[NEW] รีวิวการกรอกวีซ่านิวซีแลนด์ – Fly DreamFirst Review | วีซ่า เช ค – Sonduongpaper

วีซ่า เช ค: คุณกำลังดูกระทู้

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มท่องเที่ยว INZ1017

กดดาวน์โหลดเป็น word –> Visa application

หน้าที่ 1 : เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม โดยสามารถใช้ checklist ในหน้า 2 ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

หน้า 2: Applicatiton checklist เตรียมเอกสารตามที่ระบุหรือเปล่า ถ้าใช่ก็ทำเครื่องหมายตรงหน้าช่องนั้น ๆ เช่น
– Completed sign application form (ได้กรอกแบบฟอร์มและเซนต์ชื่อเรียบร้อยแล้ว) ก็ทำเครื่องหมายหน้าช่อง
– Appropriate fee and immigration levy (เตรียมการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีต่าง ๆ )
– Two passport-sized colour photographs for everyone included in the application (รูปถ่ายสีขนาดพาสปอร์ตสำหรับทุกคนที่รวมอยู่ในใบสมัครแบบฟอร์มนี้)
– Passport or travel document for everyone included in the application (พาสปอร์ตหรือเอกสารการเดินทางของทุกคนที่รวมอยู่ในใบสมัครแบบฟอร์มนี้)
– Medical or chest X-ray certificates if required by Section E : Health for everyone included in the application (เอกสารทางการแพทย์รวมถึงผลเอ๊กซเรย์ปิดสำหรับคนที่ต้องกรอกข้อ E) ถ้าไม่ต้องให้เว้นว่างไว้
– Evidence of financial support consisting of : (หลักฐานสนับสนุนทางการเงิน ประกอบด้วย)
– A completed Sponsorship Form for Temporary Entry (INZ1025) or การเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบชั่วคราวโดยมีสปอนเซอร์รองรับค่าใช้จ่าย โดยสปอนเซอร์ในที่นี้หมายถึงคนนิวซีแลนด์เป็นคนรับรอง
– Evidence showing you have sufficient funds in your name to support yourself หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินที่จะใช้จ่ายในระหว่างเที่ยวอยู่ที่นิวซีแลนด์ (ให้ทำเครื่องหมายหน้าช่องนี้)
– Evidence that you have the means to leave New Zealand consisting of : หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณจะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์
– A completed Sponsorship Form for Temporary entry (INZ1025) or ฟอร์มสปอนเซอร์ที่ได้กรอกเรียบร้อยแล้วสำหรับการเข้านิวซีแลนด์ชั่วคราว
– Pre-purchased travel out of New Zealand, or ตั๋วเครื่องบินที่ได้มีการเตรียมซื้อไว้ล่วงหน้าแล้ว
– Evidence showing you have sufficient funds in your name to purchase travel our of New Zealand (หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินออกจากนิวซีแลนด์
– If your partner and/or dependent children are included in this application: ถ้าคู่สมรสหรือผู้เยาว์ได้กรอกในแบบฟอร์มเดียวกันนี้
– -evidence of your relationship with your partner and evidence that you are current living together in a genuine and stable partnership and/or (หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพาร์ทเนอร์ว่าได้อาศัยอยู่ด้วยกัน)
– Evidence that you are the parent or legal guardian of the children included in this application (หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ได้สิทธิ์คุ้มครองเด็กทางกฎหมาย)
Applicants for specific visa types must provide the documents listed below ก็ทำเครื่องหมายตรงช่อง Tourists or visiting family or friends แล้วก็ทำเครื่องหมายตรงช่องทางด้านขวาทั้ง 2 ช่อง
Returing your documents ขึ้นอยู่กับว่าจะรับพาสปอร์ตเป็นจดหมายหรือรับเองก็เลือกทำเครื่องหมายหน้าช่อง ถ้าให้ส่งเป็นจดหมาย ที่อยู่ต้องเหมือนกับข้อ B3

หมายเหตุ : ตั้งแต่หน้า 3 เป็นต้นไป ถ้าข้อไหนไม่ต้องตอบ สามารถเว้นไว้ได้

หน้า 3 : (ติดรูปถ่ายโดยใช้ลวดเย็บกระดาษตามรูป)
A1 : Name as shown in passport : ชื่อที่ปรากฎอยู่ในพาสปอร์ต
Family / Last Name : นามสกุล__________________________________________
Given / First Name (s) : ชื่อ______________________________________________
A2 : Preferred title นาย……นาง……นางสาว…..ดอกเตอร์…..อื่น ๆ โปรดระบุ……….
A3 : Other names you are known by or have ever been known by
ชื่ออื่นที่คุณถูกเรียกขานหรือชื่อที่คนอื่นรู้จักกันดี…………(ตอบ NONE)…………………….
A4: เพศ ชาย……….. หญิง………….. A5 : วันเดือนปีเกิด เช่น 15-12-1999
A6: Town/City of birth จังหวัดที่เกิด…………….เช่น BANGKOK
Country of birth ประเทศที่เกิด………………..THAILAND
A7: Passport details รายละเอียดเกี่ยวกับพาสปอร์ต
Number หมายเลขพาสปอร์ต ………………เช่น AA3254562
Country : ประเทศ …………กรอก THAILAND Expiry date วันหมดอายุ………..เช่น 12-08-2018
A8: Other citizenships you hold สัญชาติอื่นที่คุณถืออยู่ …………………..ถ้าไม่มีตอบว่า NONE
A9: Partnership status: Single โสด Separated แยกกันอยู่ Partner พาร์ทเนอร์ Divorced หย่า
Married/in civil union แต่งงาน Engaged หมั้น Widowed หม้าย

See also  If You're Introvert Or Extrovert You NEED This Video By Simon Sinek | extrovert หมายถึง คนในลักษณะใด

Section B: Contact details ข้อมูลการติดต่อ
B1: Your current residential address
Address ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………….
Telephone (Landline) หมายเลขโทรศัพท์บ้าน…………….. Telephone (mobile) เบอร์มือถือ…………………
E-mail …………………….(ถ้าไม่มีใส่ None)
B2: If you are currently in New Zealand, your most recent overseas address
Address : เว้นไว้

หน้า 4:
B3: Name and address for communication about this application ชื่อและที่อยู่ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการสมัครวีซ่า
……Same as address at B1 or ….as below (……….ที่อยู่ที่เดียวกับที่ให้ไว้ในข้อ B1 หรือ…..ตามด้านล่างนี้)

Family/Last name นามสกุล………………………………….. Given/First name ชื่อ……………………..
Company name (if applicable) and address ชื่อบริษัท (ถ้ามี) และที่อยู่………………………………………………………………..
Telephone (daytime) เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ช่วงกลางวัน……………Telephone (evening) เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ช่วงเย็น..
E-mail ………………………….
*ถ้าตอบข้อ Same as address at B1 ให้เว้นไว้
B4: Do you authorize the person stated at B3 to act on your behalf? คุณได้มอบหมายให้บุคคลในข้อ B3 เป็นคนดำเนินการแทนคุณใช่หรือไม่ Yes….ถ้าใช่ No…..ถ้าไม่ใช่
B5: Have you received immigration advice on this application? คุณได้รับคำแนะนำในการกรอกใบสมัครนี้หรือไม่
Yes……. ถ้าใช่ No…..ไม่ใช่ (แนะนำให้กาเครื่องหมายที่ไม่ใช่)
B6: Name and address of any friends, relatives or contacts you have in New Zealand (If applicable)
ชื่อและที่อยู่ของเพื่อน ญาติ หรือคนรู้จักของคุณที่นิวซีแลนด์
*ถ้าไม่มีเลยให้เว้นไว้
B6: List all periods of employment, including self-employment ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงทำงานอิสระของตนเอง
*ไล่จากล่าสุดลงไป
Date from (DD/MM/YY) วันเดือนปีที่เริ่มทำ
Date to (DD/MM/YY) วันเดือนปีที่ทำถึง ถ้ายังทำอยู่ก็เว้นไว้
Name of employer ชื่อบริษัท
Location สถานที่ตั้ง อาจจะระบุ ชื่อตึก เขต และจังหวัด
Type of work/occupation/job title ประเภทของงาน / อาชีพ / ตำแหน่ง เช่น SERVICE/ NURSE/ HEAD OF OPD

หน้า 5 : Partner’s personal details ข้อมูลของคู่สมรส/คู่หมั้น หรือคู่แต่งงานที่ไม่มีทะเบียนสมรส
ในกรณีที่คุณเลือกว่า แต่งงาน / พาร์ทเนอร์ หรือคู่หมั้น ในข้อ A9 คุณต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้ด้วย ไม่ว่าคู่สมรส/ คู่หมั้น ของคุณจะเดินทางด้วยหรือไม่
กรุณาติดรูปสี 2 รูป ตามขนาดที่กำหนดของคู่สมรส/คู่หมั้น ของคุณ ซึ่งรูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
C1: ชื่อคู่สมรส/คู่หมั้นตามพาสปอร์ต…………………………..
C2: ชื่ออื่นที่ถูกเรียกขานหรือชื่ออื่นที่เป็นที่รู้จักกันดี ………………..(ตอบ NONE)
C3: เพศของคู่สมรส/คู่หมั้น ……………………….. C4: วันเดือนปีเกิด…………………………..
C5: Partner’s town/city of birth……………………………………..จังหวัดที่คู่สมรส/คู่หมั้นเกิด
Partner’s country of birth……………………………………….ประเทศที่คู่สมรส/คู่หมั้นเกิด
C6: Partner’s passport details รายละเอียดพาสปอร์ตของคู่สมรส/คู่หมั้น
Number หมายเลขพาสปอร์ต……………………………………………………………
Country ประเทศ……………………………………………………………………………
C7: Other citizenships your partner holds สัญชาติอื่นที่คู่สมรส/คู่หมั้นถือ……………………….ถ้าไม่มีตอบ NONE
C8: Is your partner included in this application? คู่สมรสหรือคู่หมั้นของคุณรวมอยู่ในการสมัครวีซ่าครั้งนี้ด้วยหรือไม่
หมายเหตุ : กรณีที่พ่อ-แม่ เดินทางด้วยกัน สามารถกรอกแบบฟอร์มชุดเดียวกันนี้ได้ โดยกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สมัครหลัก

หน้า 6-7 Section D : ในกรณียังมีบุตรที่อายุต่ำกว่า 19 ปี อยู่ในความดูแล แม้ว่าจะเดินทางด้วยกันหรือไม่ ต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครด้วย แต่ถ้าลูกอายุเกิน 19 ปีแล้วและไม่ได้เดินทางด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องกรอก ถ้าเดินทางไปด้วยกันก็ต้องแยกใบสมัครออกมาอีก 1 ชุด

หน้า 8-9 : Section E Health สุขภาพ ตอบ NO

หน้า 10 : Section F Charater ตอบ NO

หน้า 11 Section G Visa type :
G1 : ตอบ yes : Estimated date of arrival in New Zealand : วันที่เดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์………………………………….
Estimated date of departure from New Zealand : วันที่เดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์………………….
G2: จุดประสงค์ของการเดินทาง ตอบ VACATION
G3: เว้นว่างไว้
G4 : ตอบ NO

See also  ติดฟิล์มกระจกมือถือเองแล้ว เจอปัญหาต้องทำไง?? | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ติด ฟิล์ม มือ ถือ

หน้า 12 Section H: Financed support while you are in New Zealand หลักฐานการเงิน
H1 : คุณใช้เงินส่วนตัวในการมาประเทศนิวซีแลนด์หรือมีสปอนเซอร์ (*สปอนเซอร์หมายถึงคนนิวซีแลนด์เป็นคนสนับสนุนในด้านการออกค่าใช้จ่ายให้)
ถ้าใช้เงินส่วนตัวพร้อมกับแนบหลักฐานการเงินของตัวเองตอบข้อ Own funds
ถ้ามีสปอนเซอร์ต้องแนบแบบฟอร์ม INZ 1025 Sponsorship form for Temporary Entry ด้วย
หน้า 12 : Declaration by applicant
เซนต์ชื่อตรง Signature of principal applicant พร้อมลงวันที่ที่จะยื่นใบสมัคร
คู่สมรส/คู่หมั้น เซนต์ชื่อในช่องถัดลงมา พร้อมลงวันที่ที่จะยื่นใบสมัคร
ในกรณีมีเด็กที่ยังอยู่ในความดูแล ให้เด็กทุกคนเซนต์ชื่อ พร้อมลงวันที่ที่จะยื่นใบสมัคร

หน้า 14 Section J: Immigration adviser’s details เว้นไว้

หน้า 14 Section K : Declaration by person assisting the applicant คนที่ช่วยกรอกใบสมัคร
*ในกรณีที่เป็นคนช่วยกรอกให้เพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง ที่จะเดินทางไปกับทริปเราก็สามารถกรอกชื่อเราลงไปได้
ด้านล่าง :
I have assisted the applicant as an interpreter/translator ดิฉัน/ผม ได้ข่วยผู้สมัครในการแปล
I have assisted the applicant with recording information on the form ดิฉัน/ผมได้ช่วยผู้สมัครในการกรอกเอกสาร
พร้อมทั้งเซนต์ชื่อและวันที่

หน้า 15 Section L: Paying your application fee
เว้นไว้ โดยผู้ที่ไปยื่นสามารถเลือกชำระและกรอกข้อมูลส่วนนี้ได้ตอนที่ยื่นเอกสาร

ตัวอย่างการกรอกฟอร์ม Group Visa Application INZ1021
*สำหรับการเดินทางไป-กลับ พร้อมกันตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
1. ให้ระบุชื่อผู้ที่เดินทางด้วยกัน โดยใส่ชื่อเรียงตามตั๋วเครื่องบิน และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติและหมายเลขหนังสือเดินทาง
2. Indicate principal applicant (s) หมายความว่า ถ้าต่างคนต่างยื่นเอกสารและหลักฐานของตนเองในการสมัครขอวีซ่า ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ ยกเว้นถ้าเดินทางเป็นครอบครัวหรือสามี ภรรยา ที่มีการใช้เอกสารร่วมกัน ก็ระบุ prinicipal แค่ผู้สมัครหลัก
2. ชื่อที่อยู่หมายเลข 1 เป็นคนเซนต์ชื่อตรง Signature of organizer or adviser และ Name of organizer or adviser พร้อมลงวันที่
Number of pages จำนวนหน้าคือ 1 นอกจากกลุ่มที่เดินทางมีมากกว่า 12 คนก็ต้องระบุจำนวนหน้าตามที่ปริ้นท์ออกมา
Total number of people included in this application จำนวนผู้สมัครทั้งหมดที่เดินทางพร้อมกันในใบสมัครนี้
Number of principal applicants คือ จำนวนผู้เดินทางหลักทั้งหมด
Number of dependants ภรรยาที่อยู่ในฟอร์มเดียวกับสามี หรือ เด็กที่ยังอยู่ในความดูแลอายุไม่เกิน 19 ปี โดยใช้ฟอร์มเดียวกัน

บทความส่งท้าย : วีซ่านิวซีแลนด์ กรอกไม่ยากค่ะแต่เยอะ…

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะ Have fun in New Zealand

รีวิวเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ : https://dreamfirsttrip.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80/

Share this:

Like this:

Like

Loading…

[Update] ชวนเที่ยว 32 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า | วีซ่า เช ค – Sonduongpaper

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) |

5. กัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) | อยู่ได้ 14 วัน

14. มาเก๊า หรือ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China) | อยู่ได้  30 วัน


2NE1 – 내가 제일 잘 나가(I AM THE BEST) M/V


DIGITAL SINGLE [I AM THE BEST]Available on iTunes @ https://itunes.apple.com/us/album/iamthebest/id950442421?i=950442426
2NE1 IAMTHEBEST 내가제일잘나가
More about 2NE1 @
http://www.yg2ne1.com/
http://www.facebook.com/2ne1
http://www.youtube.com/2ne1
http://iTunes.com/2NE1
http://weibo.com/2ne1asia
http://twitter.com/ygent_official

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

2NE1 - 내가 제일 잘 나가(I AM THE BEST) M/V

How To Check UAE Visa Status/Validity With English Subtitle |Check Your Dubai/UAE Visa Status Online


uaevisavalidityonlinecheckuaevisaststus
Website link : https://smartservices.ica.gov.ae/echannels/web/client/default.html/login
This video is all about to learn how to check UAE visa status online with all new updates in 2020. Please make sure to watch the full video to avoid any mistakes. Thank you.
For any queries , suggestion or feedback, please do comments below and i will reply as soon as possible.
Please subscribe to my channel and press the bell button to stay notified about my upcoming videos.
You can even follow me on social media 🙂
Instagram : https://www.instagram.com/adventurenmeofficial/
Facebook : https://www.facebook.com/adventurenmeofficial/?modal=admin_todo_tour
My Gear
My camera : https://amzn.to/3hasyUb
Extra lens for this camera : https://amzn.to/2UlgWE8
Old Camera : https://amzn.to/2XHFDN2
Mic Rode : https://amzn.to/2MEVhTb
Rode Smartlav+ : https://amzn.to/37gWgSX
Tripod : https://amzn.to/30hiN0C
Mini Tripod : https://amzn.to/3f2qYBZ
Mobile : https://amzn.to/3f7nGNI
Laptop : https://amzn.to/2UFht40
Music in this video :
Song: MBB Feel Good (Vlog No Copyright Music)
Music provided by Vlog No Copyright Music.
Video Link: https://youtu.be/wIDKJeLXO5Q

How To Check UAE Visa Status/Validity With English Subtitle |Check Your Dubai/UAE Visa Status Online

เทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ


คลิปนี้มาบอกเทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ
ทำอย่างไรถึงจะผ่านง่าย สิ่งไหนควรบอก สิ่งไหนไม่ควรบอก
เอกสารต้องเตรียมอย่างไรบ้าง พร้อมเล่าถึงกรณีตัวอย่าง พนักงานประจำที่ขอวีซ่าไม่ผ่านเค้าพลาดตรงไหน
ตัวอย่างการกรอกวีซ่าเชงเก้น
https://www.mprabin.com/2018/01/14/visa_netherlands/
SchengenVisa พนักงานประจำ วีซ่าเชงเก้น
เที่ยวยุโรป MJourney เอ็มพาบิน เที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง

เทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ

คนไทยทำงานอะไรในสาธารณรัฐเช็ก? ​ |แป๋มลูกอิสานในเช็ก​ EP.19


คนไทยทำงานอะไรในสาธารณรัฐเช็ก?​ คนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศเช็กส่วนใหญ่ทำงานนวดเพราะเป็นงานที่ไม่ได้ใช้ภาษามากนัก​ เพราะคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจะหางานยากเนื่องจากไม่เก่งภาษา

คนไทยทำงานอะไรในสาธารณรัฐเช็ก? ​ |แป๋มลูกอิสานในเช็ก​ EP.19

วิธีขอวีซ่าเดนมาร์ก (วีซ่าเชงเก้น) ผ่าน VFS แบบสรุป | GoNoGuide How To


รีวิววิธีขอวีซ่าเดนมาร์ก วีซ่าเขงเก้น พำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน
ยื่นเอกสารผ่านศูนย์รับยื่น VFS
สรุปภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้น ดูจบทำเองได้เลย
📍➖➖➖📍
สนับสนุน GoNoGuide http://www.gonoguide.com/support/
📍➖➖➖📍
รวมลิงค์วิธีขอวีซ่า https://www.gonoguide.com/visa/
📍➖➖➖📍
🌍➖➖➖🌍
ติดตาม GoNoGuide
🌍➖➖➖🌍
Facebook 👉 https://www.facebook.com/gonoguide/
Website 👉 http://www.gonoguide.com/
IG 👉 https://www.instagram.com/gonoguide/
Youtube 1 👉 GoNoGuide http://bit.ly/subsyt
Youtube 2 👉 GoNoGuide Trips http://bit.ly/2N9xWJZ
ถามได้ทุกเรื่องที่ GoNoGuide Group 👉 http://bit.ly/gnggroup
กลุ่มเฉพาะแฟนต่างชาติ เยี่ยมเยียน GoNoGuide แฟนฝรั่ง 👉 https://bit.ly/2OPxocR
Twitter @GoNoGuide 👉 https://twitter.com/GoNoGuide
TikTok 👉 https://www.tiktok.com/@gonoguide
Spotify 👉 https://open.spotify.com/show/6yXTYmy4v8zsx5SYJlPBW6

GoNoGuide

วิธีขอวีซ่าเดนมาร์ก (วีซ่าเชงเก้น) ผ่าน VFS แบบสรุป | GoNoGuide How To

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ วีซ่า เช ค

See also  2 เคล็ดลับเพิ่มน้ำหนักในคนที่ผอมมากๆ |#หมอทีม | กิน ไร ให้ อ้วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *