(ท้องถิ่น 2560 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์

(ท้องถิ่น 2560 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: sonduongpaper.vn การกระทำ

(ท้องถิ่น 2560 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ และรูปภาพที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์

(ท้องถิ่น 2560 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ
(ท้องถิ่น 2560 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

ประชาสัมพันธ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ทำงาน วุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับเดียวกันในสาขาบัญชีหรือบัญชี, การขาย, พาณิชยศาสตร์, เลขานุการ, เทคนิคการตลาด, การจัดการ, การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ โฆษณา การโรงแรม ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ เงินเดือน 9,440 บาท 2. รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเคียงได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชีหรือการบัญชี การขาย พาณิชยกรรม เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ โฆษณา ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือเงินเดือนที่จะได้รับ 10,880 บาท ไม่น้อยกว่านี้ในด้านบัญชีหรือบัญชี การขาย พาณิชยศาสตร์ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและธุรกิจ การเงิน ภาษาต่างประเทศ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ โฆษณา การบริการ การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เงินเดือน 11,510 บาท ขอบเขตเนื้อหาการสอบ พ.ศ. 2560 1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล พ.ศ. 2550 ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ๔. ความรู้การแปลและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ไทยและอังกฤษ) 5. ความรู้และความสามารถในการเขียนแผนโครงการประชาสัมพันธ์ 6. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะการปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ สอบ มัคคุเทศก์, เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทำงาน, คู่มือสอบ, หนังสือสอบท้องถิ่น 64 ภาค ก. หาได้ที่นี่. หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับเริ่มต้นที่ไม่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ตามแนวทาง แบบจำลอง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับดูแล คำแนะนำ การตรวจสอบ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ทำในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. การดำเนินงาน 1.1 รวบรวมข้อมูล ข่าว เอกสาร รายงาน และประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 1.2 สำรวจและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน ผู้รับบริการ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงานและปรับปรุงการพัฒนางานภายในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 1.3 ปรับปรุงการลงทะเบียนสื่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลของหน่วยงาน 1.4 ให้บริการประชาสัมพันธ์ในการติดต่อ ต้อนรับ ชี้แจงโดยทั่วไป เพื่อแก้ไขข้อข้องใจ และช่วยตอบคำถามประชาชน 1.5 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการทำงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือนโยบายของรัฐบาล 1.6 แก้ไขปัญหา เบื้องต้นในด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบและระเบียบที่กำหนดไว้ 1.7 ศึกษาและติดตามเทคโนโลยีความรู้ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 1.8 ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่สำเร็จลุล่วง 2. บริการ 2.1 เผยแพร่ข่าวสารและเอกสารความรู้ด้านต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของหน่วยงาน 2.2 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพื่อนร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความเข้าใจในการดำเนินงานดีขึ้น และให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ 2.3 ประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน หน่วยงานต่าง ๆ หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการ หรือขอความร่วมมือข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ 2.4 อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชม โดยให้ความรู้ในด้านต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติ หน้าที่ในเขตอำนาจศาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารที่ดีจากรัฐ

See also  โรคสะเก็ดเงิน โรคผิวหนังจากพันธุกรรม | พบหมอมหิดล [by Mahidol Channel] | โรคผิวหนัง คัน
See also  8วิธี \"ทำงานให้มีความสุข\" I จตุพล ชมภูนิช I Supershane Thailand | พฤติกรรมการทำงาน

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ sonduongpaper.vn
แบ่งปันที่นี่

See also  ถึงเวลาเอาคืนทำให้เต็มที่นะ | สั่งใจให้หยุดรักเธอ IRRESISTIBLE | เวี ย ร์ ส่วน สูง

#ทองถน #เจาพนกงานประชาสมพนธปฏบตงาน #คณวฒการศกษา #ขอบเขตเนอหาทออกสอบ.

Vlog,สอบ,กพ,ท้องถิ่น,ข้าราชการ,สอบราชการ,วิธีสมัคร,การสอบราชการ,วิชาที่ใช้สอบ,ความรู้ที่ต้องใช้,คุณวุฒิการศึกษา,เงินเดือน,ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ,หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก,ลักษณะงานที่ปฏิบัติ,บัญชี,การขาย,พาณิชยการ เลขานุการ,เทคนิคการตลาด,การจัดการ,การธนาคารและธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ,บริหารธุรกิจ,คอมพิวเตอร์,การโฆษณา,การโรงแรม การประชาสัมพันธ์,การท่องเที่ยว,นิเทศศาสตร์,สื่อสารมวลชน,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน.

(ท้องถิ่น 2560 : #เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ.

ประชาสัมพันธ์.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *