(ท้องถิ่น 2564 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์

(ท้องถิ่น 2564 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://sonduongpaper.vn/ การกระทำ

(ท้องถิ่น 2564 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์

(ท้องถิ่น 2564 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ
(ท้องถิ่น 2564 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทำงาน #วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับเดียวกันในสาขาบัญชีหรือบัญชี การขาย พาณิชยศาสตร์ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ โฆษณา การโรงแรม ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ เงินเดือน 9,440 บาท 2. รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชีหรือการบัญชี การขาย พาณิชยศาสตร์ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ โฆษณา การโรงแรม ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือเงินเดือน รับ 10,880 บาท 3. รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาการบัญชีหรือการบัญชี การขาย พาณิชยศาสตร์ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจ การเงิน ภาษาต่างประเทศ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม ประชาสัมพันธ์. การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เงินเดือน 11,510 บาท #ขอบเขตการสอบ พ.ศ. 2564 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล พ.ศ. 2540 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไข 3. ความรู้พื้นฐานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 4. ความรู้ด้านการแปลและ รวบรวมข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ (ไทยและอังกฤษ) ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ 6. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะการปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ #แนวทางการสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งาน แนวทางการสอบ หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. ตรวจสอบได้ที่นี่ หน้าที่หลักและความรับผิดชอบ ทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับเริ่มต้นที่ไม่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ตามแนวทาง แบบจำลอง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับดูแล คำแนะนำ , การตรวจสอบและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ทำในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การดำเนินงาน 1.1 การรวบรวม ข้อมูล ข่าว เอกสาร รายงาน และประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 1.2 สำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงานและปรับปรุงการพัฒนางานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1.3 ปรับปรุงการลงทะเบียนสื่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลขององค์กร 1.4 ให้บริการประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงโดยทั่วไป เพื่อแก้ไขข้อข้องใจ และช่วยตอบคำถามประชาชน 1.5 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการทำงานของหน่วยงานหรือรัฐบาลหรือนโยบายของรัฐบาล 1.6 แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในด้านประชาสัมพันธ์เพื่อให้ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 1.7 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีความรู้ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 1.8 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่สำเร็จลุล่วง 2. บริการ 2.1 เผยแพร่ข่าวสารและเอกสารความรู้ด้านต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของหน่วยงาน 2.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานดีขึ้น และให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 2.3 ประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน หน่วยงานต่าง ๆ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความร่วมมือข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ 2.4 อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชม โดยให้ความรู้ในด้านต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ในเขตอำนาจศาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่ดีจากรัฐ

See also  ลำไส้แปรปรวน ปวดท้องและถ่ายผิดปกติ ต้องระวัง | พบหมอมหิดล [by Mahidol Channel] | ท้องเสีย มีไข้ หนาวสั่น
See also  “ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย” กับการใช้ยาที่ถูกต้อง : Rama Square ช่วง Daily Expert 4 เม.ย.60 (3/4) | หลักการใช้ยาที่ถูกต้อง

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

See also  สุขภาพกายและสุขภาพจิต | สุขภาพกาย

#ทองถน #เจาพนกงานประชาสมพนธปฏบตงาน #คณวฒการศกษา #ขอบเขตเนอหาทออกสอบ.

Vlog,สอบ,กพ,ท้องถิ่น,ข้าราชการ,สอบราชการ,วิธีสมัคร,การสอบราชการ,วิชาที่ใช้สอบ,ความรู้ที่ต้องใช้,คุณวุฒิการศึกษา,เงินเดือน,ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ,หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก,ลักษณะงานที่ปฏิบัติ,บัญชี,การขาย,พาณิชยการ เลขานุการ,เทคนิคการตลาด,การจัดการ,การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์,การโฆษณา,การโรงแรม การประชาสัมพันธ์,การท่องเที่ยว,นิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน,2564.

(ท้องถิ่น 2564 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ.

ประชาสัมพันธ์.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *