[NEW] รีวิวการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าท่องเที่ยวแชงเก้น ผ่าน VFS Global [ปี 2020!] | แผนการเดินทาง ขอวีซ่า – Sonduongpaper

แผนการเดินทาง ขอวีซ่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Nội Dung Bài Viết

รีวิวการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าท่องเที่ยวแชงเก้น ผ่าน VFS Global [ปี 2020!]

รีวิวการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเกน) พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวเอง แบบใหม่ที่ต้องยื่นผ่าน VFS GLOBAL

บทความนี้เราขอมารีวิวการขอวีซ่าแชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ และการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น ผ่าน VFS Global ล่าสุดที่ไปยื่นมาค่ะ  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆในแถบยุโรป

Switzerland

เขตเชงเก้น

ในปัจจุบัน เขตเชงเก้นประกอบด้วย ประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ได้แก่ 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ นั่นหมายความว่าการได้รับวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์จะทำให้เราท่องเที่ยวประเทศอื่นๆในเขตเชงเก้นได้ด้วย แต่ก็มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอวีซ่าเชงเก้งสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

 • กรณีเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ และใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละประเทศไม่เท่ากัน การที่จะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์นั้น

  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องเป็นประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด

  เช่น แพลนเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 5 วัน ออสเตรีย 3 วัน เชก 2 วัน 

 • กรณีเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ และใช้ระยะเวลาพำนักแต่ละประเทศเท่ากัน สามารถขอวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ได้ก็ต่อเมื่อ

  สวิตเซอร์แลนด์ประเทศแรกที่เดินทางเข้า

   เช่น บินไปยังสวิตเซอร์แลนด์และเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน ต่อจากนั้นเที่ยวออสเตรีย 4 วันและเชก 4 วัน

VFS GLOBAL

ตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตสวิส มอบหมายให้บริษัท VFS Global เป็นผู้ดูแลเรื่องการรับเอกสารคำร้องยื่นขอวีซ่า (ก่อนหน้านี้ต้องขอผ่าน TLScontact) โดยสามารถแจ้งนัดวันยื่นเอกสาร และกรอกเอกสารออนไลน์ได้ ผ่านทางเว็บไซท์บริษัท VFS Global

การขอวีซ่าเพื่อไปเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการขอเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์และกลุ่มประเทศเชงเก้นประเทศอื่นๆ ได้ภายในระยะเวลาสูงสุดสามเดือน (90 วัน) ภายในระยะเวลา 180 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น ในกรณีที่ยังไม่เคยขอวีซ่าจะต้องไปยื่นด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะมีการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและสแกนลายนิ้วมือ

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

เอกสารขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเก้น)ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เราเตรียม มีดังนี้

Update 22 พ.ค. 2021:   สำหรับใครที่ต้องการขอวีซ่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 แนะนำให้เช็คข้อมูลกับทาง VFS Global และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งนะคะ เพราะก่อนหน้านี้ทาง VFS ได้ประกาศมีข้อกำหนดใหม่และขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น ต้องมีการเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์, ใบจอง ASQ (Alternative State Quarantine) เป็นต้น ข้อกำหนดและเอกสารต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ค่ะ

1. แบบฟอรม์คำร้องขอวีซ่า (เอกสารฉบับจริง)

การกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ให้เข้าหน้าเวป VFS Switzerland และลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ จากนั้นเข้าไปที่หน้าแบบฟอร์มคำขอวีซ่าออนไลน์และกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนจนถึงหน้าสุดท้าย จนกด submit และพริ้นออกมา ให้ลงวันที่และลงนาม(ลายเซ็นต์ตามหนังสือเดินทาง) 

 • หลังจากกรอกคำร้องแล้วข้อมูลจะคงอยู่ในระบบ 14 วัน สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอด
 • กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์แบบฟอร์ม คำร้องขอวีซ่าจะต้องถูกเซ็นต์โดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน (บิดา-มารดา)
 • ข้อมูลสำคัญในใบสมัครวีซ่าเชงเก้น เช่น ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ฯลฯ เป็นข้อมูลจำเป็น และข้อมูลที่ระบุในใบสมัครจะต้องถูกต้องตรงกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร กรณีที่กรอกข้อมูลสำคัญไม่ครบถว้น ใบสมัครวีซ่าจะถูกปฏิเสธ

2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 ซม. x 4 ซม. จำนวน 2 ใบ

รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพ เปิดหน้าผาก โดยต้องเห็นใบหูและคิ้วอย่างชัดเจน

*ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปที่ถ่ายจากตู้สติกเกอร์ หรือรูปถ่ายที่ถ่ายเอง โดยไม่ได้มาตรฐานที่สถานทูตกำหนด

*กรณีรูปถ่ายไม่ได้มาตรฐานตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ยื่นก่าหนด ต้องถ่ายใหม่ ณ ศูนย์ยื่น

3. หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport)

หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด

4. หนังสือเดินทางเล่มเก่า

5. สำเนาหนังสือเดินทาง

 • สำเนาหนังสือเดินทาง(หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) 2 ชุด
 • สำเนาวีซ่าเชงเก้นและประเทศอื่นๆ และตราประทับการเดินทางเข้าออกที่เคยได้รับครั้งก่อน 1 ชุด

ของเราเจ้าหน้าที่เก็บสำเนาเฉพาะหน้าวีซ่าแชงเก้นที่เคยได้รับ ส่วนสำเนาสแตมป์เข้าออกประเทศอื่น จนท.คืนมาให้หมดค่ะ

6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินจะต้องระบุชื่อผู้สมัครให้ตรงตามหนังสือเดินทาง โดยปกติสามารถแจ้งทางบริษัททัวร์หรือ Agent ให้ช่วยออกเอกสารใบจองเที่ยวบินสำหรับทำวีซ่าให้ก่อนได้ค่ะ บางบริษัทไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้ามีก็ไม่ควรเกิน 200 บาท สำหรับใครที่ชำนาญแล้วสามารถจองสายการบินโดยตรง บางสายการบินจะให้เลือกแบบชำระเงินที่ธนาคาร พอจองเสร็จ ระบบจะส่งใบยืนยันการจอง เราก็พริ้นใบจองออกมาและนำไปยื่นขอวีซ่า ถ้าเราไม่ได้ชำระเงินในเวลาที่กำหนด ใบจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ เราค่อยจองใหม่หลังได้วีซ่าท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเก้น)แล้วค่ะ ในวันนัดก็ให้เอาเฉพาะใบจองมายื่นค่ะ อย่าจ่ายเงินตั๋วเครื่องบินจนกว่าจะได้รับวีซ่าท่องเที่ยว!

อีกอย่างที่เราอยากแนะนำ คือ ควรขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวโดยบวกวันเพิ่มไปสัก 2-3 วันเผื่อกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น สายการบินดีเลย์หรือเที่ยวบินยกเลิก เพราะส่วนใหญ่ถ้ายังไม่เคยขอวีซ่าเช้งเก้นมาก่อน ก็มักจะได้จำนวนวันที่ขอแบบเป๊ะๆ

7. ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยสามารถซื้อแผนประกันการเดินทางที่ออกจากบริษัทประกันจากบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทในประเทศยุโรป

 • จะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 • จะต้องมีผลบังคับใช้กับพื้นที่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น แนะให้ว่าเวลาซื้อให้เลือก ปลายทาง World Wide
 • ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท สำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรือการส่งกลับประเทศ
 • แสดงทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนา
 • ต้องมีตราประทับของบริษัทประกันภัยและลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทประกันภัยแสดงในเอกสาร

8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

เอกสารการจองโรงแรม/ที่พัก ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยเอกสารจะต้องระบุชื่อของเราให้ตรงกับหนังสือเดินทาง

หลักๆ เราจองโรงแรมในยุโรปผ่าน Booking.com แต่สามารถจองผ่าน Agoda ก็ได้เช่นกัน โดยให้เลือกที่สามารถยกเลิกได้ไม่มีค่าธรรมเนียม เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางจะได้ไม่เสียเงินไปฟรีๆ สำหรับใครที่จองผ่าน Booking.com เมื่อจองเสร็จให้เข้าไป manage booking ไปที่ edit guest/room detail เพิ่มชื่อสมาชิกที่เดินทางไปด้วยได้เลย

9. แผนการเดินทางโดยละเอียด

ในกรณีที่เดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นหลายประเทศ จะต้องแสดงแผนการเดินทางโดยจะต้องแสดงรายละเอียดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางข้ามพรหมแดนไปยังพื้นที่ประเทศเชงเก้นอื่น รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ท่านจะต้องเดินทางไปในระหว่างทริปเดียวกันนี้ เราทำแผนการเดินทางไว้ใน Excel มีรายละเอียดของแต่ละวันว่าไปไหน ทำอะไร ที่พักและการเดินทาง

10. หลักฐานทางการเงิน

เราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองก็เลย ใช้เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน  ที่ออกจากทางธนาคารและมีตราประทับจากทางธนาคารเท่านั้น ก่อนขอBank Statement ให้ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน เพื่อให้มีรายการเคลื่อนไหว

ถ้าถามว่าควรมีเงินเท่าไหร่ในบัญชี อย่างน้อยควรมี 100 CHF ต่อวัน หรือประมาณ 3,500- 3,600 บาทต่อวัน และนับตามจำนวนวันที่ไปค่ะ

ขออ้างอิงตัวเลขจาก schengenvisainfo.com ตามที่ระบุไว้ “A foreign national who wants to enter and reside in the territory of Switzerland must be able to attest owning at least 100 CHF or 92.34€/day on his disposition during its stay in Switzerland”

หลายๆรีวิวแนะนำให้มียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่าหกหลัก ยอดเงินแล้วแต่ละกรณีไปค่ะ

ส่วนกรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsorship Letter) เป็นภาษาอังกฤษ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้อุปถัมภ์ในบางกรณีอาจจะต้องยื่นสำเนาของอสังหาริมทรัพย์(โฉนดที่ดิน) เพิ่มเติม

*สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำทุกกรณี

*สำหรับ Schengen visa สวิต ไม่ต้องขอ Bank Guarantee

11 . หลักฐานการทำงาน

กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ข้าราชการ: หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่งในบริษัท, เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน, วันลาพักร้อน ประทับตราของบริษัท พร้อมลายเซ็นต์ และต่าแหน่ง ของผู้มีอำนาจลงนาม เอกสารเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ควรมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ : หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้าพร้อมลายเซ็นต์กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราบริษัท

กิจการไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญา เช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา: หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) โดยแสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นเอกสารตัวสำเนา

12. เอกสารส่วนตัวอื่นๆ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / มรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ (เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

 • สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา และแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ปกครองของผู้สมัคร และแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • ใบอนุญาตจากผู้ปกครองให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

– หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

– หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

– หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อม แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างกัน หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในตอนที่ผู้เยาว์เกิด จะต้องแนบสำเนาเอกสารแจ้งอ่านาจในการปกครองผู้เยาว์ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ออกโดยอ่าเภอ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

– ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณะบัตรด้วย

สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

 • ใบอนุญาตทำงาน ฉบับจริง และสำเนา (ถ้ามี)
 • ตราประทับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry stamp) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และจะต้องมีอายุเหลืออยู่หลังจากเดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น

หมายเหตุ

 • หากมีความประสงค์จะเดินทางยังประเทศต่างๆ (สหราชอาณาจักร,สหรัฐอเมริกา,แคนนาดา และอื่นๆ) หลังจากเดินทางออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น จะต้องทำการยื่นวีซ่าที่ประเทศนั้นๆก่อนที่จะมายื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นหนึ่งในภาษาประจำชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี) โดยสามารถแปลที่ศูนย์รับแปลเอกสารที่ใดก็ได้ แต่ไม่สามารถแปลเอกสารด้วยตัวเอง
 • เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
 • กรณีที่ยื่นเอกสารเพื่อพิสจูน์ความสัมพันธ์ในครอบครวัจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย เอกสารจะต้องได้รับการรับรอง (Legalization) ความถูกต้องตามกฎหมายจากสถานทูตหรือสถานกงสุล

**การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ** 

ขั้นตอนที่ 2: การนัดหมาย (จองคิว) ออนไลน์ เพื่อยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

เมื่อเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลวีซ่าครบถ้วน ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการนัดหมายยื่นขอวีซ่ากันค่ะ

ในช่วงที่เราไปยื่น ทาง VFS จะมีให้เลือกขอได้ 2 ที่คือ

 • ยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (VFS) หรือ
 • ยื่นคำร้องที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

ทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)ได้ ที่นี่  

VFS Global

โดยเราเลือกยื่นผ่าน VFS ตอนจองก็ใส่ข้อมูลของเรา เช่น ชื่อ เลขพาสปอร์ต วันเกิด และเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกมายื่นเอกสารที่ศูนย์ VFS เมื่อจองคิวสำเร็จจะมีอีเมลล์คอนเฟิร์มวันและเวลานัดหมาย ให้พริ้นออกมาและนำไปในวันนัดด้วย ในกรณีที่ติดธุระสามารถเลื่อนวันได้ เข้าไปที่หน้านัดหมาย ล็อคอิน แล้วเลือก reschedule appointment จะใส่ข้อมูล เปลี่ยนวันนัดใหม่ หากไม่มาตรงตามนัดจะต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นเอกสาร

UPDATE: โปรดตรวจสอบสถานที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าอีกครั้ง เนื่องจากในช่วงของการระบาดโควิด-19 ศูนย์ยื่นคำร้อง ณ จามจุรีสแควร์ปิดชั่วคราว

เมื่อถึงกำหนดตามคิวยื่นเอกสารตามที่ได้เลือกไว้ ให้เดินทางไปยื่นเอกสารได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์-VFS Global

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
วันเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30
โทร: 02-118-7015

VFS Global

การเดินทางก็ง่ายมาก สามารถนั่ง MRT ไปลงที่สถานีสามย่าน (Samyan Station) ออกตรงทางออก 2 จะมีทางเชื่อมเข้าอาคารจามจุรีสแควร์ ตรงฝั่งพลาซ่า ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ไปยังชั้น 4 ได้เลย ขอแนะนำให้ไปถึงก่อนประมาณ 15-30 นาที อย่าลืมพิมพ์ใบนัดและนำมาด้วย  เพราะเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้เข้าไปด้านในก่อนถึงรอบที่นัดไว้ 15 นาที 

VFS Global

เมื่อถึงที่ศูนย์จะมีการตรวจอาวุธและเข้าไปรับบัตรคิว และรอเรียกคิว เรามาช่วงเช้าๆคนน้อยมากค่ะ เมื่อถึงคิวก็ยื่นเอกสาร ต้องขอบอกว่าเอกสารทั้งหมด ไม่ต้องแม็ก เรียงเป็นแผ่นๆได้เลย เอาคลิปหนีบกระดาษหนีบมาก็พอ เจ้าหน้าที่ตรวจและจะดึงออกเอง เจ้าหน้าที่ถามข้อมูลต่างๆถ้าหากเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติมสามารถถ่ายสำเนาเอกสารบางอย่าง ทาง VFS มีบริการถ่ายเอกสารค่ะ แผ่นละ 5 บาท 

หลังจากตรวจเอกสารแล้วก็นั้นชำระเงิน ถ่ายรูป และสแกนลายนิ้วมือเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ของเราใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • กรณีที่ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนจำเป็นต้องมายื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • กรณีที่เคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่การสมัครขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ จะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง
 • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงล้กษณะของดวงตา ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 : ชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะถูกกำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่ชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก

1. ค่าวีซ่า

 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน: 80 ยูโร/ 3,000 บาท
 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ: 40 ยูโร/ 1,500 บาท
 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุต่่ากว่า 6 ปี: ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ค่าบริการของวีเอฟเอส: 21.26  ยูโร/ 790 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต  ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียกเก็บโดยสถานทูต สวิตเซอร์แลนด์ และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเรียกเก็บโดย VFS Global โดยค่าบริการดังกล่าว  เป็นการตกลงระหว่างสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจ่าประเทศไทย กับ VFS Global สำหรับเป็นค่าด่าเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การด่าเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการนัดหมาย)

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • สมาชิกครอบครัวของพลเมืองชาวสวิสต์
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต และหนังสือเดินทางราชการ
 • เด็กนักเรียน, นักเรียน, นักศึกษาปริญญาโทและครูที่จะมาพำนักเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการฝึกอบรมทางการศึกษา – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • นักวิจัยที่เดินทางเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • ตัวแทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่าซึ่งเข้าร่วมในการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมหรือการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ขั้นที่ 5: ติดตามสถานะของวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)

ระยะเวลาดำเนินการวีซ่า

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเก้นโดยปกติจะได้รับการตรวจสอบภายใน 15 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนกำหนดเดินทาง ทาง VFS แนะนำให้ผู้สมัครวีซ่ายื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเดินทางเนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าใบสมัครของท่านจะได้รับการพิจารณาทันเวลาในการเดินทาง

ครั้งนี้เราเลือกรับ SMS ด้วย เพราะอยากรู้ว่าจะ Process ผ่าน VFS นานเท่าไหร่ ระยะเวลาก็เร็ว ของเรารู้ผลภายใน 4 วันค่ะ ได้ตามที่ขอไปเลย เมื่อได้รับหนังสือเดินทางคืนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นๆบนวีซ่าด้วยนะคะ เพราะหากมีข้อผิดพลาด เช่น สะกดชื่อผิดจะได้รีบแก้ไข

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ถ้าใครมีคำถาม,ข้อสงสัย คำแนะนำต่างๆ หรืออยากแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่า สามารถติดต่อเรามาได้เลย ^^

[Update] 4 เทคนิค ทำอย่างไรให้ วีซ่าอเมริกา ไม่โดนปฏิเสธ | แผนการเดินทาง ขอวีซ่า – Sonduongpaper

นักท่องเที่ยวหลายคนคงมีความฝันว่าอยากจะไปเที่ยวรอบโลกหรือเที่ยวประเทศไกลๆ ที่ไม่ใช่โซนเอเชียสักครั้งในชีวิต แต่ติดปัญหาที่ว่า จะทำวีซ่าผ่านมั้ยนะ? และถ้าถามว่า ประเทศไหนที่มีขั้นตอนขอวีซ่าและผ่านยากที่สุด ก็ต้องนึกถึง “สหรัฐอเมริกา” เป็นอันดับต้นๆ เพราะขั้นตอนการขอวีซ่าของอเมริกานั้นจะต่างกับประเทศอื่นตรงที่ การสัมภาษณ์ (Interview) นั่นเอง วันนี้ พี่เห็ด มัชรูมทราเวล มี เทคนิคทำอย่างไรให้ วีซ่าอเมริกา ไม่โดนปฎิเสธ มาฝากกัน…!!

1. มีแผนการเดินทางคร่าวๆ

วีซ่าอเมริกา

ก่อนที่เราจะไป ขอวีซ่าอเมริกา เราต้องมีแผนการเดินทางที่จะทำให้เราตอบคำถามของทางท่านกงสุลได้ ไม่ใช่ไปแบบเลื่อนลอย ไม่มีจุดมุ่งหมาย โดยบอกเป็นรายละเอียดคร่าวๆ อย่างถ้าในทริปอเมริกา 10 วันของเราจะไปที่ไหนบ้าง เช่น เทพีเสรีภาพที่มหานครนิวยอร์ก หรือ อยากไปดูป้าย Hollywood ที่ลอสแอนเจลิส เป็นต้น

2. การกรอกแบบฟอร์ม DS-160

การกรอกข้อมูลส่วนตัวในฟอร์ม DS-160 ของการ ขอวีซ่าอเมริกา เราต้องกรอกให้ถูกต้องและครบถ้วน ไม่ใส่ข้อมูลที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริง อย่าลืมว่าทางสถานทูตสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้ เพราะเค้ามีสิทธิ์ที่จะสกรีนคนเข้าประเทศในขั้นตอนนี้ และมีสิทธ์ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธในการเข้าประเทศ อย่างเช่น ตรวจสอบดูว่าเรามีญาติหรือบุคคลที่รู้จักอยู่ที่นั่นมั้ย? หรือ เราเคยโดนปฏิเสธการเข้าประเทศไหนหรือเปล่า? เราควรตอบคำถามในฟอร์มให้ชัดเจนที่สุด

3. วิธีการตอบสัมภาษณ์ต่อหน้าทางกงสุล

ในขั้นตอนของการตอบสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา เราควรตอบคำถามด้วยความมั่นใจแบบเต็มร้อย น้ำเสียงฉะฉาน เสียงดังฟังชัด พยามยามอย่าตื่นเต้นหรือประหม่าจนเกินไป ที่สำคัญคือพยายามสบตาคนสัมภาษณ์

อีกเคล็ดลับหนึ่งของการตอบสัมภาษณ์กับท่านกงสุลนั้น พยายามตอบเป็นภาษาอังกฤษ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้ว ท่านกงสุลจะเป็นชาวต่างชาติ ทั้งชาวเอเชียเอง ทางฝั่งอเมริกา หรือฝั่งยุโรป ซึ่งเค้าสามารถสื่อสารกับเราเป็นภาษาไทยได้ แต่ท่านนั้นอาจไม่เข้าใจได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้ความหมายของเราที่ตั้งใจจะสื่อออกไปนั้นอาจเกิดการเข้าใจผิดขึ้นได้

ส่วนเวลาตอบ ควรตอบให้ตรงคำถาม ไม่ควรตอบแบบวกไปวนมา เช่น สมมติเค้าถามคำถาม A เราควรตอบเฉพาะแค่คำถาม A ไม่ควรอธิบายลากยาวเป็น A,B,C ยกตัวอย่างเช่น

Q : ท่านมีแพลนจะเดินทางไปที่ไหน
A : ฉันตั้งใจจะเดินทางไปลอสแองเจลิส

ไม่ควรตอบว่า ฉันจะไปลอสแองเจลิส เพื่อไปเที่ยวที่… จากนั้นฉันจะไปที่… และตอบยาวไปเรื่อยๆ เราควรให้ท่านกงศุลถามถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางก่อน เราค่อยอธิบายเพิ่มเติม แบบนี้จะดีกว่า

4. การแต่งกายที่สุภาพพอเหมาะพอดี

หลายคนที่จะไปสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา คงกังวลเรื่องการแต่งกายว่าควรจะแต่งยังไงให้ดูเหมาะสมและดูดีที่สุด พี่เห็ดแนะนำว่า เราควรแต่งกายให้พอดี ไม่เว่อร์หรือไม่น้อยจนเกินไป แต่อาจจะไม่ต้องถึงขนาดใส่ชุดสูทหรือชุดผ้าไหมเพื่อให้ดูเรียบร้อย แต่ก็ไม่ควรใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น เช่น กางเกงขาสั้น หรือสายเดี่ยว คงจะดูไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกกาลเทศะในการเข้าพบท่านกงสุลเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์

พี่เห็ดแอบกระซิบเคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับใครที่อยากทำเพื่อความสบายใจ หลังจากเตรียมเอกสาร ขอวีซ่าอเมริกา เรียบร้อย ก็ทำจิตใจปลอดโปร่ง สบายๆ ไม่ต้องเครียด เตรียมความพร้อมเพื่อไปสัมภาษณ์ เพราะการขอ วีซ่าอเมริกา นอกจากการเตรียมตัวและเอกสารแล้ว เรื่องของดวงก็ต้องลุ้นเอาเหมือนกันนะจ๊ะ 🙂

และนี่ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นที่พี่เห็ดนำมาฝากเพื่อช่วยให้หลายๆ คนคลายความกังวลในการเข้าไปสัมภาษณ์วีซ่า แนะนำว่าเตรียมเอกสารให้พร้อม และเตรียมตัวให้ดี ก็จะช่วยทำให้วีซ่าของเราผ่านฉลุย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านกงสุลในสถานทูตด้วยจ้าา

ชอบ บทความ

มัชรูมทราเวล

ทำไงดี…?

1.กด

แชร์

ต่อ

ให้เพื่อนอ่านบ้าง

2. คลิก

Like

และ

ติดตามเราได้ที่ Facebook www.facebook.com/mushroomtravel/

Likeติดตามเราได้ที่ Facebook

—————

Mushroom Travel บริการยื่นวีซ่า ท่องเที่ยว และ วีซ่าธุรกิจ ขอวีซ่า เชงเก้น

ติดต่อ แผนกวีซ่า

โทร 02 105 6234 กด 3

Line id :

@mushroomtravel

4 เทคนิค ทำอย่างไรให้ วีซ่าอเมริกา ไม่โดนปฏิเสธ

was last modified: by


ตะลุยเดี่ยวเที่ยวยุโรป Part 3: ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ I Ja is so fly


จ๋าเดินทางไปเที่ยวยุโรปคนเดียวเป็นครั้งแรก โดยใช้เวลาทั้งหมด 10 วัน โดยเริ่มต้นจากเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน แล้วจบทริปที่กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์
ตะลุยเดี่ยวเที่ยวยุโรป Part 1: ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ https://www.youtube.com/watch?v=mCTWCMBV18
ตะลุยเดี่ยวเที่ยวยุโรป Part 2: ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี https://www.youtube.com/watch?v=TnGlK6dhzo
ติดตามจ๋าได้ที่:
Facebook Page https://www.facebook.com/jaissoflyblog/
Blog https://jaissoflyblog.wordpress.com/
instagram https://www.instagram.com/ja_is_so_fly/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ตะลุยเดี่ยวเที่ยวยุโรป Part 3: ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ I Ja is so fly

ไม่คิดเลยว่าประเทศไทย🇹🇭จะมีแบบนี้ด้วย ไม่น่าล่ะทุกคนถึงชอบเที่ยวไทย(ดูคลิปนี้แล้วหายสงสัย)


สาวลาว reactionขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้น้องแฝดมาตลอด🥰🥰😘
ขอบคุณคิดดีๆจากซ่อง👉Champ krissada
ดูคลิปต้นฉบับ
https://youtu.be/nhab0wUeE0o

ไม่คิดเลยว่าประเทศไทย🇹🇭จะมีแบบนี้ด้วย ไม่น่าล่ะทุกคนถึงชอบเที่ยวไทย(ดูคลิปนี้แล้วหายสงสัย)

วิธีซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อขอวีซ่า(แบบที่2) | จองตํ๋วเครื่องบินแบบยังไม่ต้องจ่าย | Visa Tips #3


การขอวีซ่าท่องเที่ยว จำเป็นต้องมีการยื่นตั๋วเครื่องบิน เพื่อแสดงกำหนดการเดินทางต่อสถานทูต แต่เราไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตั๋วแต่อย่างใด และสถานทูตทุกแห่งก็บอกอย่างชัดเจนว่า \”ไม่ต้องจ่าย ขอแค่ใบจอง\” และ \”หากวีซ่าไม่อนุมัติ สถานทูตจะไม่รับผิดชอบใดๆ\” หมายความว่าถ้าจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ก็เสียค่าเครื่องบินไปฟรีๆ
ในตอนที่แล้ว GoNoGuide ได้นำเสนอวิธีจองตั๋วเครื่องบินเพื่อไปขอวีซ่า ไปแล้วในตอนที่ 1 https://youtu.be/2D8KcTYqwQY
แต่เกิดปัญหาบ้างกับบางเส้นทาง เช่นในอเมริกาและออสเตรเลีย
ในวิดีโอนี้ จึงอยากนำเสนออีกสายการบินนึงที่ใช้กับเส้นทางอเมริกาและออสเตรเลีย โดยเฉพาะเลยค่ะ
คลิ๊กที่ลิงค์สายการบินนี้ http://www.emirates.com/th/english
จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนตามวิดีโอได้เลยค่ะ
ประเด็นก็คือ ให้เลือกจ่ายเงินแบบ Pay at Western Union แต่เราไม่จ่าย รอรับใบจองจากอีเมลอย่างเดียว
ปล. วิดีโอนี้ไม่ได้รับค่าสปอนเซอร์ใดๆ (แต่ก็ขอขอบคุณที่ให้ใช้ไปยื่นวีซ่านะคะ)

สวัสดีค่ะ พวกเราชาว GoNoGuide มีความตั้งใจทำข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกคนสามารถไปเที่ยวเองได้จริงอย่างคุ้มค่าค่ะ
ต้องการสนับสนุนเรา GoNoGuide Services / Support GoNoGuide
ดูรายละเอียดลิงค์นี้ค่ะ http://www.gonoguide.com/support/

อ๊อบกับจี๊ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆจากใจจริง ที่ให้การสนับสนุนนะคะ ^___^

GNG SS2 Day0 Ep1/3 | กรุงเทพปราก | Bangkok Prague | UIA Connecting Flight https://youtu.be/Z4ivLqV8S8

ติดตาม GoNoGuide ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/gonoguide/
Website : http://www.gonoguide.com/
IG : https://www.instagram.com/gonoguide/
Subscribe ติดตามวิดีโอใหม่ๆ
https://www.youtube.com/c/gonoguide?sub_confirmation=1

วิธีซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อขอวีซ่า(แบบที่2) | จองตํ๋วเครื่องบินแบบยังไม่ต้องจ่าย | Visa Tips #3

วีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน แชร์ประสบการณ์ เฟลไหม? ทำไงต่อ? ขายของออนไลน์ ต้องดู (ช่วงโควิด 2021)


สวัสดีค่าคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อยนะค้า
มีคนรีวิวแบบผ่านไปเยอะแล้ว มาดูคนเฟล ๆ ทางนี้ 5555 ไม่ผ่านค่า 5555
อาจไม่ได้เป็นคลิปที่มีความรู้อะไรมาก แต่อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง
ว่าเตรียมอะไรไปยังไง บรรยากาศเป็นยังไง ความรู้สึกไม่ผ่านมันเป็นยังไง 5555
ถ้าอะไรที่มายน์เล่ารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้ปะ ก็ไม่ต้องทำน้า
ส่งใจให้ทุกคนผ่านได้วีซ่า และได้เที่ยวสนุกๆนะค้า
หากพูดส่วนไหนผิดไปขออภัยด้วยนะค้า
IG : minechayana

รายละเอียดวิธีการขอวีซ่าต่างๆเข้าไปดูได้ที่
https://th.usembassy.gov/th/visasth/nonimmigrantvisasth/
วีซ่าอเมริกา รีวิวขอวีซ่าอเมริกา usvisa วีซ่าไม่ผ่าน วีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน ขอวีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน แชร์ประสบการณ์ เฟลไหม? ทำไงต่อ? ขายของออนไลน์ ต้องดู (ช่วงโควิด 2021)

วิธีซื้อประกันเดินทาง ใช้ขอวีซ่าได้ ถูกและดี วีซ่าไม่ผ่านคืนเงินได้ (MSIG) | GoNoGuide Visa


ประกันเดินทางใช้ขอวีซ่า ไม่ผ่านขอคืนเงินได้
ประกันเดินทาง MSIG (มีระบุคุ้มครองโควิด19) (มีแถมคูปองสตาร์บัค)
ทางไปซื้อ 👉 https://bit.ly/3clAdMN
90 วัน 1,765 บาท
60 วัน 1,295 บาท
30 วัน 695 บ าท

ปล.ทางเราไม่ได้รับสปอนเซอร์จาก MSIG แต่ถ้าต้องการสนับสนุน GoNoGuide สามารถซื้อผ่านลิงค์ข้างบนได้ค่ะ
ปล2. หากทำเองไม่เป็นจริงๆ ติดต่อฝากซื้อที่ไลน์ ไอดี jijifree

📍➖➖➖📍
สนับสนุน GoNoGuide http://www.gonoguide.com/support/
📍➖➖➖📍
รวมลิงค์วิธีขอวีซ่า https://www.gonoguide.com/visa/
📍➖➖➖📍
🌍➖➖➖🌍
ติดตาม GoNoGuide
🌍➖➖➖🌍
Facebook 👉 https://www.facebook.com/gonoguide/
Website 👉 http://www.gonoguide.com/
IG 👉 https://www.instagram.com/gonoguide/
Youtube 1 👉 GoNoGuide http://bit.ly/subsyt
Youtube 2 👉 GoNoGuide Trips http://bit.ly/2N9xWJZ
ถามได้ทุกเรื่องที่ GoNoGuide Group 👉 http://bit.ly/gnggroup
กลุ่มเฉพาะแฟนต่างชาติ เยี่ยมเยียน GoNoGuide แฟนฝรั่ง 👉 https://bit.ly/2OPxocR
Twitter @GoNoGuide 👉 https://twitter.com/GoNoGuide
TikTok 👉 https://www.tiktok.com/@gonoguide
Spotify 👉 https://open.spotify.com/show/6yXTYmy4v8zsx5SYJlPBW6

GoNoGuide GoNoGuideVisa

วิธีซื้อประกันเดินทาง ใช้ขอวีซ่าได้ ถูกและดี วีซ่าไม่ผ่านคืนเงินได้ (MSIG) | GoNoGuide Visa

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ แผนการเดินทาง ขอวีซ่า

See also  The Real Life Hero - \"หมอประกัน\" อุทิศตนเพื่อวงการประกัน | ประกัน opd aia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *