Chủ sở hữu và Người kiểm soát dữ liệu

Các loại Dữ liệu được thu thập

Chủ sở hữu không cung cấp danh sách các loại Dữ liệu Cá nhân được thu thập.

Thông tin chi tiết đầy đủ về từng loại Dữ liệu Cá nhân được thu thập được cung cấp trong các phần dành riêng của chính sách bảo mật này hoặc bằng các văn bản giải thích cụ thể được hiển thị trước khi thu thập Dữ liệu.

Dữ liệu Cá nhân có thể được Người dùng cung cấp miễn phí hoặc, trong trường hợp Dữ liệu Sử dụng, được thu thập tự động khi sử dụng Ứng dụng này.

Trừ khi có quy định khác, tất cả Dữ liệu do Ứng dụng này yêu cầu là bắt buộc và việc không cung cấp Dữ liệu này có thể khiến Ứng dụng này không thể cung cấp dịch vụ của mình. Trong trường hợp Ứng dụng này quy định cụ thể rằng một số Dữ liệu không phải là bắt buộc, Người dùng có quyền không trao đổi Dữ liệu này mà không ảnh hưởng đến tính khả dụng hoặc hoạt động của Dịch vụ.

Những người dùng không chắc chắn về Dữ liệu Cá nhân nào là bắt buộc có thể liên hệ với Chủ sở hữu.

Bất kỳ việc sử dụng Cookie – hoặc các công cụ theo dõi khác – bởi Ứng dụng này hoặc bởi chủ sở hữu của các dịch vụ bên thứ ba được Ứng dụng này sử dụng nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ theo yêu cầu của Người dùng, ngoài bất kỳ mục đích nào khác được mô tả trong tài liệu này và trong Chính sách Cookie, nếu có.

Người dùng chịu trách nhiệm về bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của bên thứ ba được thu thập, xuất bản hoặc chia sẻ thông qua Ứng dụng này và xác nhận rằng họ được sự đồng ý của bên thứ ba để cung cấp Dữ liệu cho Chủ sở hữu.

Phương thức và nơi xử lý xử lý Dữ liệu

Các phương pháp

Chủ sở hữu thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy Trái phép Dữ liệu.

Việc xử lý Dữ liệu được thực hiện bằng máy tính và / hoặc các công cụ hỗ trợ CNTT, tuân theo các quy trình và chế độ tổ chức có liên quan chặt chẽ đến các mục đích đã nêu. Ngoài Chủ sở hữu, trong một số trường hợp, Dữ liệu có thể được truy cập cho một số loại người phụ trách, liên quan đến việc vận hành Ứng dụng này (quản trị, bán hàng, tiếp thị, pháp lý, quản trị hệ thống) hoặc các bên bên ngoài (chẳng hạn như thứ ba- bên cung cấp dịch vụ kỹ thuật, nhà cung cấp dịch vụ thư, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, công ty CNTT, cơ quan truyền thông) được Chủ sở hữu chỉ định làm Người xử lý dữ liệu, nếu cần. Danh sách cập nhật của các bên này có thể được yêu cầu từ Chủ đầu tư bất cứ lúc nào.

Cơ sở pháp lý của việc xử lý

Chủ sở hữu có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân liên quan đến Người dùng nếu một trong những điều sau áp dụng:

 • Người dùng đã đồng ý cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể. Lưu ý: Theo một số luật, Chủ sở hữu có thể được phép xử lý Dữ liệu Cá nhân cho đến khi Người dùng phản đối việc xử lý đó (“chọn không tham gia”), mà không cần phải dựa trên sự đồng ý hoặc bất kỳ cơ sở pháp lý nào sau đây. Tuy nhiên, điều này không áp dụng, bất cứ khi nào việc xử lý Dữ liệu Cá nhân tuân theo luật bảo vệ dữ liệu của Châu Âu;
 • việc cung cấp Dữ liệu là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với Người dùng và / hoặc cho bất kỳ nghĩa vụ nào trước hợp đồng của chúng;
 • việc xử lý là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Chủ đầu tư phải tuân theo;
 • việc xử lý có liên quan đến một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong việc thực hiện quyền hạn chính thức được giao cho Chủ sở hữu;
 • xử lý là cần thiết cho các mục đích lợi ích hợp pháp của Chủ sở hữu hoặc bên thứ ba theo đuổi.

Trong mọi trường hợp, Chủ sở hữu sẽ sẵn lòng giúp làm rõ cơ sở pháp lý cụ thể áp dụng cho việc xử lý, và cụ thể là việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân là một yêu cầu theo luật định hay hợp đồng, hay là một yêu cầu cần thiết để ký kết hợp đồng.

Địa điểm

Dữ liệu được xử lý tại văn phòng điều hành của Chủ sở hữu và ở bất kỳ nơi nào khác nơi các bên liên quan đến quá trình xử lý có trụ sở.

Tùy thuộc vào vị trí của Người dùng, việc chuyển dữ liệu có thể liên quan đến việc chuyển Dữ liệu của Người dùng sang một quốc gia khác với quốc gia của họ. Để tìm hiểu thêm về nơi xử lý Dữ liệu được chuyển đó, Người dùng có thể kiểm tra phần chứa thông tin chi tiết về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân.

Người dùng cũng có quyền tìm hiểu về cơ sở pháp lý của việc Chuyển dữ liệu đến một quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc đến bất kỳ tổ chức quốc tế nào được điều chỉnh bởi luật quốc tế công cộng hoặc được thành lập bởi hai hoặc nhiều quốc gia, chẳng hạn như Liên hợp quốc và về các biện pháp bảo mật được thực hiện bởi Chủ sở hữu để bảo vệ Dữ liệu của họ.

Nếu bất kỳ sự chuyển nhượng nào như vậy diễn ra, Người dùng có thể tìm hiểu thêm bằng cách kiểm tra các phần liên quan của tài liệu này hoặc hỏi Chủ sở hữu bằng cách sử dụng thông tin được cung cấp trong phần liên hệ.

Thời gian lưu giữ

Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý và lưu trữ trong thời gian dài theo yêu cầu của mục đích mà chúng được thu thập.

Do đó:

 • Dữ liệu Cá nhân được thu thập cho các mục đích liên quan đến việc thực hiện hợp đồng giữa Chủ sở hữu và Người dùng sẽ được lưu giữ cho đến khi hợp đồng đó được thực hiện đầy đủ.
 • Dữ liệu Cá nhân được thu thập cho các mục đích lợi ích hợp pháp của Chủ sở hữu sẽ được lưu giữ miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích đó. Người dùng có thể tìm thấy thông tin cụ thể về lợi ích hợp pháp mà Chủ sở hữu theo đuổi trong các phần liên quan của tài liệu này hoặc bằng cách liên hệ với Chủ sở hữu.

Chủ sở hữu có thể được phép lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong một thời gian dài hơn bất cứ khi nào Người dùng đồng ý với việc xử lý đó, miễn là sự đồng ý đó không bị rút lại. Hơn nữa, Chủ sở hữu có thể có nghĩa vụ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong một thời gian dài hơn bất cứ khi nào được yêu cầu để thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc theo lệnh của cơ quan có thẩm quyền.

Khi hết thời gian lưu giữ, Dữ liệu Cá nhân sẽ bị xóa. Do đó, quyền truy cập, quyền xóa, quyền chỉnh sửa và quyền chuyển dữ liệu không thể được thực thi sau khi hết thời hạn lưu giữ.

Quyền của Người dùng

Người dùng có thể thực hiện một số quyền liên quan đến Dữ liệu của họ do Chủ sở hữu xử lý.

Đặc biệt, Người dùng có quyền thực hiện những việc sau:

 • Rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý mà trước đó họ đã đồng ý đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của họ.
 • Đối tượng để xử lý Dữ liệu của họ. Người dùng có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu của họ nếu việc xử lý được thực hiện trên cơ sở pháp lý khác với sự đồng ý. Thông tin chi tiết được cung cấp trong phần dành riêng bên dưới.
 • Truy cập Dữ liệu của họ. Người dùng có quyền tìm hiểu xem Dữ liệu có đang được Chủ sở hữu xử lý hay không, tiết lộ thông tin về các khía cạnh nhất định của quá trình xử lý và nhận bản sao của Dữ liệu đang được xử lý.
 • Xác minh và tìm kiếm sự cải chính. Người dùng có quyền xác minh tính chính xác của Dữ liệu của họ và yêu cầu nó được cập nhật hoặc sửa chữa.
 • Hạn chế việc xử lý Dữ liệu của họ. Người dùng có quyền, trong những trường hợp nhất định, hạn chế việc xử lý Dữ liệu của họ. Trong trường hợp này, Chủ sở hữu sẽ không xử lý Dữ liệu của họ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc lưu trữ.
 • Xóa Dữ liệu Cá nhân của họ hoặc bị loại bỏ theo cách khác. Người dùng có quyền, trong một số trường hợp nhất định, được Chủ sở hữu xóa dữ liệu của họ.
 • Nhận Dữ liệu của họ và chuyển nó sang bộ điều khiển khác. Người dùng có quyền nhận Dữ liệu của họ ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy và, nếu khả thi về mặt kỹ thuật, được truyền đến bộ điều khiển khác mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Điều khoản này có thể áp dụng được với điều kiện là Dữ liệu được xử lý bằng các phương tiện tự động và việc xử lý dựa trên sự đồng ý của Người dùng, trên hợp đồng mà Người dùng là một phần của hoặc theo các nghĩa vụ trước hợp đồng.
 • Nộp đơn khiếu nại. Người dùng có quyền khiếu nại trước cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền của họ.

Thông tin chi tiết về quyền phản đối xử lý

Trong trường hợp Dữ liệu Cá nhân được xử lý vì lợi ích công cộng, trong việc thực thi quyền hạn chính thức được trao cho Chủ sở hữu hoặc vì mục đích lợi ích hợp pháp mà Chủ sở hữu theo đuổi, Người dùng có thể phản đối việc xử lý đó bằng cách cung cấp căn cứ liên quan đến tình huống cụ thể của họ để biện minh cho sự phản đối.

Tuy nhiên, người dùng phải biết rằng nếu Dữ liệu cá nhân của họ được xử lý cho mục đích tiếp thị trực tiếp, họ có thể phản đối việc xử lý đó bất kỳ lúc nào mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào. Để tìm hiểu xem Chủ sở hữu có đang xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hay không, Người dùng có thể tham khảo các phần liên quan của tài liệu này.

Cách thực hiện các quyền này

Mọi yêu cầu thực hiện quyền của Người dùng đều có thể được chuyển đến Chủ sở hữu thông qua các chi tiết liên hệ được cung cấp trong tài liệu này. Những yêu cầu này có thể được thực hiện miễn phí và sẽ được Chủ đầu tư giải quyết sớm nhất có thể và luôn trong vòng một tháng.

Thông tin bổ sung về thu thập và xử lý Dữ liệu

Hành động pháp lý

Dữ liệu Cá nhân của Người dùng có thể được Chủ sở hữu sử dụng cho các mục đích pháp lý trước Tòa án hoặc trong các giai đoạn dẫn đến hành động pháp lý có thể xảy ra do việc sử dụng không đúng Ứng dụng này hoặc các Dịch vụ liên quan.

Người dùng tuyên bố lưu ý rằng Chủ sở hữu có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân khi có yêu cầu của cơ quan công quyền.

Thông tin bổ sung về Dữ liệu Cá nhân của Người dùng

Ngoài thông tin có trong chính sách bảo mật này, Ứng dụng này có thể cung cấp cho Người dùng thông tin bổ sung và theo ngữ cảnh liên quan đến các Dịch vụ cụ thể hoặc việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân theo yêu cầu.

Nhật ký hệ thống và bảo trì

Đối với mục đích vận hành và bảo trì, Ứng dụng này và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào có thể thu thập các tệp ghi lại tương tác với Ứng dụng này (Nhật ký hệ thống) sử dụng Dữ liệu cá nhân khác (chẳng hạn như Địa chỉ IP) cho mục đích này.

Thông tin không có trong chính sách này

Có thể yêu cầu Chủ sở hữu thêm chi tiết liên quan đến việc thu thập hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân bất cứ lúc nào. Vui lòng xem thông tin liên hệ ở đầu tài liệu này.

Cách xử lý các yêu cầu “Không theo dõi”

Ứng dụng này không hỗ trợ các yêu cầu “Không theo dõi”.

Để xác định xem bất kỳ dịch vụ nào của bên thứ ba mà nó sử dụng có tuân theo các yêu cầu “Không theo dõi” hay không, vui lòng đọc chính sách bảo mật của họ.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chủ sở hữu có quyền thực hiện các thay đổi đối với chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho Người dùng của mình trên trang này và có thể trong Ứng dụng này và / hoặc – nếu khả thi về mặt kỹ thuật và pháp lý – gửi thông báo cho Người dùng qua bất kỳ thông tin liên hệ nào có sẵn cho Chủ sở hữu. Bạn nên kiểm tra trang này thường xuyên, đề cập đến ngày sửa đổi cuối cùng được liệt kê ở dưới cùng.

Nếu những thay đổi ảnh hưởng đến các hoạt động xử lý được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý của Người dùng, Chủ sở hữu sẽ thu thập sự đồng ý mới từ Người dùng, nếu được yêu cầu.