[NEW] การขอวีซ่าเชงเก้น ใช้อะไรบ้าง? เตรียมพร้อมไปทัวร์ยุโรปกัน! | การ ขอ วีซ่า เช ง เก้ น – Sonduongpaper

การ ขอ วีซ่า เช ง เก้ น: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Nội Dung Bài Viết

การขอวีซ่าเชงเก้น ใช้อะไรบ้าง? เตรียมให้พร้อม แล้วไปทัวร์ยุโรปกัน!

ใครที่กำลังแพลนไป ทัวร์ยุโรป อาจกังวลใจว่า การขอวีซ่าเชงเก้น ยากไหม? ต้องเตรียมอะไรบ้าง? วันนี้พี่เห็ด มัชรูมทราเวล จะมาแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้น มาศึกษาและเตรียมเอกสารไว้ล่วงหน้ากันดีกว่าค่ะ เวลาไปยื่นจริงจะได้ไม่มีอะไรตกหล่น

วีซ่าเชงเก้น คืออะไร…?

วีซ่าเชงเก้น  คือผลที่ได้จากความตกลงเชงเก้น (Schengen Agreement) โดยอนุญาตให้ประชาชนในกลุ่มเชงเก้นสามารถเดินทางระหว่างกันได้ โดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ส่วนประชาชนจากประเทศนอกกลุ่มเชงเก้นสามารถเดินทางระหว่าง 26 ประเทศเชงเก้นได้ โดยใช้ใบอนุญาตเพียงใบเดียว นั่นก็คือ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

ปัจจุบัน เขตเชงเก้นประกอบด้วย ประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ได้แก่ 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น มีอะไรบ้าง…?

การขอวีซ่าเชงเก้น ประเภทใด ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทาง โดยหลักๆ วีซ่าเชงเก้นมี 4 ประเภท ดังนี้

วีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน (ประเภท “A”) พลเมืองจากประเทศนอกเขตเชงเก้นบางประเทศที่ต้องการเดินทางโดยเครื่องบินไปยังประเทศที่สาม และต้องการแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในเขตเชงเก้น จะต้องขอวีซ่าแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน แต่ถ้าคุณไม่ได้ออกนอกสนามบิน ก็ไม่ต้องขอวีซ่าประเภทนี้

วีซ่าเดินทางผ่าน (ประเภท “B”) จะออกให้กับบุคคลซึ่งเดินทางผ่านประเทศเชงเก้นประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งประเทศ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม ออกให้สำหรับการเดินทางผ่าน 1 ครั้ง 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเดินทางผ่านแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 5 วัน เช่น ปลายทางของเราคือสหรัฐอเมริกา แต่แวะผ่านโซนประเทศเชงเก้น ก็เข้าข่ายต้องขอวีซ่าประเภท B

วีซ่าพำนักระยะสั้น (ประเภท “C”) จะออกให้กับการเดินทาง 1 ครั้ง, 2 ครั้ง หรือหลายครั้ง โดยมีระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักแตกต่างกันออกไป แต่ไม่เกิน 3 เดือนในช่วงระยะเวลา 6 เดือน *ส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวจะขอวีซ่าเชงเก้นประเภทนี้*

วีซ่าเข้าได้แค่ประเทศที่ขอ (ประเภท “D”) เป็น Visa แบบ Long Stay อยู่เกิน 90 วัน ส่วนการเดินทางไปประเทศระหว่างกลุ่มเช็งเก้นด้วยกันได้หรือไม่ ก็แล้วแต่กฎระเบียบแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกัน เช่น ประเทศเบลเยี่ยมจะต้องอยู่ที่คุณขอไปเท่านั้น ถ้าเป็นวีซ่านักเรียน สถานทูตจะออกวิซ่า type D ให้ คือต้องเข้าเฉพาะเบลเยี่ยม และห้ามออกไปประเทศอื่น จนกว่าจะไปทำเรื่องขอ ID นักเรียนที่เบลเยี่ยมซะก่อน (คือมาถึงที่เบลเยี่ยมแล้ว ให้รีบไปทำเรื่องเลย) พอได้ ID นี้แล้วถึงสามารถเดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศอื่นได้ แต่ถ้าเป็นวีซ่าเช้งเก้น ประเทศฝรั่งเศส จะสามารถเข้าออกประเทศในกลุ่มเช็งเก้นด้วยกันได้เลย

See also  Live : ข่าวเช้าหัวเขียว 12 พ.ย. 64 | ThairathTV | ข่าวใหม่ๆ

ขอวีซ่าเชงเก้น ประเทศไหนดี…?

สำหรับหลักใน การขอวีซ่าเชงเก้น อธิบายอย่างง่ายคือ คุณสามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้จากสถานทูตประเทศเชงเก้นใดก็ได้ในประเทศไทย หากมีแพลน ทัวร์ยุโรป มากกว่า 1 ประเทศ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ ดังนี้

กรณีที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นและใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ให้เรายื่นขอวีซ่าประเทศที่เราพำนักนานที่สุด เช่น หากในทริปนั้น เดินทางไปฝรั่งเศส 8 วันและ อิตาลี 5 วัน ให้ขอยื่นตรวจวีซ่าผ่านประเทศฝรั่งเศส

ส่วนในกรณีที่เดินทางไปยังประเทศเชงเก้นและมีเวลาการพำนักเท่ากัน ให้ยื่นขอวีซ่าผ่านประเทศแรกที่เดินทางไปถึง เช่น ทัวร์ยุโรป 10 วัน เดินทางไปออสเตรีย 5 วัน ฮังการี 5 วัน โดยบินลงที่ออสเตรีย เราต้องยื่นวีซ่าผ่านประเทศออสเตรีย เป็นต้น

ขอวีซ่าเชงเก้น ต้องใช้อะไรบ้าง…?

ในส่วนเอกสารใน การขอวีซ่าเชงเก้น แนะนำว่าต้องเตรียมไปให้พร้อมเพื่อป้องกันไม่ให้โดนปฏิเสธวีซ่า โดยเอกสารจำเป็นมีดังนี้

1.แบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่า บางประเทศสามารถปริ้นท์ออกมากรอกลายมือได้ แต่บางประเทศให้กรอกออนไลน์ ดังนั้นควรเข้าไปดูที่เว็บไซต์สถานทูตของประเทศนั้นๆ
*กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรประกอบ
**กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดาและหรือมารดา ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ พร้อมลงลายมือชื่อบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ พร้อมแนบหลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
***กรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีที่เดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนใดคนหนึ่ง ต้องมีเอกสารการยินยอมและหลักฐานรับรองว่ามีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์ จากสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอ ในช่องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ให้ใส่ Parents และให้ลงชื่อทั้งพ่อและแม่

2.พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ตและหน้าที่มีตราประทับทุกหน้า พาสปอร์ตควรมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า และมีอายุไม่น้อยกว่า 90 วัน นับจากระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในคำร้อง (ถ้ามีเล่มเก่า ให้ติดไปด้วย)

3.รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (บางประเทศกำหนดรายละเอียดขนาดของรูปค่อนข้างละเอียด ควรศึกษาที่เว็บไซต์ของสถานทูตเป็นหลัก)

4.หนังสือรับรองการทำงาน จากบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ โดยต้องระบุตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน เงินเดือน ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลา (ซึ่งต้องครอบคลุมวันที่เราจะเดินทาง ถึงวันที่กลับมา) พร้อมลายเซ็นและตราประทับบริษัท ซึ่งหากใครเป็นเจ้าของกิจการ ให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้า/ ใบจดทะเทียนบริษัท พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนผู้ที่ยังเป็นนักเรียน นักศึกษาก็ขอหนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน นักศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ที่ออกโดยทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

5.เอกสารรับรองสถานภาพทางการเงิน เพื่อยืนยันถึงความสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการพำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ โดยหลักควรเตรียม Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของบัญชี โดยสามารถไปยื่นขอเอกสารได้ที่ธนาคาร แจ้งว่าเพื่อขอวีซ่าเชงเก้น อาจพกสมุดบัญชีตัวจริงและสำเนาหน้าบัญชีเคลื่อนไหวย้อนหลัง 3 เดือน (บรรทัดสุดท้ายของบัญชีเป็นวันที่ที่อัพเดตไม่เกิน 15 วันก่อนไปขอวีซ่า) เพื่อความเรียบร้อยของเอกสาร แนะนำให้ศึกษาข้อกำหนดของสถานทูตแต่ละประเทศ

6.ประกันการเดินทาง เป็นส่วนสำคัญมาก หากไม่มีอาจโดนปฏิเสธการขอวีซ่าได้ การซื้อประกันต้องระบุให้ครอบคลุมทั้งทวีปยุโรป (ระบุเป็น EUROPE) ตั้งแต่ระยะเวลาไป – กลับ วงเงินคุ้มครองทั้งค่าพยาบาล หรือประกันอื่นๆ ขั้นต่ำ 1,500,000 บาท ( 30,000 ยูโร) สามารถเช็ครายชื่อบริษัทประกันที่สถานทูตรับรองได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆ (สามารถซื้อประกันออนไลน์ และปริ้นท์เอกสารออกมาได้เลย)

7.ตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป-กลับ อาจเตรียมเป็นแค่เอกสารการจอง (ไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อน การขอวีซ่าเชงเก้น ) โดยคุณอาจได้รับการร้องขอให้แสดงตั๋วเครื่องบินจริงที่ชำระเงินแล้วก่อนทำการออกวีซ่า

8.แผนการเดินทาง (Itinerary) ระบุวันที่ เมืองที่จะไป เดินทางด้วยพาหนะอะไร รายละเอียดคร่าวๆ ของแพลนเที่ยว ซึ่งบางครั้งอาจต้องมีตั๋วพาหนะนั้นๆ ประกอบเลย เป็นเครื่องการันตีว่าคุณสามารถเดินทางภายในประเทศเชงเก้นได้

9.หลักฐานการจองที่พัก ปริ้นท์ใบจองออกมาเรียงตามแผนการเดินทางของคุณ พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม ซึ่งต้องมีรายชื่อผู้เดินทางทุกคนในใบจอง (ควรเลือกจองแบบยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เผื่อเปลี่ยนแพลน)

10.เอกสารทางราชการ ได้แก่ บัตรประชาชนตัวจริง ทะเบียนบ้านตัวจริง ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา ลงนามสำเนาถูกต้อง

11.ค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าพำนักระยะสั้นอยู่ที่ 60 ยูโร (ตามแถลงการของสภาพยุโรป จะมีการปรับค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นขึ้นเป็น 80 ยูโร โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563) ในบางกรณี อาจจะมีการลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
*สำหรับพลเมืองของประเทศนอกสหภาพยุโรป ที่มีฐานะเป็นสมาชิกครอบครัวของพลเมืองสหภาพยุโรปหรือประเทศในความตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA Agreement) ที่ใช้สิทธิ์เดินทางโดยเสรี ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
*ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาโทและครูผู้ติดตามที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ทางการศึกษาหรืออบรม และนักวิจัยที่กำลังทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตามที่นิยามไว้ใน Recommendation 2005/761/EC สามารถติดต่อสถานทูตประเทศนั้นๆ เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้

กฎระเบียบเพิ่มเติมสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น

1. การขอวีซ่าเชงเก้น ผู้ยื่นจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพื่อสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลา 5 ปี
2. ขยายระยะเวลาในการขอวีซ่าล่วงหน้าได้ 6 เดือนก่อนวันเดินทาง จากเดิม 3 เดือน ซึ่งสามารถยื่นได้ในประเทศที่มีถิ่นพำนัก (ยกเว้นเพียงบางกรณี) และสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
3. เพิ่มระยะเวลาสำหรับวีซ่าแบบเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple-entry) สำหรับคนเดินทางท่องเที่ยวใน EU เป็นประจำ และมีประวัติการเดินทางที่ดี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี

ใครต้องการจะขอวีซ่าก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าให้ดีนะคะ เนื่องจากกระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วัน หรือนานกว่านั้น แล้วแต่กรณี ยิ่งในช่วงเดือนเมษายน ตุลาคม และธันวาคม เป็นช่วงที่มีนักเดินทางท่องเที่ยวจำนวนมาก ควรวางแผนการและเผื่อเวลาให้ดี อีกทั้งในบางประเทศจำเป็นต้องนัดหมายก่อนเข้ายื่นขอวีซ่า เช่น ออสเตรีย หรือเช็ก เป็นต้น รวมถึงบางประเทศต้องขอวีซ่าผ่านตัวแทนอย่าง VFS Global หรือ TLSContact เช่น สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น

อายุของวีซ่าเชงเก้น ขึ้นอยู่กับแพลนการท่องเที่ยวของคุณ (Itinerary) เช่น หากมีแพลนเดินทางไปยุโรป 15 วัน ก็จะได้วีซ่าเชงเก้น 15 วัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่สถานทูต

See also  กินผลไม้ตอนไหนดี by Sukina เพื่อสุขภาพ | ผลไม้ควรกินตอนไหน

การขอวีซ่าเชงเก้น จริงๆ ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เพื่อให้ทางสถานทูตมั่นใจว่าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวและกลับมายังภูมิลำเนาเดิม ที่สำคัญคือต้องคอยเช็คข้อมูลการเตรียมเอกสารของสถานทูตแต่ละประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดต่างกันอยู่ค่ะ

แต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจเรื่องการขอวีซ่าเชงเก้นด้วยตัวเอง ให้มัชรูมทราเวลช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณได้นะคะ ทางเรามีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการและให้คำปรึกษาทางด้านการขอวีซ่า ทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย และเอเชีย คอยช่วยเหลือและให้ความสะดวกทุกขั้นตอนจนการรับผลวีซ่าจากสถานฑูตเลยค่ะ เพราะ “การทำเอกสารประกอบวีซ่าต้องถูกต้องสมบูรณ์ เสร็จทันเวลาก่อนลูกค้าเดินทาง นี่คือ หน้าที่ของเรา” เพื่อให้ทุกท่านได้เดินทางท่องเที่ยวได้อย่างราบรื่นและสบายใจที่สุด

ชอบ บทความ

มัชรูมทราเวล

ทำไงดี…?

1.กด

แชร์

ต่อ

ให้เพื่อนอ่านบ้าง

2. คลิก

Like

และ

ติดตามเราได้ที่ Facebook www.facebook.com/mushroomtravel/

Likeติดตามเราได้ที่ Facebook

—————

Mushroom Travel บริการยื่นวีซ่า ท่องเที่ยว และ วีซ่าธุรกิจ ขอวีซ่า เชงเก้น

ติดต่อ แผนกวีซ่า

โทร 02 105 6234 กด 3

[email protected]

Line id :

@mushroomtravel

การขอวีซ่าเชงเก้น ใช้อะไรบ้าง? เตรียมให้พร้อม แล้วไปทัวร์ยุโรปกัน!

was last modified: by

[NEW] การขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ง่ายกว่าที่คิด ยุโรปจ๋าพี่มาแล้ว | การ ขอ วีซ่า เช ง เก้ น – Sonduongpaper

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

วีซ่าเชงเก้นสามารถเดินทางไปไหนได้บ้าง ?

การเปลี่ยนแปลงเชงเก้นวีซ่า 4 หัวข้อหลักๆ 

3. ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวีซ่า Multiple – entry ระยะยาว

ข้อมูลเบื้องต้นในการขอวีซ่าเชงเก้น

ขั้นตอนในการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)

เอกสารสำคัญที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่า

6. ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วเครื่องบินที่ระบุการเดินทางไป – กลับ โดยต้องมีวันที่ เวลาชัดเจน และหมายเลขเที่ยวบินที่ระบุการเข้า – ออกจากพื้นที่เชงเก้น ขอบอกก่อนเลยว่าไม่จำเป็นต้องจองจริงๆก็ได้นะ แนะนำให้ใช้บริการกับบริษัททัวร์ที่ขายตั๋วเครื่องบินให้ออกตั๋วเป็นเอกสารมาให้ก่อนเดี๋ยววีซ่าผ่านจะมาซื้อด้วย ข้อดีคือหากไม่ผ่านก็ยัง Cancel ได้ไง หรือออกตั๋วที่มีอายุ 72 ชม. ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ (เราใช้วิธีนี้แหละ!)

7. แผนการเดินทางฉบับย่อ โดยสิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ วันที่ ประเทศ เมือง รวมไปถึงแผนการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างเมืองอย่างไร รถไฟ รถบัส เครื่องบิน ประมาณนี้ค่ะ แนะนำให้แนบหลักฐานการจองตั๋วรถไฟหรือรถเช่าของการเดินทางครั้งนั้นไปด้วย
 
8. หลักฐานการจองที่พัก แนะนำว่าควรจะจองที่สามารถยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เผื่ออยากเปลี่ยนแผนหน้างาน เราทำบ่อยเลย! (ข้อ 7 และข้อ 8 เราไม่ได้ยื่นเพราะเราขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือน) เอกสารส่วนนี้ที่จะแสดงว่าคุณพักที่ไหนในเชงเก้น สำเนาการยืนยันการจองโรงแรม โฮสเทล หรือสัญญาเช่าก็ใช้ได้เช่นกัน
หมายเหตุ : กรณีเยี่ยมเพื่อนหรือญาติ อันนี้จะวุ่นไปอีกหลายเท่านัก เพราะต้องขอวีซ่าเยี่ยมเยือน และต้องมีจดหมายเชิญจากบุคคลที่ไปพักด้วยทั้งตัวจริงและสำเนา ส่วนตัวเคลียร์ขอประเภทนี้ ต้องมีจดหมายเชิญ (Invitation letter) แนบมาด้วย

เช็คดีลเจ๋งๆและที่พักในยุโรปได้สะดวกง่ายๆ ที่เว็บไซด์ Agoda และ Booking 
ทางเลือกใหม่กับการจองที่พักผ่าน  Airbnb  จองโดยตรงกับคนท้องถิ่นผ่าน Link ฟรีส่วนลด Booking 1,100 บาท 

9.เอกสารรับรองการทำงาน ส่วนนี้บริษัทต้องเป็นผู้ออกจดหมายรับรองให้คุณโดยต้องระบุ ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มงาน เงินเดือน ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาตั้งแต่วันเดินทาง จนถึงวันที่กลับมา พร้อมลายเซ็นรับรองหรือประทับตาบริษัท เพื่อยืนยันว่าเราจะกลับบ้านเกิดบนผืนแผ่นดินไทยนะจ้ะ (ตรงจุดนี้คือส่วนที่เคลียร์ไม่มีค่ะ) กรณีนี้ถ้ายังศึกษาอยู่ก็ยื่นเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษสามารถขอได้ที่มหาลัยเลยจ้ะ ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัทธุรกิจการค้ามีอายุไม่เกิน 3 เดือน ทะเบียนการค้า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือเอกสารสำคัญอื่นๆที่สามารถยืนยันอาชีพและแหล่งที่มาของรายได้ของคุณ  

10. สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน สามารถขอจากทางบริษัทพร้อมกับเอกสารรับรองการทำงานก็ได้ค่ะ (ในกรณีของเราเรายื่นเอกสารฉบับนี้แทนเอกสารรับรองการทำงานในกณีที่บริษัทไม่สามารถออกเอกสารให้ได้)

11. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นรายการเดินบัญชี โดยตอนไปขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารไปเลยว่าจะนำไปขอวีซ่าเชงเก้น และขอภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่เค้ารู้อยู่แล้วว่าต้องใช้แบบไหน รอประมาณ 10 – 15 นาทีก็เสร็จแล้ว ราคาใบละ 100 บาท โดยต้องไม่ขอทิ้งไว้นานเกิน 3 เดือนสามารถขอตอนใกล้ๆที่จะยื่นก็ได้ สามารถยื่นไปพร้อมกับสลิปเงินเดือนเลยได้เลย เพื่อนๆอาจจะมีคำถามในใจ…และเงินในธนาคารควรจะมีเท่าไหร่กันถึงจะดูน่าเชื่อถือ แนะนำให้คำนวณจากจำนวนวันที่เราไปและค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 50K – 70K ขึ้นไปกำลังสวยค่ะ เจ้าหน้าที่จะได้เห็นว่า เราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด

ตัวอย่าง ขออ้างอิงจาก Means of Subsistence for Schengen Visa Proofing financial sufficiency when applying for a Schengen Visa ซึ่งแต่ละประเทศไม่เท่ากันค่ะ
ขอยกตัวอย่าง ต้องการเดินทางไปประเทศกรีซ 21 วัน จะต้องมีเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายช่วงเวลาที่พำนักอยู่กรีซ คือ 50€/day and a minimum total amount of 300€ /stay up to 5 days

ดังนั้นคิดอย่างง่ายคือ 50€ X จำนวน 21 วันที่พำนักในกรีซ บวกลบกับจำนวนเงินที่เพียงพอหากเกิดกรณีฉุกเฉินใดใด และเพียงพอสำหรับการดำรงชีพเมื่อคุณเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ลองคำนวณดูนะคะ อย่าลืมว่าจำนวนเงินที่ยื่นไปต้องสัมพันธ์กับโปรแกรมการท่องเที่ยวของคุณด้วยเช่นกันค่ะ
หาข้อมูลเพิ่มเติมคลิ้กที่นี่

12. ทำการนัดหมายกับทางสถานฑูตให้เรียบร้อย เช็คให้ดีนะคะบางสถานฑูตนัดผ่านออนไลน์นะจ้ะ พร้อมปริ้นใบนัดหมายมาพร้อมยื่นเอกสาร

13. ใบปะหน้า เขียนแนะนำตัว เรียบเรียงวัตุประสงค์ของการเดินทาง และใจความสำคัญ ไม่ต้องเน้นน้ำค่ะ เอาเนื้อๆได้ใจความชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมแนบเอกสารที่เรายื่นเรียงลำดับตามในใบปะหน้าเลยนะคะ ในกรณีนี้เรายื่นสำเนาพาสปอร์ต (Passport)ของแฟนพร้อมสำเนา และทุกหน้าที่มีตราประทับแนบไปพร้อมกับใบปะหน้าที่อธิบายความสัมพันธ์เนาะ เพราะเจ้าหน้าที่ขอดูเอกสารยืนยันว่าเราเดินทางไปกับใคร ขอแม้กระทั่งตั๋วเครื่องบินของแฟนเลยอ่ะ (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่) เตรียมไปให้พร้อมดีที่สุด แค่นี้เอกสารของเราก็จะดูเป็นมาตรฐานและดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาทันทีค่ะ ที่เหลือก็ความพร้อมในการสัมภาษณ์ล้วนๆ เป็นกำลังใจให้ทุกคนน้า

14. เอกสารทางการเงิน แนะนำให้เตรียมติดมือไปด้วยสำหรับคนที่มีอาชีพประเภทฟรีแลนซ์ (เจ้าหน้าที่ขอเอกสารเพิ่มเติมเราจะได้พร้อมรับมือ) เป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่ มีพันธะอะไรบ้าง ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือสถานะทางการเงินที่เราต้องรับผิดชอบยื่นไปเลยค่ะ เพื่อยืนยันว่าอิฉันจะกลับไทยอย่างแน่นอน (แต่เคลียร์ไม่ได้ยื่นส่วนนี้อีกเช่นกัน 55) 


วิธีขอวีซ่าอิตาลี วีซ่าเชงเก้น (เยี่ยมเยียน/ท่องเที่ยว) | GoNoGuide Visa


รวมลิงค์วีซ่าเยี่ยมเยียน
https://www.gonoguide.com/วีซ่าเยี่ยมเยียน/
วิธีเขียนจดหมายเชิญ
https://www.gonoguide.com/วิธีเขียนจดหมายเชิญ/
📍➖➖➖📍
สนับสนุน GoNoGuide http://www.gonoguide.com/support/
📍➖➖➖📍
รวมลิงค์วิธีขอวีซ่า https://www.gonoguide.com/visa/
📍➖➖➖📍
🌍➖➖➖🌍
ติดตาม GoNoGuide
🌍➖➖➖🌍
Facebook 👉 https://www.facebook.com/gonoguide/
Website 👉 http://www.gonoguide.com/
IG 👉 https://www.instagram.com/gonoguide/
Youtube 1 👉 GoNoGuide http://bit.ly/subsyt
Youtube 2 👉 GoNoGuide Trips http://bit.ly/2N9xWJZ
ถามได้ทุกเรื่องที่ GoNoGuide Group 👉 http://bit.ly/gnggroup
กลุ่มเฉพาะแฟนต่างชาติ เยี่ยมเยียน GoNoGuide แฟนฝรั่ง 👉 https://bit.ly/2OPxocR
Twitter @GoNoGuide 👉 https://twitter.com/GoNoGuide
TikTok 👉 https://www.tiktok.com/@gonoguide
Podcast 👉 https://anchor.fm/gonoguide/support

GoNoGuide

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิธีขอวีซ่าอิตาลี วีซ่าเชงเก้น (เยี่ยมเยียน/ท่องเที่ยว) | GoNoGuide Visa

เทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ


คลิปนี้มาบอกเทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ
ทำอย่างไรถึงจะผ่านง่าย สิ่งไหนควรบอก สิ่งไหนไม่ควรบอก
เอกสารต้องเตรียมอย่างไรบ้าง พร้อมเล่าถึงกรณีตัวอย่าง พนักงานประจำที่ขอวีซ่าไม่ผ่านเค้าพลาดตรงไหน
ตัวอย่างการกรอกวีซ่าเชงเก้น
https://www.mprabin.com/2018/01/14/visa_netherlands/
SchengenVisa พนักงานประจำ วีซ่าเชงเก้น
เที่ยวยุโรป MJourney เอ็มพาบิน เที่ยวยุโรปด้วยตัวเอง

เทคนิคการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa สำหรับพนักงานประจำ

วิธีขอวีซ่าเดนมาร์ก (วีซ่าเชงเก้น) ผ่าน VFS แบบสรุป | GoNoGuide How To


รีวิววิธีขอวีซ่าเดนมาร์ก วีซ่าเขงเก้น พำนักระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน ท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน
ยื่นเอกสารผ่านศูนย์รับยื่น VFS
สรุปภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้น ดูจบทำเองได้เลย
📍➖➖➖📍
สนับสนุน GoNoGuide http://www.gonoguide.com/support/
📍➖➖➖📍
รวมลิงค์วิธีขอวีซ่า https://www.gonoguide.com/visa/
📍➖➖➖📍
🌍➖➖➖🌍
ติดตาม GoNoGuide
🌍➖➖➖🌍
Facebook 👉 https://www.facebook.com/gonoguide/
Website 👉 http://www.gonoguide.com/
IG 👉 https://www.instagram.com/gonoguide/
Youtube 1 👉 GoNoGuide http://bit.ly/subsyt
Youtube 2 👉 GoNoGuide Trips http://bit.ly/2N9xWJZ
ถามได้ทุกเรื่องที่ GoNoGuide Group 👉 http://bit.ly/gnggroup
กลุ่มเฉพาะแฟนต่างชาติ เยี่ยมเยียน GoNoGuide แฟนฝรั่ง 👉 https://bit.ly/2OPxocR
Twitter @GoNoGuide 👉 https://twitter.com/GoNoGuide
TikTok 👉 https://www.tiktok.com/@gonoguide
Spotify 👉 https://open.spotify.com/show/6yXTYmy4v8zsx5SYJlPBW6

GoNoGuide

วิธีขอวีซ่าเดนมาร์ก (วีซ่าเชงเก้น) ผ่าน VFS แบบสรุป | GoNoGuide How To

ขอวีซ่าเชงเก้นยังไงให้ผ่านฉลุย(วีซ่าสเปน) | Tanitina


การขอวีซ่าสเปนไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะ แค่เตรียมเอกสารให้ครบตามที่กำหนด ก็สามารถขอวีซ่าผ่านได้ง่ายๆเลย คลิปนี้หญิงจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงจากการขอวีซ่าสเปนด้วยตัวเองมาแล้ว 3 ครั้ง แล้วก็ขอผ่านทุกครั้งด้วยค่ะ
เพื่อนสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://thailand.blsspainvisa.com/thai/index.php
Facebook : https://www.facebook.com/Tanitinachannel/?modal=admin_todo_tour
วีซ่า วีซ่าสเปน วีซ่าเชงเก้น เที่ยวสเปน สเปน เอกสาร visa spainvisa travel travel schengen schengenvisa ท่องเที่ยว

ขอวีซ่าเชงเก้นยังไงให้ผ่านฉลุย(วีซ่าสเปน) | Tanitina

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ การ ขอ วีซ่า เช ง เก้ น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *