[NEW] รีวิวการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าท่องเที่ยวแชงเก้น ผ่าน VFS Global [ปี 2020!] | ขอวีซ่าเชงเกน ฝรั่งเศส – Sonduongpaper

ขอวีซ่าเชงเกน ฝรั่งเศส: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Nội Dung Bài Viết

รีวิวการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าท่องเที่ยวแชงเก้น ผ่าน VFS Global [ปี 2020!]

รีวิวการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเกน) พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวเอง แบบใหม่ที่ต้องยื่นผ่าน VFS GLOBAL

บทความนี้เราขอมารีวิวการขอวีซ่าแชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ และการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น ผ่าน VFS Global ล่าสุดที่ไปยื่นมาค่ะ  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆในแถบยุโรป

Switzerland

เขตเชงเก้น

ในปัจจุบัน เขตเชงเก้นประกอบด้วย ประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ได้แก่ 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ นั่นหมายความว่าการได้รับวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์จะทำให้เราท่องเที่ยวประเทศอื่นๆในเขตเชงเก้นได้ด้วย แต่ก็มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอวีซ่าเชงเก้งสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

 • กรณีเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ และใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละประเทศไม่เท่ากัน การที่จะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์นั้น

  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องเป็นประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด

  เช่น แพลนเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 5 วัน ออสเตรีย 3 วัน เชก 2 วัน 

 • กรณีเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ และใช้ระยะเวลาพำนักแต่ละประเทศเท่ากัน สามารถขอวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ได้ก็ต่อเมื่อ

  สวิตเซอร์แลนด์ประเทศแรกที่เดินทางเข้า

   เช่น บินไปยังสวิตเซอร์แลนด์และเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน ต่อจากนั้นเที่ยวออสเตรีย 4 วันและเชก 4 วัน

VFS GLOBAL

ตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตสวิส มอบหมายให้บริษัท VFS Global เป็นผู้ดูแลเรื่องการรับเอกสารคำร้องยื่นขอวีซ่า (ก่อนหน้านี้ต้องขอผ่าน TLScontact) โดยสามารถแจ้งนัดวันยื่นเอกสาร และกรอกเอกสารออนไลน์ได้ ผ่านทางเว็บไซท์บริษัท VFS Global

การขอวีซ่าเพื่อไปเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการขอเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์และกลุ่มประเทศเชงเก้นประเทศอื่นๆ ได้ภายในระยะเวลาสูงสุดสามเดือน (90 วัน) ภายในระยะเวลา 180 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น ในกรณีที่ยังไม่เคยขอวีซ่าจะต้องไปยื่นด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะมีการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและสแกนลายนิ้วมือ

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

เอกสารขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเก้น)ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เราเตรียม มีดังนี้

Update 22 พ.ค. 2021:   สำหรับใครที่ต้องการขอวีซ่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 แนะนำให้เช็คข้อมูลกับทาง VFS Global และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งนะคะ เพราะก่อนหน้านี้ทาง VFS ได้ประกาศมีข้อกำหนดใหม่และขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น ต้องมีการเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์, ใบจอง ASQ (Alternative State Quarantine) เป็นต้น ข้อกำหนดและเอกสารต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ค่ะ

1. แบบฟอรม์คำร้องขอวีซ่า (เอกสารฉบับจริง)

การกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ให้เข้าหน้าเวป VFS Switzerland และลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ จากนั้นเข้าไปที่หน้าแบบฟอร์มคำขอวีซ่าออนไลน์และกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนจนถึงหน้าสุดท้าย จนกด submit และพริ้นออกมา ให้ลงวันที่และลงนาม(ลายเซ็นต์ตามหนังสือเดินทาง) 

 • หลังจากกรอกคำร้องแล้วข้อมูลจะคงอยู่ในระบบ 14 วัน สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอด
 • กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์แบบฟอร์ม คำร้องขอวีซ่าจะต้องถูกเซ็นต์โดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน (บิดา-มารดา)
 • ข้อมูลสำคัญในใบสมัครวีซ่าเชงเก้น เช่น ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ฯลฯ เป็นข้อมูลจำเป็น และข้อมูลที่ระบุในใบสมัครจะต้องถูกต้องตรงกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร กรณีที่กรอกข้อมูลสำคัญไม่ครบถว้น ใบสมัครวีซ่าจะถูกปฏิเสธ

2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 ซม. x 4 ซม. จำนวน 2 ใบ

รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพ เปิดหน้าผาก โดยต้องเห็นใบหูและคิ้วอย่างชัดเจน

*ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปที่ถ่ายจากตู้สติกเกอร์ หรือรูปถ่ายที่ถ่ายเอง โดยไม่ได้มาตรฐานที่สถานทูตกำหนด

*กรณีรูปถ่ายไม่ได้มาตรฐานตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ยื่นก่าหนด ต้องถ่ายใหม่ ณ ศูนย์ยื่น

3. หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport)

หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด

4. หนังสือเดินทางเล่มเก่า

5. สำเนาหนังสือเดินทาง

 • สำเนาหนังสือเดินทาง(หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) 2 ชุด
 • สำเนาวีซ่าเชงเก้นและประเทศอื่นๆ และตราประทับการเดินทางเข้าออกที่เคยได้รับครั้งก่อน 1 ชุด

ของเราเจ้าหน้าที่เก็บสำเนาเฉพาะหน้าวีซ่าแชงเก้นที่เคยได้รับ ส่วนสำเนาสแตมป์เข้าออกประเทศอื่น จนท.คืนมาให้หมดค่ะ

6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินจะต้องระบุชื่อผู้สมัครให้ตรงตามหนังสือเดินทาง โดยปกติสามารถแจ้งทางบริษัททัวร์หรือ Agent ให้ช่วยออกเอกสารใบจองเที่ยวบินสำหรับทำวีซ่าให้ก่อนได้ค่ะ บางบริษัทไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้ามีก็ไม่ควรเกิน 200 บาท สำหรับใครที่ชำนาญแล้วสามารถจองสายการบินโดยตรง บางสายการบินจะให้เลือกแบบชำระเงินที่ธนาคาร พอจองเสร็จ ระบบจะส่งใบยืนยันการจอง เราก็พริ้นใบจองออกมาและนำไปยื่นขอวีซ่า ถ้าเราไม่ได้ชำระเงินในเวลาที่กำหนด ใบจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ เราค่อยจองใหม่หลังได้วีซ่าท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเก้น)แล้วค่ะ ในวันนัดก็ให้เอาเฉพาะใบจองมายื่นค่ะ อย่าจ่ายเงินตั๋วเครื่องบินจนกว่าจะได้รับวีซ่าท่องเที่ยว!

อีกอย่างที่เราอยากแนะนำ คือ ควรขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวโดยบวกวันเพิ่มไปสัก 2-3 วันเผื่อกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น สายการบินดีเลย์หรือเที่ยวบินยกเลิก เพราะส่วนใหญ่ถ้ายังไม่เคยขอวีซ่าเช้งเก้นมาก่อน ก็มักจะได้จำนวนวันที่ขอแบบเป๊ะๆ

7. ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยสามารถซื้อแผนประกันการเดินทางที่ออกจากบริษัทประกันจากบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทในประเทศยุโรป

 • จะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 • จะต้องมีผลบังคับใช้กับพื้นที่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น แนะให้ว่าเวลาซื้อให้เลือก ปลายทาง World Wide
 • ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท สำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรือการส่งกลับประเทศ
 • แสดงทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนา
 • ต้องมีตราประทับของบริษัทประกันภัยและลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทประกันภัยแสดงในเอกสาร

8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

เอกสารการจองโรงแรม/ที่พัก ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยเอกสารจะต้องระบุชื่อของเราให้ตรงกับหนังสือเดินทาง

หลักๆ เราจองโรงแรมในยุโรปผ่าน Booking.com แต่สามารถจองผ่าน Agoda ก็ได้เช่นกัน โดยให้เลือกที่สามารถยกเลิกได้ไม่มีค่าธรรมเนียม เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางจะได้ไม่เสียเงินไปฟรีๆ สำหรับใครที่จองผ่าน Booking.com เมื่อจองเสร็จให้เข้าไป manage booking ไปที่ edit guest/room detail เพิ่มชื่อสมาชิกที่เดินทางไปด้วยได้เลย

9. แผนการเดินทางโดยละเอียด

ในกรณีที่เดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นหลายประเทศ จะต้องแสดงแผนการเดินทางโดยจะต้องแสดงรายละเอียดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางข้ามพรหมแดนไปยังพื้นที่ประเทศเชงเก้นอื่น รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ท่านจะต้องเดินทางไปในระหว่างทริปเดียวกันนี้ เราทำแผนการเดินทางไว้ใน Excel มีรายละเอียดของแต่ละวันว่าไปไหน ทำอะไร ที่พักและการเดินทาง

10. หลักฐานทางการเงิน

เราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองก็เลย ใช้เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน  ที่ออกจากทางธนาคารและมีตราประทับจากทางธนาคารเท่านั้น ก่อนขอBank Statement ให้ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน เพื่อให้มีรายการเคลื่อนไหว

ถ้าถามว่าควรมีเงินเท่าไหร่ในบัญชี อย่างน้อยควรมี 100 CHF ต่อวัน หรือประมาณ 3,500- 3,600 บาทต่อวัน และนับตามจำนวนวันที่ไปค่ะ

ขออ้างอิงตัวเลขจาก schengenvisainfo.com ตามที่ระบุไว้ “A foreign national who wants to enter and reside in the territory of Switzerland must be able to attest owning at least 100 CHF or 92.34€/day on his disposition during its stay in Switzerland”

หลายๆรีวิวแนะนำให้มียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่าหกหลัก ยอดเงินแล้วแต่ละกรณีไปค่ะ

ส่วนกรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsorship Letter) เป็นภาษาอังกฤษ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้อุปถัมภ์ในบางกรณีอาจจะต้องยื่นสำเนาของอสังหาริมทรัพย์(โฉนดที่ดิน) เพิ่มเติม

*สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำทุกกรณี

*สำหรับ Schengen visa สวิต ไม่ต้องขอ Bank Guarantee

11 . หลักฐานการทำงาน

กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ข้าราชการ: หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่งในบริษัท, เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน, วันลาพักร้อน ประทับตราของบริษัท พร้อมลายเซ็นต์ และต่าแหน่ง ของผู้มีอำนาจลงนาม เอกสารเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ควรมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ : หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้าพร้อมลายเซ็นต์กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราบริษัท

กิจการไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญา เช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา: หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) โดยแสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นเอกสารตัวสำเนา

12. เอกสารส่วนตัวอื่นๆ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / มรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ (เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

 • สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา และแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ปกครองของผู้สมัคร และแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • ใบอนุญาตจากผู้ปกครองให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

– หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

– หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

– หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อม แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างกัน หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในตอนที่ผู้เยาว์เกิด จะต้องแนบสำเนาเอกสารแจ้งอ่านาจในการปกครองผู้เยาว์ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ออกโดยอ่าเภอ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

– ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณะบัตรด้วย

สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

 • ใบอนุญาตทำงาน ฉบับจริง และสำเนา (ถ้ามี)
 • ตราประทับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry stamp) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และจะต้องมีอายุเหลืออยู่หลังจากเดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น

หมายเหตุ

 • หากมีความประสงค์จะเดินทางยังประเทศต่างๆ (สหราชอาณาจักร,สหรัฐอเมริกา,แคนนาดา และอื่นๆ) หลังจากเดินทางออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น จะต้องทำการยื่นวีซ่าที่ประเทศนั้นๆก่อนที่จะมายื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นหนึ่งในภาษาประจำชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี) โดยสามารถแปลที่ศูนย์รับแปลเอกสารที่ใดก็ได้ แต่ไม่สามารถแปลเอกสารด้วยตัวเอง
 • เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
 • กรณีที่ยื่นเอกสารเพื่อพิสจูน์ความสัมพันธ์ในครอบครวัจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย เอกสารจะต้องได้รับการรับรอง (Legalization) ความถูกต้องตามกฎหมายจากสถานทูตหรือสถานกงสุล

**การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ** 

ขั้นตอนที่ 2: การนัดหมาย (จองคิว) ออนไลน์ เพื่อยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

เมื่อเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลวีซ่าครบถ้วน ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการนัดหมายยื่นขอวีซ่ากันค่ะ

ในช่วงที่เราไปยื่น ทาง VFS จะมีให้เลือกขอได้ 2 ที่คือ

 • ยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (VFS) หรือ
 • ยื่นคำร้องที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

ทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)ได้ ที่นี่  

VFS Global

โดยเราเลือกยื่นผ่าน VFS ตอนจองก็ใส่ข้อมูลของเรา เช่น ชื่อ เลขพาสปอร์ต วันเกิด และเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกมายื่นเอกสารที่ศูนย์ VFS เมื่อจองคิวสำเร็จจะมีอีเมลล์คอนเฟิร์มวันและเวลานัดหมาย ให้พริ้นออกมาและนำไปในวันนัดด้วย ในกรณีที่ติดธุระสามารถเลื่อนวันได้ เข้าไปที่หน้านัดหมาย ล็อคอิน แล้วเลือก reschedule appointment จะใส่ข้อมูล เปลี่ยนวันนัดใหม่ หากไม่มาตรงตามนัดจะต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นเอกสาร

UPDATE: โปรดตรวจสอบสถานที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าอีกครั้ง เนื่องจากในช่วงของการระบาดโควิด-19 ศูนย์ยื่นคำร้อง ณ จามจุรีสแควร์ปิดชั่วคราว

เมื่อถึงกำหนดตามคิวยื่นเอกสารตามที่ได้เลือกไว้ ให้เดินทางไปยื่นเอกสารได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์-VFS Global

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
วันเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30
โทร: 02-118-7015

VFS Global

การเดินทางก็ง่ายมาก สามารถนั่ง MRT ไปลงที่สถานีสามย่าน (Samyan Station) ออกตรงทางออก 2 จะมีทางเชื่อมเข้าอาคารจามจุรีสแควร์ ตรงฝั่งพลาซ่า ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ไปยังชั้น 4 ได้เลย ขอแนะนำให้ไปถึงก่อนประมาณ 15-30 นาที อย่าลืมพิมพ์ใบนัดและนำมาด้วย  เพราะเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้เข้าไปด้านในก่อนถึงรอบที่นัดไว้ 15 นาที 

VFS Global

เมื่อถึงที่ศูนย์จะมีการตรวจอาวุธและเข้าไปรับบัตรคิว และรอเรียกคิว เรามาช่วงเช้าๆคนน้อยมากค่ะ เมื่อถึงคิวก็ยื่นเอกสาร ต้องขอบอกว่าเอกสารทั้งหมด ไม่ต้องแม็ก เรียงเป็นแผ่นๆได้เลย เอาคลิปหนีบกระดาษหนีบมาก็พอ เจ้าหน้าที่ตรวจและจะดึงออกเอง เจ้าหน้าที่ถามข้อมูลต่างๆถ้าหากเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติมสามารถถ่ายสำเนาเอกสารบางอย่าง ทาง VFS มีบริการถ่ายเอกสารค่ะ แผ่นละ 5 บาท 

หลังจากตรวจเอกสารแล้วก็นั้นชำระเงิน ถ่ายรูป และสแกนลายนิ้วมือเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ของเราใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • กรณีที่ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนจำเป็นต้องมายื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • กรณีที่เคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่การสมัครขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ จะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง
 • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงล้กษณะของดวงตา ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 : ชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะถูกกำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่ชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก

1. ค่าวีซ่า

 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน: 80 ยูโร/ 3,000 บาท
 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ: 40 ยูโร/ 1,500 บาท
 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุต่่ากว่า 6 ปี: ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ค่าบริการของวีเอฟเอส: 21.26  ยูโร/ 790 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต  ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียกเก็บโดยสถานทูต สวิตเซอร์แลนด์ และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเรียกเก็บโดย VFS Global โดยค่าบริการดังกล่าว  เป็นการตกลงระหว่างสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจ่าประเทศไทย กับ VFS Global สำหรับเป็นค่าด่าเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การด่าเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการนัดหมาย)

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • สมาชิกครอบครัวของพลเมืองชาวสวิสต์
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต และหนังสือเดินทางราชการ
 • เด็กนักเรียน, นักเรียน, นักศึกษาปริญญาโทและครูที่จะมาพำนักเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการฝึกอบรมทางการศึกษา – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • นักวิจัยที่เดินทางเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • ตัวแทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่าซึ่งเข้าร่วมในการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมหรือการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ขั้นที่ 5: ติดตามสถานะของวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)

ระยะเวลาดำเนินการวีซ่า

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเก้นโดยปกติจะได้รับการตรวจสอบภายใน 15 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนกำหนดเดินทาง ทาง VFS แนะนำให้ผู้สมัครวีซ่ายื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเดินทางเนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าใบสมัครของท่านจะได้รับการพิจารณาทันเวลาในการเดินทาง

ครั้งนี้เราเลือกรับ SMS ด้วย เพราะอยากรู้ว่าจะ Process ผ่าน VFS นานเท่าไหร่ ระยะเวลาก็เร็ว ของเรารู้ผลภายใน 4 วันค่ะ ได้ตามที่ขอไปเลย เมื่อได้รับหนังสือเดินทางคืนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นๆบนวีซ่าด้วยนะคะ เพราะหากมีข้อผิดพลาด เช่น สะกดชื่อผิดจะได้รีบแก้ไข

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ถ้าใครมีคำถาม,ข้อสงสัย คำแนะนำต่างๆ หรืออยากแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่า สามารถติดต่อเรามาได้เลย ^^

[NEW] การขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ง่ายกว่าที่คิด ยุโรปจ๋าพี่มาแล้ว | ขอวีซ่าเชงเกน ฝรั่งเศส – Sonduongpaper

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

วีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางไปไหนได้บ้าง ?

การเปลี่ยนแปลงเชงเก้นวีซ่า 4 หัวข้อหลักๆ 

3. ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวีซ่า Multiple – entry ระยะยาว

ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าเชงเก้น

ขั้นตอนในการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

เอกสารสำคัญที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่า

6. ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินที่ระบุการเดินทางไป – กลับ โดยต้องมีวันที่ เวลาชัดเจน และหมายเลขเที่ยวบินที่ระบุการเข้า – ออกจากพื้นที่เชงเก้น ขอบอกก่อนเลยว่าไม่จำเป็นต้องจองจริงๆก็ได้นะ แนะนำให้ใช้บริการกับบริษัททัวร์ที่ขายตั๋วเครื่องบินให้ออกตั๋วเป็นเอกสารมาให้ก่อนเดี๋ยววีซ่าผ่านจะมาซื้อด้วย ข้อดีคือหากไม่ผ่านก็ยัง Cancel ได้ไง หรือออกตั๋วที่มีอายุ 72 ชม. ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ (เราใช้วิธีนี้แหละ!)

7. แผนการเดินทางฉบับย่อ โดยสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ วันที่ ประเทศ เมือง รวมไปถึงแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างเมืองอย่างไร รถไฟ รถบัส เครื่องบิน ประมาณนี้ค่ะ แนะนำให้แนบหลักฐานการจองตั๋วรถไฟหรือรถเช่าของการเดินทางครั้งนั้นไปด้วย
 
8. หลักฐานการจองที่พัก แนะนำว่าควรจะจองที่สามารถยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เผื่ออยากเปลี่ยนแผนหน้างาน เราทำบ่อยเลย! (ข้อ 7 และข้อ 8 เราไม่ได้ยื่นเพราะเราขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือน) เอกสารส่วนนี้ที่จะแสดงว่าคุณพักที่ไหนในเชงเก้น สำเนาการยืนยันการจองโรงแรม โฮสเทล หรือสัญญาเช่าก็ใช้ได้เช่นกัน
หมายเหตุ : กรณีเยี่ยมเพื่อนหรือญาติ อันนี้จะวุ่นไปอีกหลายเท่านัก เพราะต้องขอวีซ่าเยี่ยมเยือน และต้องมีจดหมายเชิญจากบุคคลที่ไปพักด้วยทั้งตัวจริงและสำเนา ส่วนตัวเคลียร์ขอประเภทนี้ ต้องมีจดหมายเชิญ (Invitation letter) แนบมาด้วย

เช็คดีลเจ๋งๆและที่พักในยุโรปได้สะดวกง่ายๆ ที่เว็บไซด์ Agoda และ Booking 
ทางเลือกใหม่กับการจองที่พักผ่าน  Airbnb  จองโดยตรงกับคนท้องถิ่นผ่าน Link ฟรีส่วนลด Booking 1,100 บาท 

9.เอกสารรับรองการทำงาน ส่วนนี้บริษัทต้องเป็นผู้ออกจดหมายรับรองให้คุณโดยต้องระบุ ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มงาน เงินเดือน ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาตั้งแต่วันเดินทาง จนถึงวันที่กลับมา พร้อมลายเซ็นรับรองหรือประทับตาบริษัท เพื่อยืนยันว่าเราจะกลับบ้านเกิดบนผืนแผ่นดินไทยนะจ้ะ (ตรงจุดนี้คือส่วนที่เคลียร์ไม่มีค่ะ) กรณีนี้ถ้ายังศึกษาอยู่ก็ยื่นเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษสามารถขอได้ที่มหาลัยเลยจ้ะ ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัทธุรกิจการค้ามีอายุไม่เกิน 3 เดือน ทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือเอกสารสำคัญอื่นๆที่สามารถยืนยันอาชีพและแหล่งที่มาของรายได้ของคุณ  

10. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน สามารถขอจากทางบริษัทพร้อมกับเอกสารรับรองการทำงานก็ได้ค่ะ (ในกรณีของเราเรายื่นเอกสารฉบับนี้แทนเอกสารรับรองการทำงานในกณีที่บริษัทไม่สามารถออกเอกสารให้ได้)

11. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นรายการเดินบัญชี โดยตอนไปขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารไปเลยว่าจะนำไปขอวีซ่าเชงเก้น และขอภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่เค้ารู้อยู่แล้วว่าต้องใช้แบบไหน รอประมาณ 10 – 15 นาทีก็เสร็จแล้ว ราคาใบละ 100 บาท โดยต้องไม่ขอทิ้งไว้นานเกิน 3 เดือนสามารถขอตอนใกล้ๆที่จะยื่นก็ได้ สามารถยื่นไปพร้อมกับสลิปเงินเดือนเลยได้เลย เพื่อนๆอาจจะมีคำถามในใจ…และเงินในธนาคารควรจะมีเท่าไหร่กันถึงจะดูน่าเชื่อถือ แนะนำให้คำนวณจากจำนวนวันที่เราไปและค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 50K – 70K ขึ้นไปกำลังสวยค่ะ เจ้าหน้าที่จะได้เห็นว่า เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ตัวอย่าง ขออ้างอิงจาก Means of Subsistence for Schengen Visa Proofing financial sufficiency when applying for a Schengen Visa ซึ่งแต่ละประเทศไม่เท่ากันค่ะ
ขอยกตัวอย่าง ต้องการเดินทางไปประเทศกรีซ 21 วัน จะต้องมีเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายช่วงเวลาที่พำนักอยู่กรีซ คือ 50€/day and a minimum total amount of 300€ /stay up to 5 days

ดังนั้นคิดอย่างง่ายคือ 50€ X จำนวน 21 วันที่พำนักในกรีซ บวกลบกับจำนวนเงินที่เพียงพอหากเกิดกรณีฉุกเฉินใดใด และเพียงพอสำหรับการดำรงชีพเมื่อคุณเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ลองคำนวณดูนะคะ อย่าลืมว่าจำนวนเงินที่ยื่นไปต้องสัมพันธ์กับโปรแกรมการท่องเที่ยวของคุณด้วยเช่นกันค่ะ
หาข้อมูลเพิ่มเติมคลิ้กที่นี่

12. ทำการนัดหมายกับทางสถานฑูตให้เรียบร้อย เช็คให้ดีนะคะบางสถานฑูตนัดผ่านออนไลน์นะจ้ะ พร้อมปริ้นใบนัดหมายมาพร้อมยื่นเอกสาร

13. ใบปะหน้า เขียนแนะนำตัว เรียบเรียงวัตุประสงค์ของการเดินทาง และใจความสำคัญ ไม่ต้องเน้นน้ำค่ะ เอาเนื้อๆได้ใจความชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบเอกสารที่เรายื่นเรียงลำดับตามในใบปะหน้าเลยนะคะ ในกรณีนี้เรายื่นสำเนาพาสปอร์ต (Passport)ของแฟนพร้อมสำเนา และทุกหน้าที่มีตราประทับแนบไปพร้อมกับใบปะหน้าที่อธิบายความสัมพันธ์เนาะ เพราะเจ้าหน้าที่ขอดูเอกสารยืนยันว่าเราเดินทางไปกับใคร ขอแม้กระทั่งตั๋วเครื่องบินของแฟนเลยอ่ะ (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่) เตรียมไปให้พร้อมดีที่สุด แค่นี้เอกสารของเราก็จะดูเป็นมาตรฐานและดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาทันทีค่ะ ที่เหลือก็ความพร้อมในการสัมภาษณ์ล้วนๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคนน้า

14. เอกสารทางการเงิน แนะนำให้เตรียมติดมือไปด้วยสำหรับคนที่มีอาชีพประเภทฟรีแลนซ์ (เจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติมเราจะได้พร้อมรับมือ) เป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่ มีพันธะอะไรบ้าง ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือสถานะทางการเงินที่เราต้องรับผิดชอบยื่นไปเลยค่ะ เพื่อยืนยันว่าอิฉันจะกลับไทยอย่างแน่นอน (แต่เคลียร์ไม่ได้ยื่นส่วนนี้อีกเช่นกัน 55) 


เทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ


คลิปนี้มาบอกเทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ
ทำอย่างไรถึงจะผ่านง่าย สิ่งไหนควรบอก สิ่งไหนไม่ควรบอก
เอกสารต้องเตรียมอย่างไรบ้าง พร้อมเล่าถึงกรณีตัวอย่าง พนักงานประจำที่ขอวีซ่าไม่ผ่านเค้าพลาดตรงไหน
ตัวอย่างการกรอกวีซ่าเชงเก้น
https://www.mprabin.com/2018/01/14/visa_netherlands/
SchengenVisa พนักงานประจำ วีซ่าเชงเก้น
เที่ยวยุโรป MJourney เอ็มพาบิน เที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ

วิธีขอวีซ่าเดนมาร์ก (วีซ่าเชงเก้น) ผ่าน VFS แบบสรุป | GoNoGuide How To


รีวิววิธีขอวีซ่าเดนมาร์ก วีซ่าเขงเก้น พำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน
ยื่นเอกสารผ่านศูนย์รับยื่น VFS
สรุปภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้น ดูจบทำเองได้เลย
📍➖➖➖📍
สนับสนุน GoNoGuide http://www.gonoguide.com/support/
📍➖➖➖📍
รวมลิงค์วิธีขอวีซ่า https://www.gonoguide.com/visa/
📍➖➖➖📍
🌍➖➖➖🌍
ติดตาม GoNoGuide
🌍➖➖➖🌍
Facebook 👉 https://www.facebook.com/gonoguide/
Website 👉 http://www.gonoguide.com/
IG 👉 https://www.instagram.com/gonoguide/
Youtube 1 👉 GoNoGuide http://bit.ly/subsyt
Youtube 2 👉 GoNoGuide Trips http://bit.ly/2N9xWJZ
ถามได้ทุกเรื่องที่ GoNoGuide Group 👉 http://bit.ly/gnggroup
กลุ่มเฉพาะแฟนต่างชาติ เยี่ยมเยียน GoNoGuide แฟนฝรั่ง 👉 https://bit.ly/2OPxocR
Twitter @GoNoGuide 👉 https://twitter.com/GoNoGuide
TikTok 👉 https://www.tiktok.com/@gonoguide
Spotify 👉 https://open.spotify.com/show/6yXTYmy4v8zsx5SYJlPBW6

GoNoGuide

วิธีขอวีซ่าเดนมาร์ก (วีซ่าเชงเก้น) ผ่าน VFS แบบสรุป | GoNoGuide How To

[245] មេរៀនរំលឹក-ចិត្ត | សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ថោងនីដាមុនី | Professor Doctor Thong Nidamony


[245] មេរៀនរំលឹក-ចិត្ត | សាស្រ្តាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ថោងនីដាមុនី | Professor Doctor Thong Nidamony

อัปเดต คดี \”บอส กระทิงแดง\” – \”ธีรัจชัย ก้าวไกล\” ถาม \”วิษณุ\” ตอบ : Matichon TV


ธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.ก้าวไกล ตั้งกระทู้ถาม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ถึงความคืบหน้าคดี บอส กระทิงแดง ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ มาตอบกระทู้แทน
ข่าวการเมืองมติชน MatichonTV
สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UC3S5gtXjd522gCtjOkYRUwg/join
Official Matichon TV
ติดตามข่าวสารได้ใน
Web : http://www.matichon.co.th/default.php
Facebook : https://www.facebook.com/ThePoliticsByMatichon
Instagram : https://instagram.com/matichononline
Twitter : https://twitter.com/MatichonTV

อัปเดต คดี \

วิธีกรอกใบสมัคร วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้น | GoNoGuide Visa


เข้าเว็บนี้ https://www.eda.admin.ch/bangkok
จากนั้นเลือกเมนูชื่อ Visa – Entry to and residence in Switzerland
ไปที่หัวข้อ Schengen visa for a stay of up to 90 days
➖➖➖
🚩สนับสนุน GoNoGuide https://www.gonoguide.com/support/
➖➖➖
🚩รวมลิงค์วิธีขอวีซ่า https://www.gonoguide.com/visa/
➖➖➖
🚩ข้อมูลการเดินทาง ช่วงโควิด https://www.gonoguide.com/reopen/
➖➖➖
🚩สายการบินเข้าไทย + ข้อมูลกักตัวฟรี https://www.gonoguide.com/ticket/
➖➖➖

ติดตาม GoNoGuide
💗Facebook GoNoGuide
https://www.facebook.com/gonoguide/
💗Website GoNoGuide
http://www.gonoguide.com/
💗Instagram GoNoGuide
https://www.instagram.com/gonoguide/
💗Youtube GoNoGuide
http://bit.ly/subsyt
💗Youtube GoNoGuide Trips
http://bit.ly/2N9xWJZ
💗GoNoGuide Group
http://bit.ly/gnggroup
💗GoNoGuide แฟนฝรั่ง กลุ่มเฉพาะแฟนต่างชาติ เยี่ยมเยียน
https://bit.ly/2OPxocR
💗Twitter @GoNoGuide
https://twitter.com/GoNoGuide
💗TikTok @GoNoGuide
https://www.tiktok.com/@gonoguide

GoNoGuide GoNoGuideVisa

วิธีกรอกใบสมัคร วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้น | GoNoGuide Visa

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ขอวีซ่าเชงเกน ฝรั่งเศส

See also  ขอวีซ่า มาออสเตรเลีย 3 ปี จ่ายเท่าไหร่ - Daddy on Duty - Australia | รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย pantip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *