[NEW] รีวิวการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าท่องเที่ยวแชงเก้น ผ่าน VFS Global [ปี 2020!] | เชงเก้น วีซ่า – Sonduongpaper

เชงเก้น วีซ่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Nội Dung Bài Viết

รีวิวการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าท่องเที่ยวแชงเก้น ผ่าน VFS Global [ปี 2020!]

รีวิวการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเกน) พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวเอง แบบใหม่ที่ต้องยื่นผ่าน VFS GLOBAL

บทความนี้เราขอมารีวิวการขอวีซ่าแชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ และการเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น ผ่าน VFS Global ล่าสุดที่ไปยื่นมาค่ะ  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆในแถบยุโรป

Switzerland

เขตเชงเก้น

ในปัจจุบัน เขตเชงเก้นประกอบด้วย ประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ได้แก่ 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ นั่นหมายความว่าการได้รับวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์จะทำให้เราท่องเที่ยวประเทศอื่นๆในเขตเชงเก้นได้ด้วย แต่ก็มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอวีซ่าเชงเก้งสวิตเซอร์แลนด์ ดังนี้

 • กรณีเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ และใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละประเทศไม่เท่ากัน การที่จะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์นั้น

  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องเป็นประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด

  เช่น แพลนเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 5 วัน ออสเตรีย 3 วัน เชก 2 วัน 

 • กรณีเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ และใช้ระยะเวลาพำนักแต่ละประเทศเท่ากัน สามารถขอวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ได้ก็ต่อเมื่อ

  สวิตเซอร์แลนด์ประเทศแรกที่เดินทางเข้า

   เช่น บินไปยังสวิตเซอร์แลนด์และเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ 4 วัน ต่อจากนั้นเที่ยวออสเตรีย 4 วันและเชก 4 วัน

VFS GLOBAL

ตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตสวิส มอบหมายให้บริษัท VFS Global เป็นผู้ดูแลเรื่องการรับเอกสารคำร้องยื่นขอวีซ่า (ก่อนหน้านี้ต้องขอผ่าน TLScontact) โดยสามารถแจ้งนัดวันยื่นเอกสาร และกรอกเอกสารออนไลน์ได้ ผ่านทางเว็บไซท์บริษัท VFS Global

การขอวีซ่าเพื่อไปเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการขอเชงเก้นแบบพำนักระยะสั้น ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าสามารถเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์และกลุ่มประเทศเชงเก้นประเทศอื่นๆ ได้ภายในระยะเวลาสูงสุดสามเดือน (90 วัน) ภายในระยะเวลา 180 วัน โดยเริ่มนับจากวันที่เดินทางเข้าสู่เขตประเทศเชงเก้น ในกรณีที่ยังไม่เคยขอวีซ่าจะต้องไปยื่นด้วยตัวเองเท่านั้นเพราะมีการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและสแกนลายนิ้วมือ

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)

เอกสารขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเก้น)ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เราเตรียม มีดังนี้

Update 22 พ.ค. 2021:   สำหรับใครที่ต้องการขอวีซ่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 แนะนำให้เช็คข้อมูลกับทาง VFS Global และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งนะคะ เพราะก่อนหน้านี้ทาง VFS ได้ประกาศมีข้อกำหนดใหม่และขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น ต้องมีการเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์, ใบจอง ASQ (Alternative State Quarantine) เป็นต้น ข้อกำหนดและเอกสารต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ค่ะ

1. แบบฟอรม์คำร้องขอวีซ่า (เอกสารฉบับจริง)

การกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ให้เข้าหน้าเวป VFS Switzerland และลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ จากนั้นเข้าไปที่หน้าแบบฟอร์มคำขอวีซ่าออนไลน์และกรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนจนถึงหน้าสุดท้าย จนกด submit และพริ้นออกมา ให้ลงวันที่และลงนาม(ลายเซ็นต์ตามหนังสือเดินทาง) 

 • หลังจากกรอกคำร้องแล้วข้อมูลจะคงอยู่ในระบบ 14 วัน สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอด
 • กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้เยาว์แบบฟอร์ม คำร้องขอวีซ่าจะต้องถูกเซ็นต์โดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน (บิดา-มารดา)
 • ข้อมูลสำคัญในใบสมัครวีซ่าเชงเก้น เช่น ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ฯลฯ เป็นข้อมูลจำเป็น และข้อมูลที่ระบุในใบสมัครจะต้องถูกต้องตรงกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร กรณีที่กรอกข้อมูลสำคัญไม่ครบถว้น ใบสมัครวีซ่าจะถูกปฏิเสธ

2. รูปถ่ายรูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 3.5 ซม. x 4 ซม. จำนวน 2 ใบ

รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพ เปิดหน้าผาก โดยต้องเห็นใบหูและคิ้วอย่างชัดเจน

*ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปที่ถ่ายจากตู้สติกเกอร์ หรือรูปถ่ายที่ถ่ายเอง โดยไม่ได้มาตรฐานที่สถานทูตกำหนด

*กรณีรูปถ่ายไม่ได้มาตรฐานตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ยื่นก่าหนด ต้องถ่ายใหม่ ณ ศูนย์ยื่น

3. หนังสือเดินทางฉบับจริง (Passport)

หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือประเทศอื่นๆ ในกลุ่มเชงเก้น และหนังสือเดินทางจะต้องไม่ชำรุด

4. หนังสือเดินทางเล่มเก่า

5. สำเนาหนังสือเดินทาง

 • สำเนาหนังสือเดินทาง(หน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) 2 ชุด
 • สำเนาวีซ่าเชงเก้นและประเทศอื่นๆ และตราประทับการเดินทางเข้าออกที่เคยได้รับครั้งก่อน 1 ชุด

ของเราเจ้าหน้าที่เก็บสำเนาเฉพาะหน้าวีซ่าแชงเก้นที่เคยได้รับ ส่วนสำเนาสแตมป์เข้าออกประเทศอื่น จนท.คืนมาให้หมดค่ะ

6. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินจะต้องระบุชื่อผู้สมัครให้ตรงตามหนังสือเดินทาง โดยปกติสามารถแจ้งทางบริษัททัวร์หรือ Agent ให้ช่วยออกเอกสารใบจองเที่ยวบินสำหรับทำวีซ่าให้ก่อนได้ค่ะ บางบริษัทไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้ามีก็ไม่ควรเกิน 200 บาท สำหรับใครที่ชำนาญแล้วสามารถจองสายการบินโดยตรง บางสายการบินจะให้เลือกแบบชำระเงินที่ธนาคาร พอจองเสร็จ ระบบจะส่งใบยืนยันการจอง เราก็พริ้นใบจองออกมาและนำไปยื่นขอวีซ่า ถ้าเราไม่ได้ชำระเงินในเวลาที่กำหนด ใบจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ เราค่อยจองใหม่หลังได้วีซ่าท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเก้น)แล้วค่ะ ในวันนัดก็ให้เอาเฉพาะใบจองมายื่นค่ะ อย่าจ่ายเงินตั๋วเครื่องบินจนกว่าจะได้รับวีซ่าท่องเที่ยว!

อีกอย่างที่เราอยากแนะนำ คือ ควรขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวโดยบวกวันเพิ่มไปสัก 2-3 วันเผื่อกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น สายการบินดีเลย์หรือเที่ยวบินยกเลิก เพราะส่วนใหญ่ถ้ายังไม่เคยขอวีซ่าเช้งเก้นมาก่อน ก็มักจะได้จำนวนวันที่ขอแบบเป๊ะๆ

7. ประกันการเดินทาง

ประกันการเดินทางเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยสามารถซื้อแผนประกันการเดินทางที่ออกจากบริษัทประกันจากบริษัทในประเทศไทยหรือบริษัทในประเทศยุโรป

 • จะต้องครอบคลุมตลอดระยะเวลาในการเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น
 • จะต้องมีผลบังคับใช้กับพื้นที่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น แนะให้ว่าเวลาซื้อให้เลือก ปลายทาง World Wide
 • ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท สำหรับค่ารักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินในโรงพยาบาลหรือการส่งกลับประเทศ
 • แสดงทั้งเอกสารฉบับจริงและสำเนา
 • ต้องมีตราประทับของบริษัทประกันภัยและลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทประกันภัยแสดงในเอกสาร

8. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

เอกสารการจองโรงแรม/ที่พัก ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้น โดยเอกสารจะต้องระบุชื่อของเราให้ตรงกับหนังสือเดินทาง

หลักๆ เราจองโรงแรมในยุโรปผ่าน Booking.com แต่สามารถจองผ่าน Agoda ก็ได้เช่นกัน โดยให้เลือกที่สามารถยกเลิกได้ไม่มีค่าธรรมเนียม เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางจะได้ไม่เสียเงินไปฟรีๆ สำหรับใครที่จองผ่าน Booking.com เมื่อจองเสร็จให้เข้าไป manage booking ไปที่ edit guest/room detail เพิ่มชื่อสมาชิกที่เดินทางไปด้วยได้เลย

9. แผนการเดินทางโดยละเอียด

ในกรณีที่เดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นหลายประเทศ จะต้องแสดงแผนการเดินทางโดยจะต้องแสดงรายละเอียดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางข้ามพรหมแดนไปยังพื้นที่ประเทศเชงเก้นอื่น รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่ท่านจะต้องเดินทางไปในระหว่างทริปเดียวกันนี้ เราทำแผนการเดินทางไว้ใน Excel มีรายละเอียดของแต่ละวันว่าไปไหน ทำอะไร ที่พักและการเดินทาง

10. หลักฐานทางการเงิน

เราเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองก็เลย ใช้เอกสารแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร (Bank statement) บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน  ที่ออกจากทางธนาคารและมีตราประทับจากทางธนาคารเท่านั้น ก่อนขอBank Statement ให้ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน เพื่อให้มีรายการเคลื่อนไหว

ถ้าถามว่าควรมีเงินเท่าไหร่ในบัญชี อย่างน้อยควรมี 100 CHF ต่อวัน หรือประมาณ 3,500- 3,600 บาทต่อวัน และนับตามจำนวนวันที่ไปค่ะ

ขออ้างอิงตัวเลขจาก schengenvisainfo.com ตามที่ระบุไว้ “A foreign national who wants to enter and reside in the territory of Switzerland must be able to attest owning at least 100 CHF or 92.34€/day on his disposition during its stay in Switzerland”

หลายๆรีวิวแนะนำให้มียอดคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่าหกหลัก ยอดเงินแล้วแต่ละกรณีไปค่ะ

ส่วนกรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้สำเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsorship Letter) เป็นภาษาอังกฤษ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้อุปถัมภ์ในบางกรณีอาจจะต้องยื่นสำเนาของอสังหาริมทรัพย์(โฉนดที่ดิน) เพิ่มเติม

*สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำทุกกรณี

*สำหรับ Schengen visa สวิต ไม่ต้องขอ Bank Guarantee

11 . หลักฐานการทำงาน

กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ข้าราชการ: หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่งในบริษัท, เงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน, วันลาพักร้อน ประทับตราของบริษัท พร้อมลายเซ็นต์ และต่าแหน่ง ของผู้มีอำนาจลงนาม เอกสารเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ควรมีอายุไม่เกิน 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ : หนังสือรับรองการจดทะเบียน (DBD) ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือ สำเนาใบทะเบียนการค้าพร้อมลายเซ็นต์กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราบริษัท

กิจการไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญา เช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นตัน

กรณีเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา: หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (ขอเป็นภาษาอังกฤษชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) โดยแสดงเอกสารฉบับจริงและยื่นเอกสารตัวสำเนา

12. เอกสารส่วนตัวอื่นๆ (แปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ)

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี)
 • ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า / มรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ (เด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)

 • สูติบัตร ฉบับจริง พร้อมสำเนา และแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้ปกครองของผู้สมัคร และแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ
 • ใบอนุญาตจากผู้ปกครองให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ

– หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

– หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอำเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

– หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอำเภอต้นสังกัด พร้อม แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

– กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้างกัน หรือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในตอนที่ผู้เยาว์เกิด จะต้องแนบสำเนาเอกสารแจ้งอ่านาจในการปกครองผู้เยาว์ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ออกโดยอ่าเภอ และแปลเป็นภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ

– ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณะบัตรด้วย

สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

 • ใบอนุญาตทำงาน ฉบับจริง และสำเนา (ถ้ามี)
 • ตราประทับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (Re-entry stamp) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และจะต้องมีอายุเหลืออยู่หลังจากเดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น

หมายเหตุ

 • หากมีความประสงค์จะเดินทางยังประเทศต่างๆ (สหราชอาณาจักร,สหรัฐอเมริกา,แคนนาดา และอื่นๆ) หลังจากเดินทางออกจากประเทศกลุ่มเชงเก้น จะต้องทำการยื่นวีซ่าที่ประเทศนั้นๆก่อนที่จะมายื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
 • เอกสารที่เป็นภาษาไทยจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นหนึ่งในภาษาประจำชาติของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ภาษาเยอรมัน, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาอิตาลี) โดยสามารถแปลที่ศูนย์รับแปลเอกสารที่ใดก็ได้ แต่ไม่สามารถแปลเอกสารด้วยตัวเอง
 • เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
 • กรณีที่ยื่นเอกสารเพื่อพิสจูน์ความสัมพันธ์ในครอบครวัจากประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทย เอกสารจะต้องได้รับการรับรอง (Legalization) ความถูกต้องตามกฎหมายจากสถานทูตหรือสถานกงสุล

**การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร ** 

ขั้นตอนที่ 2: การนัดหมาย (จองคิว) ออนไลน์ เพื่อยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

เมื่อเตรียมเอกสารและกรอกข้อมูลวีซ่าครบถ้วน ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการนัดหมายยื่นขอวีซ่ากันค่ะ

ในช่วงที่เราไปยื่น ทาง VFS จะมีให้เลือกขอได้ 2 ที่คือ

 • ยื่นคำร้องที่ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (VFS) หรือ
 • ยื่นคำร้องที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์

ทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)ได้ ที่นี่  

VFS Global

โดยเราเลือกยื่นผ่าน VFS ตอนจองก็ใส่ข้อมูลของเรา เช่น ชื่อ เลขพาสปอร์ต วันเกิด และเลือกวันและเวลาที่ท่านสะดวกมายื่นเอกสารที่ศูนย์ VFS เมื่อจองคิวสำเร็จจะมีอีเมลล์คอนเฟิร์มวันและเวลานัดหมาย ให้พริ้นออกมาและนำไปในวันนัดด้วย ในกรณีที่ติดธุระสามารถเลื่อนวันได้ เข้าไปที่หน้านัดหมาย ล็อคอิน แล้วเลือก reschedule appointment จะใส่ข้อมูล เปลี่ยนวันนัดใหม่ หากไม่มาตรงตามนัดจะต้องทำการลงทะเบียนและทำนัดใหม่

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นเอกสาร

UPDATE: โปรดตรวจสอบสถานที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าอีกครั้ง เนื่องจากในช่วงของการระบาดโควิด-19 ศูนย์ยื่นคำร้อง ณ จามจุรีสแควร์ปิดชั่วคราว

เมื่อถึงกำหนดตามคิวยื่นเอกสารตามที่ได้เลือกไว้ ให้เดินทางไปยื่นเอกสารได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์-VFS Global

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ405 อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
วันเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:30
โทร: 02-118-7015

VFS Global

การเดินทางก็ง่ายมาก สามารถนั่ง MRT ไปลงที่สถานีสามย่าน (Samyan Station) ออกตรงทางออก 2 จะมีทางเชื่อมเข้าอาคารจามจุรีสแควร์ ตรงฝั่งพลาซ่า ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ไปยังชั้น 4 ได้เลย ขอแนะนำให้ไปถึงก่อนประมาณ 15-30 นาที อย่าลืมพิมพ์ใบนัดและนำมาด้วย  เพราะเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้เข้าไปด้านในก่อนถึงรอบที่นัดไว้ 15 นาที 

VFS Global

เมื่อถึงที่ศูนย์จะมีการตรวจอาวุธและเข้าไปรับบัตรคิว และรอเรียกคิว เรามาช่วงเช้าๆคนน้อยมากค่ะ เมื่อถึงคิวก็ยื่นเอกสาร ต้องขอบอกว่าเอกสารทั้งหมด ไม่ต้องแม็ก เรียงเป็นแผ่นๆได้เลย เอาคลิปหนีบกระดาษหนีบมาก็พอ เจ้าหน้าที่ตรวจและจะดึงออกเอง เจ้าหน้าที่ถามข้อมูลต่างๆถ้าหากเจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติมสามารถถ่ายสำเนาเอกสารบางอย่าง ทาง VFS มีบริการถ่ายเอกสารค่ะ แผ่นละ 5 บาท 

หลังจากตรวจเอกสารแล้วก็นั้นชำระเงิน ถ่ายรูป และสแกนลายนิ้วมือเป็นอันเสร็จเรียบร้อย ของเราใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • กรณีที่ไม่เคยสแกนลายนิ้วมือมาก่อนจำเป็นต้องมายื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
 • กรณีที่เคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้ว แต่การสมัครขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ จะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง
 • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงล้กษณะของดวงตา ในระหว่างการทำการจัดบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ (ไบโอเมตริกซ์) เช่น คอนแทคเลนส์สี คอนแทคเลนส์บิ๊กอายส์ เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 : ชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะถูกกำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่ชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก

1. ค่าวีซ่า

 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน: 80 ยูโร/ 3,000 บาท
 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุระหว่าง 6 ขวบ ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ขวบ: 40 ยูโร/ 1,500 บาท
 • วีซ่าเชงเก้นประเภทพำนักระยะสั้น เด็กอายุต่่ากว่า 6 ปี: ไม่มีค่าใช้จ่าย

2. ค่าบริการของวีเอฟเอส: 21.26  ยูโร/ 790 บาท

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการแต่ละคนก็จะแตกต่างกัน โดยจะต้องชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ซึ่งสามารถชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต  ซึ่งค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียกเก็บโดยสถานทูต สวิตเซอร์แลนด์ และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเรียกเก็บโดย VFS Global โดยค่าบริการดังกล่าว  เป็นการตกลงระหว่างสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจ่าประเทศไทย กับ VFS Global สำหรับเป็นค่าด่าเนินการและให้บริการต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า การด่าเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทำการนัดหมาย)

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • สมาชิกครอบครัวของพลเมืองชาวสวิสต์
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต และหนังสือเดินทางราชการ
 • เด็กนักเรียน, นักเรียน, นักศึกษาปริญญาโทและครูที่จะมาพำนักเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการฝึกอบรมทางการศึกษา – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • นักวิจัยที่เดินทางเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
 • ตัวแทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่าซึ่งเข้าร่วมในการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมหรือการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร – จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

ขั้นที่ 5: ติดตามสถานะของวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)

ระยะเวลาดำเนินการวีซ่า

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเก้นโดยปกติจะได้รับการตรวจสอบภายใน 15 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนกำหนดเดินทาง ทาง VFS แนะนำให้ผู้สมัครวีซ่ายื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเดินทางเนื่องจากไม่สามารถรับประกันได้ว่าใบสมัครของท่านจะได้รับการพิจารณาทันเวลาในการเดินทาง

ครั้งนี้เราเลือกรับ SMS ด้วย เพราะอยากรู้ว่าจะ Process ผ่าน VFS นานเท่าไหร่ ระยะเวลาก็เร็ว ของเรารู้ผลภายใน 4 วันค่ะ ได้ตามที่ขอไปเลย เมื่อได้รับหนังสือเดินทางคืนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นๆบนวีซ่าด้วยนะคะ เพราะหากมีข้อผิดพลาด เช่น สะกดชื่อผิดจะได้รีบแก้ไข

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ถ้าใครมีคำถาม,ข้อสงสัย คำแนะนำต่างๆ หรืออยากแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่า สามารถติดต่อเรามาได้เลย ^^

[Update] How To: ขอวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) ไปเที่ยวยุโรปแบบละเอียด! | เชงเก้น วีซ่า – Sonduongpaper

ฮาโหลวววว เมื่อวังอังคารที่ 25 เมษายนที่ผ่านมา เราก็ได้หาเวลาไปทำ Schengen Visa กับเพื่อน ๆ ที่จะไปเที่ยวยุโรปในเดือนกรกฎาคมด้วยกัน เพราะนี้เป็นครั้งแรกที่ไปขอเอง ส่วนตัวเลยรู้สึกตื่นเต้นและกลัว ๆ นิดหน่อยว่าจะเอาเอกสารไปครบหรือเปล่า และจะมีปัญหาอะไรไหม แต่เมื่อเช้าก็ได้เมสเสจส่งมาให้ในมือถือว่า สามารถเข้าไปรับเล่มได้แล้ววว เร็วมากกก! วันนี้ก็เลยอยากมาเล่าประสบการณ์การไปขอ Schengen Visa ที่ VFS ของสวีเดน

WHAT IS VFS?

VFS เหมือนเป็นศูนย์บริการรับขอวีซ่าที่ช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ที่สถานฑูตของประเทศนั่นๆค่ะ บางครั้งคนไปขอวีซ่าเยอะ และสถานฑูตอาจจะไม่ได้ใหญ่พอ เขาก็เลยให้คนที่จะขอวีซ่าไปที่อื่นแทน ลดคน ลดปัญหา และทำให้ระบบเร็วและสะดวกมากขึ้น เพราะสมุตติเกิดเหตุว่าเรายื่นผิดประเทศ ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีประเทศอื่น ๆ รวม ๆ อยู่ในตึกเดียวกัน เช่นอย่างของสวีเดน ก็มีฟินแลนด์ เดนมาร์ก และนอร์เวย์อยู่ด้วยค่ะ  และมีอังกฤษอยู่อีกชั้นข้างบน พร้อมแคนาดาและออสเตเรีย ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นที่ไปขอวีซ่าสเปน อยู่ที่ตึก Silom Complex ก็มีประเทศอื่น ๆ เช่นอิตาลี ออสเตรีย เชครีพับลิค

WHAT SCHENGEN COUNTRY SHOULD I APPLY FOR?

ก่อนอื่นเลย จะไปยุโรป จะไปประเทศไหนกันบ้าง ไปกันกีวัน ? และถ้าไปหลายประเทศต้องไปทำที่ไหนกันแน่ อันนี้ถามมาให้แล้ว พี่ที่ VFS บอกว่า:

ให้เลือกประเทศที่เราจะผ่านตม.ก่อน หรือไม่ก็ประเทศที่อยู่นานที่สุด แปลว่า สมมุติในเคสที่เราจะต้องไปต่อเครื่องที่สวีเดินเพื่อจะไปเยอรมัน แต่ต้องผ่านตม.ของสวีเดนและไปรับกระเป๋าก่อนไปเชคอินเพื่อขึ้นเครื่องที่ซื้อตั๋วแยก และเป็นตั๋วที่เรารู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องเอาไปรับกระเป๋าก่อน เราก็ต้องไปทำวีซ่าประเทศสวีเดน ไม่ใช่เยอรมันค่ะ

แต่กรณีนี้จะไม่เป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดเราอยู่ประเทศอื่นนานกว่า แต่ถ้าอยู่เวลาเท่า ๆ กัน อย่างเช่น อยู่ฟินแลนด์ 4 คืนก่อนต่อไปสวเดีนอีก 4 คืน เราก็เข้าใจว่าทำไปสวีเดนได้ เพราะได้ยินมาว่าควรจะเป็นประเทศสุดท้ายก่อนกลับ แต่กลับไม่ใช่ค่ะ ต้องไปทำฟินแลนด์เพราะเราเข้าฟินแลนด์ก่อน พี่เขาให้เปลี่ยนไปยื่นที่ของฟินแลนด์แทน โชคดีที่อยู่ที่เดียวกัน ก็แค่ต้องปริ้นแบบฟอร์มใหม่แค่อันเดียว แต่ถ้าเราอยู่สวีเดน 5 คืน ฟินแลนด์ 4 คืน เราถึงจะยื่นขอจากสวีเดนได้ค่ะ

FOR VFS SWEDEN

หลังจากที่รู้แล้วว่ต้องไปขอวีซ่าที่ประเทศไหน เราต้องเข้าไปเชคว่าต้องมีการจองไหม สำหรับสวีเดนที่เราไป ไม่ต้องจองค่ะ Walk in ได้เลยค่ะ

ถ้าให้แนะนำ ขอแนะนำเลยว่าคนน้อยดีมาก และไม่ขอเอกสารเยอะเท่ากับที่เคยไปขอของสเปน ที่สำคัญไม่เรื่องมากเรื่องเอกสารแปล เพื่อนอีกคนที่ไปด้วยกันต้องไปทำกับ VFS ของฟินแลนด์แทนและราคาดันออกมาแพงกว่า และถามละเอียดมากเรื่องการจองโรงแรม ชื่อคนจอง และรวมไปถึงเอกสารแปล เลยส่วนตัวรู้สึกว่า ชอบ VFS สวีเดน เพราะพี่เขาใจดี น่ารักและให้ความรู้เราเยอะอยู่ วันนี้เราเลยมาแชร์ความรู้กันค่ะ

WHERE?

ตึกที่เราต้องไปคือ The Trendy Office Building อยู่ชั้น 8 ค่ะ ซึ่งสามารถเดินทางได้ด้วย BTS นานา แต่เราขับรถไปค่ะ ค่าจอดคือถ้ามีสแตมป์ซึ่งขอรปภ.หน้า VFS ได้ ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงต่อไป 30 บาทค่ะ 

WHAT, WHEN AND HOW LONG?

 • ถ้าเกิดเอาเอกสารมาครบทุกอย่าง ใช้เวลาไม่เกิน 45 นาทีก็เสร็จค่ะ ถ้าเกิดไปตอนเช้าก็จะเปิดตั้งแต่ 8.30น. ถึงเที่ยง ก่อนจะมีรอบบ่ายอีกรอบจนถึง 16.00 น.

 • ตอนแรกที่มาจะตกใจนิดหนึงเพราะคนเยอะมาก แต่เข้าใจแล้วว่าที่คนเยอะคือส่วนใหญ่จะไปขอวีซ่าอังกฤษหมดเลย แต่พอขึ้นลิฟท์ก็อย่าลืมกดชั้น 8 นะคะ เพราะเห็นคนเยอะ ๆ ที่ขึ้นกับเราส่วนใหญ่เขาขึ้นไปชั้น 28 เพื่อไปของอังกฤษหมดเลยค่ะ

 • สำหรับครั้งนี้เราได้ขอวีซ่าแบบ Tourist หรือการเยื่อมประเทศสวีเดนเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีจดหมายรับเชิญค่ะ

DOCUMENT CHECK LIST

เอกสารที่ต้องเตรียมมีอยู่ดังนี้ค่ะ

 1. Schengen Visa Application Form 

แบบฟอร์มเชงเก็นวีซ่า อันนี้หาโหลดได้ที่เว็บของ VFS ของแต่ละประเทศค่ะ แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะคะ คลิ๊กเพื่อดาวโหลดค่ะ อย่าลืมเซ็นสองที่ในหน้าที่สองนะคะ เราลืมเซ็นต้องกลับเข้าไปเซ็นใหม่ เสียเวลามาก ๆ บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เชคค่ะ เรารู้สึกว่าแบบฟอร์มนี้ไม่ยาวมาก และถามตรง ไม่ยากมากคะ เพราะตอนที่ไปสเปนจำได้ว่าต้องปริ้น 2 สำเนา และคือมีคำถามเยอะหลายหน้ากว่านี้ นี้เป็นตัวอย่างที่เราแปลมาให้ของสวีเดนนะคะ มีด้วยกันสองหน้าค่ะ และจะมีที่ให้แปะรูปข้างบน 

หน้าที่ 1

หน้าที่ 2

 1. One color photo (45mm x 35mm) – with white background and not older than 6 months

ปกติถ้าบอกร้านถ่ายรูปว่าทำวีซ่าเชงเก้นเขาก็จะรู้หมดนะคะ พื้นหลังสีขาวค่ะ เอาให้เห็นหน้าชัด ๆ แต่งตัวสุภาพค่ะ

 1. Original passport – valid for 3 months after departure from the Schengen country and must have at least 2 unused pages
  A copy of your passport must be attached to your application. Previous passports and past visa stamps to the Schengen countries (if any) – a copy of your previous passport(s) must be attached to your application

หนังสือเดินทางปัจจุบัน อันนี้สำคัญมาก ๆ ว่ามีกันไว้สักครึ่งปีหลังจากวันที่ออกจากประเทศเชงเก้น และถ้าเกิดมีหนังสือเดินทางเก่าที่เคยได้วีซ่าเชงเก้นมาแล้วก็เอามาด้วยนะคะ อย่าลืมทำแบบสำเนามาอย่างละหนึง

 1. Application fee

2300 บาท ค่าวีซ่า
515 บาท สำหรับค่าบริการ
60 บาท สำหรับค่า SMS แจ้งให้มารับหนังสือเดินทางค่ะ

ล่าสุดที่ไปทำมาวันที่ 25 เมษา 2560 รวมแล้วเป็นเงิน 2875 บาทค่ะ

 1. Original Certificate of Employment or equivalent (if applicable)– stating position, length of employment, salary, and statement from the employer that the applicant is granted leave.
  Self Employed (if applicable) – present a copy of your company registration/certificate from DBD or stakeholder and proof of annual income
  Student (if applicable) – certification of enrolment from school. If applicant is travelling during a school holiday, a certificate of enrolment is to be submitted to prove that the applicant is enrolled for the next school year/semester

อันนี้เราขอรวม Employment/ Self Employed/ Student เป็นเอกสารเดียวกันไปเลย

 1. Proof of sufficient funds for the entire visit (if applicable) – copy of bank book or bank statement for the past 3 months.

 1. Copy of Hotel Reservation 

 • เราแนะนำให้จอง

  booking.com

  ค่ะ เพราะไม่ต้องจ่ายค่าจอง ถ้าอยากยกเลิกหรือเปลี่ยนแพลนก็ไม่ยุ่งยาก เลือกที่เป็น Free Cancellation หรือ no prepayment needed ค่ะ จะได้ไม่ต้องจ่ายแค่จองลวก ๆ ไปก่อน พอได้วีซ่าค่อยมาหาอีกทีก็ได้ค่ะ 

 1. Copy of Roundtrip Airline Ticket Reservation (applicants are not advised to buy the flight ticket until a visa has been granted) – note that your visa will be issued according to your airline ticket reservation if granted

 1. Copy of Paid Travel Medical Insurance – should be valid for all Schengen states and cover the entire period of your intended stay or transit.  The minimum coverage shall be EUR 30,000

 • เราทำกับ

  Allianz Global Assistance

  ค่ะ ง่ายสุด ๆ ราคาไม่แพงด้วย เราไป 20 วัน ก็จ่ายไปในราคา 1750 บาทค่ะ

 • ให้เลือกแบบประกันภัยการเดินทาง
 • แค่กรอกว่าไปวันไหน ประเทศไหน พอจ่ายตังเหมือนซื้อของออนไลนปกติเสร็จแล้ว เขาก็จะส่งอีเมลยืนยันมาให้เรา เราปริ้นไฟล์แรกที่ส่งมาให้ จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ

 • ให้ปริ้นอันแรกนะคะ หน้าต้าจะเป็นแบบนี้ ที่จะมีระบุชื่อของเรา เลขบัตรประชาชน วันเกิด และระยะเวลาประกันภัยค่ะ 

และก็เสร็จเรียบร้อย ง่ายและเร็วมาก 

 1. Travel Itinerary

อันนี้ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะ เข้าใจว่าอาจจะการเปลี่ยนแพลนบ้าง ไม่จำเป็นต้องโชว์ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศนะคะ เขาจะดูแค่ว่าเราจองโรงแรมและตั๋วไปกลับยุโรปกรุงเทพเฉย ๆ แนะนำให้ทำเป็นตารางแบบนี้ จะดูเรียบร้อยและสะดวกค่ะ มีชื่อโรงแรมเพื่อยืนยันด้วยว่าเราไม่มั่ว ไม่จำเป็นต้องละเอียดแบบเป็นเวลาเหมือนในใบที่ทัวร์เขาทำกันก็ได้ค่ะ ขอแค่บอกให้ชัดเจนว่าแต่ละวันอยู่ประเทศไหน ทำอะไร นอนโรงแรมไหน  

11. Completed questionnaire –Tourist

อันนี้รู้สึกจะเป็นของทางสวีเดนที่มีนะคะ จำไม่ได้ว่าสเปนมีด้วยหรือเปล่า คำถามปกติ ง่ายๆ ค่ะ แน่นอนเรามีตัวแปลให้ดู

หน้าที่ 1

หน้าที่ 2

For MINOR (age below 18)
สำหรับคนที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ก็ต้องมีเอกสารมาเพิ่ม

12. Copy of the Birth Certificate of the child

โหลดแบบหอร์มใบเกิดภาษาอังกฤษ และสำเนาภาษาไทยอีก 1 ชุด

13. Copy passport of both parents

สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งพ่อและแม่ของเด็ก

14. Proof of Custody – if the applicant is under the sole custody of one parent only, letter showing custody is required. The document needs to be in original and issued by the legal Thai authorities

ถ้าเกิดเด็กได้รับการดูแลจากฝ่ายพ่อหรือแม่เพียงฝ่ายเดียว ต้องแนบเอกสารจากทางรัฐเพื่อยืนยัน

15. Original Letter of Parental Consent – make sure both parents write and sign for the child to apply and obtain a Schengen visa. If the child is travelling with a third party, both parents must state their consent in this letter.

16. If the child is travelling with one of the parents – a letter of consent signed from the other parent with a copy of their valid ID card/passport (แบบฟอร์มยินยอมจากผู้ปกครอง)

17. Letter from school showing that the child can be absent for the requested period (จดหมายพักการเรียนเพื่อเดินทางจากโรงเรียน ควรเป็นภาษาอังกฤษค่ะ)

18. Copy of the Death Certificate (if applicable)
ในกรณีผู้ปกครองฝ่ายใดฝ่ายหนึงได้เสียชีวิตไปแล้ว ต้องมีแบบฟอร์มมรณบัตร

เรียบเรียงโดย ohmissannabella

 

Comments

comments


วิธีการขอวีซ่าเชงเก้นไปประเทศโปแลนด์ (Schengen Visa ) l Cherry Zaza


คลิปนี้ รี่ได้ไปยื่นขอวีซ่า ไปประเทศโปแลนด์เป็นครั้งที่ 2 แล้วนะคะ
ข้อมูลและเอกสารที่ต้องเตรียมทั้งหมดอยู่ในคลิปแล้วนะคะ
ฝากกดติดตามช่องของรี่ และเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ
https://youtu.be/C46zKDICNjo
เมือง old town in krakow
https://youtu.be/cUkXYg_QXX8
เที่ยวโปแลนด์
https://youtu.be/254qwJZWQ8
งานแต่งในโปแลนด์
Contact Me.
Line : https://goo.gl/JkedX3
My Shop Cosmetics : https://m.facebook.com/B.QUEEN.byCherry/
My Shop Brandname :
Youtube : https://m.youtube.com/channel/UCupxTzYEPjOS098U8YFf3EA
Shopee: https://shopee.co.th/cherry789289
IG : Cherryzaza789
Twitter: @cherrysirikwan
Line @ : https://goo.gl/YFpKXu
Fanpage:Bqueenbrand Thailand
Fanpage: B.queen_brandname
IG shopping :B.queen_brandname
IG Cosmetics:b.queen_brand
Shoppee : Cherry789289

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิธีการขอวีซ่าเชงเก้นไปประเทศโปแลนด์ (Schengen Visa ) l Cherry Zaza

How to get Schengen visa | Schengen visa form Saudi | How always I get the visa so easily


Hi, friend in this vlog you will know how easily I get a Schengen visa and what you need to do to get the visa.
Hello friends, Welcome to \”Indian Everywhere\”, I like to share my travel experience with you all so that your travel becomes hasslefree
Normally I like to travel abroad but due to travel restrictions nowadays I am traveling within Saudi
On my channel, you will get all the tips and tricks for traveling on a budget.
If you need any visa assistance in any country do drop a message in the comment below.
Schengenvisa europevisa howtogetschengenvisa
Please click the link below to subscribe to my channel.
https://bit.ly/3isIfG6
Do visit my other travel series
Austria Trip https://bit.ly/2ODHsWk
Thailand Trip https://bit.ly/32jGrZm
Georgia Trip https://bit.ly/3cG2Qoy
Saudi Trip https://bit.ly/2P5nqE0
Hiking Trip https://bit.ly/2V8HsRh
Jordan Trip https://bit.ly/3yilUTz
====================================
SUPPORT ME MY AMAZON AFFILIATE LINKS
Sony Zv1: https://amzn.to/3uYqsfX
GoPro : https://amzn.to/3vZH9sF
Joby gorillapod 1k kit: https://amzn.to/3uWilk2
Memory cards: https://amzn.to/3fTIT16
Stabilizer mount holder for Gopro hero https://amzn.to/34SJGsY
GoPro battery : https://amzn.to/2RvKJMi
(click here, type whatever you want in the search bar \u0026 buy)
==================================================
https://www.facebook.com/riyadhtravel/
https://www.dailymotion.com/indianeverywhere
new schengen visa sticker 2020
schengen visa type c covid 19
schengen visa check online
schengen visa type d requirements
schengen visa rules first point of entry
new schengen visa sticker 2021
schengen visa requirements
schengen visa type c requirements
schengen tourist visa
schengen visa requirements
schengen visa riyadh
schengen visa saudi arabia
schengen visa riyadh france
schengen visa agents in riyadh
schengen visa spain
schengen visa countries
schengen visa fee
schengen visa countries
schengen visa application
schengen visa requirements
schengen visa gjirafa
schengen visa fee
schengen visa application form
schengen visa from india
schengen visa news
schengen visa uk
apply for schengen visa
how to get schengen visa
vfs schengen visa
minimum bank balance for schengen visa
travel insurance for schengen visa
tourist schengen visa
schengen tourist visa
Germany ka visa
Visa for Germany
How to get German visa
Austria ka visa
Visa for Austria
How to get an Austria visa
Belgium ka visa
Visa for Belgium
How to get a Belgium visa
Czech Republic ka visa
Visa for Czech republic
How to get a Czech Republic visa
Denmark ka visa
Visa for Denmark
How to get a Denmark visa
Estonia ka visa
Visa for Estonia
How to get an Estonia visa
Finland ka visa
Visa for Finland
How to get Finland visa
France ka visa
Visa for France
How to get France visa
Greece ka visa
Visa for Greece
How to get a Greece visa
Hungary ka visa
Visa for Hungary
How to get a Hungary visa
Iceland ka visa
Visa for Iceland
How to get an Iceland visa
Italy ka visa
Visa for Italy
How to get an Italy visa
Latvia ka visa
Visa for Latvia
How to get a Latvia visa
Liechtenstein ka visa
Visa for Liechtenstein
How to get a Liechtenstein visa
Lithuania ka visa
Visa for Lithuania
How to get a Lithuania visa
Luxembourg ka visa
Visa for Luxembourg
How to get a Luxembourg visa
Malta ka visa
How to get a Malta visa
Visa for Malta
Netherlands ka visa
Visa for the Netherlands
How to get a Netherlands visa
Norway ka visa
How to get a Norway visa
Visa for Norway
Poland ka visa
Visa for Poland
How to get a Poland visa
Portugal ka visa
Visa for Portugal
How to get a Portugal visa
Slovakia ka visa
Visa for Slovakia
How to get a Slovakia visa
Slovenia ka visa
Visa for Slovenia
How to get a Slovenia visa
Visa for Spain
Spain ka visa
How to get a Spain visa
Sweden ka visa
Visa for Sweden
How to get a Sweden visa
Switzerland ka visa
Visa for Switzerland
How to get a Switzerland visa

How to get Schengen visa | Schengen visa form Saudi | How always I get the visa so easily

Rov : รีวิวฮีโร่ใหม่ Sikongzhen ก่อนเข้าเชิฟเบต้า เมจเทพสายฟ้า Ep.4


GarenaRovThailandRovThailand
อยากมีไอดีROVเทพๆผมแนะนำทักไปเพจ : แอดมินต้น tp7 รับซื้อขาย รหัสเกมออนไลน์ ตามลิ้งนี้เลย
https://www.facebook.com/admintontp7
สนใจเติมเกมราคาถูก Richmanshop ลิ้งค์ไลน์ https://lin.ee/hYaMeFJ ลิ้งเพจ https://www.facebook.com/richmanshopt…
https://wetv.vip/en/
ใครชอบดู วันพีช โบรูโตะ นารูโตะ หรือ อนิเมะอื่นๆ อีกมากมาย อัพเดทก่อนใคร แนะนำเลยแอพ WeTV มีครบทุกตอน
ฝากกดตอดตามเพจ Garren Gamer ด้วยนะครับกำลังใจน้อยๆ
https://www.facebook.com/194898124502835/posts/501772893815355/
ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับ

Credit Song : [NCS Release]

Credit Picture : http://moba.garena.tw

If any producer or label has an issue with any of the uploads please get in contact with me and I will delete it immediately (this includes artists of the images used)

Rov : รีวิวฮีโร่ใหม่ Sikongzhen ก่อนเข้าเชิฟเบต้า เมจเทพสายฟ้า Ep.4

How to apply for a Schengen Visa for Filipino Passport holders.


In this video I am going to tell you the step by step process on how to get started on doing your Schengen Visa Application.
List of countries that are in the Schengen Area:
Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland
German embassy website:
https://www.schengenvisainfo.com/philippines/
Checklist for Tourist Visa:
https://manila.diplo.de/blob/1723498/de8f42ad689ed0d1f90c533759069afa/mbtourismdata.pdf

How to apply for a Schengen Visa for Filipino Passport holders.

ตะลุยเดี่ยวเที่ยวยุโรป Part 3: ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ I Ja is so fly


จ๋าเดินทางไปเที่ยวยุโรปคนเดียวเป็นครั้งแรก โดยใช้เวลาทั้งหมด 10 วัน โดยเริ่มต้นจากเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต่อที่เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน แล้วจบทริปที่กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์
ตะลุยเดี่ยวเที่ยวยุโรป Part 1: ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ https://www.youtube.com/watch?v=mCTWCMBV18
ตะลุยเดี่ยวเที่ยวยุโรป Part 2: ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี https://www.youtube.com/watch?v=TnGlK6dhzo
ติดตามจ๋าได้ที่:
Facebook Page https://www.facebook.com/jaissoflyblog/
Blog https://jaissoflyblog.wordpress.com/
instagram https://www.instagram.com/ja_is_so_fly/

ตะลุยเดี่ยวเที่ยวยุโรป Part 3: ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ I Ja is so fly

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เชงเก้น วีซ่า

See also  เที่ยวเกาหลี 8 วัน | กิน เที่ยว คาเฟ่ พักฮงแด งบคนละ 30,000 บาท | 2019 | Follow Me 8 Day in Korea | ไปทัวร์เกาหลีกับบริษัทไหนดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *