[NEW] รีวิวการกรอกวีซ่านิวซีแลนด์ – Fly DreamFirst Review | ขอ วีซ่า เช ค – Sonduongpaper

ขอ วีซ่า เช ค: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มท่องเที่ยว INZ1017

กดดาวน์โหลดเป็น word –> Visa application

หน้าที่ 1 : เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม โดยสามารถใช้ checklist ในหน้า 2 ตรวจสอบเพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

หน้า 2: Applicatiton checklist เตรียมเอกสารตามที่ระบุหรือเปล่า ถ้าใช่ก็ทำเครื่องหมายตรงหน้าช่องนั้น ๆ เช่น
– Completed sign application form (ได้กรอกแบบฟอร์มและเซนต์ชื่อเรียบร้อยแล้ว) ก็ทำเครื่องหมายหน้าช่อง
– Appropriate fee and immigration levy (เตรียมการชำระค่าธรรมเนียมและภาษีต่าง ๆ )
– Two passport-sized colour photographs for everyone included in the application (รูปถ่ายสีขนาดพาสปอร์ตสำหรับทุกคนที่รวมอยู่ในใบสมัครแบบฟอร์มนี้)
– Passport or travel document for everyone included in the application (พาสปอร์ตหรือเอกสารการเดินทางของทุกคนที่รวมอยู่ในใบสมัครแบบฟอร์มนี้)
– Medical or chest X-ray certificates if required by Section E : Health for everyone included in the application (เอกสารทางการแพทย์รวมถึงผลเอ๊กซเรย์ปิดสำหรับคนที่ต้องกรอกข้อ E) ถ้าไม่ต้องให้เว้นว่างไว้
– Evidence of financial support consisting of : (หลักฐานสนับสนุนทางการเงิน ประกอบด้วย)
– A completed Sponsorship Form for Temporary Entry (INZ1025) or การเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบชั่วคราวโดยมีสปอนเซอร์รองรับค่าใช้จ่าย โดยสปอนเซอร์ในที่นี้หมายถึงคนนิวซีแลนด์เป็นคนรับรอง
– Evidence showing you have sufficient funds in your name to support yourself หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินที่จะใช้จ่ายในระหว่างเที่ยวอยู่ที่นิวซีแลนด์ (ให้ทำเครื่องหมายหน้าช่องนี้)
– Evidence that you have the means to leave New Zealand consisting of : หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณจะเดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์
– A completed Sponsorship Form for Temporary entry (INZ1025) or ฟอร์มสปอนเซอร์ที่ได้กรอกเรียบร้อยแล้วสำหรับการเข้านิวซีแลนด์ชั่วคราว
– Pre-purchased travel out of New Zealand, or ตั๋วเครื่องบินที่ได้มีการเตรียมซื้อไว้ล่วงหน้าแล้ว
– Evidence showing you have sufficient funds in your name to purchase travel our of New Zealand (หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินออกจากนิวซีแลนด์
– If your partner and/or dependent children are included in this application: ถ้าคู่สมรสหรือผู้เยาว์ได้กรอกในแบบฟอร์มเดียวกันนี้
– -evidence of your relationship with your partner and evidence that you are current living together in a genuine and stable partnership and/or (หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของพาร์ทเนอร์ว่าได้อาศัยอยู่ด้วยกัน)
– Evidence that you are the parent or legal guardian of the children included in this application (หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้ปกครองหรือผู้ได้สิทธิ์คุ้มครองเด็กทางกฎหมาย)
Applicants for specific visa types must provide the documents listed below ก็ทำเครื่องหมายตรงช่อง Tourists or visiting family or friends แล้วก็ทำเครื่องหมายตรงช่องทางด้านขวาทั้ง 2 ช่อง
Returing your documents ขึ้นอยู่กับว่าจะรับพาสปอร์ตเป็นจดหมายหรือรับเองก็เลือกทำเครื่องหมายหน้าช่อง ถ้าให้ส่งเป็นจดหมาย ที่อยู่ต้องเหมือนกับข้อ B3

หมายเหตุ : ตั้งแต่หน้า 3 เป็นต้นไป ถ้าข้อไหนไม่ต้องตอบ สามารถเว้นไว้ได้

หน้า 3 : (ติดรูปถ่ายโดยใช้ลวดเย็บกระดาษตามรูป)
A1 : Name as shown in passport : ชื่อที่ปรากฎอยู่ในพาสปอร์ต
Family / Last Name : นามสกุล__________________________________________
Given / First Name (s) : ชื่อ______________________________________________
A2 : Preferred title นาย……นาง……นางสาว…..ดอกเตอร์…..อื่น ๆ โปรดระบุ……….
A3 : Other names you are known by or have ever been known by
ชื่ออื่นที่คุณถูกเรียกขานหรือชื่อที่คนอื่นรู้จักกันดี…………(ตอบ NONE)…………………….
A4: เพศ ชาย……….. หญิง………….. A5 : วันเดือนปีเกิด เช่น 15-12-1999
A6: Town/City of birth จังหวัดที่เกิด…………….เช่น BANGKOK
Country of birth ประเทศที่เกิด………………..THAILAND
A7: Passport details รายละเอียดเกี่ยวกับพาสปอร์ต
Number หมายเลขพาสปอร์ต ………………เช่น AA3254562
Country : ประเทศ …………กรอก THAILAND Expiry date วันหมดอายุ………..เช่น 12-08-2018
A8: Other citizenships you hold สัญชาติอื่นที่คุณถืออยู่ …………………..ถ้าไม่มีตอบว่า NONE
A9: Partnership status: Single โสด Separated แยกกันอยู่ Partner พาร์ทเนอร์ Divorced หย่า
Married/in civil union แต่งงาน Engaged หมั้น Widowed หม้าย

See also  [Update] บริจาคเงินแบบไหน ลดหย่อนภาษี 2563 ได้ 2 เท่า | แจ้งขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี aia 2563 - Sonduongpaper

Section B: Contact details ข้อมูลการติดต่อ
B1: Your current residential address
Address ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………….
Telephone (Landline) หมายเลขโทรศัพท์บ้าน…………….. Telephone (mobile) เบอร์มือถือ…………………
E-mail …………………….(ถ้าไม่มีใส่ None)
B2: If you are currently in New Zealand, your most recent overseas address
Address : เว้นไว้

หน้า 4:
B3: Name and address for communication about this application ชื่อและที่อยู่ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการสมัครวีซ่า
……Same as address at B1 or ….as below (……….ที่อยู่ที่เดียวกับที่ให้ไว้ในข้อ B1 หรือ…..ตามด้านล่างนี้)

Family/Last name นามสกุล………………………………….. Given/First name ชื่อ……………………..
Company name (if applicable) and address ชื่อบริษัท (ถ้ามี) และที่อยู่………………………………………………………………..
Telephone (daytime) เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ช่วงกลางวัน……………Telephone (evening) เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ช่วงเย็น..
E-mail ………………………….
*ถ้าตอบข้อ Same as address at B1 ให้เว้นไว้
B4: Do you authorize the person stated at B3 to act on your behalf? คุณได้มอบหมายให้บุคคลในข้อ B3 เป็นคนดำเนินการแทนคุณใช่หรือไม่ Yes….ถ้าใช่ No…..ถ้าไม่ใช่
B5: Have you received immigration advice on this application? คุณได้รับคำแนะนำในการกรอกใบสมัครนี้หรือไม่
Yes……. ถ้าใช่ No…..ไม่ใช่ (แนะนำให้กาเครื่องหมายที่ไม่ใช่)
B6: Name and address of any friends, relatives or contacts you have in New Zealand (If applicable)
ชื่อและที่อยู่ของเพื่อน ญาติ หรือคนรู้จักของคุณที่นิวซีแลนด์
*ถ้าไม่มีเลยให้เว้นไว้
B6: List all periods of employment, including self-employment ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงทำงานอิสระของตนเอง
*ไล่จากล่าสุดลงไป
Date from (DD/MM/YY) วันเดือนปีที่เริ่มทำ
Date to (DD/MM/YY) วันเดือนปีที่ทำถึง ถ้ายังทำอยู่ก็เว้นไว้
Name of employer ชื่อบริษัท
Location สถานที่ตั้ง อาจจะระบุ ชื่อตึก เขต และจังหวัด
Type of work/occupation/job title ประเภทของงาน / อาชีพ / ตำแหน่ง เช่น SERVICE/ NURSE/ HEAD OF OPD

หน้า 5 : Partner’s personal details ข้อมูลของคู่สมรส/คู่หมั้น หรือคู่แต่งงานที่ไม่มีทะเบียนสมรส
ในกรณีที่คุณเลือกว่า แต่งงาน / พาร์ทเนอร์ หรือคู่หมั้น ในข้อ A9 คุณต้องกรอกข้อมูลส่วนนี้ด้วย ไม่ว่าคู่สมรส/ คู่หมั้น ของคุณจะเดินทางด้วยหรือไม่
กรุณาติดรูปสี 2 รูป ตามขนาดที่กำหนดของคู่สมรส/คู่หมั้น ของคุณ ซึ่งรูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
C1: ชื่อคู่สมรส/คู่หมั้นตามพาสปอร์ต…………………………..
C2: ชื่ออื่นที่ถูกเรียกขานหรือชื่ออื่นที่เป็นที่รู้จักกันดี ………………..(ตอบ NONE)
C3: เพศของคู่สมรส/คู่หมั้น ……………………….. C4: วันเดือนปีเกิด…………………………..
C5: Partner’s town/city of birth……………………………………..จังหวัดที่คู่สมรส/คู่หมั้นเกิด
Partner’s country of birth……………………………………….ประเทศที่คู่สมรส/คู่หมั้นเกิด
C6: Partner’s passport details รายละเอียดพาสปอร์ตของคู่สมรส/คู่หมั้น
Number หมายเลขพาสปอร์ต……………………………………………………………
Country ประเทศ……………………………………………………………………………
C7: Other citizenships your partner holds สัญชาติอื่นที่คู่สมรส/คู่หมั้นถือ……………………….ถ้าไม่มีตอบ NONE
C8: Is your partner included in this application? คู่สมรสหรือคู่หมั้นของคุณรวมอยู่ในการสมัครวีซ่าครั้งนี้ด้วยหรือไม่
หมายเหตุ : กรณีที่พ่อ-แม่ เดินทางด้วยกัน สามารถกรอกแบบฟอร์มชุดเดียวกันนี้ได้ โดยกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สมัครหลัก

See also  อนุวัตจัดให้15พ.ย.64 ยืนยัน! เริ่มโอนเข้าบัญชี​แล้ว #แจกคนละ2000 ถึง25พยนี้ #บัตร​คนจน​ได้​หรือไม่​ | ตรวจสอบสิทธิ์ เราเที่ยวด้วยกัน

หน้า 6-7 Section D : ในกรณียังมีบุตรที่อายุต่ำกว่า 19 ปี อยู่ในความดูแล แม้ว่าจะเดินทางด้วยกันหรือไม่ ต้องกรอกข้อมูลลงในใบสมัครด้วย แต่ถ้าลูกอายุเกิน 19 ปีแล้วและไม่ได้เดินทางด้วยกัน ไม่จำเป็นต้องกรอก ถ้าเดินทางไปด้วยกันก็ต้องแยกใบสมัครออกมาอีก 1 ชุด

หน้า 8-9 : Section E Health สุขภาพ ตอบ NO

หน้า 10 : Section F Charater ตอบ NO

หน้า 11 Section G Visa type :
G1 : ตอบ yes : Estimated date of arrival in New Zealand : วันที่เดินทางถึงประเทศนิวซีแลนด์………………………………….
Estimated date of departure from New Zealand : วันที่เดินทางออกจากประเทศนิวซีแลนด์………………….
G2: จุดประสงค์ของการเดินทาง ตอบ VACATION
G3: เว้นว่างไว้
G4 : ตอบ NO

หน้า 12 Section H: Financed support while you are in New Zealand หลักฐานการเงิน
H1 : คุณใช้เงินส่วนตัวในการมาประเทศนิวซีแลนด์หรือมีสปอนเซอร์ (*สปอนเซอร์หมายถึงคนนิวซีแลนด์เป็นคนสนับสนุนในด้านการออกค่าใช้จ่ายให้)
ถ้าใช้เงินส่วนตัวพร้อมกับแนบหลักฐานการเงินของตัวเองตอบข้อ Own funds
ถ้ามีสปอนเซอร์ต้องแนบแบบฟอร์ม INZ 1025 Sponsorship form for Temporary Entry ด้วย
หน้า 12 : Declaration by applicant
เซนต์ชื่อตรง Signature of principal applicant พร้อมลงวันที่ที่จะยื่นใบสมัคร
คู่สมรส/คู่หมั้น เซนต์ชื่อในช่องถัดลงมา พร้อมลงวันที่ที่จะยื่นใบสมัคร
ในกรณีมีเด็กที่ยังอยู่ในความดูแล ให้เด็กทุกคนเซนต์ชื่อ พร้อมลงวันที่ที่จะยื่นใบสมัคร

หน้า 14 Section J: Immigration adviser’s details เว้นไว้

หน้า 14 Section K : Declaration by person assisting the applicant คนที่ช่วยกรอกใบสมัคร
*ในกรณีที่เป็นคนช่วยกรอกให้เพื่อน พ่อแม่ พี่น้อง ที่จะเดินทางไปกับทริปเราก็สามารถกรอกชื่อเราลงไปได้
ด้านล่าง :
I have assisted the applicant as an interpreter/translator ดิฉัน/ผม ได้ข่วยผู้สมัครในการแปล
I have assisted the applicant with recording information on the form ดิฉัน/ผมได้ช่วยผู้สมัครในการกรอกเอกสาร
พร้อมทั้งเซนต์ชื่อและวันที่

หน้า 15 Section L: Paying your application fee
เว้นไว้ โดยผู้ที่ไปยื่นสามารถเลือกชำระและกรอกข้อมูลส่วนนี้ได้ตอนที่ยื่นเอกสาร

ตัวอย่างการกรอกฟอร์ม Group Visa Application INZ1021
*สำหรับการเดินทางไป-กลับ พร้อมกันตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป
1. ให้ระบุชื่อผู้ที่เดินทางด้วยกัน โดยใส่ชื่อเรียงตามตั๋วเครื่องบิน และกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเพศ วันเดือนปีเกิด สัญชาติและหมายเลขหนังสือเดินทาง
2. Indicate principal applicant (s) หมายความว่า ถ้าต่างคนต่างยื่นเอกสารและหลักฐานของตนเองในการสมัครขอวีซ่า ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องนี้ ยกเว้นถ้าเดินทางเป็นครอบครัวหรือสามี ภรรยา ที่มีการใช้เอกสารร่วมกัน ก็ระบุ prinicipal แค่ผู้สมัครหลัก
2. ชื่อที่อยู่หมายเลข 1 เป็นคนเซนต์ชื่อตรง Signature of organizer or adviser และ Name of organizer or adviser พร้อมลงวันที่
Number of pages จำนวนหน้าคือ 1 นอกจากกลุ่มที่เดินทางมีมากกว่า 12 คนก็ต้องระบุจำนวนหน้าตามที่ปริ้นท์ออกมา
Total number of people included in this application จำนวนผู้สมัครทั้งหมดที่เดินทางพร้อมกันในใบสมัครนี้
Number of principal applicants คือ จำนวนผู้เดินทางหลักทั้งหมด
Number of dependants ภรรยาที่อยู่ในฟอร์มเดียวกับสามี หรือ เด็กที่ยังอยู่ในความดูแลอายุไม่เกิน 19 ปี โดยใช้ฟอร์มเดียวกัน

บทความส่งท้าย : วีซ่านิวซีแลนด์ กรอกไม่ยากค่ะแต่เยอะ…

หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะ Have fun in New Zealand

รีวิวเที่ยวนิวซีแลนด์เกาะใต้ : https://dreamfirsttrip.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B9%80/

Share this:

Like this:

Like

Loading…

[NEW] ขอวีซ่าเชงเก้น 9 ขั้นตอน [คำถามคำตอบ | ขอ วีซ่า เช ค – Sonduongpaper

                                                     
Question 28
ลายพิมพ์นิ้วมือที่ได้จัดเก็บไปก่อนหน้า สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อยื่นขอวีซ่าเชงเก้น 
No – ไม่มี 
Yes – มี ให้ระบุวันเดือนปี (หากทราบ)………………………ระบุหมายเลขในสติคเกอร์วีซ่า (หากทราบ)………………………

Question 29
เอกสารใบอนุญาตเดินทางเข้าประเทศปลายทางสุดท้าย (ถ้ามี)  
อนุมัติโดย –
วันอนุมัติ – 
วันหมดอายุ –

Question 30
ระบุนามสกุล-ชื่อ ของผู้เชิญที่อยู่ในประเทศสมาชิกเชงเก้น –
(กรณีไม่มีผู้เชิญ) ให้ระบุรายชื่อของโรงแรมหรือที่พักชั่วคราวที่จะไปพำนักในประเทศสมาชิกเชงเก้น –
ที่อยู่ / อีเมล์แอดเดรส ของผู้เชิญ / โรงแรม / หรือที่พักชั่วคราว –
โทรศัพท์ติดต่อ –                

Question 31
ระบุชื่อและที่อยู่ของบริษัทหรือองค์กรผู้เชิญ –
ระบุนามสกุล-ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส ของบุคคลตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรผู้เชิญ –
หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหรือองค์กรผู้เชิญ – 

Question 32
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและพำนักในเขตเชงเก้น ได้รับการดูแลโดย (ให้ติ๊กเครื่องหมายถูก): 
By the applicant himself/herself – โดยผู้สมัครเอง
Cash – เงินสด
Traveller’s cheques – เช็คเดินทาง
Credit card – บัตรเครดิต
Pre-paid accommodation – ที่พักชำระล่วงหน้าแล้ว
Pre-paid transport – ค่าโดยสารชำระล่วงหน้าแล้ว
Other (please specify) – อื่นๆ (โปรดระบุ)

By a sponsor (host, company, organization) – โดยผู้สนับสนุน (เจ้าบ้านผู้เชิญ/บริษัท/องค์กร) 
Referred to in field 30 or 31 or other – อ้างอิงถึงผู้เชิญในข้อ 30 หรือ 31 หรืออื่นๆ (ให้ระบุ)
Cash – เงินสด
Accommodation provided – ที่พักผู้เชิญจัดหาให้
All expenses covered during the stay – ผู้เชิญรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพำนักในเชงเก้น
Pre-paid transport – ค่าโดยสารชำระล่วงหน้าแล้ว
Other (please specify) – อื่นๆ (โปรดระบุ)
*ติ๊กเครื่องหมายถูกได้หลายข้อ ตามความเป็นจริง

 


อัพเดท 32 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า ในปี 2020 / 2563


เดินทางไปต่างประเทศไม่ต้องขอวีซ่าปี2563 ท่องเที่ยวต่างประเทศไม่ต้องขอวีซ่าในปี2020 อัพเดท32ประเทศไม่ต้องขอวีซ่าปี2020

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

อัพเดท 32 ประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า ในปี 2020 / 2563

เทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ


คลิปนี้มาบอกเทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ
ทำอย่างไรถึงจะผ่านง่าย สิ่งไหนควรบอก สิ่งไหนไม่ควรบอก
เอกสารต้องเตรียมอย่างไรบ้าง พร้อมเล่าถึงกรณีตัวอย่าง พนักงานประจำที่ขอวีซ่าไม่ผ่านเค้าพลาดตรงไหน
ตัวอย่างการกรอกวีซ่าเชงเก้น
https://www.mprabin.com/2018/01/14/visa_netherlands/
SchengenVisa พนักงานประจำ วีซ่าเชงเก้น
เที่ยวยุโรป MJourney เอ็มพาบิน เที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง

เทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

9 ขั้นตอนเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น I North Vlog


มีเอกสารอะไรบ้าง? ที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าเชงเก้น ไปดูกัน…..
เพจหาตังค์เที่ยวรอบโลก
Northvlog

9 ขั้นตอนเตรียมเอกสารขอวีซ่าเชงเก้น I North Vlog

ทำยังไงให้ได้วีซ่าอเมริกา (ความลับสำคัญที่สุด ที่ไม่มีใครบอกคุณ) + เคล็ดลับความสำเร็จในชีวิต


เส้นทางไปสู่ความสำเร็จ จะถูกกั้นด้วย 3 กำแพงเสมอ…
กำแพงที่ 1
กั้นระหว่างพวกที่ \”รู้\” กับพวกที่ \”ไม่รู้\”
กำแพงที่ 2
กั้นระหว่างพวกที่ \”รู้แล้วทำ\” กับพวกที่ \”รู้แล้วไม่ทำ\”
กำแพงที่ 3
กั้นระหว่างพวกที่ \”ทำแล้วเลิก\” กับพวกที่ \”ทำแล้วพัฒนาจนไปถึงเส้นชัย\”
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
ติดตามผมได้ที่
Official Line:
@kskhunkhao (มีเครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ)
ลิ้งก์ https://lin.ee/1VT3k3oPo
Facebook: K.S. Khunkhao
ลิ้งก์ https://bit.ly/2Set3Cz
Instagram: ks_khunkhao
ลิ้งก์ https://bit.ly/2S7lwWm

ทำยังไงให้ได้วีซ่าอเมริกา (ความลับสำคัญที่สุด ที่ไม่มีใครบอกคุณ) + เคล็ดลับความสำเร็จในชีวิต

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ขอ วีซ่า เช ค

See also  เข่ามีเสียงกรอบแกรบ คืออะไร แล้วกรณีไหนควรพบแพทย์ | เข่ามีเสียง แต่ไม่เจ็บ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *