้ ่อื แบรนด์ ‘Wild Nature Artisan’ โดยคดั สรรผล
ไม้จากเกษตรกรรายย่อยพื้นบ้านที่ท�ำเกษตรอินทรีย์ผสม
ผสานในพนื้ ท่จี งั หวดั เชียงใหม่และใกล้เคยี ง อาทิ ส้ม เสาวรส
ลกู หมอ่ น มะเกีย๋ งและสตรอเบอรี่ เป็นต้น ซ่ึงผลิตภณั ฑ์แยม
มีการจ�ำหน่ายในรูปแบบบรรจุขวดแก้วและชาออร์แกนิคใส่
ดารา วงศว์ รรณ ซองขนาดเลก็ ผลติ ภัณฑ์ได้มกี ารวางจำ� หน่ายในรปู แบบ
ออนไลนแ์ ละตามร้านกาแฟใน จงั หวัดเชยี งใหม่ รวมถึงรมิ ปิง
ซุปเปอรม์ ารเ์ ก็ต

095-536-5156 เกษตรแปรรูปออรแ์ กนกิ อนิ ฟวิ ชน่ั ส�ำหรบั ไลฟสไตล์ทเ่ี รียบ
wildnatureartisan งา่ ย เพอ่ื สุขภาพและรักษโ์ ลก สำ� หรับตวั ผลิตภัณฑ์ของ Wild
@gmail.com Nature Artisan จะมสี ามประเภทหลักๆ คอื Artisan Jam,
Organic Herb Salt และ Organic Infusion ผลติ ภัณฑ์เพื่อ
www.wildnatureartisan.com สขุ ภาพทดี่ ี มีความเปน็ ไทยและสากลผสมผสานกันอย่างลงตัว

119/50 ม.5 ถ.มหดิ ล – SME Provincial Champions
ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชยี งใหม่ 50000
Fanpage : Wild Nature Artisan –

An Edible Memoir of Chiang Mai

@wildnatureartisan

0955365156

wildnature.artisan

61

รงุ้ ตะวัน​จอมเพชร จอมตะวนั

ผลิตภัณฑ์ : เตาจอมตะวนั

เชยี งใหม่

เตาปิง้ ย่างจากถงั น้�ำยาแอร์ เปน็ ถังน�้ำยาแอรเ์ กา่ ทไี่ ม่ใช้
ประโยชน์ และนำ� เอาเศษเหลก็ วัสดเุ หลอื ใชม้ าประดษิ ฐ์ ท�ำ
เปน็ อุปกรณใ์ ชง้ านในครวั เรือน และยงั มีราคาถูก ซงึ่ ถัง
นำ�้ ยาแอร์มคี ุณสมบตั ทิ ี่สามารถทนความร้อนไดด้ ี จงึ เลง็
เหน็ ว่านา่ จะลองผลิตขายเพ่ือหารายได้ จงึ ทดลองผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย พร้อมเพนท์ลวดลาย และโพสตข์ ายใน Face-
book Page ทำ� ใหม้ ีคนให้ความสนใจ และตดิ ต่อสัง่ ซอื้ กนั
เปน็ จ�ำนวนมาก ซง่ึ เอกลกั ษณ์ของร้านจอมตะวันคอื เตา
ปง้ิ สามารถถอดขาและหวิ้ ได้ เพมิ่ ความสะดวกสบายในการ
พกพา และสามารถเพ่ิมลวดลายตามทล่ี กู คา้ ต้องการได้

098-782-3936 เตาปง้ิ ยา่ งผลติ จากถังรไี ซเคิลมีดีไซน์ทันสมยั และสวย-
jompetrungtawan งาม ใชง้ านสะดวก สามารถสกรีนรูปโลโกบ้ นฝาเตาได้ ถอด
@gmail.com​ ขาใส่ตวั ถังห​ ิว้ ได้
www.jomtawanbbq.com
242​ม.2​ต.เขอ่ื นผาก​อ.พรา้ ว​ – SME COACH 4.0
จ.เชียงใหม​่ 50190 – รางวัลต้นแบบผู้ประกอบการ​SME​4.0

Fanpage : เตาย่างเตา
ถ่านbytor

0987823936

62

พชรพร เกราะกระโทก วิสาหกิจชมุ ชนไหมหยก

ผลติ ภณั ฑ์ : เครอื่ งสำ�อางจากรงั ไหม

เชยี งใหม่

กจิ การไหมหยก ก่อต้ังโดย คณุ พชรพร เกราะกระโทก
ซง่ึ กอ่ นหน้านนั้ คุณพชธพร ได้ทำ� งานอย่กู ับบริษัทที่เกย่ี ว
กับการรบั ซอื้ ไหมและได้มองเห็นถึงปญั หาว่า 70% ของ
ไหมที่น�ำเข้ามาขายนั้นถูกคัดทิ้งเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง บ ริ ษั ท คุ ณ พ ช ธ พ ร จึ ง ไ ด ้ มี ก า ร ป รึ ก ษ า
อาจารย์ท่ีกรมหม่อนไหมและได้เรียนเก่ียวกับการแปรรูป
ไ ห ม ภ า ย ห ลั ง จึ ง ไ ด ้ ม า เ ป ิ ด กิ จ ก า ร ไ ห ม ห ย ก ที่ เ น ้ น ข า ย
ผลติ ภณั ฑ์เครื่องส�ำอาง 5 ประเภท ไดแ้ ก่ สบู่ ยาสระผม/
ครีมนวด ครมี ทาผิว เซร่ัมและน้ำ� แร่

099-614-2946 ผลิตภณั ฑ์จากรังไหม ผลติ ภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและ
maiyoksilkprotein เส้นผมจากธรรมชาติ 100% ไร้สารปรอทให้ความชุม่ ชืน้ กบั
@hotmail.com ผวิ ได้เป็นอยา่ งดเี หมาะกบั ทกุ สภาพผวิ มีงานวจิ ยั รองรับ
www.maiyokthailand.com
32/1 ม.4 ต.สนั กำ�แพง
อ.สนั กำ�แพง จ.เชียงใหม่
50130
Fanpage : Maiyok Thailand

@937audqp

0996142946

63

วสิ าหกิจชมุ ชนเยบ็ ปักถักร้อย
บา้ นสันทราย

ผลิตภัณฑ์ : เครือ่ งแต่งกายผลา้ ำ�ฝพา้ ูนย

ศิรมิ ณฑ์ ทรงประทมุ วิสาหกจิ ชมุ ชนเยบ็ ปักถกั รอ้ ยบา้ นสนั ทรายเป็นการ
รวมกล่มุ กนั ของชุมชน อ.บา้ นธิ จ.ลำ� พนู เพื่อสรา้ งสรรค์
ง า น ด ้ า น เ ส้ื อ ผ ้ า แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง แ ต ่ ง ก า ย เ น ้ น ง า น ผ ้ า ฝ ้ า ย
และผ้าพ้ืนเมืองมุ่งเน้นงานด้านการปักด้วยมือเน้น
ท� ำ ก า ร ต ล า ด เ พื่ อ ส ร ้ า ง ร า ย ไ ด ้ ที่ ย่ั ง ยื น กั บ ก ลุ ่ ม ชุ ม ช น
วิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยบ้านสันทรายมีความสัมพันธ์
กับชุมชนโดยใช้ฝีมือแรงงานจากคนในชุมชนมีการรวม
กลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันใน
การพฒั นาผลิตภัณฑ์ใหมอ่ อกแบบใหท้ ันสมัยนิยม ไดแ้ ก่
เสื้อผา้ สำ� เรจ็ รปู หมวก กระเปา๋ และสรอ้ ยคอ เปน็ ต้น ได้รับ
การตอบรบั อยา่ งดีจากลกู ค้า

062-507-9799 เสอ้ื ผา้ จากผ้าฝา้ ยฟอก ตกแต่งด้วยการปักลายระแนง
[email protected] ฝ้ายมีรูปแบบสินค้าให้เลือกหลากหลายดีไซน์สวยงาม
www.cottonbynan.com สามารถสวมใส่ไดท้ กุ เพศทกุ วยั
186/5 ต.บา้ นธิ อ.บา้ นธิ
จ.ลำ�พูน 51180

Fanpage : Cotton NAN

0625079799

64

วกิ ร ไวว่อง วิสาหกิจชมุ ชนธรรมเกษตร
อินทรยี บ์ ้านปา่ ป๋วย

ผลติ ภัณฑ์ : นำ�้ เต้าหอู้ ินทรีย์โฮลม�ำ เพมูนด

คุณวิกร ไวว่อง จบการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้กลับมาท�ำการเกษตรท่ีบ้าน
เกดิ ที่ จ.ลำ� พูน โดยเร่ิมจากทำ� นาข้าวอนิ ทรยี ์และเพิ่มการ
ปลูกพืชหลังนาพืชโดยปลูกถ่ัวเหลืองได้ด�ำเนินการมา
แลว้ ประมาณ 3 ปี ภรรยาซึ่งเป็นนางพยาบาลท�ำงานใน
โรงพยาบาลล�ำพูน จึงได้คดิ ริเร่ิมท�ำนำ้� เต้าหแู้ ละพฒั นา
ผลติ ภณั ฑ์ โดยมสี ำ� นกั วชิ าการเกษตร มหาวทิ ยาลัยแม่ฟา้
หลวง มาชว่ ยคดิ คน้ และพฒั นาสูตรรวมถงึ ขบวนการผลติ
นำ�้ เตา้ หอู้ นิ ทรยี ์พรอ้ มดืม่ มกี ารส่งเสรมิ ชาวบา้ นปลูกใน
พื้นทแ่ี ละเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอนิ ทรีย์

081-992-8397 ผลติ ภัณฑน์ ้�ำนมถว่ั เหลอื งอินทรยี ์ น้�ำเตา้ ห้อู นิ ทรียโ์ ฮม
เมดพร้อมด่ืมผลิตจากถั่วเหลืองสายพันธ์ท่ีท�ำน�้ำเต้าหู้
[email protected] ดที ่สี ดุ ปลอดภัย เป็นมติ รกับสง่ิ แวดลอ้ มและชุมชน ดว้ ย
www.soyyong.com กรรมวิธีการผลิตโดยสูตรลับเฉพาะคั้นสดไม่ผสมนมผง
99 ม.10 ต.ศรบี วั บาน เพ่อื สขุ ภาพทีด่ ีของผบู้ รโิ ภค
อ.เมือง จ.ลำ�พนู 51000
Fanpage : กลุ่มวิสาหกิจชมุ ชน – รางวัลสดุ ยอดนักธรุ กจิ ในโครงการ “ Ago Beyond
ธรรม เกษตรอนิ ทรยี บ์ ้านปา่ ปว๋ ย Academy”
ตำ�บลศรบี วั บาน

0819928397

65

กาแฟสดดอยลงั กาหลวง

ผลิตภณั ฑ์ : กาแฟสดจันทร์ศริ ิ

ลำ�ปาง

ถนอมศักดิ์ พรหมขตั ิแก้ว คุณถนอมศกั ดิ์ พรหมขตั แิ ก้ว เริ่มจากการเปน็ เกษตรกร
ปลกู ชา/กาแฟมาตง้ั แตป่ ี พ.ศ. 2548 โดยชากาแฟส่วน
089-552-2528 ใหญ่จะส่งขายให้กับโครงการหลวง หลังจากด�ำเนินกจิ การ
lanlan0895522578 มายาวนานกว่า 10 ปี จึงเกิดแนวคดิ ทจ่ี ะน�ำชาและกาแฟมา
@gmail.com แปรรปู เพือ่ ขายโดยตรงให้แกล่ กู ค้า แตเ่ น่อื งจากทางสถาน
www.doilungkaluang.com ประกอบการต้องการสร้างแบรนด์ชากาแฟเป็นของตนเอง
11 ม.1 ต.แจซ้ ้อน อ.เมอื งปาน และต้องการสร้างรายได้ให้แก่สถานประกอบการมากขึ้น
จ.ลำ�ปาง 52240 จึงตัดสินใจเปิดร้านกาแฟโดยจดทะเบียนในนามของกาแฟ
Fanpage : กาแฟสดจันทร์ศริ -ิ สดดอยลังกาหลวง ภายหลงั ไดม้ กี ารใชช้ อ่ื ร้านกาแฟจันทร์
Coffee jansiri ศิริแทนโดยมีการผลิตและจ�ำหน่ายเคร่ืองด่ืมชากาแฟให้
– แก่ลกู คา้ มุ่งเนน้ ให้ลูกค้าไดช้ ิมรสชาติของชากาแฟ เพื่อให้
0895522528 ลกู คา้ ซ้อื ชาและกาแฟกลับไป
jansiri_coffee
ชาและกาแฟปลูกเอง ทำ� เอง ในพน้ื ที่ มีกาแฟควั่ มเี ปน็
แบบดริปเอง และบรกิ ารบดให้ฟรี กาแฟของรา้ นเป็นกาแฟ
อาราบกิ ้า organic ปลกู ในพื้นทม่ี ากกวา่ 20 ไร่ ใตร้ ่มเงา
ตน้ ไม้ใหญ่ และตน้ แมคคาเดเมีย ล้อมไปด้วยภูเขา สงู จาก
นำ้� ทะเล 1,200 กิโลเมตร หอม อร่อย ไม่เหมือนใคร ดูแล
ใส่ใจตง้ั แต่การปลูก จนเปน็ กาแฟท่ีดที ่สี ุด

66

เกษร เขตกนั วิสาหกจิ ชมุ ชนกาแฟ
ดอยปางใหม่

ผลติ ภัณฑ์ : กาแฟลคำ�ปัว่ บาดง

คุณเกษร เขตกัน เริ่มจากการเป็นเกษตรกรปลกู กาแฟมา
อยา่ งยาวนาน โดยกาแฟสว่ นใหญ่จะสง่ ขายให้กับโครงการ
หลวง จากน้ันไดม้ คี วามคดิ ท่อี ยากจะพฒั นาใหส้ ามารถใช้
วัตถุดิบท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดและสามารถเก็บไว้
ได้นานยงิ่ ข้นึ จึงเกิดแนวคิดท่จี ะนำ� กาแฟมาแปรรปู เพือ่
ขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและเน่ืองจากว่าในปัจจุบันมีลูกค้า
ท่ีหันมาสนใจผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรปู เปน็ จ�ำนวนมาก จึง
คดิ ว่าผลิตภัณฑก์ าแฟแปรรูปนา่ จะเป็นทนี่ ่าสนใจ พรอ้ มท้ัง
อยากมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ชิมรสชาติของกาแฟและซื้อ
ผลติ ภัณฑท์ ี่มคี ุณภาพกลับไป

097-716-0792 กาแฟค่ัวแมคคาเดเมยี กาแฟมคี ัว่ อ่อน คั่วกลาง คั่ว
[email protected] เข้ม และสารกาแฟจากชาวบา้ นที่มีความชำ� นาญในการปลกู
www.viengwancoffee.com กาแฟรสชาติหอมกลมกล่อมมีเอกลักษณ์เป็นสายพันธุ์
4 ม.10 ต.แจ้ซอ้ น อ.เมอื งปาน พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 เมลด็ ใหญส่ มบรู ณ์
จ.ลำ�ปาง 52240 ปลูกท่ีความสูง 1,500 เมตร เหนอื ระดบั น้�ำทะเล
ViengWan Coffee เวียง
วรรณ กาแฟอาราบกิ ้า 100%

0977160792

67

วสิ าหกิจชุมชน
เกษตรอนิ ทรยี ์ดอยแมซ่ ่ะละ

ผลติ ภัณฑ์ : แมคคาเดเมียอบลก�ำ ปรอาบง

สรุ ิยนต์ ไทยง่อม ชุมชนเกษตรอินทรียด์ อยแมซ่ ะ่ ละประกอบอาชพี
ปลูกกาแฟ/ชา/แมคคาเดเมีย/งาและสมุนไพรต่างๆ
092-757-8773 พืชสมุนไพรเพาะปลูกเกษตรกรรมจ�ำหน่ายผลผลิตสร้าง
[email protected] รายไดห้ มุนเวยี นตลอดท้งั ปี ตงั้ แต่ปี พ.ศ.2475 ปจั จุบนั
www.maezalai.com ผลผลติ มปี รมิ าณมากและราคาไมส่ ูง จึงเกดิ แนวคิดที่จะ
239 ม.10 ต.แจซ้ ้อน รวมกลุ่มกันข้ึนมาต้ังเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชผล
อ.เมืองปาน จ.ลำ�ปาง 52240 ที่มีประโยชน์ เปน็ ไมย้ ืนต้น สมนุ ไพรเพอ่ื รักษาป่าเดิมให้คง
Fanpage : แม่ซ่ะลยั ออแกนคิ อยู่และปลกู ป่าใหมเ่ สรมิ เพอื่ เพ่มิ พ้นื ท่ีป่าไปพร้อมๆ กนั ใน
ฟาร์ม Mae Zalai Organic บริเวณพ้ืนท่ซี งึ่ มีป่าน้อย โดยชมุ ชนไดท้ ดลองร่วมกันเพาะ
Farm ขยายพืชผลหลายชนิดในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ไม่มีสาร
– พิษ ไม่มีสารเคมี ใหผ้ ลผลิตท่มี ีคณุ คา่ ทางโภชนาการ เพอ่ื
0927578773 สนับสนนุ ให้ผบู้ รโิ ภคมสี ุขภาพทด่ี ี

ผลติ ภัณฑ์แมคคาเดเมยี แมคคาเดเมยี ปลอดสารเคมี
ปลกู โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดใหญ่คดั เกรด AAA อร่อย
กรอบ อบแบบ low sodium ใช้เปลือกแมคคาเดเมยี เป็น
เช้ือเพลิงในการอบ มคี วามหอม มัน

68

มารสิ า ชนื่ ชู มาริสา ชาดอกกาแฟ

ผลติ ภัณฑ์ : ชาดอกกาแฟ

ลำ�ปาง

คณุ มารสิ าชน่ื ชูมีความชนื่ ชอบในการดื่มชาเมย่ี งประกอบ
กบั ที่บา้ นเป็นเกษตรกรปลูกกาแฟ ในขณะที่ดอกกาแฟเรมิ่
ออกดอกบานและรว่ งโรย เราจะไดก้ ลิ่นหอมของดอกกาแฟ
ฟุ้งไปทั้งสวนหรือแทบจะทั้งบริเวณหมู่บ้านที่มีการปลูก
กาแฟ และในช่วงน้นั กจ็ ะมีผึง้ มาตอมดอกกาแฟเยอะมากๆ
จึงทดลองน�ำดอกสีขาวของกาแฟที่ก�ำลังบานเต็มท่ีแล้วมา
ใส่ในกา แลว้ เทน�้ำรอ้ นลงไป หลงั จากนนั้ ทดลองด่มื กพ็ บว่า
มคี วามหอมลกึ ๆ ของนำ�้ มนั ดอกไมแ้ ต่จะออกกลนิ่ เขยี วปน
อยู่ด้วย และมีรสชาติอรอ่ ย ทางผปู้ ระกอบการจงึ มีแนวคดิ
ที่จะผลติ ชากาแฟส่งขายในทอ้ งตลาด

061-413-4289 ชาดอกกาแฟมารสิ า เป็นผปู้ ระกอบการรายแรกของ
ชุมชนที่ผลิตชาดอกกาแฟเป็นต้นแบบสวนมาริสาปลูก
[email protected] กาแฟตงั้ แต่ ปพี .ศ.2475 และพฒั นาปลูกในรูปแบบเกษตร
www.marisatea.com อนิ ทรีย์ ชาดอกกาแฟหอมกลมกล่อมสดชน่ื ช่วยปอ้ งกัน
239 ม.10 ต.แจ้ซอ้ น อ.เมือง โรคมะเรง็ และหลอดเลือดอดุ ตัน
ปาน จ.ลำ�ปาง 52240
Fanpage : มารสิ าชาดอก
กาแฟ

0614134289

69

วณชิ ชกร วชิ ัยขัทคะ โกลบอลบรกิษรทัปุ๊ วจีเำ�จกเัดค

ผลติ ภัณฑ์ : ชดุ เครื่องปรุงกึง่ ส�ำ เรจ็ รูป

ลำ�ปาง

ดว้ ยรูปแบบการใชช้ วี ิตทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปประกอบกับความ
ชื่นชอบและประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจร้านอาหารและ
มองเห็นโอกาสทางธุรกจิ เป็นจดุ เรมิ่ ตน้ ในการจัดตงั้ บรษิ ทั
วีเจเค โกลบอล กรุ๊ป จ�ำกดั เพอื่ น�ำอาหารไทยใหเ้ ป็นท่ีรูจ้ ัก
ในระดบั โลก จากรสชาตอิ ันโดดเดน่ และมีเอกลักษณข์ อง
อาหารไทยเป็นที่นิยมของคนท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ทำ� ให้บริษัท วเี จเค โกลบอล กรุ๊ป จำ� กดั ท�ำการพฒั นาเปน็
ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประกอบอาหารไทยกึ่งส�ำเร็จรูปในช่ือ
แบรนด์ Yayayum ผลิตภัณฑท์ ่ชี ่วยให้ผู้ทีช่ ื่นชอบอาหาร
ไทยสามารถท�ำทานได้เองอย่างสะดวกและมีรสชาติอร่อย
ไมแ่ ตกต่างกบั การไปทานทร่ี ้าน

082-478-5662 ชดุ เคร่ืองประกอบอาหารไทยกึง่ ส�ำเรจ็ รูป เชน่ ตม้ ยำ�
[email protected] น�้ำข้น ตม้ ย�ำน้�ำใส ตม้ ข่า และแกงฮงั เล อรอ่ ย ปรงุ งา่ ย มี
www.yayayumfood.com คุณค่าทางโภชนาการ สะดวก สะอาด ในระดับมาตรฐาน
273/3 ถ.จามเทวี ต.เวียง การส่งออก ทั้ง อย HACCP GMP สามารถจดั เก็บไวใ้ น
เหนอื อ.เมือง จ.ลำ�ปาง อณุ หภูมปิ กติไดน้ านถึง 1 ปี
Fanpage : YayayumFood –
ยาย่ายมั

0824785662

yayayumfood

70

หจก. ชยั สพุ รรณฟดู้

ผลิตภัณฑ์ : หมูฝอยกรอบ

ลำ�ปาง

สุทธสิ ริ นิ ชัยสุพรรณกุล สพุ รรณ ฟู้ด เร่มิ จากท่คี ุณแม่นนั ทวรรณ ชยั สุพรรณ
กุล คุณแม่ของเจา้ ของผทู้ ่ีประสบการณใ์ นการทำ� อาหารมา
นานกว่า 40 ปี ได้คิดค้นการท�ำหมฝู อยเองจงึ ทำ� ให้ลกู ชาย
ท่ีมีความช่ืนชอบในการทานหมูฝอยกรอบเป็นอย่างมาก
แต่หมูฝอยท่ีทานมีความรสสัมผัสท่ีแข็งกินยากและใส่
ผงชูรส จึงเปน็ จดุ เรม่ิ ต้นในการทำ� หมฝู อยกรอบเอง ผ่าน
การพัฒนาจากการปรับสูตรเองและร่วมกับหน่วยงาน
ทเี่ กีย่ วขอ้ ง ทำ� ใหไ้ ดห้ มูฝอยกรอบกนิ งา่ ย กรอบ รว่ น ไร้
น�้ำมันและไม่ใส่ผงชูรสจนสามารถน�ำจัดจ�ำหน่ายและเป็น
รายไดใ้ หแ้ กค่ รอบครวั ได้

095-210-7147 ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนอ้ื สตั ว์ชัยสพุ รรณ หมฝู อยกรอบ
chaisupanfood อรอ่ ย หอม อร่อย กรอบรว่ น ไม่เหมอื นใคร สูตรลับความ
@gmail.com อรอ่ ยด้วยประสบการณก์ ว่า 40 ปี หมูเส้นกรอบ/หมู
www.chaisupanfood.com ฝอย/หมฝู อยกรอบไม่มนั ไมม่ ีวตั ถุกนั เสยี เก็บได้นานเกิน
36/5 ม.7 ต.นายาง 6 เดอื น ไม่ใสผ่ งชรู สเหมาะส�ำหรับผสู้ ูงอายแุ ละเดก็ ท่ีรบั
อ.สบปราบ จ.ลำ�ปาง 52170 ประทานอาหารยาก
Fanpage : หมฝู อยกรอบชัย
สพุ รรณ

0952107147

71

เจ้าขา คิดส์

ผลิตภณั ฑ์ : ชดุ พ้นื เมืองเดก็

ล�ำ ปาง

พชั รียา เวณีย์ จุดเร่มิ ตน้ ของสถานประกอบการเกิดขน้ึ จากการที่คุณ
ยายของเด็กหญิงเจา้ ขา (ลกู สาวของเจ้าของกจิ การ) ได้
098-326-2651 ตัดชุดพื้นเมืองให้หลานเพราะมีความประสงค์จะให้หลาน
Phatchareeyaw ได้แต่งตัวน่ารักเหมาะสมกับวัยและมีการใช้เนื้อผ้าที่มี
@gmail.com คณุ ภาพ ตน้ ปี พ.ศ. 2559 เรม่ิ มคี นเห็นเดก็ หญงิ เจา้ ขาใส่
www.chaokhakids.com เส้อื ผา้ พื้นเมอื งที่มีเอกลกั ษณ์ จงึ มีความสนใจส่ังซอ้ื เสื้อผ้า
266/493 ม.15 ซอย 3/12 พื้นเมืองเพื่อให้ลูกหลานของตนใส่บ้างคุณพัชรียาจึง
ต.พชิ ยั อ.เมือง จ.ลำ�ปาง เร่ิมส่ังตัดเสื้อผ้าพื้นเมืองและรับสินค้าจากแหล่งผลิตมา
Fanpage : ชุดไทยเดก็ จำ� หน่ายบริเวณถนนคนเดินจงั หวัดล�ำปางเป็นหลัก ปลาย
เดรสมะขิ่น ชดุ เดก็ เจา้ ขาคิดส์ ปี พ.ศ. 2559 คณุ พชั รียาจงึ ตัดสินใจดำ� เนนิ กจิ การเตม็
ChaokhaKids ตัวด้วยการเพ่ิมช่องทางขายผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีได้รับ
– ความนยิ มท้งั Facebook และ Instagram
0983262651
chaokhakids ผลติ ภัณฑ์ผ้าพน้ื เมอื งเดก็ ทีม่ ี Style เปน็ ของตัวเอง ชดุ
ผา้ ฝ้าย ผ้าซนิ่ สวมใสส่ บาย มีเอกลักษณเ์ ฉพาะตัว และเปน็
ผลิตภัณฑจ์ ากคนในชุมชนทอ้ งถิน่

– Digital Marketing

72

หจก. นายแม่ ไทยฟดู้ โปรดกั ส์

ผลิตภณั ฑ์ : แคบหมูนายแม่

ลำ�ปาง

พรวจี บุญเล้ียง หจก. นายแม่ไทยฟ้ดู โปรดกั ส์ เป็นกิจการหา้ งหุน้ ส่วน
จ�ำกดั ในจงั หวดั ลำ� ปาง มผี ลติ ภัณฑ์หลกั คอื แคบหมู โดย
เป็นแคบหมูท่ีท�ำจากหนังหมูท่ีน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
ทางสถานประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐานเก่ียวกับ
ดา้ นอาหาร เช่น GMP HACCP ซึง่ กิจการด�ำเนนิ ธรุ กจิ หรือ
ก่อต้งั กิจการมาแลว้ 3 ปี โดยกจิ การยังมีผลติ ภณั ฑ์ทีห่ ลาก
หลาย เชน่ ไส้อวั่ นำ�้ พริกหน่มุ และหนังหมสู ด เปน็ ต้น รวมถึง
การรบั ผลติ จา้ งผลิตใหก้ บั ผ้ปู ระกอบการรายอนื่ หรือ OEM
ในปัจจุบันทางสถานประกอบต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และองค์กรใหต้ รงกับความตอ้ งการของกลุ่มเป้าหมาย จึง
ไดเ้ ข้ารว่ มโครงการจากหนว่ ยงานราชการอย่างต่อเน่ือง

092-719-3443 ผลิตและจดั จ�ำหน่ายแคบหมมู าตรฐานสากล ของดี
[email protected] เมอื งล�ำปาง อรอ่ ย สะอาด ปลอดภยั ถกู หลักอนามยั ใช้
เทคโนโลยที นั สมยั ไมเ่ หม็นหืน
www.cabmoonaimae.com
57 ม.5 ต.นาครวั อ.แมท่ ะ – SME Regular Level
จ.ลำ�ปาง 52150
Fanpage : แคบหมนู ายแม่
Naimae Pork Rind
@naimae

0927193443

73

อรวรรณ​ทิพยวงศ์ หจก. นอร์ท​อ​อรแ์ ก​นคิ ​ไทย​

ผลติ ภัณฑ์ : ผงผักออร์แกนคิ ​ฟรซี ดราย

เชยี งราย

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ อ.พาน จ.เชียงราย บรหิ ารงาน
โดย คณุ จักรกฤษณ์ ทพิ ยวงศ์ และ คณุ อรวรรณ ทิพย
วงศ์ ปลกู พชื ผกั อนิ ทรีย์ ควบคุมการผลติ ภายไตม้ าตรฐาน
สากล USDA เป้าหมาย คอื อยากเปน็ สว่ นหนึง่ ในการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ผู้คนโดยการรับประทานผักใน
ปริมาณทมี่ ากเพียงพอ ทานง่าย และปลอดภัย จึงแปรรูป
พชื ผกั ในฟาร์ม เปน็ ผงผกั อบแหง้ เยือกแข็ง (Freeze
Dried) ภายไต้แบรนด์ Saylum Organic (เซย์ ลำ� ออร์-
แกนคิ )

086-115-9991​ ผกั ออรแ์ กนิค มาตรฐานอินทรียส์ ากล USDA แปรรปู
northorganicthai ดว้ ยกระบวนการอบแห้งเยือกแขง็ (Freeze Dried ) เพอ่ื
@gmail.com รกั ษาคุณคา่ ทางโภชนาการของผักสด รดชาติดี สีสด กลนิ่
www.saylumorganic.com หอม บดผงเพอ่ื ชว่ ยให้ทานงา่ ย เพม่ิ ประมาณการทานผัก
139/9 ม.1 ต.ทรายขาว ให้เพยี งพอในแตล่ ะวัน บรรจซุ อง พกพาสะดวก เกบ็ รักษา
อ.พาน จ.เชยี งราย 57120 ได้นาน
Fanpage : Saylum Organic
ผักทานงา่ ย ผักสดดมื่ ได้ ผกั โรย
ขา้ ว ผงผักอินทรีย์ เพ่ือสขุ ภาพ
@994igbpn

0861159991​

74

บริษทั แฮปป้ี ซีซนั น่งิ จ�ำ กดั

ผลิตภัณฑ์ : เคร่ืองปรงุ รสม่วนโฮมเมด

เชยี งราย

สทุ ธลิ ักษณ์ ศรสี นุ ทรพนิ ติ จุดเริม่ ตน้ ของม่วนโฮมเมดเกดิ ขึ้นมาไดจ้ ากการสั่งสม
ประสบการณ์ในวงการผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิตจากโรงงาน
ขนาดใหญ่ในระดับประเทศในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแล
คณุ ภาพของสินคา้ กอ่ นนำ� ออกจ�ำหน่ายมานานกว่า 20 ปี
ของเจ้าของร้านม่วนโฮมเมดเองซึ่งอยากจะเกษียณ
ตนเองกลับมาอยู่บ้านเกิดโดยที่ไม่ได้ละท้ิงความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาด้วยจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองเพื่อจ�ำหน่ายภายใต้แนวคดิ ทวี่ ่า ท�ำกินเองอย่างไร
ท�ำขายอย่างนั้นใช้สารเคมีปรุงแต่งให้น้อยท่ีสุดช่วย
ประหยัดเวลาใหแ้ ก่ทกุ คนทง้ั ผทู้ ที่ ำ� อาหารเป็นและไมเ่ ปน็ ให้
อาหารออกมามรี สชาติอรอ่ ยเป็นมาตรฐานเทา่ กนั ทุกจาน

064-065-4214 ผลิตซอส น้�ำจิม้ ผงหมา่ ล่า ซอสหมา่ ล่า เครื่องปรงุ รส
[email protected] น�้ำพรกิ และเครือ่ งดม่ื สินค้าใชไ้ ด้งา่ ย สะดวก ครบ จบ ใน
www.happyseasonings.net ขั้นตอนเดยี ว ด้วยระบบการผลิตทม่ี ีความปลอดภัย สะอาด
422 ม.3 ต.ทา่ สดุ อ.เมอื ง ไดค้ ุณภาพและมาตรฐานทุกขนั้ ตอน โดยโรงงานมาตรฐาน
จ.เชยี งราย 57100 และวัตถุดบิ ระดบั พรเี มย่ี มในราคายอ่ มเยาว์

Fanpage : Muanhomemade

0640654214

75

เฮอื นพมิ พว์ ภิ า​

ผลติ ภณั ฑ์ : สบ่หู อมสมนุ ไพร

เชยี งราย

พิมพ์วภิ า รัตนไชยนาค “เฮือนพมิ พ์วภิ า” ผลิตและจ�ำหนา่ ยสบู่ เคร่ืองส�ำอางและ
งานถักทอจากสมนุ ไพร โดยได้แรงบันดาลใจในการจดั ตงั้
เฮือนพิมพ์วิภามาจากความต้องการท่ีจะดูแลคุณแม่ในช่วง
ที่ซึ่งอยู่ในช่วงบัน้ ปลายของชวี ิต โดยคณุ แมเ่ คยเปน็ ผ้ทู �ำ
หนา้ ท่ี “ขับจอ้ ย” ท่ีซึง่ เปน็ ศลิ ปในการขบั ขานวรรณกรรม
แบบล้านนาในเน้ือหาเก่ียวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ของอ.เชยี งแสน จงึ ไดผ้ สมสมุนไพรชนิดต่างๆ เข้าด้วยกนั
โดยพัฒนาเป็นสูตรของตนเองที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
วรรณกรรมทอ้ งถนิ่ ของเชยี งแสน จากนน้ั สกัดออกมาเปน็
สารสกัดสมุนไพรเพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการท�ำสบู่
จนเปน็ ท่ยี อมรบั อย่างแพร่หลาย

095-129-5104 สบหู่ อมสมุนไพรเฮอื นพมิ พว์ ิภา จากดินแดนลา้ นนาสตู ร
pimwipadeuan ลับความงามต�ำรับเจ้านางยุคต้นก�ำเนิดอาณาจักรล้านนา
@gmail.com มี 2 สูตร คือ สบูว่ า่ นสาวหลง กลิน่ 5 ดอกไม้ และสบู่แก่น
www.huenpimwipa.com ฝางกล่นิ กุหลาบ ผลิตจากสมุนไพรจากภมู ปิ ญั ญา
284 ม.10 ต.บ้านแซว
อ.เชยี งแสน จ.เชียงราย
Fanpage : เฮือนสมุนไพร
พิมพว์ ภิ า

0951295104

76

ปริชาติ ทองบัวรว่ ง บรษิ ัท เชยี งราย ออรแ์ กนคิ เฮ้าส์ จ�ำ กดั
ผลิตภณั ฑ์ : พาสตา้ เสน้ สดจากข้าว
อนิ ทรยี แ์ ละสมนุ ไพร

เชยี งราย

จดุ เรม่ิ ต้น เกิดจากการคนในครอบครวั มภี าวะเบาหวาน
ภมู ิแพ้ ไซนสั และปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ จงึ ไดห้ นั มาปลูกพชื
ผกั แบบอนิ ทรยี ์ ไม่ใสป่ ุ๋ยเคมี ไมใ่ ชย้ าฆ่าแมลง ท�ำปยุ๋ หมัก
สารกำ� จัดแมลงเอง ผลผลิตท่ไี ดบ้ ริโภคเองในครอบครวั
เหลอื ก็แบ่งปนั เพอ่ื นบา้ น และจำ� หน่ายคร้ังแรกชื่อ Farm
Lek Lek ก็พอเพยี ง จนท�ำให้เป็นแรงบันดาลใจและจดุ เริม่
ต้นทไ่ี ด้ขยบั ขยายให้ด�ำเนินการธรุ กจิ ผลติ ผักอินทรีย์ และ
สรา้ งแบรนด์ Chiang Rai Organic House เชยี งราย
ออรแ์ กนคิ เฮ้าส์ ในปี 2556

061-796-2332 พาสตา้ เส้นสด Gluten-Free Fresh Pasta ผลิต
chiangraiorganichouse จากข้าว ผกั และสมุนไพรอนิ ทรีย์ สนิ ค้าและผลิตภณั ฑ์
@gmail.com เกษตรอนิ ทรยี ์แปรรปู ผา่ นกรรมวธิ ที ส่ี ะอาด ปลอดภยั ได้
www.chiangraiorganic มาตรฐาน เสิร์ฟความสด สะอาด หอม นมุ่ สคู่ รวั ทบี่ ้านคณุ
house.com
69 ม.13 บา้ นแมป่ ูคา ต.นาง
แล อ.เมือง จ.เชียงราย
Fanpage : Gluten-Free
Pasta พาสต้าปราศจากกลเู ตน
จากข้าวอินทรยี แ์ ละสมุนไพร
@cr.organic.house

0617962332

porpungun

77

วิสาหกิจชมุ ชนกล้วยตาก​

ผลติ ภัณฑ์ : เสน้ บะหม่ีแปรรปู จากกลว้ ย

เชยี งราย

ภูวิชญ์ สุวรรณร์ งุ่ โรจน์ กลุม่ วิสาหกจิ ชมุ ชนกลว้ ยตาก อ.แมล่ าว จ.เชยี งราย เดมิ ที
เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านซ่ึงเป็นสมาชิกในชุมชน
085-969-7856 เพ่ือท�ำกิจกรรมรวมกันและได้ยกระดับให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจ
[email protected] ชมุ ชนกล้วยตากในเวลาต่อมา แนวคิดการสรา้ งผลิตภณั ฑ์
www.kluainamwa.com ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากแม่ลาวนั้นเกิดจากใน
86 ม.2 ต.จอมหมวกแกว้ บริเวณพ้ืนที่ของชุมชนมีการปลูกกล้วยไว้เป็นจ�ำนวนมาก
อ.แมล่ าว จ.เชยี งราย 57250 เกือบทุกครัวเรือนจึงได้มีแนวคิดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์
Fanpage : Banana Hou-Se’ ต่างๆ จากกลว้ ยเพ่อื ทำ� ใหเ้ กดิ รายในชมุ ชนและเป็นอาชีพ
กลว้ ยอบ กล้วยผง เชียงราย เสริมของสมาชกิ ในชมุ ชน โดยผลติ ภัณฑ์หลกั ของกล่มุ นั้น
ส่งทัว่ ไทย คือกล้วยตาก ซึง่ ในปี 2552 กลมุ่ วสิ าหกจิ ชมุ ชนกลว้ ยตาก
– แมล่ าว ได้รบั การคัดสรรเป็นผลติ ภัณฑ์ ระดับห้าดาว ใน
0859697856 โครงการคัดสรรสดุ ยอดหน่งึ ต�ำบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย

เสน้ บะหมีแ่ ปรรปู จากแป้งกล้วย ซ่ึงเปน็ แปง้ ท่ที นต่อการ
ย่อย เมอื่ ทานไปแล้วจะท�ำใหร้ สู้ กึ อม่ิ นาน ชว่ ยในเรื่องของ
กรดไหลยอ้ น โรคกระเพาะ ท้องเสียและชว่ ยลดระดับน�้ำตาล
ไขมนั และคอลเรสเตอรอลในเลอื ด ชว่ ยเสริมสร้างสขุ ภาพท่ี
ดใี นระบบทางเดินอาหาร ไมใ่ ช้สารเต่มิ แต่งอาหารใดๆ

– ชนะเลิศการ Pitching สินค้าและบริการ กิจกรรม Born
Global BOOST Camp

78

[NEW] สรุปผลการดำเนินการโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ-Flip eBook Pages 51 – 100 | ผล ไม้ สํา ห รับ ผู้ ป่วย เบาหวาน – Sonduongpaper

กรรณฏา หม่นื อนนั ต์ น�้ำ พริกเกลอื คณุ สาคร

083-022-0645 ผลิตภณั ฑ์ : นำ้�พริกเกลือ
[email protected] ต้นต�ำ รบั

4/24 หมู่ 9 ต.บางสมคั ร ฉะเชงิ เทรา
อ.บางปะกง จ.ฉะเชงิ เทรา
Fanpage : นำ้ �พริกเกลือแม่ จุดเริ่มตน้ อาชีพหลกั ของชาวบา้ นบางปะกง จะทำ� นาปลกู
สาคร ขา้ วเลย้ี งปลา เนอื่ งจากพื้นท่ตี ดิ กับแม่นำ้� บางปะกงขึน้ ช่ือ
@qsp6974p ว่าในน�้ำมีปลาในนามีข้าวคุณตาจะออกจากบ้านไปท�ำนาแต่
Maesakorn23 เชา้ มืด คณุ ยายจะอย่บู ้านทำ� กับขา้ วเลี้ยงลูกคณุ ตาระหว่าง
maesakorn_23 กลบั บา้ นก็จะล่องเรือกางขา่ ยจบั ปลา อาหารหลักของ
บ้านเราจึงเป็นเมนูปลาทอดผัดพริกเกลือโดยมีส่วนผสม
ง่ายๆเพียงพริกแห้ง,กระเทียม,เกลือ,น�้ำตาล,ปลากรอบ
ผัดพริกเกลือเป็นกับข้าวที่เลี้ยงสมาชิกในครอบครัวมา
ตลอด 60 ปี ไดก้ ินกันทกุ คนในครอบครัว เราจงึ ใชช้ ื่อ
“นำ้� พรกิ เกลือแมส่ าคร” ตามชื่อคุณยายสาคร

น้�ำพรกิ เกลอื แมส่ าคร มีจุดเดน่ ดว้ ยสูตรท่ีคิดค้น
ดัดแปลงเองและควบคุมข้ันตอนการผลิตด้วยตัวเองท�ำ
สดใหมท่ ุกครง้ั ใช้วตั ถุดิบที่มีคณุ ภาพและหาไดใ้ นประเทศ
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะเติบโต
ในอนาคตอย่างต่อเนอ่ื ง

See also  [Update] คำคมเวลา ข้อคิดดีๆ เรื่องเวลา และการทำให้เวลาผ่านไปช้าๆ | เวลาชีวิต - Sonduongpaper

– Provincial Champion

30

ศุภลักษณ์ วัชรพลากร บริษทั WP Premium จำ�กดั

ผลิตภัณฑ์ : ผ้ผู ลติ และนำ�เขา้ สนิ คา้
พรีเม่ียมครบวงจร
ชลบุรี

เราเริ่มด�ำเนินธรุ กิจต้ังแต่ปี 2548 ด้วยประสบการณ์
กว่า 16 ปี ท�ำให้เราไดร้ ับความไว้วางใจจากลูกคา้ มากกวา่
500 องค์กรชัน้ นำ� ไม่วา่ จะเป็นโรงงานอตุ สาหกรรม,
สถาบันการศึกษา, หนว่ ยงานราชการ, รวมถงึ บรษิ ัทเหา้ ง
รา้ นต่างๆ ด้วยความหลากหลายของสนิ ค้ากวา่ 3,000
รายการ รวมถงึ การสรรหาสินคา้ ใหม่ๆ อยา่ งตอ่ เน่ือง ท�ำให้
ลูกค้าสามารถเลือกสินคา้ ได้ตรงตามความต้องการ

038-287-028 มีสนิ ค้าใหเ้ ลอื กหลากหลายตรงตามความต้องการและ
087-021-1211 งบประมาณ ราคาถูก คุณภาพดี จดั สง่ ตรงเวลา พรอ้ ม
[email protected] บรกิ ารหลงั การขายท่ดี เี ย่ยี ม
– สุดยอด SME
www.wppremium.co.th
470/15 ถ.สาครพิทกั ษ์
ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบรุ ี

Fanpage : สนิ ค้าพรเี ม่ยี ม
WP Premium
@wppremium

Chai087

31

อรุณี ทองสว่าง บรษิ ัท ไทยเนเชอรร์ อล
เอสเซ้นส์ จำ�กัด

ผลติ ภณั ฑ์ : เครื่องสำ�อางสมุนไพร
กรงุ เทพมหานคร

เริ่มด�ำเนนิ ธรุ กจิ ตั้งแต่ ปี 2548 จากผูป้ ระกอบการสินค้า
OTOP หา้ ดาวท่ีพัฒนาการผลิตอยา่ งตอ่ เนือ่ ง ได้รบั การ
ตอบรับอยา่ งดีจากผ้บู รโิ ภค และการสนับสนุนจากหน่วย
งานตา่ ง ๆ จากภาครฐั จนเปิดเป็น บรษิ ทั ไทยเนเชอร์รอล
เอสเซ้นส์ จ�ำกัด จดทะเบยี นเม่ือวนั ท่ี 11 มกราคม 2554
ถงึ ปัจจุบนั มสี ินคา้ กวา่ 50 รายการ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์
1.ผลิตภัณฑ์ดแู ลเสน้ ผม 2.ผลติ ภัณฑ์ดูแลผวิ 3.ผลิตภณั ฑ์
ไลย่ ุง 4.ผลติ ภณั ฑส์ ปา มีวางจ�ำหน่าย หลายชอ่ งทางทว่ั
ประเทศ และกำ� ลงั ขยายไปตลาดตา่ งประเทศ

081-441-0537 เครอื่ งส�ำอางสมนุ ไพรมสี ว่ นผสมจากสารสกัดทีเ่ ข้มขน้
02-372-1370 จากธรรมชาติ มคี ณุ ภาพและความปลอดภยั มีมาตรฐาน
[email protected] จาก มผช. ในราคาสมเหตสุ มผล
www.thainaturaless- – หลักสูตร “Smart Service บรกิ ารวิถีใหม่ สูต่ ลาดออนไลน”์
ences.com – “การสรา้ ง E-Branding และกลยทุ ธ์ตลาดดจิ ิตอล สำ� หรบั
290/67-68 ซอยรามคำ�แหง ธรุ กจิ เครอื่ งส�ำอางและความงาม”
122 แขวงสะพานสงู เขต – พฒั นาโครงการการพฒั นาสูตรต�ำหรบั ผลติ ภัณฑป์ ดิ ผม
สะพานสงู กรุงเทพฯ 10240 ขาวชนดิ ครมี ท่ีมสี ว่ นประกอบของสารสกดั ธรรมชาติ 2562-
Fanpage : NaturalEss- 2563 โดยศูนยน์ าโนเทคโนโลยีแหง่ ชาติ (nanotec)
ences290
@121qsihd

0814410537

natural__essences

32

ไซโลโชคชัยกรุ๊ป (ทบั พรกิ )

ผลติ ภณั ฑ์ : อนิ ทผลมั
สระแก้ว

พฒั น์ชญา เหลา่ ภทั รประสิทธ์ิ ในปี พ.ศ. 2553 ไดย้ ้ายภูมลิ �ำเนามาอยู่ที่ ต.ทบั พรกิ และ
ได้ประกอบอาชพี คา้ ขายยาเคมีภัณฑ์ เช่น ปยุ๋ เคมี ยาฆา่
หญา้ ยาฆา่ แมลง และเมล็ดพนั ธุ์ขา้ วโพด จนกระทง่ั ปี 2558
ลำ� ไยที่สวนได้ใหผ้ ลผลิตเปน็ ปแี รก แต่กวา่ จะท�ำล�ำไยขายได้
ตอ้ งใชต้ น้ ทุนท่ีสูงและตอ้ งใช้สารเคมีมากมาย ชวี ติ เริม่ มี
ความทุกขจ์ ากคนงาน บางคนเริ่มแพส้ ารเคมี สารเคมไี หล
ลงสู่น�้ำใตด้ ินและล�ำคลอง จงึ คิดว่าเราควรหาทางออกชวี ิต
ทเี่ ป็นทกุ ขใ์ หไ้ ด้ จนกระทงั่ ปี 2560 ได้ยกเลิกกจิ การขาย
เคมภี ัณฑ์ และเริม่ ท�ำสวนผลไมอ้ อรแ์ กนิค

082-219-7688 สวนของเราเป็น สวนเกษตรอนิ ทรีย์ มีพนื้ ท่ดี า้ นหนา้ ติด
[email protected] อ.คลองหาด – อ.อรัญประเทศ สามารถเปดิ เปน็ สวนเกษตร
– ท่องเท่ียวได้โดยสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายกับชุมชนให้
419 ม.2 ต.ทบั พรกิ น�ำผลผลิตทางการเกษตรมาขายท่ีหน้าสวนของเราได้
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ ใหส้ ามารถเขา้ ถึงสวนของเราได้งา่ ย อีกท้ังเรายังแบง่ ปัน
ชว่ ยเหลือชุมชน (บรจิ าคที่ดิน 10 ไร่ ทำ� เปน็ ทางสาธารณะ
Fanpage : อินทผลัมปนั สุข ประโยชน์ ที่จอดรถ) พรอ้ มดว้ ยความจริงใจ มุ่งมั่น ตง้ั ใจ
สระแกว้ ใส่ใจรายละเอยี ด ท่ีจะพฒั นาคณุ ภาพและผลิตภณั ฑต์ ่อไป

phat0822197688

33

บรษิ ัท ครวั ใจ กูร์เมต์ จำ�กัด

ผลติ ภัณฑ์ : ขนมอบ
และแช่แข็งต่างๆ
กรุงเทพมหานคร

การตอ่ ยอดธุรกจิ จากพ้ืนทท่ี ่ีตอ้ งการให้มีรายได้ และ
ผนวกกับความชอบทางเบเกอรี่ โดยเฉพาะครัวซอง เลย
มกี ารคิดค้นและเสาะหาครัวซองต์ท่อี ร่อย พัฒนาสูตรขนึ้
มาท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและรวมถึงน�ำเข้าเฉพาะจาก
ฝรั่งเศส รวมถงึ ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ และนำ� มาขายแบบแช่
แขง็ เพ่อื ให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ในการอบดว้ ยตัวเอง และ
ราคาสามารถจบั ตอ้ งได้

ณฏั ฐ์ธกรณ์ ภิญญานธิ ิกร

083-615-3978 ครวั ซองแช่แขง็ ทีม่ ีลกั ษณะเฉพาะท่มี กี ารน�ำเขา้ ท้งั ตวั
02-028-1386 จากฝรงั่ เศส และครัวซองตท์ ่ผี ลิตจากไทย กจ็ ะมลี ักษณะ
เฉพาะ ด้วยวตั ถุดิบน�ำเข้า รวมถึงการบริการทีย่ อดเยีย่ ม
[email protected] ให้กับลกู คา้


1059/6 ถ.พระราม 3 แขวง
ชอ่ งนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
Fanpage : croissant1386

@croissant1386

@croissant1386

croissant1386

34

บุญช่วย เนตรสว่าง แหล่งเรยี นรู้เกษตรอินทรีย์
บา้ นสวนมะเดอ่ื

ผลิตภัณฑ์ : อาหารบำ�รงุ พืช
ลพบุรี

จากร้านขายเคมภี ัณฑ์ เริ่มมาทำ� เกษตรอนิ ทรียเ์ พราะ
ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและส่งิ แวดล้อม ดนิ สร้าง
อาหารพชื ใชเ้ อง ใชว้ ตั ถดุ ิบในท้องถ่นิ เพ่ือลดต้นทุนในการ
ผลติ พืชผักและผลไม้ เมอื่ เราผลิตอาหารพชื ใชเ้ องไดแ้ ล้ว
จึงได้ถ่ายทอดความรู้น้ีซ่ึงเป็นประโยชน์กับเกษตรกรชาวไร่
ชาวนา ชาวสวน เพื่อให้ลด ละ เลกิ การใชป้ ๋ยุ เคมีและสารเคมี
ซึ่งราคาแพงและเปน็ อนั ตรายต่อสขุ ภาพ ส่ิงแวดล้อม จงึ ได้
มีการจัดอบรมให้กับเกษตรกรที่สนใจมาเอาความรู้นี้น�ำไป
ท�ำใช้เพอ่ื ลดตน้ ทนุ ในการผลิตพชื ปลอดภยั ตอ่ สง่ิ แวดล้อม

089-982-5827 เป็นแหลง่ เรยี นรู้เกษตรอนิ ทรียจ์ ดั อบรมให้ความรู้การ
084-606-7788 สร้างอาหารพืชเพ่ือน�ำไปใช้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดมีไว้
[email protected] บริการสำ� หรับผทู้ ่ีเรียนรแู้ ลว้ แตไ่ ม่ท�ำ
– โครงการพัฒนาสูส่ ดุ ยอด SME จังหวดั ปี 2563

2/1 หมู่ 4 บ้านสวนมะเดื่อ
ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม
จ.ลพบุรี
บญุ ช่วย เนตรสว่าง

0899825827

35

อนริ ุทธ์ิ รัศมศี รีตะกูล HOMRAK (หม่ รกั )

ผลติ ภณั ฑ์ : เคร่อื งแตง่ กายผสมผสาน
เทคนิคมัดยอ้ มด้วยครามธรรมชาติ

นนทบุรี

HOMRAK ผู้สร้างสรรคล์ วดลายงานศลิ ปะบนผนื ผ้าผนู้ ำ�
คราม ราชาแหง่ สีธรรมชาติ ภมู ิปญั ญาจากอดีตกาล มา
พัฒนา สร้างสรรค์ศิลปะลวดลายลงบนผนื ผา้ ด้วยเทคนคิ
การมัดยอ้ มเฉพาะตวั Human 3D Image เพอื่ ใหไ้ ด้โทนสี
ท่ีอบอุน่ ละมนุ ตา ลวดลายท่ีเปน็ เอกลักษณ์ ผสมผสานกับ
Design สู่งานแฟชัน่ รว่ มสมัยในสไตลโ์ มเดริ น์ มอบสมั ผสั
อันละมุนผิวและนําเสนอรูปแบบการสวมใส่ที่สอดคล้อง
กบั วถิ ีชวี ติ คนเมืองในปจั จบุ นั “Make a DIFFERENCE in
your life, FEEL natural when you WEAR.”

091-998-4056 ผู้สร้างศลิ ปะบนผนื ผา้ ท่ีสามารถสวมใสไ่ ด้ เราคือ แบรนด์
เคร่ืองแต่งกายที่น�ำภูมิปัญญาในเร่ืองการย้อมครามสี
[email protected] ธรรมชาติมาพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ให้เกิดลวดลายบน
ผนื ผ้า ด้วยเทคนิคพิเศษเฉพาะตัว สรา้ งสรรคใ์ หส้ อดคลอ้ ง
www.homrak.co กับ URBAN LIFESTYLE ตัดเยบ็ ดว้ ยกล่มุ ช่างในชมุ ชนท่ีมี
165/48 ม.3 ต. พมิ ลราช ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เพอ่ื สง่ มอบสนิ คา้ ท่ดี ีทีส่ ดุ และ
อ. บางบัวทอง จ.นนทบรุ ี มเี พยี งตวั เดียวในโลกเพือ่ คนพิเศษแบบคณุ

Fanpage : homraktiedye ปี 2563
– Success Case โครงการ BCG Model กระทรวงอตุ สาหกรรม
– – ได้แสดงผลงานใน Bangkok Design Week 2020
hom-rak – ผา้ ไหมแก้วซมั เมอร์ ขึน้ เดินแบบ Fashion Show Gala Night
homrak_tiedye – เขา้ รอบ OTOP PREMIUM GO INTER
– ชนะเลศิ การประกวดผา้ อัตลักษณ์ประจ�ำจงั หวดั นนทบุรี
– TCDC เชียงใหมเ่ ชญิ ไปโชวผ์ ลงาน “Chiangmai Design Week
– เจรจาธรุ กจิ “King Power“
– วัสดุ HOMRAK Fabric (MC# 11012-01) ได้ผ่านการคัดเลือก
พจิ ารณาเข้าฐานข้อมลู Material ConneXion ท่ัวโลก
– วัสดุ HOMRAK Fabric ไดร้ ับการติดต่อให้ไปจัดแสดงท่ี Material
Lab at Pratt Institute’s School of Design

36

บริษทั โอมม่ี เยลล่ี จำ�กดั

ผลิตภณั ฑ์ : ขนมเยลลี่
กรงุ เทพมหานคร

กมั มีเ่ ยลลี่ ตรา โอมม่ี ผลติ มากว่า 5 ปี เราทดลองและ
พัฒนาข้นึ จากสตู รของหลายๆ ประเทศ แล้วน�ำมาประยุกต์
ให้เขา้ กับลูกคา้ ของเรา คือ คนไทยและคนเอเชีย

สมพัฒน์ สธนวรรธน์

063-962-4540 กมั ม่ีเยลล่ีของตา่ งประเทศนน้ั จะมคี วามเหนียวและ
แข็งไมส่ มดุลกบั กรามของคนไทยและคนเอเชีย ทำ� ให้เคี้ยว
[email protected] ยากและทานได้ไม่ตอ่ เนื่อง แตเ่ ราทำ� ใหเ้ คย้ี วงา่ ย เคี้ยวได้
– ต่อเนื่อง เหนยี วนุ่มกำ� ลงั ดี มรี สเปรยี้ วหวานมกี ลนิ่ ผลไม้ที่
20/345 แขวงสามวาตะ แตกตา่ งกนั
วนั ตก เขตคลองสามวา
กรงุ เทพมหานคร 10510
Fanpage : บรษิ ทั โอมม่ี
เยลลี่ จำ�กัด
@ohmmyjelly

phat.ohm

ohmmyjelly

37

บรษิ ัทเฮลต้ี พี.เลิฟ จ�ำ กดั

ผลิตภณั ฑ์ : ผงเครอื่ งดม่ื ข้าวกล้องงอก

ราชบรุ ี

มนิสปณั ฑ์ ปล้ืมอารมย์ เราเหน็ คณุ ค่าและประโยชนม์ ากมายของสาร GABA
ในผงข้าวกล้องงงอกประกอบกับได้ชงด่ืมเองทุกวันเห็น
ผลลพั ธท์ ี่ดขี ึน้ ต่อสขุ ภาพด้วยตัวเอง จงึ มแี นวคดิ และแรง
จูงใจอยากให้ทกุ คนได้มสี ขุ ภาพทด่ี ี เราจงึ ได้คดิ ค้นสตู ร
ด้วยการผสมและชิมด้วยตัวเองจนได้เป็นสูตรกาแฟข้าว
กล้องงอก ไดร้ บั อนสุ ิทธบิ ตั ร “กาแฟขา้ วกล้องงอก” ทาง
หน่วยงานของรัฐได้ให้การสนับสนุนพัฒนาสูตรพัฒนา
แพคเกจจนเป็นผลติ ภัณฑ์ “เครอื่ งด่มื ข้าวกล้องงอก”

063-823-2239 สารส�ำคญั ของเราคือ สารกาบา GABA ช่วยให้สมองผอ่ น
[email protected] คลายลดความเครียดนอนหลับสบายป้องกันโรคอัลไซเมอร์อีก
– ทั้งผงเคร่ืองดื่มข้าวกล้องงอกพีเลิฟยังคงคุณค่าสารอาหาร
25 ม.10 ต.ท่าผา อ.บ้านโปง่ ส�ำคัญอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็น ธาตุเหลก็ วติ ามนิ อี วติ ามินบี 1
จ.ราชบรุ ี 70110 วติ ามินบี 2 วติ ามนิ บีรวม สารแอนโทไซยานิน สารแกมมา – ออ
รซิ านอล ใยอาหาร ฯลฯ ซึง่ ช่วยขยายหลอดเลอื ดลดความเสีย่ ง
– ในการเป็นโรคหวั ใจอัมพาต ลดคลอเรสเตอรอลเสรมิ สรา้ งและ
รักษากล้ามเนื้อ อดั แน่นดว้ ยคุณประโยชน์ท่รี ่างกายต้องการ
– ปี 2563 Boot up, Early stage
manisapun ปี 2564 โครงการปน้ั ดาว, Early stage, โครงการ voucher
– ของ สถาบันอาหาร

38

นัฐติกานต์ เสรมิ สุข บรษิ ัท ครยู ุ คอทเทจ จ�ำ กดั

ผลติ ภัณฑ์ : ขนมอบและ
ผัก/ผลไม้อบกรอบ
ราชบรุ ี

จากจดุ เร่มิ ต้นทำ� ขนมขายสนองนโยบายของโรงเรยี น
โดยรฐั บาลมนี โยบายสนับสนนุ โครงการ One School One
Product (วนั สคลู วัน โปรดกั ต์) มอบหมายใหแ้ ตล่ ะ
โรงเรยี นสรา้ งผลติ ภณั ฑ์ที่เป็นเอกลกั ษณข์ อง ตนเอง คร้ัน
ครูยุเกษียณออกมาได้ไม่นานจึงลุกออกมาสร้างงานที่
ถนัด สรา้ งเป็นจุดแข็งให้กับตวั เอง ขนมบ้านครูยุ นอกจาก
จะมกี ะหรพ่ี ฟั้ นมสด และยังมลี กู เดอื ยอบกรอบ เขา้ มาเสริม
ความอร่อยจนปัจจุบันเป็นกิจการท่ีได้รับความยอมรับจาก
ทว่ั ประเทศ

032-320-675 เรามีแหลง่ วัตถุดบิ ทางการเกษตรทม่ี คี ุณภาพ และมตี ลอด
089-832-1903 ทัง้ ปี ไมว่ า่ จะเป็น ลูกเดือย กลว้ ย มันหวาน มนั ม่วง เผอื ก โดย
[email protected] พืชผลทางการเกษตรนีแ้ หลง่ ปลกู ในประเทศไทย 100% และ
www.kruyu.com ไมม่ กี ารตัดแตง่ พันธุกรรม สามารถรับออเดอรไ์ ด้ตลอดปีเรา
4/30 หมู่ 5 ต.ดอนตะโก มีกระบวนการแปรรปู ทีท่ ันสมยั สามารถรองรบั ก�ำลงั การผลิต
อ.เมือง จ.ราชบรุ ี 70000 ได้มากกวา่ 10,000 ตัน/ปี สินคา้ ทกุ รายการสามารถปรับ
แต่งตามความต้องการของลูกค้า สามารถผลติ สินค้าภายใต้
Fanpage : @bannkruyu แบรนดข์ องลูกคา้ ได้อกี ดว้ ย เรามีมาตรฐานการผลิตสากล
พร้อมส่งออกไม่ว่าจะเป็น GMP, HACCP, HALAL
@kruyu – ACM, DTN India Business Matching
nannuttikan
kruyusnacks

39

บญุ ญาพร บญุ อู๋ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบ้านบางปา่

ผลิตภณั ฑ์ : เครือ่ งดื่มกลว้ ยผสมธญั พืช
ส�ำ เร็จรูป

ราชบรุ ี

วิสาหกิจชมุ ชนกลุ่มบ้านบางปา่ เป็นกลมุ่ เกษตรกรทรี่ วม
ตัวกันเพื่อหาช่องทางการระบายผลิตผลทางการเกษตร
ในช่วงวิกฤตราคาตกต่�ำและมีผลผลิตออกมากในฤดูกาล
รวมถึงการหารายได้เสริมเพ่ือแบ่งเบาภาระของครอบครัว
โดยได้รบั งบประมาณจากรฐั บาลในโครงการไทยยัง่ ยืน เรา
จึงเร่ิมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นสินค้าเพื่อใช้
ในการเกษตร เม่ือได้รับความสนใจเพิม่ ขึ้นสมาชิกมากขน้ึ
จึงร่วมกนั คิดแปรรูปผลติ ภณั ฑ์ โดยใชว้ ตั ถดุ ิบ ประเภทพชื
สมุนไพร จากเกษตรกรผปู้ ลูก ในชุมชน และพืน้ ท่ใี กล้เคียง

062-439-8385 วสิ าหกจิ ชุมชนกลมุ่ บา้ นบางปา่ ใชว้ ตั ถุดบิ มาจากแหล่ง
meenaboonau ปลูกในชุมชนซ่ึงใช้ระบบเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่
@gmail.com ผลิตภณั ฑท์ ่แี ปรรปู แล้ว จงึ มคี วามปลอดภยั ในเร่ืองการ
sites.google.com/view/ ปนเปอื้ นสารเคมอี นั ตราย ทงั้ นแ้ี หล่งวัตถุดบิ ส่วนใหญท่ ่ี
banbangpa กลุ่มน�ำมาใช้ในการแปรรูปปลูกอยู่ในพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์
18 หมู่ 1 ถนนราชาวดี ใกลแ้ หล่งน�้ำ อากาศ ดี จงึ ได้ผลผลิตทีอ่ อกดี รสชาติดีทัง้ ปี
ต.บางปา่ อ.เมือง จ.ราชบรุ ี นอกจากน้ีภายในชุมชนมตี ลาดวถิ ีชมุ ชน (ตลาดนดั ) เปน็
Fanpage : กลุม่ บ้านบา้ งปา่ เป็น จดุ จำ� หน่ายขายปลีกในชมุ ชนของตวั เอง
วิสาหกิจชุมชนเพือ่ เรียนร้อู าชพี 1. โครงการพัฒนาผูป้ ระกอบการใหม่ ปี 2563
ใหมใ่ ห้เกดิ รายได้ 2. โครงการพฒั นาศักยภาพและชอ่ งทางการตลาดเชิงลกึ
@boonyapon 3. โครงการปั้นดาว

meenaboonau

40

ชลวชั ร เรืองรจุ ริ ะ บริษัท สตรทั โปรเฟสชั่น จำ�กัด

ผลติ ภัณฑ์ : มะม่วงหิมพานต์
เผาโบราณ
นนทบุรี

เม็ดมะมว่ งหมิ พานต์เผาโบราณ แมเ่ ฒา่ เอียด ใส่ใจทุก
เมด็ เดด็ แบบตน้ ต�ำหรบั ใชก้ รรมวิธกี ารเผาเก่าแก่ดงั้ เดิม
สืบทอดกันมาหลายรุ่นกว่า 100 ปี จนถงึ ปจั จบุ นั รุน่ แม่
เฒ่าเอียด การนั ตคี วามอรอ่ ยจากรางวัลทไ่ี ด้รบั เชน่
– SME PROVINCIAL CHAMPIONS 2020 ของดีประจำ�
จ.นครศรีธรรมราช
– THE WINNER OF SUPER SME AWARD JOYFUL by
JD CENTRAL เปน็ ต้น

084-228-9246 ใช้กรรมวธิ กี ารเผาสูตรลบั ของครอบครวั ทแ่ี ตกตา่ ง
grandmomaead จากภูมภิ าคอน่ื ๆ ทำ� ให้มคี วามแตกต่างจากทอ้ งตลาดทว่ั ๆ
@gmail.com ไ ป ต ร ง มี ค ว า ม ห อ ม มั น แ ล ะ ค ง ค ว า ม ฟ รุ ต ต้ี ห ว า น เ ป ็ น
www.grandmomaead.com ธรรมชาติของเม็ดมะมว่ งหิมพานต์ ทห่ี าทานได้ยาก อกี ท้งั
108/44 มบ.ไลฟ์บางกอกบลู เรายังสนบั สนุนชมุ ชนเกษตรกรใหม้ รี ายได้ มีงานทำ� ไม่ตอ้ ง
เลอวารด์ รัชวิภา ต.สวนใหญ่ ไปท�ำงานต่างพ้ืนท่ีและยังสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชนให้มี
อ.เมอื ง จ.นนทบรุ ี รายไดพ้ เิ ศษ
Fanpage : grandmomaead – โครงการป้นั ดาว

@grandmomaead

tommysay

@grandmomaead

41

บรษิ ทั ชีวาดี โปรดกั ส์ จ�ำ กัด

ผลิตภัณฑ์ : น�ำ้ หวานดอกมะพรา้ ว

สมทุ รปราการ

มนัส ถนิ่ นาเมอื ง ที่นค่ี ือสวนมะพรา้ วในจังหวดั ราชบุรขี อง ‘ชวี าด’ี แบรนด์
ท่ีผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับศิลปศาสตร์ของชาวบ้าน
เพ่ือฟื้นชีพและต่อยอดการท�ำน�้ำตาลปึกโบราณจากน�้ำ
หวานดอกมะพร้าวซ่ึงใช้ประกอบอาหารบางชนิดให้เป็น
นวัตกรรมจากน�้ำหวานดอกมะพร้าวสุดแปลกท่ีไม่เหมือน
ใครและไม่มีใครเคยคิดท้ังน�้ำหวานไร้ผลึก/น้�ำส้มสายชู
เคร่ืองด่ืม/ซอสปรุงรสและหยาดน�้ำหวานนาโนรักษาผิว
หน้า ฯลฯ เพราะชวี าดีไม่เพยี งตอ้ งการให้ผู้บริโภคสุขภาพ
ดี แต่ต้องการสร้างชวี ิตดีท่ีย่ังยนื และมัน่ คงใหช้ มุ ชน

089-969-9825/7 สนิ คา้ และผลิตภณั ฑ์ของบรษิ ทั ชวี าดี โปรดกั ส์ จำ� กดั ขับ
Service.chiwadi เคล่ือนด้วยนวัตกรรมแตกไลน์สินค้าให้เข้ากับไลฟ์สไตล์
@gmail.com คนในปัจจุบันมากขึ้นและยังเป็นสินค้าอินทรีย์ที่มีคุณ
www.chiwadi.com ประโยชนต์ อ่ สขุ ภาพด้วย
59 อาคารพทิ ักษ์ ห้อง 104 – iTap, NIA, 7innovation
ม.6 ต.บางเมอื งใหม่ อ.เมอื ง
จ.สมุทรปราการ 10270
Fanpage : @chiwadipro
ducts
@818chkiz

Chiwadi02

chiwadi_products

42

หจก. ไทย มาสเตอร์ ดงั

ผลิตภณั ฑ์ : น้ำ�มนั สมนุ ไพรไทย
ตราเทวดาใจดี

กรงุ เทพมหานคร

พิสิษฐช์ ยั ชยาธรธนวฒั น์ เพราะเคยมอี าการปวดเมอื่ ยตามรา่ งกายเปน็ ประจ�ำ จงึ มี
ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยน้�ำมันนวดสมุนไพรอยู่
บอ่ ยครั้ง มีคร้ังหนึง่ ทน่ี วดดว้ ยนำ้� มันสมุนไพรพ้นื บา้ นจากทาง
เหนือร้สู ึกแตกต่างจากท่ีผา่ นมา ประทบั ใจในกล่นิ และสมั ผัส จน
ตอ้ งสอบถามผ้นู วด ซ่งึ ไดค้ �ำตอบว่าน้ำ� มนั สมุนไพรนี้เป็นสตู ร
โบราณพนื้ บ้านที่สืบต่อกนั มา จึงเกดิ แรงบันดาลใจในการค้น
ข้อมูลและศึกษาเพม่ิ เติม จากนั้นจงึ ปรกึ ษาเจ้าของสูตรท่ีเป็น
หมอยาพน้ื บ้านทางภาคเหนอื และไดร้ บั ความเมตตาใหส้ บื ทอด
สตู รมา จงึ เกดิ เป็นแบรนด์ “เทวดาใจด”ี

087-581-6336 เป็นน�้ำมันสมุนไพรทคี่ งเอกลกั ษณข์ องความเปน็ ไทย
081-300-4458 ผลติ มาจากสมุนไพรไทยทม่ี ปี ระโยชน์มากมาย ผ่านการ
thaimasterdunk คัดสรรสมุนไพรไทยช้ันยอดนานาชนิดเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสาร
@gmail.com สกัดอันทรงคุณค่า อนุรักษ์ข้ันตอนการผลิตใหเ้ ปน็ ไปตาม
www.baantevada.com แบบอยา่ งไทยโบราณ ผา่ นกรรมวธิ กี ารบ่ม/เคย่ี ว/สกดั
300/3 ซ.ประชาราษฎร์ 10 ดว้ ยกระทะทองเหลอื งกว่า 10 ชั่วโมง เพื่อคงคุณคา่ ไว้ซึง่
ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวง ประโยชน์ในตัวของสมุนไพรและสรรพคุณสูงสุดในการ
บางซอ่ื เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ผ่อนคลายกล้ามเนอื้ ตามแบบอยา่ งวถิ ไี ทยอยา่ งแท้จริง
Fanpage : น้ำ�มันสมนุ ไพรไทย
ตราเทวดาใจดี – โครงการการพฒั นาและยกระดบั ขีดความสามารถ
@645upclp วิสาหกิจชมุ ชน คลน่ื ลกู ใหมเ่ พือ่ การแข่งขันในตลาด New
Normal
baantevada – โครงการยกระดบั ผปู้ ระกอบการวสิ าหกิจรายย่อยให้
ประกอบธุรกจิ อย่างมืออาชีพ กิจกรมปั้นดาว 2564
– – Smart Trader Online
– เชอื่ มโยงเครอื ขา่ ยตลาดออนไลน์ สรา้ งคอนเทนต์และยอด
ขายให้ปงั
– โครงการสรา้ งเครอื ขา่ ยและพัฒนาผ้ปู ระกอบการเพ่ือ
เตรียมพร้อมสูก่ ารขยายธรุ กจิ (Networking-Smart
Leap Forward)

43

บริษทั แอลไลแอนซ์ ฟดู้
เอก็ ซเ์ พริ ท์ จ�ำ กดั

ผลิตภณั ฑ์ : เห็ดนางฟา้ อบกรอบ

สมทุ รปราการ

ศรัณธรณ์ เอกเมฑาสวสั ดิ์ “Munch Room” มนั ซร์ ูม เห็ดนางฟา้ อบกรอบ มีจดุ เริ่ม
ต้นจากความห่วงใยคนใกล้ตัวด้วยความใส่ใจในสุขภาพ
ของลูกชายคนเล็กที่ป่วยเป็นเบาหวานมีปัญหาสุขภาพ
ต้ังแตย่ ังเดก็ ของ ดร.เขมณฏั ฐ์ หลอ่ ศรศี ภุ ชัย CPO (Chief
Production Office) บริษทั แอลไลแอนซ์ ฟู้ด เอก็ ซ์
เพริ ์ท จำ� กัด หนึง่ ในทมี ผู้บริหาร ซ่งึ รบั ผดิ ชอบด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตสินค้าท่ีแตกต่างเน้นคุณค่าทาง
โภชนาการ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทานได้ทกุ เพศทกุ วัย และ
ทสี่ ำ� คญั คือรสชาติอร่อย

085-801-3673 เปน็ วัตถดุ บิ ทต่ี อบโจทยเ์ ร่อื งของคณุ คา่ ทางโภชนาการ ท่ี
02-006-7235 เพาะปลูกเองซ่ึงใช้วัสดุจากธรรมชาติปราศจากสารตกค้าง
[email protected] เพาะในระบบฟาร์มปดิ ควบคุมระดับอณุ หภูมิภายในฟาร์ม
room.com ดว้ ยเทคโนโลยี ถกู น�ำมาแปรรูปด้วยกรรมวิธกี ารอบกรอบ
อย่างพิถีพถิ นั ไม่ผา่ นการทอด ไม่ใช้นำ้� มนั จงึ ไดเ้ นอ้ื เหด็
www.crispymunchroom.com นางฟา้ ทปี่ ราศจากไขมันทรานซ์ คอเลสเตอรอลต่ำ� ไม่มีแป้ง
ผสมท�ำให้สามารถเก็บได้นานโดยยังคงไว้ซ่ึงคุณค่าทาง
42/6 หมู่ 4 ต.บางกอบัว โภชนาการ
อ.พระประแดง
จ.สมทุ รปราการ 10130
Fanpage : MunchRoom เหด็
นางฟ้าอบกรอบ
@munchroom

@munchroom

44

โรงเรยี นเสริมสวยตดั เย็บ
เส้อื ผ้าสตรีศรปี ระภัสสร

ผลติ ภณั ฑ์ : แชมพคู รีมนวดสมนุ ไพร

ราชบรุ ี

ศรีประภสั สร เทียนเทย่ี ง จุดเร่มิ ต้นของผลติ ภณั ฑ์ตา่ งๆ มาจากการทีส่ ว่ นตัว
เปิดธุรกิจโรงเรียนสอนเสริมสวยและร้านเสริมสวยจึงท�ำให้
ต้องใช้แชมพูทุกวันซ่ึงแต่ก่อนทางร้านใช้แชมพูทั่วไปท่ีมี
ขายตามทอ้ งตลาด แต่เมอื่ ใช้ไปนานๆสารเคมจี ากแชมพู
ตามท้องตลาดท�ำให้มือของช่างท่ีสระผมนั้นด�ำและแห้ง
กร้านทางเราเล็งเห็นถึงปัญหานี้และได้ทดลองและคิดค้น
สตู รแชมพทู ่ีมีสว่ นผสมของสมุนไพร ซ่งึ ไม่เป็นอนั ตรายต่อ
ผใู้ ช้ จนถงึ ปจั จบุ นั ทางรา้ นนอกจากจะผลิตเพอ่ื จำ� หนา่ ยยัง
ผลติ เพอื่ ใชภ้ ายในร้านอกี ดว้ ย

081-995-7642 ทางเรามีกรรมวธิ ีท่ลี ะเอยี ดและเอาใจใส่ เรม่ิ ตั้งแตก่ ารคัด
[email protected] สรรคว์ ตั ถุดิบ การสกดั วัตถุดิบไปจนถึงกรรมวธิ กี ารผลติ
– เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดและสะอาด
91-93 ถ.คฑาธร ต.หนา้ เมือง ปลอดภัยได้มาตรฐานที่สดุ
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
– โครงการสง่ เสริมการตลาดผลติ ภณั ฑช์ มุ ชน
Fanpage : Srisamunprai – SME
– โครงการหนงึ่ ตำ� บลหนึง่ ผลติ ภัณฑO์ TOP
– – โครงการพฒั นาศักยภาพ กล่มุ อาชีพผลติ
nu91. สินค้าชมุ ชน โดยสสว.,
Srisamunprai – โครงการสง่ เสริมการพฒั นาผลติ ภณั ฑ์
– โครงการคดั สรรค์ดาว ผลติ ภัณฑช์ มุ ชน
– โครงการพัฒนาคณุ ภาพผลิตภณั ฑ์
– โครงการผลติ กลุ่มอาชีพแปรรูป
ผลิตภณั ฑ์(เปน็ วิทยากร)

45

บรษิ ทั บ้านบุญ ก๊ดู ฟู้ด จ�ำ กดั

ผลติ ภณั ฑ์ : มะมว่ งพรเี มี่ยมอบแหง้

นนทบรุ ี

เน่อื งจากเรามีแหลง่ วัตถดุ ิบคอื มะม่วงน้�ำดอกไม้ เปน็
จ�ำนวนมากและราคาในทอ้ งตลาดค่อนข้างต�่ำ จึงอยาก
เพิม่ มลู คา่ ของมะม่วงด้วยการน�ำมาอบแหง้ ใหส้ ามารถเกบ็
มะมว่ งไดน้ านขนึ้ และสะดวกในการรบั ประทาน

ชมุ พล ช�ำ เรืองฤทธิ์

090-236-9989 เราเลือกใช้มะมว่ งน�้ำดอกไม้ เพราะมรี สชาติหวาน เม่อื
[email protected] นำ� มาอบแห้งจึงไม่ต้องเติมน�ำ้ ตาลเพมิ่ เหมาะส�ำหรับคนรัก
– สุขภาพ หรือคนท่ีไม่ชอบรสหวานมาก คนทเ่ี ปน็ เบาหวานก็
47/2 หมทู่ ี่ 2 ถนนปลายบาง สามารถรบั ประทานได้ เพราะมะม่วงอุดมไปดว้ ยสารอาหาร
ต.มหาสวสั ดิ์ อ.บางกรวย ท่เี ปน็ ประโยชนต์ ่อร่างกายหลายอยา่ ง
จ.นนทบุรี 11130


kaewnam_29

46

วสิ าหกิจชมุ ชนุ
ไดมอนด์กรีนฟาร์ม

ผลติ ภัณฑ์ : สมุนไพรแปรรปู

ปราจนี บุรี

วิสาหกจิ ชมุ ชนไดมอนดก์ รนี ฟาร์ม มวี ตั ถปุ ระสงคร์ ่วม
กันปลูกพชื ผัก ผลไม้ สมุนไพร โดยเปน็ ระบบอนิ ทรยี ์ เพอ่ื
บริโภคและจ�ำหน่ายมีการน�ำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ผลิต
ได้ในฟาร์มมาจ�ำหน่ายทั้งสดและแปรรูปและการซ้ือผลผลิต
เกษตรอินทรยี จ์ ากเครอื ข่ายมาแปรรปู จำ� หนา่ ย

รุ่งอรณุ เลศิ ปญั ญาธร

085-141-2222 เปน็ การรวมตัวของกลุ่มสมาชกิ ในชมุ ชนและเครือขา่ ย
[email protected] เกษตรอินทรีย์ที่จะร่วมผลิตอาหารปลอดภัยให้กับชุมชนและ
sites.google.com/view/ สังคม มีความมงุ่ มัน่ ทจี่ ะร่วมกันทำ� เกษตรระบบอินทรยี ์ ตงั้ แต่
diamondgreenfarm กระบวนการผลิตตน้ นำ้� กลางนำ้� ปลายน้�ำ คอื การปลูก การ
170 หมู่ 7 บ้านบุเส้ียว แปรรปู การตลาด ควบคู่กับการดแู ลเศรษฐกิจให้สามารถอยู่
ต.บา้ นนา อ.กบินทรบ์ รุ ี ได้อย่างพอเพียงและสุขภาพของคนในครอบครัวมีสุขภาพที่
จ.ปราจีนบรุ ี 25110 แข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไขเ้ จบ็ และโรคระบาดรา้ ยแรง ดว้ ย
Diamond green farm การบรโิ ภคผลผลิตท่ปี ลกู กนั เอง “กนิ ที่ปลูก ปลกู ทกี่ ิน มีเหลอื
แบ่งปนั และจำ� หน่าย”

– เขา้ รว่ มกิจกรรมตลาดจริงใจของทอ๊ ปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0851412222

47

ถิรดา เอกแก้วนำ�ชยั วิสาหกิจชมุ ชนบ้านรมิ คลอง
โฮมสเตย์ ต�ำ บลบ้านปรก

ผลิตภัณฑ์ : น�้ำ ตาลมะพรา้ ว

สมทุ รสงคราม

ถิรดา เอกแกว้ นำ� ชยั หรือ ป้าเล็กชาวสวนมะพร้าว ต.บา้ น
ปรก อ.เมอื ง จ.สมุทรสงคราม ไดร้ วมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลติ
มะพร้าวตาล ปลูกมะพร้าวตาลสายพันธุ์ดี และควบคุมการ
ผลติ ให้ปลอดสารพิษทกุ ข้นั ตอน ต้งั แตก่ ารปลูกการดแู ล
รักษาการป้องกันก�ำจัดโรค และแมลง ตลอดจนข้ันตอน
การเก็บเก่ียวผลผลิตในการเก็บน�้ำตาลมะพร้าวจากดอก
มะพร้าว รบั ซ้อื น้ำ� ตาลใสจากสมาชกิ เพ่อื นำ� มาเคีย่ วเป็น
น้�ำหวานดอกมะพร้าวพร้อมบรรจุขวดในขณะท่ีน้�ำตาลยัง
รอ้ นเพือ่ ป้องกันเชือ้ โรคต่าง ๆ ปราศจากสารเคมี

089-170-2904 น�ำ้ หวานดอกมะพร้าว (Coconut Flower Syrup) เปน็
homestay_baanrimk น้ำ� ตาลที่ได้จากดอกมะพร้าวแท้ 100% นวตั กรรมต่อยอด
[email protected] ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านจากการท�ำน้�ำตาลมะพร้าวเป็นน�้ำหวาน
www.baanrimklong.net ดอกมะพรา้ ว ผลติ ภัณฑเ์ พื่อคนรกั สุขภาพ และผ้เู ป็นโรค
43/1 หมทู่ ่ี 6 ต.บ้านปรก เบาหวาน ผ่านการทดลอง และวิจัยว่ามคี ่าดัชนนี ำ้� ตาลตำ่�
อ.เมอื งฯ จ.สมทุ รสงคราม ผูเ้ ป็นเบาหวานสามารถรับประทานได้ ใหค้ วามหอมหวาน
75000 กลมกล่อม ใชป้ รุงอาหารไดท้ ัง้ คาวหวานขนม และเครอื่ ง
Fanpage : บา้ นรมิ คลอง ดื่มใชแ้ ทนนำ้� ตาลไดโ้ ดยไม่เสยี รสชาติ
โฮมสเตย์ – โครงการ Excellence Center ปี 2562

0891702904

48

บริษัท ที ซี เกษตร จำ�กดั

ผลิตภณั ฑ์ : กาแฟสด
ออรแ์ กนคิ พร้อมดริป

กรุงเทพมหานคร

ชาย อย่างรวย ช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯเราได้ทราบปัญหาเร่อื งรายได้จากการจำ� หนา่ ย
เมล็ดกาแฟของชาวอาข่าที่สูงบ้านปางขอนตกต�่ำลงเพราะถูกกดราคาจากพ่อค้า
081-827-6615 คนกลาง เราทราบวา่ รายไดจ้ ากการปลกู กาแฟของของชาวอาข่าท�ำให้ชาวอาขา่ หนั มา
02-363-4318 ถึง 21 ให้ความส�ำคญั กบั การปลูกกาแฟ จนสง่ ผลใหเ้ กิดการฟ้นื ฟูสภาพปา่ ต้นนำ้� และแพร่
[email protected] ขยายเพิ่มมากขึ้นเป็นวงกวา้ ง รวมถึงยงั เป็นแนวกนั ชนในการป้องปญั หาการปลูก
www.amacoffeetc.com พชื เสพตดิ ด้วย อกี ทัง้ ชาวอาข่ายงั เป็นตน้ แบบท่ีทำ� ใหช้ าวไทยภูเขากลมุ่ อื่นๆ โดย
41/349 ชน้ั 2 มบ. ไดมอนด์ รอบอีก 5 หมบู่ ้าน ไดห้ นั มาหยดุ บุกรกุ ปา่ ตน้ น�้ำและเรม่ิ ทจ่ี ะเปลี่ยนมาปลูกกาแฟกับ
แกรนด์ วิลล์ ถ.นวลจันทร์ ปลูกพืชอ่ืนปกคลุมดินจนกลายเป็นพื้นท่ีสีเขียวที่ก�ำลังขยายตัวออกไปเป็นวงกว้าง
แขวงนวลจนั ทร์ เขตบึงกมุ่ บริษัทฯเราและกลมุ่ เพือ่ นนักธรุ กจิ จงึ ได้เข้าไปในพนื้ ทีเ่ พ่อื พิจารณาแนวทางการช่วย
กรุงเทพฯ 10230 เหลือประชาชนชาวอาข่าเหล่าน้นั ซ่งึ ในเบ้อื งตน้ ได้เขา้ ไปช่วยเหลอื โดยการใหค้ วามรู้
Fanpage : อะมาคอฟฟี่ ดา้ นการเพ่ิมมลู คา่ ผลผลติ สนบั สนนุ เคร่ืองจกั ร เคร่อื งมอื และเคร่อื งใชบ้ างสว่ นแบบ
ปางขอน ให้เปล่าและช่วยให้มีการรวมกลุ่มผลผลิตและจ�ำหน่ายในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน
@amacoffee.tc จนสามารถทำ� ใหช้ าวอาข่ารวมตวั กันจัดตง้ั เปน็ วสิ าหกิจชมุ ชนกาแฟอาข่าปางขอน ได้
root228 สำ� เรจ็

กาแฟรักษาป่าต้นน้ำ� เป็นกาแฟแบรนดอ์ ะมาคอฟฟ่ีปางขอน เป็น
กาแฟสายพันธอุ์ ราบกิ า้ 100%และได้รับ รบั รองวา่ เปน็ กาแฟออร์แกนนิค
ทีป่ ลกู โดยวิธธี รรมชาตโิ ดยไม่ใชส้ ารเคมี และปลกู บนยอดดอยระดับจาก
น�้ำทะเล 1280 เมตร ซ่งึ กาแฟสายพนั ธน์ุ ี้ปลูกทยี่ งิ่ สงู ก็จะมกี ลนิ่ หอมมาก
กาแฟอราบิกา้ มีคาเฟอ่ นี แค่ 1% ซ่ึงคัดเฉพาะเม็ดเชอร่สี ุกและได้มาตารา
ฐานเทา่ นั้น

บรรจภุ ัณฑ์ เลือกใช้เปน็ ถุงซิปลอ็ คเพอื่ ความสะดวกในการเปดิ ใช้ เปน็
ซองฟอยส์ท่ีมเี ช็ควาล์ว ท่ีเปรยี บเสมอื นเกราะปอ้ งกันออกซเิ จน ไมใ่ ห้ไหล
เขา้ ไปในซอง จะช่วยเกบ็ กล่ินกาแฟ คงความหอม และยืดเวลาความสด
ใหม่ใหย้ าวนาน

– โครงการปลกู ปา่
– บรจิ าคกาแฟดรปิ พร้อมด่มื 80 กลอ่ ง ใหก้ บั คณะแพทย์
รามาธิบดเี พอ่ื สกู้ ับสถานการณ์โรคปัจจุบนั

49

บรษิ ทั เอล ชารโ์ ร
เมก็ ซไ์ ทย จ�ำ กัด

ผลติ ภัณฑ์ : อาหารพร้อมบริโภคแชแ่ ข็ง

กรุงเทพมหานคร

บริษทั ฯ เปน็ ผเู้ ชยี่ วชาญทางดา้ นการผลิตอาหารเมก็
ซิกันในรูปแบบผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งสาลีตอร์ติญ่าแช่แข็ง
ผลติ ภัณฑ์ขา้ วโพดแปรรปู แช่แขง็ ผลติ ภัณฑอ์ าหารพรอ้ ม
บรโิ ภคแชแ่ ขง็ ผลติ ภณั ฑอ์ าหารพรอ้ มบริโภคกล่มุ ขนมอบ
(ขนมขบเคี้ยวที่มีข้าวโพดและแป้งสาลีเป็นองค์ประกอบ
หลกั ) และผลติ ภัณฑซ์ อสในภาชนะบรรจุปิดสนทิ

กชพรรณ มณีนาค

02-934-2105 ถงึ 6 บรษิ ทั ได้เปิดท�ำการมาแลว้ มากกว่า 10 ปี สินค้าหลัก
elcharromexthai ของบริษัทคือ อาหารและขนมเม็กชกิ นั ซง่ึ ธุรกิจมกี ารเจรญิ
@live.com เติบโตอย่างต่อเน่ืองสามารถตอบโจทย์ทั้งลูกค้าชาวไทย
www.elcharromexthai.com และชาวต่างชาตไิ ด้เปน็ อย่างดี
357/6 ถนนลาดพร้าว แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง เข้ารว่ มการจดั งานแสดงสินคา้
กทม. 10310 – ตัวแทนสถานทตู เมก็ ซโิ ก ในการ
Fanpage : El Charro Thai- จัดแสดงสนิ ค้าเม็กซกิ ัน งานคณะ
land ภริยาทตู โดยสภากาชาดไทย และ
– เทศกาลออกรา้ นนานาชาติ YWCA

elcharromexthai

@elcharromexthai

50

บริษทั มาดีมาร์เกตตงิ้ จ�ำ กัด

ผลติ ภัณฑ์ : เมด็ มะม่วงหิมพานต์อบ

กรุงเทพมหานคร

เริม่ ตน้ ผลติ ภณั ฑส์ ตู รในครวั เรอื นทีท่ ำ� ทานกนั เปน็ ขนม
ทานเลน่ แตพ่ อท�ำส่งใหเ้ พื่อนหรือคนรู้จักทาน กม็ ีการโทร
มาขอให้ท�ำให้และก็ค่อยเพ่ิมข้ึนเป็นการขายในครัวเรือน
จนกระทงั่ เกดิ เป็นแบรนด์มาดใี นปัจจบุ นั

สุพิชฌาย์ เศรษฐเกษตร

095-953-8290 เมด็ มะม่วงหิมพานตส์ ูตรของทีร่ า้ นจะเป็นการอบ และน�ำ
ssupitcha มาค่วั กบั สมุนไพรคือ พริก กระเทียมและใบมะกรดู จงึ ท�ำให้
@madeemarketing.com ความหอมของพริกและกระเทียมซึมเข้าสู่เนื้อเม็ดมะม่วง
– ส่วนกระเทียมและใบมะกรูดจะกรอบก�ำลังดีหืนและเหนียว
95/121 ถ.บรมราชชนนี เม่อื เก็บไว้ทานไม่หมด
แขวงอรณุ อมรินทร์ เขต – โครงการ Boost
บางกอกน้อย กทม. 10700 Up ของ สสว.

51

หจก. เนเชอรัล ริช เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ : เครอ่ื งสำ�อาง AuraMyst

เชียงใหม่

ปยิ ะมาศ พพิ ฒั นพ์ ลั ลภ เนเชอรัล ริช กอ่ ตง้ั ขึน้ ในรปู แบบภมู ิปญั ญาทอ้ งถ่ิน ซึง่
ได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรและพืชผลทางการ
เกษตรของไทย จงึ ไดน้ ำ� มาแปรรูปเปน็ ผลติ ภณั ฑ์เคร่ือง
สำ� อางเพื่อสุขภาพ ผสมผสานการใชน้ วัตกรรม Nano–
Technology เพือ่ เพิม่ ประสิทธภิ าพใหแ้ ก่ผลติ ภณั ฑ์ อกี ทง้ั
ยงั ได้รบั ความร่วมมือจากมหาวทิ ยาลัยราชภัฏเชยี งราย ใน
การวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้กระบวนการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการผลิตและได้ร่วมมือกับกลุ่ม
วิสาหกจิ ชมุ ชน เพ่อื สรา้ งอาชีพ เพ่มิ รายไดจ้ ากการจ้างงาน
พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ห้องสาธิตกระบวนการผลิตให้
กับผสู้ นใจศกึ ษาดูงานเป็นหมูค่ ณะ

087-878-3536 เครื่องสำ� อางเซรัม่ โฟมล้างหน้า มารค์ หน้า เซรั่มยก
[email protected] กระชบั หน้าขาวใส น้�ำมนั นวดปวดเมอ่ื ยคลายเส้น เป็น
naturalrichthailand.com สมนุ ไพรไทย คัดสรรจากสารสกดั ธรรมชาตผิ สมผสาน
99/1 ม.1 ถ.สนั กำ�แพง นวัตกรรมการวิจัยท่ีได้รับการรองรับใช้แล้วเห็นผลหน้าจะ
ต.ตน้ เปา อ.สนั กำ�แพง ตึง ริว้ รอยลด หน้าขาวใสข้นึ จุดด�ำๆ ลดลง
จ.เชยี งใหม่ 50130
Fanpage : Auramyst Whiening – SME Regular Level

Serum


auramyst

52

รจู สิ เซรม่ั

ผลิตภัณฑ์ : RUJIS Longan Serum

เชียงใหม่

ภทั ร เดชารัตน์ ผปู้ ระกอบการดำ� เนนิ กิจการสวนล�ำไยมาอยา่ งยาวนาน
มพี ้นื ที่สวนล�ำไยกวา่ 10 ไร่ ที่ อ.จอมทอง จ.เชยี งใหม่ เดมิ
093-635-9355 ผู้ประกอบการมีการแปรรูปล�ำไยสดเป็นล�ำไยอบแห้งเพ่ือ
kamonporn017 จ�ำหน่ายในท้องตลาดในการท�ำล�ำไยอบแห้งจะต้องท�ำการ
@gmail.com คว้านเอาเมล็ดล�ำไยทิ้งผู้ประกอบการมีแนวคิดที่ต้องการ
www.rujisthailand.com นำ� เมลด็ ลำ� ไยมาพัฒนาเป็นผลติ ภณั ฑ์ จงึ ท�ำการค้นควา้
455/194 ม.6 ต.สันทราย ถึงคุณประโยชนข์ องสารสกัดท่ไี ดจ้ ากเมล็ดล�ำไย พบวา่
น้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สารสกัดจากเมล็ดล�ำไยประกอบไปดว้ ยสารสำ� คญั กล่มุ โพลี
50210 ฟีนอล (Polyphenol) อาทิ Gallic acid, Ellagic acid และ
Fanpage : Rujisthailand Procyanidin เปน็ ต้น ซงึ่ สามารถช่วยบำ� รงุ ใหค้ วามชมุ่ ช้ืน
@rujiserum แก่ผิวอยา่ งอ่อนโยนไมก่ ่อให้เกิดการระคายเคอื ง ตอ่ ตา้ น
0936359355 ริ้วรอย ช่วยฟ้ืนฟสู ภาพผวิ ให้เปลง่ ปลง่ั สดใส ไม่หมองคล้�ำ
rujiserum_official
เซร่มั จากสารสกดั เมล็ดล�ำไย บ�ำรงุ ผิวหน้าขาวใส ลดต้น
เหตกุ ารเกดิ สวิ การอักเสบ ลดริ้วรอย ผิวกระจ่างใส

53

ณฐั ชนกฝ้ายแพรไหม

ผลิตภัณฑ์ : เสอ้ื ผา้ จากเส้นใยแปรรูป

เชยี งใหม่

ณัฐวุฒิ โล่หช์ นะเจรญิ พร ผู้ประกอบการมีความสนใจเกย่ี วกับผ้าทอท้องถน่ิ ของ
ภาคเหนือตอนบนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสวยงามอีก
ท้ังส่อื ถงึ วัฒนธรรมและศิลปะของท้องถน่ิ คอื อาณาจักร
ล้านนาในอดีต โดยเจา้ ของกิจการช่นื ชอบผ้าทอโบราณและ
ได้ท�ำการสะสมผ้าเก่าซึ่งเป็นงานหัตถกรรมจึงได้ท�ำการ
ศึกษาถึงการทอผ้าจากช่างฝีมือในพื้นท่ีและพัฒนาให้
เกิดความคิดที่จะจัดตั้งธุรกิจในการผลิตผ้าทอและออก
เส้ือผ้าเพ่ือจ�ำหน่ายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์รวมถึง
เผยแพร่ความงดงามและคุณค่าของเสื้อผ้า-สิ่งทอท่ีเป็น
เอกลกั ษณข์ องล้านนาให้แก่สายตาคนทว่ั ไป

081-111-1929 เสื้อผา้ ส่ิงทอจากเสน้ ใยธรรมชาตแิ ละเสน้ ใยแปรรปู ​เปน็
[email protected] เสอ้ื ผ้าท่มี ีการใช้นวัตกรรมเส้นใย เชน่ การใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติเคลือบผิวผ้าการใช้เส้นใยจากขวดพลาสติก
www.natchanokhandmade.com รีไซเคลิ การนำ� เอานวัตกรรมใหม่มาผลติ ไมว่ า่ จะเป็นเส้นใย
ทีก่ ันแสง UV เส้นใยทลี่ ดความยับของเน้อื ผ้า เป็นต้น
123 ม.1 ต.สันตสิ ขุ อ.ดอย
หลอ่ จ.เชยี งใหม่ 50160
Fanpage : ณัฐชนกฝ้ายแพร
ไหม

0814560876

54

จารวุ รรณ พิพฒั น์พัลลภ บริษทั หเคลยุรื่อสง์ หเงัตินถจกำ�รกรัดม

ผลติ ภณั ฑ์ : หัตถกรรมเครื่องเงนิ

เชียงใหม่

รา้ นหลุยสห์ ัตถกรรมเครือ่ งเงนิ มชี อื่ เสยี งโดง่ ดังจาก
กรุงเทพฯและได้ย้ายกิจการมาที่จังหวัดเชียงใหม่ในนาม
ร้านหลุยส์ซิลเวอร์แวร์เร่ิมต้นโดยการรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทั้งยโุ รป อเมรกิ า ญ่ีปนุ่ มีสนิ ค้างานหัตถกรรม
ตา่ งๆ ท่เี ป็นงานฝีมอื ชิ้นเอกมากมายซึ่งเป็นคณุ ค่าทาง
ด้านศิลปกรรมท่ีหาชมได้ยากมีหนึ่งเดียวในโลกผลิตภัณฑ์
เคร่ืองเงินของรา้ นยังเปน็ สินคา้ OTOP สรา้ งชือ่ เสียง
หน่ึงต�ำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ให้กับจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับ
รางวลั ท่ี 1 ของประเทศไทย

081-950-1411 งานหตั ถกรรมเครอ่ื งเงิน เคร่อื งประดับ อญั มณี แผน่
[email protected] ภาพ และสนิ คา้ หตั ถกรรมเครอื่ งเงนิ ตา่ งๆ มีเอกลักษณ์
www.louissilverware.com เฉพาะ งดงาม หตั ถกรรมงานฝมี ือชน้ิ เอก คณุ ค่าทางด้าน
99/1 ถ.สันกำ�แพง ศิลปกรรมท่หี าชมได้ยาก
ต.ตน้ เปา อ.สันกำ�แพง
จ.เชียงใหม่ 50130 SME Regular Level
Fanpage : หลุยส์เครื่องเงนิ
Louis silverware Thailand

0819501411

55

ชลชิชา ชูจิตร วสิ าหกิจสชมุมุนชไนพดรเอชกยี ไงมดแ้ าลวะ

ผลติ ภัณฑ์ : ชาดอกกหุ ลาบอนิ ทรีย์

See also  วิถีชีวิตคนดอย ep.186 พี่น้องทำกระทงแข่งกันใครสวยกว่ามาลุ้นกันค่ะ | ชีวิตที่ประสบผลสำเร็จเป็นผลมาจาก

เชียงใหม่

เกษตรอินดี้ Organic Farm คอื กลมุ่ เกษตรกรรนุ่ ใหม่
ที่เห็นความสำ� คญั ของการท�ำเกษตรอนิ ทรีย์ เราเปน็ ฟารม์
ผลิตไส้เดือนและมูลไส้เดือนเพื่อน�ำไปปรับปรุงบ�ำรุงดิน
เพราะเราคิดว่าดินคือส่วนท่ีมีความส�ำคัญมากในการท�ำ
เกษตรอนิ ทรยี ์ โดยเปา้ หมายการท�ำเกษตรของเราไม่ใช่เเค่
มผี ลผลิตขายคนเดยี วแลว้ จบ แต่การทำ� เกษตรของเราคอื
การท�ำเกษตรอินทรีย์เป็นแบบอย่างเพ่ือปรับเปล่ียนการ
ทำ� เกษตรเเบบใช้สารเคมใี นชมุ ชน มาท�ำเปน็ เกษตรอินทรยี ์
เราจะท�ำให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติเพ่ือการท�ำเกษตร
อนิ ทรียท์ ่ยี ัง่ ยนื

086-928-8685 ดอกกุหลาบอินทรีย์อบแหง้ ปลกู ในระบบเกษตรอนิ ทรีย์
ที่มีใบรับรองจาก “PGS สหกรณเ์ กษตรอินทรีย์จงั หวัด
[email protected] เชยี งใหม่”โดยดอกกหุ ลาบท่นี ำ� มาอบแห้งนัน้ เปน็ สายพนั ธุ์
www.kasetindy.com ทเ่ี หมาะส�ำหรบั การทำ� ชาดอกกหุ ลาบโดยเฉพาะ มกี ลน่ิ หอม
524 ม.2 ต.เมอื งงาย ชว่ ยทำ� ให้ผ่อนคลาย ชาดอกกหุ ลาบเปน็ ประเภทชาดอกไม้
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สมุนไพร เหมาะสำ� หรับดมื่ ได้ทกุ เวลา
Fanpage : เกษตรอนิ ดี้
Organic Farm
@kasetindy

0869288685

56

หจก. ซิกส์ทมี เนเชอรัล โปรดักส์

ผลติ ภณั ฑ์ : เครื่องสำ�อางบ�ำ รุงผิว

เชียงใหม่

พัทธนันท์ เศรษฐภูวนนั ท์ ซิกส์ทมี (SIXTEEM) คือ แบรนดผ์ ู้ผลิตเครอื่ งสำ� อาง
บ�ำรงุ ผิว ที่มแี นวคิดริเรม่ิ จากการน�ำขา้ วไทยมาเปน็ วตั ถุดิบ
สว่ นผสมในผลติ ภณั ฑ์ โดยผ้กู ่อต้ังมแี รงบันดาลใจจาก
ปญั หาเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น คือชาวนากบั การจำ� น�ำข้าว
ท�ำให้มีแนวคิดเพื่อช่วยส่งเสริมเกษตรกรและเพ่ิมมูลค่า
ให้ข้าวไทยทางซิกส์ทีมจึงน�ำปัญหาน้ีไปต่อยอดค้นคว้าหา
ขอ้ มลู ขา้ วสายพนั ธ์ตา่ งๆ ทสี่ ามารถนำ� มาเปน็ ส่วนผสม
ในผลิตภัณฑ์ จนพบวา่ ข้าวสนี ิลไทยหรือขา้ วหอมนิล ทีม่ ี
คุณประโยชน์ มีคณุ สมบตั เิ หมาะสมแกก่ ารบำ� รงุ ผวิ พรรณ
ปัจจุบันซิกส์ทีมยังคงมุ่งม่ันพัฒนาน�ำข้าวสีนิลไทยมาสกัด
จนเกิดผลติ ภัณฑ์บำ� รงุ ผวิ ทม่ี ีประสทิ ธิภาพสงู สุด

063-962-4239 เคร่อื งส�ำอางจากขา้ วก่ำ� ดอยสะเกด็ ผลติ ภณั ฑจ์ ากข้าว
ก�ำ่ ขา้ วGI ทรี่ ว่ มวจิ ัยกับมหาวทิ ยาลัยเชยี งใหมแ่ ละไดร้ ับ
[email protected] ทุนสนับสนุนจากสวทช.เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวไทยดูแลผิวหน้า
www.sixteem.com มุ่งมั่นต้ังใจในการเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
60 ม.5 ซอย 14 ถ.โชตนา คุณคา่ เหมาะกับคนที่มีปญั หารวิ้ รอย ให้คนทว่ั ประเทศ และ
ต.ดอนแก้ว อ.แมร่ มิ ทั่วโลกไดใ้ ช้ผลิตภัณฑไ์ ทย
จ.เชียงใหม่ 50180
Fanpage : เซรม่ั ดแู ลผวิ Six- – SME Provincial Champions
Teem Natural Products – รางวลั SME Start up Awards 2017-2018

aomampseze

sixteem_thailand

57

ดรุณี กัณทวี หจก. มานา (2019)

081-883-3756 ผลิตภัณฑ์ : ผลไม้แท้ 100%
manathai.cnx แปรรูปแบบอบกรอบ
@gmail.com
www.mana2019.net เชียงใหม่
111/11 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี
จ.เชยี งใหม่ 50140 มานา เร่ิมตน้ ธรุ กิจจากการรวมตวั ของผเู้ ช่ียวชาญหลากหลายด้าน
Fanpage : มานา สแนค็ – รว่ มกันสร้างผลติ ภัณฑ์แปรรูปจากผลไมใ้ นรปู แบบตา่ งๆ เพ่อื สร้าง
Mana SnackS มูลค่าเพิ่มให้กับผลไมไ้ ทยและชว่ ยสง่ เสรมิ เกษตรกรไทยให้มรี ายได้ ภาย
@mana2019 ใต้แบรนด์ “มานา” มกี ารวางจ�ำหน่ายผลติ ภณั ฑ์ผลไม้แปรรูปแบบอบ
0818833756 กรอบสูญญากาศภายใตแ้ บรนด์ มานา ประเภท ขา้ วโพดหวานกรอบ
Mana.snack ลำ� ไยกรอบ และ มกิ ซฟ์ รตุ๊ กรอบ ท้ังแบบออนไลนแ์ ละออฟไลน์

ปจั จุบนั มานา ตอ้ งการคดิ ค้นผลิตภัณฑใ์ หม่ตอบสนองความตอ้ งการ
ของผู้บริโภคและเพ่ือสนับสนุนเกษตรกรพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ปลูก
สับปะรดซ่ึงเป็นภูมิล�ำเนาของครอบครัวท่ีมีสวนสับปะรดจ�ำนวนมาก
ผนวกกับได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้อาจารย์
ผู้เช่ียวชาญในงานวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดที่เข้ามาให้ค�ำ
ปรกึ ษาในการแปรรปู สบั ปะรดให้เป็นผลติ ภัณฑเ์ จลลไ่ี ซรัปสับปะรด ที่ให้
พลังงานสูง จึงอยากปรับปรุงสูตรเพอ่ื จำ� หนา่ ยในเชิงพาณชิ ย์ต่อไป

ผลไมอ้ บกรอบจากผลไม้แท้ๆ 100% และ เจลลไ่ี ซรัป
สับปะรด สรา้ งความสดชืน่ เพม่ิ พลงั งาน “อร่อยดี มี
ประโยชน”์

58

บรษิ ทั เวจจีส้ ์แดรี่ จำ�กดั

ผลติ ภัณฑ์ : โยเกิรต์ เพ่อื สขุ ภาพ

เชียงใหม่

พรธิดา ต้งั ใจดี บรษิ ทั เวจจ้ีส์ แดร่ี จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกจิ ผลิตและจำ� หนา่ ยโย
เกิร์ตธรรมชาตเิ กรดพรเี มยี่ มย่หี ้อ Veggie’s Dairy ผลิต
จากวัตถุดิบคณุ ภาพดี ใช้นมสดแท้ 100% ไมผ่ สมนมผง
ไม่ใช้สารปรุงแต่ง/สารกันเสียกระบวนการผลิตสะอาด
ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีจากอุตสาหกรรม มรี สชาติ
เนือ้ สมั ผัสละเอียด มีประโยชน์ต่อสขุ ภาพ ช่วยให้ภูมคิ ุม้ กนั
ของร่างกายมีความแข็งแรง ในปัจจบุ นั กิจการก�ำลังมกี าร
วางแผนเพื่อท่ีจะขยายก�ำลังการผลิตให้เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือ
รองรบั กับความต้องการของลกู คา้ ท่ีเพม่ิ มากขึ้น รองรบั
การขยายตลาดส�ำหรับลูกค้าธุรกิจเพื่อจ�ำหน่ายโยเกิร์ต
ขนาดใหญ่ (Bulk) และเพือ่ สง่ ออกยงั จากตา่ งประเทศ

094-454-7165 โยเกริ ต์ ธรรมชาติ ผลิตจากวตั ถุดิบคุณภาพดี ใชน้ มสด
[email protected] แท้ 100% ไม่ใช้สารปรงุ แตง่ /สารกนั เสีย กระบวนการผลิต
www.veggiesdairy.com สะอาดปลอดภัย ปราศจากสารเคมีจากอุตสาหกรรมได้
344/11 ม.8 ซอย 5 รบั การรับรองการแสดงสัญลักษณโ์ ภชนาการ “ทางเลือก
ถ.เชยี งใหม่-ฮอด ต.แมเ่ หียะ สุขภาพ” ซง่ึ เปน็ เคร่ืองหมายวา่ ผลิตภัณฑ์นั้นมีปรมิ าณ
อ.เมอื ง จ.เชียงใหม่ 50100 น�้ำตาล ไขมันและโซเดยี มผ่านเกณฑ์ทีก่ �ำหนด
Fanpage : Veggie’s Dairy
– รางวลั SME Start up Awards 2017
@veggiesdairy

0865875601

veggiesdairy

59

กาแฟดอยลังกาเทพเสดจ็

ผลติ ภณั ฑ์ : เมล็ดกาแฟควั่ บด

เชยี งใหม่

มานพ ตากูล กาแฟดอยลงั กาเทพเสด็จ ก่อต้งั เพ่ือจัดจำ� หนา่ ยเมลด็
กาแฟคั่ว/บดโดยใช้เมล็ดกาแฟที่ขึ้นทะเบียนกาแฟท่ี
089-755-7064 เป็นส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ไทยจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
manoptakoon01 รุ่งเรืองพัฒนากาแฟเทพเสด็จในพื้นที่ต�ำบลเทพเสด็จ
@gmail.com อ.ดอยสะเก็ด มจี ุดเด่นเรื่องรสชาติ มีความหอมเฉพาะ
www.doilangkacoffee.com ตัว เน่ืองจากเปน็ ต้นกาแฟทป่ี ลกู ในผนื ป่าตน้ น�ำ้ ใต้ต้นไม้
104 ม.10 ต.เชงิ ดอย อ.ดอย ใหญ่ ซง่ึ ท�ำให้กาแฟซึมซับความหอมของดอกไม้ป่า เช่น
สะเกต็ จ.เชยี งใหม่ 50220 ดอกพญาเสอื โครง่ ดอกก่อ ฯลฯ ท�ำให้เกดิ อตั ลกั ษณใ์ น
Fanpage : Doi Langka รสชาติกาแฟซึ่งมีเฉพาะในพื้นท่ี ปัจจบุ นั กาแฟดอยลังกา
Thepsadej Coffee – ดอย เทพเสด็จผลิตที่โรงค่ัวกาแฟวิสาหกิจชุมชนรุ่งเรืองพัฒนา
ลงั กา เทพเสดจ็ คอฟฟี่ กาแฟเทพเสด็จ ไดพ้ ัฒนามีความหลากหลายในผลิตภณั ฑ์
– เพื่อตอบสนองความตอ้ งการของลูกคา้ ท่เี ป็นร้านกาแฟ
0897557064
– กาแฟดอยลงั กาเทพเสร็จเป็นแหล่งปลกู กาแฟที่
ได้ Gi ของจงั หวัดเชยี งใหม่ ผลติ จากกาแฟอาราบกิ ้าแท้
100% ปลกู บนความสูง 1,000 – 1,250 เมตรจากระดับ
น้ำ� ทะเล ปลกู ผสมผสานร่วมกับป่าต้นน้ำ� มีกล่ินหอมเปน็
เอกลกั ษณ์

– โครงการพฒั นาผู้ประกอบการใหม่ (Early – Stage) ปี งบประมาณ 2562
– กจิ กรรมพัฒนาขดี ความสามารถเชงิ ธรุ กิจของเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ในอตุ สาหกรรมและธุรกจิ กาแฟ ภายใตโ้ ครงการพัฒนาศนู ยก์ ลาง
อตุ สาหกรรมและธุรกจิ กาแฟในภูมิภาค
– กิจกรรมสรา้ งอัตลกั ษณ์และร้อยเรยี งเรื่องราวด้วยมัลติมีเดียใน
อุตสาหกรรมอาหาร ภายใตโ้ ครงการยกระดบั นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร
สกู่ ารพฒั นาผลิตภัณฑอ์ าหารเพอ่ื อนาคต

60

บริษทั ไวลด์เนเจอรเ์ ชยี งใหม่ จำ�กัด

ผลติ ภัณฑ์ : Wild Nature Artisan

เชยี งใหม่

บรษิ ทั ไวลดเ์ นเจอรเ์ ชยี งใหม่ จำ� กดั เป็นผู้ผลติ และจดั จำ� หนา่ ย
ดอกเกลอื สมุนไพร ชาออรแ์ กนิคและแยม โดยใชเ้ ทคโนโลยกี าร
อบแหง้ ด้วยตู้อบลมร้อน ในการพัฒนาและแปรรูปผลิตภณั ฑ์
ภายใตช้ ่อื แบรนด์ ‘Wild Nature Artisan’ โดยคดั สรรผล
ไม้จากเกษตรกรรายย่อยพื้นบ้านที่ท�ำเกษตรอินทรีย์ผสม
ผสานในพนื้ ท่จี งั หวดั เชียงใหม่และใกล้เคยี ง อาทิ ส้ม เสาวรส
ลกู หมอ่ น มะเกีย๋ งและสตรอเบอรี่ เป็นต้น ซ่ึงผลิตภณั ฑ์แยม
มีการจ�ำหน่ายในรูปแบบบรรจุขวดแก้วและชาออร์แกนิคใส่
ดารา วงศว์ รรณ ซองขนาดเลก็ ผลติ ภัณฑ์ได้มกี ารวางจำ� หน่ายในรปู แบบ
ออนไลนแ์ ละตามร้านกาแฟใน จงั หวัดเชยี งใหม่ รวมถึงรมิ ปิง
ซุปเปอรม์ ารเ์ ก็ต

095-536-5156 เกษตรแปรรูปออรแ์ กนกิ อนิ ฟวิ ชน่ั ส�ำหรบั ไลฟสไตล์ทเ่ี รียบ
wildnatureartisan งา่ ย เพอ่ื สุขภาพและรักษโ์ ลก สำ� หรับตวั ผลิตภัณฑ์ของ Wild
@gmail.com Nature Artisan จะมสี ามประเภทหลักๆ คอื Artisan Jam,
Organic Herb Salt และ Organic Infusion ผลติ ภัณฑ์เพื่อ
www.wildnatureartisan.com สขุ ภาพทดี่ ี มีความเปน็ ไทยและสากลผสมผสานกันอย่างลงตัว

119/50 ม.5 ถ.มหดิ ล – SME Provincial Champions
ต.หนองหอย อ.เมือง
จ.เชยี งใหม่ 50000
Fanpage : Wild Nature Artisan –

An Edible Memoir of Chiang Mai

@wildnatureartisan

0955365156

wildnature.artisan

61

รงุ้ ตะวัน​จอมเพชร จอมตะวนั

ผลิตภัณฑ์ : เตาจอมตะวนั

เชยี งใหม่

เตาปิง้ ย่างจากถงั น้�ำยาแอร์ เปน็ ถังน�้ำยาแอรเ์ กา่ ทไี่ ม่ใช้
ประโยชน์ และนำ� เอาเศษเหลก็ วัสดเุ หลอื ใชม้ าประดษิ ฐ์ ท�ำ
เปน็ อุปกรณใ์ ชง้ านในครวั เรือน และยงั มีราคาถูก ซงึ่ ถัง
นำ�้ ยาแอร์มคี ุณสมบตั ทิ ี่สามารถทนความร้อนไดด้ ี จงึ เลง็
เหน็ ว่านา่ จะลองผลิตขายเพ่ือหารายได้ จงึ ทดลองผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย พร้อมเพนท์ลวดลาย และโพสตข์ ายใน Face-
book Page ทำ� ใหม้ ีคนให้ความสนใจ และตดิ ต่อสัง่ ซอื้ กนั
เปน็ จ�ำนวนมาก ซง่ึ เอกลกั ษณ์ของร้านจอมตะวันคอื เตา
ปง้ิ สามารถถอดขาและหวิ้ ได้ เพมิ่ ความสะดวกสบายในการ
พกพา และสามารถเพ่ิมลวดลายตามทล่ี กู คา้ ต้องการได้

098-782-3936 เตาปง้ิ ยา่ งผลติ จากถังรไี ซเคิลมีดีไซน์ทันสมยั และสวย-
jompetrungtawan งาม ใชง้ านสะดวก สามารถสกรีนรูปโลโกบ้ นฝาเตาได้ ถอด
@gmail.com​ ขาใส่ตวั ถังห​ ิว้ ได้
www.jomtawanbbq.com
242​ม.2​ต.เขอ่ื นผาก​อ.พรา้ ว​ – SME COACH 4.0
จ.เชียงใหม​่ 50190 – รางวัลต้นแบบผู้ประกอบการ​SME​4.0

Fanpage : เตาย่างเตา
ถ่านbytor

0987823936

62

พชรพร เกราะกระโทก วิสาหกิจชมุ ชนไหมหยก

ผลติ ภณั ฑ์ : เครอื่ งสำ�อางจากรงั ไหม

เชยี งใหม่

กจิ การไหมหยก ก่อต้ังโดย คณุ พชรพร เกราะกระโทก
ซง่ึ กอ่ นหน้านนั้ คุณพชธพร ได้ทำ� งานอย่กู ับบริษัทที่เกย่ี ว
กับการรบั ซอื้ ไหมและได้มองเห็นถึงปญั หาว่า 70% ของ
ไหมที่น�ำเข้ามาขายนั้นถูกคัดทิ้งเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ข อ ง บ ริ ษั ท คุ ณ พ ช ธ พ ร จึ ง ไ ด ้ มี ก า ร ป รึ ก ษ า
อาจารย์ท่ีกรมหม่อนไหมและได้เรียนเก่ียวกับการแปรรูป
ไ ห ม ภ า ย ห ลั ง จึ ง ไ ด ้ ม า เ ป ิ ด กิ จ ก า ร ไ ห ม ห ย ก ที่ เ น ้ น ข า ย
ผลติ ภณั ฑ์เครื่องส�ำอาง 5 ประเภท ไดแ้ ก่ สบู่ ยาสระผม/
ครีมนวด ครมี ทาผิว เซร่ัมและน้ำ� แร่

099-614-2946 ผลิตภณั ฑ์จากรังไหม ผลติ ภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและ
maiyoksilkprotein เส้นผมจากธรรมชาติ 100% ไร้สารปรอทให้ความชุม่ ชืน้ กบั
@hotmail.com ผวิ ได้เป็นอยา่ งดเี หมาะกบั ทกุ สภาพผวิ มีงานวจิ ยั รองรับ
www.maiyokthailand.com
32/1 ม.4 ต.สนั กำ�แพง
อ.สนั กำ�แพง จ.เชียงใหม่
50130
Fanpage : Maiyok Thailand

@937audqp

0996142946

63

วสิ าหกิจชมุ ชนเยบ็ ปักถักร้อย
บา้ นสันทราย

ผลิตภัณฑ์ : เครือ่ งแต่งกายผลา้ ำ�ฝพา้ ูนย

ศิรมิ ณฑ์ ทรงประทมุ วิสาหกจิ ชมุ ชนเยบ็ ปักถกั รอ้ ยบา้ นสนั ทรายเป็นการ
รวมกล่มุ กนั ของชุมชน อ.บา้ นธิ จ.ลำ� พนู เพื่อสรา้ งสรรค์
ง า น ด ้ า น เ ส้ื อ ผ ้ า แ ล ะ เ ค ร่ื อ ง แ ต ่ ง ก า ย เ น ้ น ง า น ผ ้ า ฝ ้ า ย
และผ้าพ้ืนเมืองมุ่งเน้นงานด้านการปักด้วยมือเน้น
ท� ำ ก า ร ต ล า ด เ พื่ อ ส ร ้ า ง ร า ย ไ ด ้ ที่ ย่ั ง ยื น กั บ ก ลุ ่ ม ชุ ม ช น
วิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อยบ้านสันทรายมีความสัมพันธ์
กับชุมชนโดยใช้ฝีมือแรงงานจากคนในชุมชนมีการรวม
กลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันใน
การพฒั นาผลิตภัณฑ์ใหมอ่ อกแบบใหท้ ันสมัยนิยม ไดแ้ ก่
เสื้อผา้ สำ� เรจ็ รปู หมวก กระเปา๋ และสรอ้ ยคอ เปน็ ต้น ได้รับ
การตอบรบั อยา่ งดีจากลกู ค้า

062-507-9799 เสอ้ื ผา้ จากผ้าฝา้ ยฟอก ตกแต่งด้วยการปักลายระแนง
[email protected] ฝ้ายมีรูปแบบสินค้าให้เลือกหลากหลายดีไซน์สวยงาม
www.cottonbynan.com สามารถสวมใส่ไดท้ กุ เพศทกุ วยั
186/5 ต.บา้ นธิ อ.บา้ นธิ
จ.ลำ�พูน 51180

Fanpage : Cotton NAN

0625079799

64

วกิ ร ไวว่อง วิสาหกิจชมุ ชนธรรมเกษตร
อินทรยี บ์ ้านปา่ ป๋วย

ผลติ ภัณฑ์ : นำ�้ เต้าหอู้ ินทรีย์โฮลม�ำ เพมูนด

คุณวิกร ไวว่อง จบการศึกษาด้านเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้กลับมาท�ำการเกษตรท่ีบ้าน
เกดิ ที่ จ.ลำ� พูน โดยเร่ิมจากทำ� นาข้าวอนิ ทรยี ์และเพิ่มการ
ปลูกพืชหลังนาพืชโดยปลูกถ่ัวเหลืองได้ด�ำเนินการมา
แลว้ ประมาณ 3 ปี ภรรยาซึ่งเป็นนางพยาบาลท�ำงานใน
โรงพยาบาลล�ำพูน จึงได้คดิ ริเร่ิมท�ำนำ้� เต้าหแู้ ละพฒั นา
ผลติ ภณั ฑ์ โดยมสี ำ� นกั วชิ าการเกษตร มหาวทิ ยาลัยแม่ฟา้
หลวง มาชว่ ยคดิ คน้ และพฒั นาสูตรรวมถงึ ขบวนการผลติ
นำ�้ เตา้ หอู้ นิ ทรยี ์พรอ้ มดืม่ มกี ารส่งเสรมิ ชาวบา้ นปลูกใน
พื้นทแ่ี ละเกษตรกรเครือข่ายเกษตรอนิ ทรีย์

081-992-8397 ผลติ ภัณฑน์ ้�ำนมถว่ั เหลอื งอินทรยี ์ น้�ำเตา้ ห้อู นิ ทรียโ์ ฮม
เมดพร้อมด่ืมผลิตจากถั่วเหลืองสายพันธ์ท่ีท�ำน�้ำเต้าหู้
[email protected] ดที ่สี ดุ ปลอดภัย เป็นมติ รกับสง่ิ แวดลอ้ มและชุมชน ดว้ ย
www.soyyong.com กรรมวิธีการผลิตโดยสูตรลับเฉพาะคั้นสดไม่ผสมนมผง
99 ม.10 ต.ศรบี วั บาน เพ่อื สขุ ภาพทีด่ ีของผบู้ รโิ ภค
อ.เมือง จ.ลำ�พนู 51000
Fanpage : กลุ่มวิสาหกิจชมุ ชน – รางวัลสดุ ยอดนักธรุ กจิ ในโครงการ “ Ago Beyond
ธรรม เกษตรอนิ ทรยี บ์ ้านปา่ ปว๋ ย Academy”
ตำ�บลศรบี วั บาน

0819928397

65

กาแฟสดดอยลงั กาหลวง

ผลิตภณั ฑ์ : กาแฟสดจันทร์ศริ ิ

ลำ�ปาง

ถนอมศักดิ์ พรหมขตั ิแก้ว คุณถนอมศกั ดิ์ พรหมขตั แิ ก้ว เริ่มจากการเปน็ เกษตรกร
ปลกู ชา/กาแฟมาตง้ั แตป่ ี พ.ศ. 2548 โดยชากาแฟส่วน
089-552-2528 ใหญ่จะส่งขายให้กับโครงการหลวง หลังจากด�ำเนินกจิ การ
lanlan0895522578 มายาวนานกว่า 10 ปี จึงเกิดแนวคดิ ทจ่ี ะน�ำชาและกาแฟมา
@gmail.com แปรรปู เพือ่ ขายโดยตรงให้แกล่ กู ค้า แตเ่ น่อื งจากทางสถาน
www.doilungkaluang.com ประกอบการต้องการสร้างแบรนด์ชากาแฟเป็นของตนเอง
11 ม.1 ต.แจซ้ ้อน อ.เมอื งปาน และต้องการสร้างรายได้ให้แก่สถานประกอบการมากขึ้น
จ.ลำ�ปาง 52240 จึงตัดสินใจเปิดร้านกาแฟโดยจดทะเบียนในนามของกาแฟ
Fanpage : กาแฟสดจันทร์ศริ -ิ สดดอยลังกาหลวง ภายหลงั ไดม้ กี ารใชช้ อ่ื ร้านกาแฟจันทร์
Coffee jansiri ศิริแทนโดยมีการผลิตและจ�ำหน่ายเคร่ืองด่ืมชากาแฟให้
– แก่ลกู คา้ มุ่งเนน้ ให้ลูกค้าไดช้ ิมรสชาติของชากาแฟ เพื่อให้
0895522528 ลกู คา้ ซ้อื ชาและกาแฟกลับไป
jansiri_coffee
ชาและกาแฟปลูกเอง ทำ� เอง ในพน้ื ที่ มีกาแฟควั่ มเี ปน็
แบบดริปเอง และบรกิ ารบดให้ฟรี กาแฟของรา้ นเป็นกาแฟ
อาราบกิ ้า organic ปลกู ในพื้นทม่ี ากกวา่ 20 ไร่ ใตร้ ่มเงา
ตน้ ไม้ใหญ่ และตน้ แมคคาเดเมีย ล้อมไปด้วยภูเขา สงู จาก
นำ้� ทะเล 1,200 กิโลเมตร หอม อร่อย ไม่เหมือนใคร ดูแล
ใส่ใจตง้ั แต่การปลูก จนเปน็ กาแฟท่ีดที ่สี ุด

66

เกษร เขตกนั วิสาหกจิ ชมุ ชนกาแฟ
ดอยปางใหม่

ผลติ ภัณฑ์ : กาแฟลคำ�ปัว่ บาดง

คุณเกษร เขตกัน เริ่มจากการเป็นเกษตรกรปลกู กาแฟมา
อยา่ งยาวนาน โดยกาแฟสว่ นใหญ่จะสง่ ขายให้กับโครงการ
หลวง จากน้ันไดม้ คี วามคดิ ท่อี ยากจะพฒั นาใหส้ ามารถใช้
วัตถุดิบท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดและสามารถเก็บไว้
ได้นานยงิ่ ข้นึ จึงเกิดแนวคิดท่จี ะนำ� กาแฟมาแปรรปู เพือ่
ขายโดยตรงให้แก่ลูกค้าและเน่ืองจากว่าในปัจจุบันมีลูกค้า
ท่ีหันมาสนใจผลิตภัณฑ์กาแฟแปรรปู เปน็ จ�ำนวนมาก จึง
คดิ ว่าผลิตภัณฑก์ าแฟแปรรูปนา่ จะเป็นทนี่ ่าสนใจ พรอ้ มท้ัง
อยากมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ชิมรสชาติของกาแฟและซื้อ
ผลติ ภัณฑท์ ี่มคี ุณภาพกลับไป

097-716-0792 กาแฟค่ัวแมคคาเดเมยี กาแฟมคี ัว่ อ่อน คั่วกลาง คั่ว
[email protected] เข้ม และสารกาแฟจากชาวบา้ นที่มีความชำ� นาญในการปลกู
www.viengwancoffee.com กาแฟรสชาติหอมกลมกล่อมมีเอกลักษณ์เป็นสายพันธุ์
4 ม.10 ต.แจ้ซอ้ น อ.เมอื งปาน พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 เมลด็ ใหญส่ มบรู ณ์
จ.ลำ�ปาง 52240 ปลูกท่ีความสูง 1,500 เมตร เหนอื ระดบั น้�ำทะเล
ViengWan Coffee เวียง
วรรณ กาแฟอาราบกิ ้า 100%

0977160792

67

วสิ าหกิจชุมชน
เกษตรอนิ ทรยี ์ดอยแมซ่ ่ะละ

ผลติ ภัณฑ์ : แมคคาเดเมียอบลก�ำ ปรอาบง

สรุ ิยนต์ ไทยง่อม ชุมชนเกษตรอินทรียด์ อยแมซ่ ะ่ ละประกอบอาชพี
ปลูกกาแฟ/ชา/แมคคาเดเมีย/งาและสมุนไพรต่างๆ
092-757-8773 พืชสมุนไพรเพาะปลูกเกษตรกรรมจ�ำหน่ายผลผลิตสร้าง
[email protected] รายไดห้ มุนเวยี นตลอดท้งั ปี ตงั้ แต่ปี พ.ศ.2475 ปจั จุบนั
www.maezalai.com ผลผลติ มปี รมิ าณมากและราคาไมส่ ูง จึงเกดิ แนวคิดที่จะ
239 ม.10 ต.แจซ้ ้อน รวมกลุ่มกันข้ึนมาต้ังเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชผล
อ.เมืองปาน จ.ลำ�ปาง 52240 ที่มีประโยชน์ เปน็ ไมย้ ืนต้น สมนุ ไพรเพอ่ื รักษาป่าเดิมให้คง
Fanpage : แม่ซ่ะลยั ออแกนคิ อยู่และปลกู ป่าใหมเ่ สรมิ เพอื่ เพ่มิ พ้นื ท่ีป่าไปพร้อมๆ กนั ใน
ฟาร์ม Mae Zalai Organic บริเวณพ้ืนท่ซี งึ่ มีป่าน้อย โดยชมุ ชนไดท้ ดลองร่วมกันเพาะ
Farm ขยายพืชผลหลายชนิดในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ไม่มีสาร
– พิษ ไม่มีสารเคมี ใหผ้ ลผลิตท่มี ีคณุ คา่ ทางโภชนาการ เพอ่ื
0927578773 สนับสนนุ ให้ผบู้ รโิ ภคมสี ุขภาพทด่ี ี

ผลติ ภัณฑ์แมคคาเดเมยี แมคคาเดเมยี ปลอดสารเคมี
ปลกู โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดใหญ่คดั เกรด AAA อร่อย
กรอบ อบแบบ low sodium ใช้เปลือกแมคคาเดเมยี เป็น
เช้ือเพลิงในการอบ มคี วามหอม มัน

68

มารสิ า ชนื่ ชู มาริสา ชาดอกกาแฟ

ผลติ ภัณฑ์ : ชาดอกกาแฟ

ลำ�ปาง

คณุ มารสิ าชน่ื ชูมีความชนื่ ชอบในการดื่มชาเมย่ี งประกอบ
กบั ที่บา้ นเป็นเกษตรกรปลูกกาแฟ ในขณะที่ดอกกาแฟเรมิ่
ออกดอกบานและรว่ งโรย เราจะไดก้ ลิ่นหอมของดอกกาแฟ
ฟุ้งไปทั้งสวนหรือแทบจะทั้งบริเวณหมู่บ้านที่มีการปลูก
กาแฟ และในช่วงน้นั กจ็ ะมีผึง้ มาตอมดอกกาแฟเยอะมากๆ
จึงทดลองน�ำดอกสีขาวของกาแฟที่ก�ำลังบานเต็มท่ีแล้วมา
ใส่ในกา แลว้ เทน�้ำรอ้ นลงไป หลงั จากนนั้ ทดลองด่มื กพ็ บว่า
มคี วามหอมลกึ ๆ ของนำ�้ มนั ดอกไมแ้ ต่จะออกกลนิ่ เขยี วปน
อยู่ด้วย และมีรสชาติอรอ่ ย ทางผปู้ ระกอบการจงึ มีแนวคดิ
ที่จะผลติ ชากาแฟส่งขายในทอ้ งตลาด

061-413-4289 ชาดอกกาแฟมารสิ า เป็นผปู้ ระกอบการรายแรกของ
ชุมชนที่ผลิตชาดอกกาแฟเป็นต้นแบบสวนมาริสาปลูก
[email protected] กาแฟตงั้ แต่ ปพี .ศ.2475 และพฒั นาปลูกในรูปแบบเกษตร
www.marisatea.com อนิ ทรีย์ ชาดอกกาแฟหอมกลมกล่อมสดชน่ื ช่วยปอ้ งกัน
239 ม.10 ต.แจ้ซอ้ น อ.เมือง โรคมะเรง็ และหลอดเลือดอดุ ตัน
ปาน จ.ลำ�ปาง 52240
Fanpage : มารสิ าชาดอก
กาแฟ

0614134289

69

วณชิ ชกร วชิ ัยขัทคะ โกลบอลบรกิษรทัปุ๊ วจีเำ�จกเัดค

ผลติ ภัณฑ์ : ชดุ เครื่องปรุงกึง่ ส�ำ เรจ็ รูป

ลำ�ปาง

ดว้ ยรูปแบบการใชช้ วี ิตทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปประกอบกับความ
ชื่นชอบและประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจร้านอาหารและ
มองเห็นโอกาสทางธุรกจิ เป็นจดุ เรมิ่ ตน้ ในการจัดตงั้ บรษิ ทั
วีเจเค โกลบอล กรุ๊ป จ�ำกดั เพอื่ น�ำอาหารไทยใหเ้ ป็นท่ีรูจ้ ัก
ในระดบั โลก จากรสชาตอิ ันโดดเดน่ และมีเอกลักษณข์ อง
อาหารไทยเป็นที่นิยมของคนท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ทำ� ให้บริษัท วเี จเค โกลบอล กรุ๊ป จำ� กดั ท�ำการพฒั นาเปน็
ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประกอบอาหารไทยกึ่งส�ำเร็จรูปในช่ือ
แบรนด์ Yayayum ผลิตภัณฑท์ ่ชี ่วยให้ผู้ทีช่ ื่นชอบอาหาร
ไทยสามารถท�ำทานได้เองอย่างสะดวกและมีรสชาติอร่อย
ไมแ่ ตกต่างกบั การไปทานทร่ี ้าน

082-478-5662 ชดุ เคร่ืองประกอบอาหารไทยกึง่ ส�ำเรจ็ รูป เชน่ ตม้ ยำ�
[email protected] น�้ำข้น ตม้ ย�ำน้�ำใส ตม้ ข่า และแกงฮงั เล อรอ่ ย ปรงุ งา่ ย มี
www.yayayumfood.com คุณค่าทางโภชนาการ สะดวก สะอาด ในระดับมาตรฐาน
273/3 ถ.จามเทวี ต.เวียง การส่งออก ทั้ง อย HACCP GMP สามารถจดั เก็บไวใ้ น
เหนอื อ.เมือง จ.ลำ�ปาง อณุ หภูมปิ กติไดน้ านถึง 1 ปี
Fanpage : YayayumFood –
ยาย่ายมั

0824785662

yayayumfood

70

หจก. ชยั สพุ รรณฟดู้

ผลิตภัณฑ์ : หมูฝอยกรอบ

ลำ�ปาง

สุทธสิ ริ นิ ชัยสุพรรณกุล สพุ รรณ ฟู้ด เร่มิ จากท่คี ุณแม่นนั ทวรรณ ชยั สุพรรณ
กุล คุณแม่ของเจา้ ของผทู้ ่ีประสบการณใ์ นการทำ� อาหารมา
นานกว่า 40 ปี ได้คิดค้นการท�ำหมฝู อยเองจงึ ทำ� ให้ลกู ชาย
ท่ีมีความช่ืนชอบในการทานหมูฝอยกรอบเป็นอย่างมาก
แต่หมูฝอยท่ีทานมีความรสสัมผัสท่ีแข็งกินยากและใส่
ผงชูรส จึงเปน็ จดุ เรม่ิ ต้นในการทำ� หมฝู อยกรอบเอง ผ่าน
การพัฒนาจากการปรับสูตรเองและร่วมกับหน่วยงาน
ทเี่ กีย่ วขอ้ ง ทำ� ใหไ้ ดห้ มูฝอยกรอบกนิ งา่ ย กรอบ รว่ น ไร้
น�้ำมันและไม่ใส่ผงชูรสจนสามารถน�ำจัดจ�ำหน่ายและเป็น
รายไดใ้ หแ้ กค่ รอบครวั ได้

095-210-7147 ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนอ้ื สตั ว์ชัยสพุ รรณ หมฝู อยกรอบ
chaisupanfood อรอ่ ย หอม อร่อย กรอบรว่ น ไม่เหมอื นใคร สูตรลับความ
@gmail.com อรอ่ ยด้วยประสบการณก์ ว่า 40 ปี หมูเส้นกรอบ/หมู
www.chaisupanfood.com ฝอย/หมฝู อยกรอบไม่มนั ไมม่ ีวตั ถุกนั เสยี เก็บได้นานเกิน
36/5 ม.7 ต.นายาง 6 เดอื น ไม่ใสผ่ งชรู สเหมาะส�ำหรับผสู้ ูงอายแุ ละเดก็ ท่ีรบั
อ.สบปราบ จ.ลำ�ปาง 52170 ประทานอาหารยาก
Fanpage : หมฝู อยกรอบชัย
สพุ รรณ

0952107147

71

เจ้าขา คิดส์

ผลิตภณั ฑ์ : ชดุ พ้นื เมืองเดก็

ล�ำ ปาง

พชั รียา เวณีย์ จุดเร่มิ ตน้ ของสถานประกอบการเกิดขน้ึ จากการที่คุณ
ยายของเด็กหญิงเจา้ ขา (ลกู สาวของเจ้าของกจิ การ) ได้
098-326-2651 ตัดชุดพื้นเมืองให้หลานเพราะมีความประสงค์จะให้หลาน
Phatchareeyaw ได้แต่งตัวน่ารักเหมาะสมกับวัยและมีการใช้เนื้อผ้าที่มี
@gmail.com คณุ ภาพ ตน้ ปี พ.ศ. 2559 เรม่ิ มคี นเห็นเดก็ หญงิ เจา้ ขาใส่
www.chaokhakids.com เส้อื ผา้ พื้นเมอื งที่มีเอกลกั ษณ์ จงึ มีความสนใจส่ังซอ้ื เสื้อผ้า
266/493 ม.15 ซอย 3/12 พื้นเมืองเพื่อให้ลูกหลานของตนใส่บ้างคุณพัชรียาจึง
ต.พชิ ยั อ.เมือง จ.ลำ�ปาง เร่ิมส่ังตัดเสื้อผ้าพื้นเมืองและรับสินค้าจากแหล่งผลิตมา
Fanpage : ชุดไทยเดก็ จำ� หน่ายบริเวณถนนคนเดินจงั หวัดล�ำปางเป็นหลัก ปลาย
เดรสมะขิ่น ชดุ เดก็ เจา้ ขาคิดส์ ปี พ.ศ. 2559 คณุ พชั รียาจงึ ตัดสินใจดำ� เนนิ กจิ การเตม็
ChaokhaKids ตัวด้วยการเพ่ิมช่องทางขายผ่านช่องทางออนไลน์ท่ีได้รับ
– ความนยิ มท้งั Facebook และ Instagram
0983262651
chaokhakids ผลติ ภัณฑ์ผ้าพน้ื เมอื งเดก็ ทีม่ ี Style เปน็ ของตัวเอง ชดุ
ผา้ ฝ้าย ผ้าซนิ่ สวมใสส่ บาย มีเอกลักษณเ์ ฉพาะตัว และเปน็
ผลิตภัณฑจ์ ากคนในชุมชนทอ้ งถิน่

– Digital Marketing

72

หจก. นายแม่ ไทยฟดู้ โปรดกั ส์

ผลิตภณั ฑ์ : แคบหมูนายแม่

ลำ�ปาง

พรวจี บุญเล้ียง หจก. นายแม่ไทยฟ้ดู โปรดกั ส์ เป็นกิจการหา้ งหุน้ ส่วน
จ�ำกดั ในจงั หวดั ลำ� ปาง มผี ลติ ภัณฑ์หลกั คอื แคบหมู โดย
เป็นแคบหมูท่ีท�ำจากหนังหมูท่ีน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
ทางสถานประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐานเก่ียวกับ
ดา้ นอาหาร เช่น GMP HACCP ซึง่ กิจการด�ำเนนิ ธรุ กจิ หรือ
ก่อต้งั กิจการมาแลว้ 3 ปี โดยกจิ การยังมีผลติ ภณั ฑ์ทีห่ ลาก
หลาย เชน่ ไส้อวั่ นำ�้ พริกหน่มุ และหนังหมสู ด เปน็ ต้น รวมถึง
การรบั ผลติ จา้ งผลิตใหก้ บั ผ้ปู ระกอบการรายอนื่ หรือ OEM
ในปัจจุบันทางสถานประกอบต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และองค์กรใหต้ รงกับความตอ้ งการของกลุ่มเป้าหมาย จึง
ไดเ้ ข้ารว่ มโครงการจากหนว่ ยงานราชการอย่างต่อเน่ือง

092-719-3443 ผลิตและจดั จ�ำหน่ายแคบหมมู าตรฐานสากล ของดี
[email protected] เมอื งล�ำปาง อรอ่ ย สะอาด ปลอดภยั ถกู หลักอนามยั ใช้
เทคโนโลยที นั สมยั ไมเ่ หม็นหืน
www.cabmoonaimae.com
57 ม.5 ต.นาครวั อ.แมท่ ะ – SME Regular Level
จ.ลำ�ปาง 52150
Fanpage : แคบหมนู ายแม่
Naimae Pork Rind
@naimae

0927193443

73

อรวรรณ​ทิพยวงศ์ หจก. นอร์ท​อ​อรแ์ ก​นคิ ​ไทย​

ผลติ ภัณฑ์ : ผงผักออร์แกนคิ ​ฟรซี ดราย

เชยี งราย

ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ อ.พาน จ.เชียงราย บรหิ ารงาน
โดย คณุ จักรกฤษณ์ ทพิ ยวงศ์ และ คณุ อรวรรณ ทิพย
วงศ์ ปลกู พชื ผกั อนิ ทรีย์ ควบคุมการผลติ ภายไตม้ าตรฐาน
สากล USDA เป้าหมาย คอื อยากเปน็ สว่ นหนึง่ ในการ
ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ผู้คนโดยการรับประทานผักใน
ปริมาณทมี่ ากเพียงพอ ทานง่าย และปลอดภัย จึงแปรรูป
พชื ผกั ในฟาร์ม เปน็ ผงผกั อบแหง้ เยือกแข็ง (Freeze
Dried) ภายไต้แบรนด์ Saylum Organic (เซย์ ลำ� ออร์-
แกนคิ )

086-115-9991​ ผกั ออรแ์ กนิค มาตรฐานอินทรียส์ ากล USDA แปรรปู
northorganicthai ดว้ ยกระบวนการอบแห้งเยือกแขง็ (Freeze Dried ) เพอ่ื
@gmail.com รกั ษาคุณคา่ ทางโภชนาการของผักสด รดชาติดี สีสด กลนิ่
www.saylumorganic.com หอม บดผงเพอ่ื ชว่ ยให้ทานงา่ ย เพม่ิ ประมาณการทานผัก
139/9 ม.1 ต.ทรายขาว ให้เพยี งพอในแตล่ ะวัน บรรจซุ อง พกพาสะดวก เกบ็ รักษา
อ.พาน จ.เชยี งราย 57120 ได้นาน
Fanpage : Saylum Organic
ผักทานงา่ ย ผักสดดมื่ ได้ ผกั โรย
ขา้ ว ผงผักอินทรีย์ เพ่ือสขุ ภาพ
@994igbpn

0861159991​

74

บริษทั แฮปป้ี ซีซนั น่งิ จ�ำ กดั

ผลิตภัณฑ์ : เคร่ืองปรงุ รสม่วนโฮมเมด

เชยี งราย

สทุ ธลิ ักษณ์ ศรสี นุ ทรพนิ ติ จุดเริม่ ตน้ ของม่วนโฮมเมดเกดิ ขึ้นมาไดจ้ ากการสั่งสม
ประสบการณ์ในวงการผลิตภัณฑ์อาหารท่ีผลิตจากโรงงาน
ขนาดใหญ่ในระดับประเทศในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่ดูแล
คณุ ภาพของสินคา้ กอ่ นนำ� ออกจ�ำหน่ายมานานกว่า 20 ปี
ของเจ้าของร้านม่วนโฮมเมดเองซึ่งอยากจะเกษียณ
ตนเองกลับมาอยู่บ้านเกิดโดยที่ไม่ได้ละท้ิงความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีส่ังสมมาด้วยจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองเพื่อจ�ำหน่ายภายใต้แนวคดิ ทวี่ ่า ท�ำกินเองอย่างไร
ท�ำขายอย่างนั้นใช้สารเคมีปรุงแต่งให้น้อยท่ีสุดช่วย
ประหยัดเวลาใหแ้ ก่ทกุ คนทง้ั ผทู้ ที่ ำ� อาหารเป็นและไมเ่ ปน็ ให้
อาหารออกมามรี สชาติอรอ่ ยเป็นมาตรฐานเทา่ กนั ทุกจาน

064-065-4214 ผลิตซอส น้�ำจิม้ ผงหมา่ ล่า ซอสหมา่ ล่า เครื่องปรงุ รส
[email protected] น�้ำพรกิ และเครือ่ งดม่ื สินค้าใชไ้ ด้งา่ ย สะดวก ครบ จบ ใน
www.happyseasonings.net ขั้นตอนเดยี ว ด้วยระบบการผลิตทม่ี ีความปลอดภัย สะอาด
422 ม.3 ต.ทา่ สดุ อ.เมอื ง ไดค้ ุณภาพและมาตรฐานทุกขนั้ ตอน โดยโรงงานมาตรฐาน
จ.เชยี งราย 57100 และวัตถุดบิ ระดบั พรเี มย่ี มในราคายอ่ มเยาว์

Fanpage : Muanhomemade

0640654214

75

เฮอื นพมิ พว์ ภิ า​

ผลติ ภณั ฑ์ : สบ่หู อมสมนุ ไพร

เชยี งราย

พิมพ์วภิ า รัตนไชยนาค “เฮือนพมิ พ์วภิ า” ผลิตและจ�ำหนา่ ยสบู่ เคร่ืองส�ำอางและ
งานถักทอจากสมนุ ไพร โดยได้แรงบันดาลใจในการจดั ตงั้
เฮือนพิมพ์วิภามาจากความต้องการท่ีจะดูแลคุณแม่ในช่วง
ที่ซึ่งอยู่ในช่วงบัน้ ปลายของชวี ิต โดยคณุ แมเ่ คยเปน็ ผ้ทู �ำ
หนา้ ท่ี “ขับจอ้ ย” ท่ีซึง่ เปน็ ศลิ ปในการขบั ขานวรรณกรรม
แบบล้านนาในเน้ือหาเก่ียวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ของอ.เชยี งแสน จงึ ไดผ้ สมสมุนไพรชนิดต่างๆ เข้าด้วยกนั
โดยพัฒนาเป็นสูตรของตนเองที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก
วรรณกรรมทอ้ งถนิ่ ของเชยี งแสน จากนน้ั สกัดออกมาเปน็
สารสกัดสมุนไพรเพื่อน�ำไปใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการท�ำสบู่
จนเปน็ ท่ยี อมรบั อย่างแพร่หลาย

095-129-5104 สบหู่ อมสมุนไพรเฮอื นพมิ พว์ ิภา จากดินแดนลา้ นนาสตู ร
pimwipadeuan ลับความงามต�ำรับเจ้านางยุคต้นก�ำเนิดอาณาจักรล้านนา
@gmail.com มี 2 สูตร คือ สบูว่ า่ นสาวหลง กลิน่ 5 ดอกไม้ และสบู่แก่น
www.huenpimwipa.com ฝางกล่นิ กุหลาบ ผลิตจากสมุนไพรจากภมู ปิ ญั ญา
284 ม.10 ต.บ้านแซว
อ.เชยี งแสน จ.เชียงราย
Fanpage : เฮือนสมุนไพร
พิมพว์ ภิ า

0951295104

76

ปริชาติ ทองบัวรว่ ง บรษิ ัท เชยี งราย ออรแ์ กนคิ เฮ้าส์ จ�ำ กดั
ผลิตภณั ฑ์ : พาสตา้ เสน้ สดจากข้าว
อนิ ทรยี แ์ ละสมนุ ไพร

เชยี งราย

จดุ เรม่ิ ต้น เกิดจากการคนในครอบครวั มภี าวะเบาหวาน
ภมู ิแพ้ ไซนสั และปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ จงึ ไดห้ นั มาปลูกพชื
ผกั แบบอนิ ทรยี ์ ไม่ใสป่ ุ๋ยเคมี ไมใ่ ชย้ าฆ่าแมลง ท�ำปยุ๋ หมัก
สารกำ� จัดแมลงเอง ผลผลิตท่ไี ดบ้ ริโภคเองในครอบครวั
เหลอื ก็แบ่งปนั เพอ่ื นบา้ น และจำ� หน่ายคร้ังแรกชื่อ Farm
Lek Lek ก็พอเพยี ง จนท�ำให้เป็นแรงบันดาลใจและจดุ เริม่
ต้นทไ่ี ด้ขยบั ขยายให้ด�ำเนินการธรุ กจิ ผลติ ผักอินทรีย์ และ
สรา้ งแบรนด์ Chiang Rai Organic House เชยี งราย
ออรแ์ กนคิ เฮ้าส์ ในปี 2556

061-796-2332 พาสตา้ เส้นสด Gluten-Free Fresh Pasta ผลิต
chiangraiorganichouse จากข้าว ผกั และสมุนไพรอนิ ทรีย์ สนิ ค้าและผลิตภณั ฑ์
@gmail.com เกษตรอนิ ทรยี ์แปรรปู ผา่ นกรรมวธิ ที ส่ี ะอาด ปลอดภยั ได้
www.chiangraiorganic มาตรฐาน เสิร์ฟความสด สะอาด หอม นมุ่ สคู่ รวั ทบี่ ้านคณุ
house.com
69 ม.13 บา้ นแมป่ ูคา ต.นาง
แล อ.เมือง จ.เชียงราย
Fanpage : Gluten-Free
Pasta พาสต้าปราศจากกลเู ตน
จากข้าวอินทรยี แ์ ละสมุนไพร
@cr.organic.house

0617962332

porpungun

77

วิสาหกิจชมุ ชนกล้วยตาก​

ผลติ ภัณฑ์ : เสน้ บะหม่ีแปรรปู จากกลว้ ย

เชยี งราย

ภูวิชญ์ สุวรรณร์ งุ่ โรจน์ กลุม่ วิสาหกจิ ชมุ ชนกลว้ ยตาก อ.แมล่ าว จ.เชยี งราย เดมิ ที
เป็นการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านซ่ึงเป็นสมาชิกในชุมชน
085-969-7856 เพ่ือท�ำกิจกรรมรวมกันและได้ยกระดับให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจ
[email protected] ชมุ ชนกล้วยตากในเวลาต่อมา แนวคิดการสรา้ งผลิตภณั ฑ์
www.kluainamwa.com ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากแม่ลาวนั้นเกิดจากใน
86 ม.2 ต.จอมหมวกแกว้ บริเวณพ้ืนที่ของชุมชนมีการปลูกกล้วยไว้เป็นจ�ำนวนมาก
อ.แมล่ าว จ.เชยี งราย 57250 เกือบทุกครัวเรือนจึงได้มีแนวคิดที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์
Fanpage : Banana Hou-Se’ ต่างๆ จากกลว้ ยเพ่อื ทำ� ใหเ้ กดิ รายในชมุ ชนและเป็นอาชีพ
กลว้ ยอบ กล้วยผง เชียงราย เสริมของสมาชกิ ในชมุ ชน โดยผลติ ภัณฑ์หลกั ของกล่มุ นั้น
ส่งทัว่ ไทย คือกล้วยตาก ซึง่ ในปี 2552 กลมุ่ วสิ าหกจิ ชมุ ชนกลว้ ยตาก
– แมล่ าว ได้รบั การคัดสรรเป็นผลติ ภัณฑ์ ระดับห้าดาว ใน
0859697856 โครงการคัดสรรสดุ ยอดหน่งึ ต�ำบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ไทย

เสน้ บะหมีแ่ ปรรปู จากแป้งกล้วย ซ่ึงเปน็ แปง้ ท่ที นต่อการ
ย่อย เมอื่ ทานไปแล้วจะท�ำใหร้ สู้ กึ อม่ิ นาน ชว่ ยในเรื่องของ
กรดไหลยอ้ น โรคกระเพาะ ท้องเสียและชว่ ยลดระดับน�้ำตาล
ไขมนั และคอลเรสเตอรอลในเลอื ด ชว่ ยเสริมสร้างสขุ ภาพท่ี
ดใี นระบบทางเดินอาหาร ไมใ่ ช้สารเต่มิ แต่งอาหารใดๆ

– ชนะเลิศการ Pitching สินค้าและบริการ กิจกรรม Born
Global BOOST Camp

78


การรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน


การรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โดย คุณศศิภา กรินทรากุล นักกำหนดอาหารวิชาชีพ
โรงพยาบาลรามคำแหง นักกำหนดอาหาร อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
การดูแลด้านโภชนาการในแต่ละบุคคลถือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการรักษา นอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว ปัจจุบันการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทานอาหาร การออกกำลังกาย ก็มีความสำคัญและถือเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคแบบองค์รวมเช่นกัน
“นักกำหนดอาหาร” จึงรับหน้าที่ช่วยให้ผู้ป่วยและผู้คนทั่วไปเข้าใจถึงวิธีการบริโภคอาหารที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สุขภาพ หากนำไปปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง อ่านข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ramhosp.co.th/news_detail/707
สายด่วนสุขภาพโทร 0 2743 9999 ต่อ 2999
แอดไลน์โรงพยาบาลรามคำแหง ID Line :
@ramhospital หรือ คลิก https://lin.ee/dED0pj2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

เมนูอาหารควบคุมเบาหวาน : รู้สู้โรค


มาเรียนรู้เกี่ยวกับเมนูอาหาร ที่ช่วยควบคุมเบาหวานได้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากผัก จะมีอาหารชนิดใดบ้าง มาฟังคำแนะนำจาก ผศ. ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ
ชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ http://www.thaipbs.or.th/KonSuRoak
เบาหวาน ควบคุมเบาหวาน เมนูอาหาร

กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

เมนูอาหารควบคุมเบาหวาน : รู้สู้โรค

(1/2) เทคนิคการเลือกรับประทานอาหาร สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน | HIGHLIGHT – Food Choice | EP.1


เพราะอะไรผู้ป่วยเบาหวานถึงควรปรับการกินอาหารให้เหมาะสม ฟังคำแนะนำดี ๆ จาก \”หมอเอ๋\” จากพอดแคสต์ Food Choice ตอนแรกกันค่ะ
ติดตามรายการเต็ม ๆ 👉 https://youtu.be/n3MOprHCYY
__________________
เบาหวาน
FoodChoice
MahidolChannelPODCAST
MahidolChannel
––––––––––––––––––––
📌ช่องทางการฟัง Podcast
Blockdit: https://www.blockdit.com/mahidolchannel
Spotify: https://spoti.fi/31v1Rmx
Anchor: https://anchor.fm/mahidolchannel
Soundcloud: https://soundcloud.com/mahidolchannel
Apple Podcasts: https://apple.co/2Oxp5FN
––––––––––––––––––––
YouTube: http://www.youtube.com/mahidolchannel​​
Facebook: http://www.facebook.com/mahidolchannel​​
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล: https://www.mahidol.ac.th/th​​
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล | https://med.mahidol.ac.th

(1/2) เทคนิคการเลือกรับประทานอาหาร สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน | HIGHLIGHT - Food Choice | EP.1

5 สุดยอดผลไม้สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน | คลิปสรุป EP102


5สุดยอดผลไม้สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ดูคลิปเต็มพร้อมเจาะลึกรายละเอียดที่
https://www.youtube.com/watch?v=4sYIfsPLkks

5 สุดยอดผลไม้สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน | คลิปสรุป EP102

[PODCAST] Food Choice | EP.1 – อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน | Mahidol Channel


พบกับ Mahidol Channel Podcast รายการใหม่ Food Choice : กินดี สุขภาพดีเลือกได้ กับคุณหมอเอ๋ ผศ.พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร รายการที่จะชวนทุกมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบการกินอาหาร ที่ปลอดภัยกับสุขภาพ
เริ่มตอนแรกกับโรคฮิตของคนไทยนั่นก็คือ “โรคเบาหวาน” โดยในตอนนี้หมอเอ๋ จะมาแนะนำให้รู้จักโรคเบาหวานและรูปแบบการรับประทานอาหารสำหรับคนไข้เบาหวาน นั่นก็คือ “Diabetic Diet” ซึ่งเป็นอาหารสุขภาพที่มีรสไม่หวานจัด และคำนึงถึงปริมาณ การเลือกชนิดของอาหารในหมวดข้าว แป้ง และไขมันเป็นสำคัญ เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด อ.เอ๋ จะมาแนะนำสูตรไม่ลับที่จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั่นก็คือ “การแบ่งปริมาณสัดส่วนอาหารต่อ 1 จาน” รวมไปถึง “10 เทคนิคการเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน” ที่จะเป็นส่วนช่วยเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี
__________________
เบาหวาน
FoodChoice
MahidolChannelPODCAST
MahidolChannel
––––––––––––––––––––
📌ช่องทางการฟัง Podcast
Blockdit: https://www.blockdit.com/mahidolchannel
Spotify: https://spoti.fi/31v1Rmx
Anchor: https://anchor.fm/mahidolchannel
Soundcloud: https://soundcloud.com/mahidolchannel
Apple Podcasts: https://apple.co/2Oxp5FN
––––––––––––––––––––
YouTube: http://www.youtube.com/mahidolchannel​​
Facebook: http://www.facebook.com/mahidolchannel​​
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล: https://www.mahidol.ac.th/th​​
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล | https://med.mahidol.ac.th

[PODCAST] Food Choice | EP.1 - อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน | Mahidol Channel

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ผล ไม้ สํา ห รับ ผู้ ป่วย เบาหวาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *