[NEW] คำศัพท์ ”แตก” แปลว่าอะไร? | ความ แตก ต่าง ของ มนุษย์ – Sonduongpaper

ความ แตก ต่าง ของ มนุษย์: คุณกำลังดูกระทู้

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) – ไทย (TH) (UNAPPROVED version — use with care ) Branchingแตกแขนง,กิ่งก้านสาขา,เป็นเส้นแตกกิ่ง,ลักษณะเป็นกิ่งก้าน,การแตกแขนงกิ่งก้าน [การแพทย์] Comminutedแตกเป็นหลายชิ้น [การแพทย์] Dissociateแตกตัว,การแตกตัว,แตกออก [การแพทย์] Ionizeแตกตัวเป็นอิออน, แตกตัว, การแตกตัวเป็นอิออน, อิออนไนซ์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionarybranch[VI] แตกแขนง, See also: แตกกิ่ง, Syn. spread
break[VT] แตก, See also: หัก
break[VI] แตก
breakable[VT] เปราะบาง, See also: แตกง่าย, Syn. fragile
break[VT] กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา break, See also: แตกหัก, Syn. cracked
break[VT] กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา break, See also: แตกหัก, Syn. cracked
broken[ADJ] แตก, See also: แตกสลาย, แตกหัก, วิกฤต
bud[VI] แตกหน่อ, See also: แตกยอด, แตกตา, Syn. sprout
bud[N] แตกเนื้อหนุ่มสาว, See also: เป็นหนุ่มเป็นสาว
budding[N] การผลิดอก, See also: แตกใบ, เริ่มผลิ, Syn. bloom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
^ hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า “หมวก” ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
adapter(อะแดพ’ เทอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ปรับตัว,เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมส่วนที่มีขนาด่หรือแบบแตกต่างกันให้เข้ากันได้, อุปกรณ์. ตัวปรับต่อตัวปรับแผงวงจร (card) ที่มีสายไฟเชื่อมระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ ถ้าผิดขนาด ผิดรุ่นกัน จะต้องมี “ตัวปรับต่อ” เพื่อให้ใช้ด้วยกันได้ บางทีอาจเสียบไว้ในช่องเสียบ (expansion slot) เลยก็ได้
alien(แอล’ เยิน, เอ’ เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander)
alienage(เอ’ เลียนเนจ, แอล’ เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
amnirrhexisเยื่อถุงน้ำคร่ำแตก
analog(แอน’ นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล “เสียง” เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า “โมเด็ม” ดู digital เปรียบเทียบ
apoplexy(แอพ’พะเพบคซี) n. การเป็นลมเนื่องจากเส้นโลหิตในสมองแตก, ภาวะตกโลหิตและไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อ (โดยเฉพาะสมอง) -apoplectiform, apoplectoid adj.
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
attribute(อะทริบ’บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า …เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า ” attribute ” ทั้งสิ้น

See also  5 วิธีคิดพิชิตความสำเร็จได้แน่! | ทําอย่างไรให้ประสบความสําเร็จในชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionaryalienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
bloom(n) ดอกไม้บาน,ความเปล่งปลั่ง,การแตกเนื้อสาว
blowout(n) ยางแตก
branch(vi,vt) แบ่ง,แยกเป็นสาขา,แผ่กิ่งก้าน,แตกแขนง
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
breach(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้บาดหมาง
break(vi,vt) แตก,หัก,พัง,เสีย,หยุด,ทุบ,ต่อย
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
breaker(n) ผู้ทำลาย,เครื่องบด,คลื่นหัวแตก
brickle(adj) เปราะ,บาง,แตกง่าย,หักง่าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) aufkeimend {adj} (adj) แตกหน่อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary欠けら[かけら, kakera] (n) แตกกระจาย,แตกแยกออกเป็นชิ้น ๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) 対照的[たいしょうてき, taishouteki] แตกต่างกันอย่างชัดเจน
千差万別[せんさばんべつ, sensabanbetsu] (vi vt) แตกต่างกันนานา
いつになく[いつになく, itsuninaku] (adv ) แตกต่างจากปกติที่เคยเป็น เช่น คุณแม่วันนี้ใจดีกว่าปกติ มีอะไรเกิดขึ้นกันนะ (お母さんはいつになく楽しそうだ。何があったんだろう。)

See also  Vietsub _ Lyric_ Колыбельная (Lullaby) - Rauf \u0026 Faik | เพลงเกี่ยวกับการเดินทาง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary異なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different
違う[ちがう, chigau] Thai: แตกต่าง
割れる[われる, wareru] Thai: แตก English: to be broken
異なる[ことなる, kotonaru] Thai: แตกต่าง English: to differ

German-Thai: Longdo Dictionaryander(Ind-pron.) อื่นๆ, ที่แตกต่างไป เช่น eine andere Meinung haben, eine andere Stellen suchen
anders(adv) ต่างไป, ที่แตกต่าง เช่น Ich denke anders. ฉันคิดต่างกัน
verschiedenแตกต่างกันไป
unterscheiden(vt) |unterschied, hat unterschieden| แยกความแตกต่าง
Gegensatz(n) |der, pl. Gegensätze| ความแตกต่าง เช่น Im Gegensatz zu meisten Fischen legen Delphine keine Eier. ปลาโลมาไม่วางไข่ต่างจากปลาทั่วไป, See also: das Gegenteil
verwechseln(vt) |verwechselte, hat verwechselt| แยกความแตกต่างไม่ได้ เช่น Es tut mir leid. Ich habe Sie mit ihrem Bruder verwechselt. ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณเป็นน้องชายของคุณ
spüren(vi vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ) , See also: Related: fühlen
sonderbar(adj) ที่ไม่เหมือนใคร, ที่แปลกแตกต่าง , See also: S. S. merkwürdig, eigenartig,,
Tschüß!(phrase) ลาก่อน, บ๊ายบาย (ข้อแตกต่างจาก Auf Wiedersehen! คือ Tschüß! สามารถใช้พูดได้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสู่เพื่อน, คนสนิทหรือคนที่ทำงานที่เจอกันเกือบทุกวัน, หรือตามร้านค้าสำนักงาน), See also: S. Ciao!, Auf Wiedersehen!,
durchdrehen(vi) |drehte durch, hat/ist durchgedreht| วู่วาม, มุทะลุโมโห, ตบะแตก เช่น Warum drehte Zidane im Finalspiel gegen Italien durch?

French-Thai: Longdo Dictionaryaméricain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)

See also  ขอโทษ OST. VOICE สัมผัสเสียงมรณะ | พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ | Official MV | กอดจากด้านหลัง

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ) se distinguer (vi) แตกต่างกัน
See also: S. être différent ,

[NEW] ความจำของมนุษย์ : คนเราสร้างความทรงจำ บางครากลับหวนคิด แต่บางทีกลับลืมเลือนได้อย่างไร? | ความ แตก ต่าง ของ มนุษย์ – Sonduongpaper

GISTDA ดันผู้ประกอบการไทยผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมเล็ก ยกระดับขีดความสามารถสู่ อุตสาหกรรมอวกาศ เต็มตัว เศรษฐกิจอวกาศของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พบว่า อุตสาหกรรมอวกาศ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเติบโตมากขึ้นถึงร้อยละ 10 ต่อปี คิดเป็นมูลค่าถึง 35,559 ล้านบาท และขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมสำรวจ (Earth Observation Satellite) และอุตสาหกรรมระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ที่มีการนำมาประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างในหลายภาคส่วน ทำให้รัฐบาลไทยเร่งส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการในประเทศไทยเพิ่มศักยภาพพร้อมทั้งยกระดับขีดความสามารถเพื่อเข้าสู่ Space Value Chain และแข่งขันได้ในระดับสากล หนึ่งในโครงการที่รัฐบาลไทยมุ่งส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโครงการหนึ่งคือ การพัฒนาผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมในประเทศไทยจากการสร้างดาวเทียมดวงเล็กภายใต้โครงการ THEOS-2 ซึ่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับบริษัท AIRBUS มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพได้เข้าสู่ Space Value Chain เพื่อยกระดับขีดความสามารถสู่การเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่ยังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน ดร.ณัฐวัฒน์ หงส์กาญจนกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและเชื่อมโยงธุรกิจนวัตกรรมอวกาศและหัวหน้าห้องปฏิบัติการ GALAXI ของ GISTDA เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมาประเทศไทยมีผู้ประกอบการในธุรกิจการบินอยู่แล้ว การจะผลักดันให้เศรษฐกิจอวกาศภายในประเทศเติบโตได้จำเป็นต้องสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นสามารถก้าวสู่ อุตสาหกรรมอวกาศ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจอวกาศในอนาคต GISTDA จึงได้กำหนดแผนส่งเสริมผู้ประกอบการดังกล่าวให้สามารถเข้าสู่ Space Value […]


เหตุแห่งความแตกต่างของมนุษย์ในโลกนี้ (อาจารย์ยุพา อร่ามกุล)


พระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎก
มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ จูฬกัมมวิภังคสูตร

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เหตุแห่งความแตกต่างของมนุษย์ในโลกนี้ (อาจารย์ยุพา อร่ามกุล)

ความแตกต่าง ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์


ศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธความแตกต่าง

ความแตกต่าง ระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์

ทำไมเราไม่พบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างดาว? – Chris Anderson


รับชมบทเรียนเต็มๆ: https://ed.ted.com/lessons/whycantweseeevidenceofalienlife
เตรียมพร้อมสำหรับการสำรวจด้วยความกระตือรือร้นน่าสนใจของปฏิทรรศน์เฟอร์มี่(Fermi Paradox)ที่เลื่องลือด้วยจำนวนมหาศาลของดาวเคราะห์ในจักรวาลนี้ที่จำนวนมากมายมีอายุเก่าแก่กว่าโลกทำไมเราจึงยังไม่พบร่องรอยที่ชัดเจนของสิ่งมีชีวิตต่างดาว?คำตอบต่างๆที่เป็นไปได้ต่อคำถามนี้มีมากมายและน่าสนใจค้นหาทั้งน่าหวาดกลัวและมีความหวัง.
สอนโดย Chris Anderson, แอนนิเมชั่นโดย Andrew Park.

ทำไมเราไม่พบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างดาว? - Chris Anderson

สมองของคุณตอบสนองความเจ็บปวดอย่างไร? – Karen D. Davis


รับชมบทเรียนเต็มๆ:http://ed.ted.com/lessons/howdoesyourbrainrespondtopainkarenddavis
โอ๊ย! ทุกๆคนต่างก็เคยเจ็บปวด แต่ทำไมคนบางคนถึงตอบสนองต่อความเจ็บปวดนั้นในรูปแบบที่ต่างออกไป แล้วความเจ็บปวดจริงๆ แล้วคืออะไร คาเรน ดี เดวิส จะพาคุณเข้าไปสู่สมองเมื่อได้รับความเจ็บปวด ไขความกระจ่างว่าทำไม\”ประสบการณ์ความเจ็บปวด\”จึงแตกต่างกันไปในแต่ละคน
สอนโดย Karen D. Davis, แอนนิเมชั่นโดย Brett Underhill

สมองของคุณตอบสนองความเจ็บปวดอย่างไร? - Karen D. Davis

เรื่องที่ 1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล


เรื่องที่ 1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ความ แตก ต่าง ของ มนุษย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *