6 thoughts on “Blending Options | Khắc Hình Người Trên Lá Bằng Photoshop | Win Designer | Tập Hợp đề tài về blending option trong photoshop đúng nhất

  1. Hong Ha Vo says:

    Bạn có thể vui lòng chỉ chậm và rõ ràng được không? Tôi cố gắng làm nhưng kết quả không giống bạn. Mong nhận được video mới của bạn rõ ràng hơn. Xin thành thật cám ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.